Advertentie

Auteur: Mylan


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Terbinafine Mylan bevat terbinafine, een stof die behoort tot de groep anti-schimmel geneesmiddelen (antimycotica). Het werkt tegen bepaalde schimmels van de huid, haar en nagels en tegen bepaalde gisten.

Het wordt door uw arts voorgeschreven voor de behandeling van schimmelinfecties van:

 • de huid, op de benen of in de liezen, de onderkant van de voeten of de huid tussen de tenen;
 • van de nagels of de hoofdhuid, wanneer plaatselijke behandeling (bijv. met crèmes) niet voldoende effectief is.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • U heeft een ernstig probleem met uw lever.
 • U heeft een ernstig probleem met uw nieren.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • wanneer u tijdens de behandeling verschijnselen krijgt die kunnen wijzen op een leverfunctiestoornis zoals aanhoudende misselijkheid, buikpijn, gebrek aan eetlust (anorexia), overgeven, vermoeidheid, geelzucht, donkere urine of bleke ontlasting. U dient dan direct de behandeling te staken en uw arts te waarschuwen (zie rubriek 4);
 • wanneer u een leverziekte heeft. Gebruik van Terbinafine Mylan wordt niet aanbevolen;
 • wanneer u een verminderde nierfunctie heeft wordt Terbinafine Mylan niet aanbevolen;
 • wanneer tijdens behandeling met Terbinafine Mylan één van de volgende verschijnselen bij u optreedt:

pagina 1 van 7

BIJSLUITER

Terbinafine Mylan 250 mg, tabletten RVG 28796 Versie: april 2013

 • hoge koorts of een zere keel, ernstige jeuk, uitgebreide huidaandoeningen of huidaandoeningen waarbij het slijmvlies is aangedaan.
 • allergische reacties dat gewrichtspijn, huiduitslag en koorts veroorzaakt.

Stop in deze gevallen met het gebruik van Terbinafine Mylan en raadpleeg uw arts (zie ook hoofdstuk 4);

 • wanneer u lijdt aan psoriasis, een huidaandoening die rode-verhoogde plekken veroorzaakt: in zeldzame gevallen kan de huidaandoening verergeren (zie ook hoofdstuk 4);
 • wanneer u last krijgt van klachten die kunnen wijzen op een bloedaandoening, bijvoorbeeld, u bloedt sneller, of krijgt sneller blauwe plekken dan normaal, of wanneer u gevoeliger bent voor infecties, informeer uw arts.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Terbinafine Mylan nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen of voor één van de volgende middelen:

 • cimetidine, voor de behandeling van maagzweren;
 • middelen voor de behandeling van schimmelinfecties zoals fluconazol, ketoconazol;
 • rifampicine, voor de behandeling van infecties;
 • cafeïne.

Terbinafine kan de werking van onderstaande geneesmiddelen beïnvloeden en het kan nodig zijn dat uw arts de dosering aanpast:

 • bepaalde middelen tegen o.a. depressie (tricyclische antidepressiva, bijv. desipramine, amitriptyline en selectieve serotonine heropname remmers (SSRI’s) bijv. citalopram, fluoxetine);
 • bepaalde middelen toegepast bij hoge bloeddruk, bepaalde hartklachten of verhoogde oogdruk (bèta-blokkers, bijv. atenolol, propranolol) en middelen bij hartritmestoornissen (bijv. amiodaron en flecaïnide)
 • bepaalde middelen toegepast bij de ziekte van Parkinson (mono-amine-oxidaseremmers type B).;
 • anticonceptiepillen (de 'pil'). Bij sommige vrouwen kunnen een onregelmatige menstruatie en/of doorbraakbloedingen optreden;
 • ciclosporine, een geneesmiddel dat het afweersysteem beïnvloedt om afstoting van getransplanteerde organen te voorkomen;
 • warfarine, een bloedverdunner.

Gebruikt u naast Terbinafine Mylan nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Eten en drinken hebben geen effect op dit geneesmiddel.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

pagina 2 van 7

BIJSLUITER

Terbinafine Mylan 250 mg, tabletten RVG 28796 Versie: april 2013

De effecten van terbinafine op de zwangerschap zijn onbekend. Daarom mag Terbinafine Mylan niet tijdens de zwangerschap worden gebruikt, behalve op uitdrukkelijk advies van uw arts. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Terbinafine wordt in de moedermelk uitgescheiden. Daarom mag u geen Terbinafine Mylan tijdens de periode van borstvoeding gebruiken.

Vruchtbaarheid

Vruchtbaarheidsstudies in dieren wijzen niet op bijwerkingen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Wanneer u zich duizelig voelt of licht in het hoofd, dan kunt u beter niet rijden of machines bedienen.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Dosering

Gebruik dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Volwassenen (waaronder ouderen)

Eén tablet van 250 mg per dag.

Kinderen vanaf 2 jaar Lichaamsgewicht tussen 15 en 20 kg

62,5 mg per dag. Deze dosering kan niet bereikt worden met Terbinafine Mylan 250 mg tabletten. Voor deze dosering zijn andere producten met terbinafine op de markt.

Lichaamsgewicht tussen 20 en 40 kg

125 mg per dag (een halve tablet van 250 mg).

Lichaamsgewicht van meer dan 40 kg

250 mg per dag (één tablet van 250 mg).

Patiënten met een verminderde nier- of leverwerking

Het gebruik van Terbinafine Mylan 250 mg wordt niet aanbevolen.

Volg bovenstaande instructies op, tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven.

Wanneer u merkt dat Terbinafine Mylan te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wijze van innemen en toedieningsweg

Neem een tablet in door deze achter op de tong te plaatsen en vervolgens door te slikken met een ruime hoeveelheid water.

Hoe vaak moet u de tabletten innemen

Denk eraan uw medicijn in te nemen en de kuur af te maken, om er zeker van te zijn dat de schimmel of gist volledig onschadelijk is gemaakt. Inname van uw tabletten elke dag op hetzelfde tijdstip geeft het beste effect. Het helpt u bovendien te herinneren wanneer u de tabletten moet innemen.

De duur van de behandeling

De duur van de behandeling met terbinafine is afhankelijk van de soort en de ernst van de infectie. Behandeling van huidinfecties duurt meestal 2 tot 6 weken. Behandeling van haar- en hoofdhuidinfecties duurt meestal 4 weken. Behandeling van nagelinfecties duurt meestal 6 tot 12 weken.

pagina 3 van 7

BIJSLUITER

Terbinafine Mylan 250 mg, tabletten RVG 28796 Versie: april 2013

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Wanneer u te veel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. De voornaamste verschijnselen bij overdosering tot 5 gram bestaan uit hoofdpijn, misselijkheid, maagpijn en duizeligheid.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem de dosis alsnog in, als het nog geen tijd is voor de volgende dosis. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Terbinafine mag maar één keer per dag ingenomen worden.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Uw arts zal u vertellen hoelang u Terbinafine Mylan moet gebruiken. Wanneer u voortijdig stopt, is de schimmel of gist die de infectie veroorzaakt nog niet onschadelijk gemaakt. Uw klachten verdwijnen in dat geval niet. Het kan tot enkele weken na de genezing duren voordat de klachten en de verschijnselen volledig verdwenen zijn.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Wanneer u één van de volgende verschijnselen krijgt, stop dan met het gebruik van Terbinafine Mylan en vertel het direct aan uw arts, of ga naar de dichtstbijzijnde eerstehulpafdeling:

 • leverproblemen die kunnen zorgen voor ongewoon donkere urine of bleke ontlasting, geel worden van de huid of ogen, jeuk op de huid, algemeen gevoel van ziek zijn;
 • ernstige allergische reacties zoals duizeligheid, gezwollen huid of zwelling van het gezicht, lippen, tong en of keel waardoor ademhalingsmoeilijkheden ontstaan;
 • ernstige huidreacties, met blaarvorming op de huid, in de mond, op de ogen en geslachtsorganen;
 • ongebruikelijke spierafbraak (zwakte of pijn) die kan leiden tot nierproblemen;
 • overgevoeligheidsreacties die kan leiden tot koorts, zwellingen, huiduitslag, vergroting van de lymfeklieren;
 • ontsteking van de alvleesklier die ernstige pijn in de buik en rug kan veroorzaken.

Deze bijwerkingen zijn ernstig. Medisch ingrijpen kan nodig zijn.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (treden op bij meer dan 1 op 10 gebruikers)

 • verlies van eetlust;
 • opgeblazen gevoel in de maag;
 • misselijkheid;
 • slechte spijsvertering;
 • maagpijn;
 • diarree;
 • huiduitslag of huiduitslag met ernstige jeuk en blaarvorming (netelroos);
 • spierpijn, gewrichtspijn;

Vaak voorkomende bijwerkingen (treden op bij minder dan 1 op de 10 gebruikers maar bij meer dan 1 op de 100 gebruikers):

 • hoofdpijn;
 • vermoeidheid, algemeen gevoel van ziek zijn (malaise).

pagina 4 van 7

BIJSLUITER

Terbinafine Mylan 250 mg, tabletten RVG 28796 Versie: april 2013

Soms voorkomende bijwerkingen (treden op bij minder dan 1 op de 100 gebruikers maar bij meer dan 1 op de 1.000 gebruikers)

 • smaakstoornissen, waaronder verminderde smaak of volledig smaakverlies, die meestal overgaat na het stoppen van de behandeling.

Zeldzame bijwerkingen (treden op bij minder dan 1 op de 1.000 gebruikers maar bij meer dan 1 op de 10.000 gebruikers)

 • bloedbeeldafwijkingen die samenhangen met een verhoogde gevoeligheid voor infecties (neutropenie), verminderd aantal bloedplaatjes waardoor het risico op bloedingen en blauwe plekken toeneemt;
 • duizeligheid;
 • gevoel alsof spelden en naalden prikken, verminderde gevoeligheid (hypestesie);
 • ernstige allergische reactie (anafylactische reactie, serumziekte-achtige reactie);
 • ernstige huidreacties.

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (treden op bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)

 • ernstige bloedafwijkingen waarbij hoge koorts, hevige keelpijn en zweertjes in de mond optreden (agranulocytose);
 • ernstige vermindering van bloedcellen dat kan leiden tot zwakte, blauwe plekken of infecties;
 • angst;
 • depressie;
 • verergering van psoriasis (huiduitslag met verdikte rode plekken op de huid, vaak met zilverachtige schilfers);
 • verergering van SLE (systemische lupus erythematosus), een allergische reactie die zorgt voor gewrichtspijn, huiduitslag en koorts;
 • haarverlies;
 • onregelmatige menstruatie, doorbraakbloedingen bij sommige vrouwen.

Overige bijwerkingen (frequentie onbekend)

 • vermindering van rode bloedcellen waardoor bleekheid van de huid optreedt en dat kan leiden tot zwakte of benauwdheid (anemie);
 • verlies van reuk;
 • verlies of vermindering van het gehoor;
 • rinkelend geluid of lawaai in het oor terwijl er geen geluid is (tinnitus);
 • ontsteking van de bloedvaten, vaak in combinatie met huiduitslag (vasculitis);
 • griepachtige verschijnselen, koorts;
 • gewichtsverlies;
 • toename in de hoeveelheid van een bepaald spierenzym in het bloed dat creatine fosfokinase genoemd wordt (kan opgespoord worden met een bloedtest);
 • verhoogde gevoeligheid van de huid voor licht (photodermatosis);
 • ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis);
 • geelzucht;
 • afsterven van spierweefsel (rhabdomyolyse).

Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

pagina 5 van 7

BIJSLUITER

Terbinafine Mylan 250 mg, tabletten RVG 28796 Versie: april 2013

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket of de doos na “Exp.:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is: terbinafinehydrochloride overeenkomend met 250 mg terbinafine per tablet.
 • De andere stoffen in dit middel (zijn): microkristallijne cellulose (E460), natriumcroscaramellose, colloidaal siliciumdioxide (E551), magnesiumstearaat (E470b), povidon en talk (E553b).

Hoe ziet Terbinafine Mylan eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Terbinafine Mylan tabletten zijn rond en wit tot gebroken wit van kleur. De tabletten hebben de inscriptie “TF/250” op één kant en “G” op de andere kant. De tabletten hebben een deelstreep. Terbinafine Mylan wordt verpakt in doosjes met blisterstrips met 6, 7, 8, 14, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 90 en 98 tabletten of in tablettencontainers met 100, 250 of 500 tabletten.

Dit middel is ingeschreven in het register onder nummer RVG 28796.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning:

Mylan B.V.

Dieselweg 25

3752 LB Bunschoten

Fabrikant

Generics [UK] Ltd

Station Close

Potters Bar

Hertfordshire

EN6 1TL

Verenigd Koninkrijk

McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories 35/36 Baldoyle Industrial Estate

Grange Road Dublin 13 Ierland

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Denemarken Terbinafin Mylan tabletter 250 mg
Hongarije Terbigen 250 mg tabletta
Italië Terbinafina Mylan Generics 250 mg
Nederland Terbinafine Mylan 250 mg, tabletten
Polen TerbiGen tabletki doustna, 250 mg
Slowakije Terbinafin Mylan 250 mg
Slovenië Terbinafin Mylan 250 mg tablete
  pagina 6 van 7

BIJSLUITER

Terbinafine Mylan 250 mg, tabletten RVG 28796 Versie: april 2013

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in april 2013.

pagina 7 van 7

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK