Terbinafine 250 PCH, tabletten 250 mg

ATC-Code
D01BA02
Terbinafine 250 PCH, tabletten 250 mg

Pharmachemie

Stof(fen)
Terbinafine
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Antifungale middelen voor systemisch gebruik

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Pharmachemie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Terbinafine 250 PCH behoort tot de groep van de antimycotica welke gebruikt worden om schimmelinfecties te behandelen. Deze middelen werken door de schimmelsporen welke bepaalde typen infecties veroorzaken aan te vallen en te doden.

Terbinafine 250 PCH wordt gebruikt om een grote groep schimmelinfecties van de huid en nagels te behandelen:

 • voetschimmel (tinea pedis)
 • ringworm op het lichaam (tinea corporis)
 • ringworm in de liezen (tinea cruris)
 • ringworm op de handen (tinea manuum)
 • nagelinfecties genaamd onychomycosis, wat verdikking, ruwheid of splijten van vinger- en teennagels veroorzaakt.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • Wanneer u overgevoelig bent voor terbinafine of voor andere bestanddelen van de tablet.

TERBINAFINE 250 PCH tabletten

DEEL I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 2 januari 2012 Deel IB2 : Bijsluiter Bladzijde : 2

 • Als u borstvoeding geeft.
 • Als u een ernstige leveraandoening heeft
 • Als u een nierfunctiestoornis heeft.

Raadpleeg uw arts:

 • als u lever- of nierproblemen heeft
 • als u last heeft van een terugkerende huidaandoening gepaard met schilferende, droge huiduitslag (psoriasis)
 • als u last heeft van bleke vlekken of uitslag op de huid (pityriasis versicolor)
 • Als u een ziekte heeft die lupus erythematosus (auto-immuunziekte) heet

Terbinafine kan de lever beschadigen. Stop onmiddellijk met het gebruik van terbinafine en ga naar uw arts of het dichtstbijzijnde ziekenhuis als u de volgende tekenen van leverschade voelt:

misselijkheid, slechte eetlust, vermoeidheid, braken, pijn in het rechter bovenste gedeelte van uw buik, geel kleuren van de huid of ogen (geelzucht), donkere urine of bleke ontlasting.

Kinderen en adolescenten

Terbinafine tabletten worden niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen en adolescenten.

Gebruikt u naast Terbinafine 250 PCH nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Raadpleeg uw arts als u de volgende middelen gebruikt:

 • tricyclische antidepressiva, zoals amitriptyline, despramine
 • selectieve serotonine heropnameremmers (SSRI’s) zoals fluvoxamine
 • monoamine oxidaseremmers (MAOI’s) zoals isocarboxazide
 • bètablokkers (gebruikt bij de behandeling van angina pectoris, hoge bloeddruk en andere hartaandoeningen) zoals atenolol of anti-aritmische geneesmiddelen voor hartproblemen (bijv. amiodaron, propafenon)
 • orale anticonceptiva, omdat doorbreekbloedingen of onregelmatige menstruatie kunnen voorkomen
 • rifampicine (antibioticum)
 • cimetidine (een middel voor de maag), omdat het de werking van terbinafine kan verlagen
 • warfarine (een bloedverdunner)
 • Fluconazol, ketoconazol (geneesmiddelen tegen schimmelinfecties)
 • Cafeïne
 • Ciclosporine (een geneesmiddel dat wordt gebruikt om het afweersysteem van uw lichaam te reguleren om afstoting van getransplanteerde organen te voorkomen).

Uw geneesmiddel kan met of zonder voeding worden ingenomen, omdat dit de klinische werking niet

TERBINAFINE 250 PCH tabletten

DEEL I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 2 januari 2012 Deel IB2 : Bijsluiter Bladzijde : 3

beïnvloedt.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Gebruik Terbinafine PCH niet als u borstvoeding geeft. Terbinafine is niet aanbevolen als u zwanger bent of zwanger wilt worden.

Raadpleeg uw arts of apotheker voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Sommige mensen hebben gemeld dat zij zich duizelig voelen terwijl zij terbinafine tabletten gebruiken. Als u zich zo voelt mag u geen autorijden of machines bedienen.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Neem de tablet in door deze met voldoende vloeistof (bijv. water) door te slikken.

De gebruikelijke doseringsinstructies staan hieronder:

Volwassenen

De gebruikelijke dosering bij volwassenen is 250 mg per dag.

De duur van de behandeling is afhankelijk van de soort en de ernst van de infectie. De gewoonlijke duur van een behandeling staat hieronder genoemd:

Huidreacties   - voetschimmel 2 tot 6 weken - ringworm op het lichaam 2 tot 4 weken - ringworm in de liezen 2 tot 4 weken - ringworm op de handen 2 tot 6 weken

Nagelinfecties

De behandeling duurt meestal tussen de 6 weken en de 3 maanden.

Bij sommige patiënten met infecties van de teennagel is het nodig om de behandeling gedurende 6 maanden of langer te laten duren.

Kinderen en adolescenten

Terbinafine is niet aanbevolen voor het gebruik bij kinderen en adolescenten.

TERBINAFINE 250 PCH tabletten

DEEL I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 2 januari 2012 Deel IB2 : Bijsluiter Bladzijde : 4

Patiënten met verminderde nierwerking

Terbinafine tabletten worden niet aanbevolen voor gebruik bij patiënten met een verminderde nierwerking.

Patiënten met een leveraandoening

Terbinafine tabletten worden niet aanbevolen voor gebruik bij patiënten met een leveraandoening.

Als u (of iemand anders) een grote hoeveelheid tabletten tegelijk heeft ingenomen of als u denkt dat een kind tabletten heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met de eerstehulpafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis of uw arts. Verschijnselen bij overdosering zijn hoofdpijn, misselijkheid, buikpijn of duizeligheid. Neem deze bijsluiter, overgebleven tabletten en de verpakking van dit middel mee naar het ziekenhuis of uw arts, zodat men weet welke tabletten er zijn ingenomen.

Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem nooit een dubbele dosis van Terbinafine 250 PCH om zo de vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Raadpleeg eerst uw arts voordat u stopt met het gebruik van dit middel, ook als u zich beter voelt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Terbinafine 250 PCH bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Als de volgende bijwerkingen voorkomen, stop dan het gebruik van de tabletten en raadpleeg onmiddellijk uw arts of dichtstbijzijnde eerstehulpafdeling in het ziekenhuis:

Zelden (kan voorkomen bij minder dan 1 op de 1 000 personen)

 • Jeuk, misselijkheid, verlies van eetlust, vermoeidheid, vergeling van de huid of ogen (geelzucht), braken, buikpijn, donkere urine of bleke ontlasting. Dit kunnen tekenen van leverfalen zijn.

Zeer zelden (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10 000 mensen)

 • Allergische aandoening die gewrichtspijn, huiduitslag en koorts (dit heet lupus) veroorzaakt
 • Blaren / bloeden van de lippen, ogen, neus, mond en genitaliën (dit heet Stevens-Johnson- syndroom en toxische epidermale necrolyse)

TERBINAFINE 250 PCH tabletten

DEEL I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 2 januari 2012 Deel IB2 : Bijsluiter Bladzijde : 5

 • Zwelling van de mond en keel met ademhalingsproblemen, zwelling van de handen en voeten (angio-oedeem)
 • Vermindering van het aantal witte bloedcellen (agranulocytose, neutropenie), waardoor het risico op een bacteriële infectie toeneemt
 • Vermindering van het aantal bloedplaatjes (trombocytopenie), waardoor het risico op bloeden of blauwe plekken toeneemt
 • Reductie van alle cellen in het bloed (pancytopenie), wat u moe maakt, blauwe plekken gemakkelijk ontstaan en u vatbaar maakt voor infecties
 • Huiduitslag met blaren en koorts
 • Erythema multiforme, een huidziekte die gekenmerkt wordt door jeukende roze-rode vlekken die eerst ontstaan op uw voeten en handen

Niet bekend (frequentie kan niet worden bepaald op basis van de beschikbare gegevens)

 • Een allergische reactie (die kan bestaan uit zwelling van het gezicht, nek, handen, voeten, lippen, tong of keel wat leidt tot moeite met ademhalen of slikken, huiduitslag of netelroos)
 • Lichtgevoeligheid (gebruikelijke reactie van de huid als gevolg van blootstelling aan zonlicht)
 • Vermoeidheid, pijn in de buik, gewrichten of spieren veroorzaakt door een ontsteking van de lever (hepatitis)
 • Koorts met huiduitslag en gezwollen mond, klieren, gewrichts-en spierpijn (serum sickness-achtige reactie)
 • Ernstige buikpijn en pijn in de rug met het gevoel erg ziek te zijn wat symptomen zijn van een toestand met de naam pancreatitis
 • Obstructie van de normale stroom van gal (cholestase) die kunnen leiden tot geelzucht (gele verkleuring van de huid of het oogwit)
 • Spier aandoeningen zoals pijn, gevoeligheid, zwakte of krampen die kan leiden tot een toestand genaamd rabdomyolyse (abnormale spierafbraak die kan leiden tot nierproblemen)
 • Vasculitis (ontstoken bloedvaten die rood, gezwollen en pijnlijk zijn)

Andere mogelijke bijwerkingen

Aanvullend, kunnen de volgende bijwerkingen veroorzaakt worden door terbinafine:

Zeer vaak (kan voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mensen):

 • Huiduitslag
 • Netelroos
 • Brandend maagzuur en een gevoel van volheid
 • Je ziek voelen (misselijkheid)
 • Buikpijn
 • Diarree
 • Verlies van eetlust
 • Gewrichts-en spierpijn

Vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen):

 • Hoofdpijn

TERBINAFINE 250 PCH tabletten

DEEL I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 2 januari 2012 Deel IB2 : Bijsluiter Bladzijde : 6

Soms voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen):

 • Smaak stoornissen

Zelden voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 mensen):

• verhoogde leverenzymen (dit kan worden gezien in bloedtesten)

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10.000 mensen):

 • Verergering van psoriasis (stukken verdikte of pijnlijke huid)
 • Tinteling of gevoelloosheid in de handen en voeten
 • Minder gevoelig voor pijn of aanraking
 • Duizeligheid
 • Algemeen gevoel van onbehagen
 • Haaruitval

Niet bekend (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

 • Anemie
 • Verdrietig zijn (depressie)
 • Angst (zorgen)
 • Geur stoornissen
 • Gehoorproblemen
 • Tinnitus (oorsuizen)
 • Griep symptomen (hoge koorts, vermoeidheid, spier-en gewrichtspijn)
 • Koorts
 • Gewichtsverlies
 • Bepaalde bijwerkingen kunnen alleen worden gezien in bloedtesten, bijvoorbeeld als een bepaald enzym verhoogd is (creatinefosfokinase)

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. Niet overbrengen in een andere verpakking.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

TERBINAFINE 250 PCH tabletten

DEEL I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 2 januari 2012 Deel IB2 : Bijsluiter Bladzijde : 7

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is terbinafinehydrochloride (283,1 mg), overeenkomend met 250 mg terbinafine.
 • De andere stoffen in dit middel zijn microkristallijne cellulose, natriumglycolaatzetmeel (Type A), hypromellose, gehydrateerd colloïdaal silicum en magnesiumstearaat.

Terbinafine tabletten zijn witte tot gebroken witte capsulsevormige, biconvexe tabletten. Met een breukstreep aan één zijde en met de inscriptie “T” aan elke zijde van de breukstreep. De andere zijde van de tablet is glad.

Terbinafine 250 PCH is verpakt in blisterverpakkingen à 8, 14, 28, 30, 42, 50 (eenheidsafleververpakking), 56 of 98 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Pharmachemie BV Swensweg 5 2031 GA Haarlem Nederland

Fabrikant

Pharmachemie BV

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

Teva Pharmaceutical Industries Limited

PO Box 353

Kafar Saba 44102

Israël

TEVA Pharmaceutical Works Private Ltd

TERBINAFINE 250 PCH tabletten

DEEL I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 2 januari 2012 Deel IB2 : Bijsluiter Bladzijde : 8

Pallagi Street 13

H-4042 Debrecen

Hongarije

Teva UK

Brampton Road, Hampden Park,

Eastbourne,

East Sussex, BN22 9AG

Verenigd Koninkrijk

Teva Operations Poland Sp. z.o.o. Ul. Mogilska 80

31-546 Krakow Polen

In het register ingeschreven onder

RVG 29654, tabletten 250 mg.

Deze bijsluiter is goedgekeurd in december 2012

0113.12v.ES

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.