Triamcinolon CF 4 mg, tabletten

ATC-Code
H02AB08
Medikamio Hero Image

Centrafarm

Stof Verdovend Psychotrope
Triamcinolon Nee Nee
Farmacologische groep Corticosteroïden voor systemisch gebruik, gewoon

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Centrafarm

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Triamcinolon is een kunstmatig bijnierschorshormoon (corticosteroïd).

Het ontleent zijn werking grotendeels aan twee belangrijke eigenschappen, namelijk:

 • de onderdrukking van ontstekingsreacties (ontstekingsremmende en antireumatische werking)
 • de onderdrukking van overgevoeligheidsreacties (anti-allergische werking).

Triamcinolon CF wordt gebruikt bij de behandeling van:

 • reumatische aandoeningen
 • longaandoeningen waaronder CARA en bronchiaal astma
 • maag- en darmaandoeningen
 • bloedziekten, waaronder transfusiereacties
 • nieraandoeningen, aangeboren vergroting van de bijnier
 • verschillende vormen van kanker met of zonder uitzaaiingen (metastasen)
 • aandoeningen van het zenuwstelsel waaronder multiple sclerose (MS; ernstige spierziekte uitgaande van hersenen of ruggenmerg) en vochtophoping in de hersenen ten gevolge van uitzaaiingen
 • oogaandoeningen
 • ernstige huidaandoeningen
 • heftige overgevoeligheidsreacties
 • onderdrukking van de afweerreacties bij orgaantransplantaties.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • U heeft maag- of darmzweren.
 • U heeft een acute ontsteking veroorzaakt door virussen of schimmels.
 • U bent overgevoelig voor bijnierschorshormonen.
 • U heeft een tropische worminfectie.
 • U bent ingeënt met een levend verzwakt virus (zie ook “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?”).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

U krijgt Triamcinolon CF in principe alleen voorgeschreven als de ziekte die u heeft, is vastgesteld en wanneer een eenvoudigere behandeling niet mogelijk is of heeft gefaald (tenzij er bij u sprake is van een levensbedreigende situatie).

Als u bepaalde ziektes heeft of heeft gehad

Triamcinolon CF moet voorzichtig worden gebruikt als u een voorgeschiedenis van maagdarmzweren, tuberculose (TBC) of geestelijke stoornissen heeft of als u lijdt aan botafbraak, verhoogde bloeddruk of suikerziekte.

Regelmatige oogheelkundige controle is zeer gewenst, omdat dit middel kan leiden tot staar of verhoogde oogboldruk (zie ook “Mogelijke bijwerkingen”).

Let op bij infecties

Triamcinolon CF kan bepaalde verschijnselen van een infectie onderdrukken en nieuwe infecties kunnen optreden tijdens het gebruik.

Bij infectie veroorzaakt door bacteriën moet eerst de infectie worden behandeld voordat Triamcinolon CF mag worden gebruikt.

Bij inenting, een operatie, verwonding of ziekte

Tijdens een behandeling met Triamcinolon CF moet u bij voorkeur niet worden ingeënt met een levend verzwakt virus (vaccin).

Als u tijdens de behandeling met dit middel een operatie moet ondergaan of een ernstige verwonding of bijkomende ziekte krijgt, moet u de arts vertellen dat u Triamcinolon CF gebruikt of het laatste half jaar heeft gebruikt.

Gebruik door kinderen

Bij langdurig gebruik door kinderen moet worden gelet op de groei en de lichamelijke ontwikkeling. Daarom zal in de meeste gevallen gestreefd worden naar een doseringsschema met afwisselend hoge en lage doseringen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Triamcinolon CF nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

De volgende middelen hebben invloed op de werking van Triamcinolon CF:

 • fenytoïne (middel bij epilepsie, hartritmestoornissen en zenuwpijnen)
 • barbituraten (bepaalde groep van verdovings- en slaapmiddelen)
 • rifampicine (bacteriedodend middel bij o.a. tuberculose).

De verwijdering van triamcinolon uit uw lichaam kan versneld worden.

Triamcinolon CF heeft een invloed op de werking van de volgende middelen:

 • middelen van het cumarinetype (bloedverdunners, bijvoorbeeld acenocoumarol)
 • sulfonylureumderivaten (bloedsuikerverlagende middelen, bijvoorbeeld glibenclamide en glimepiride).

De werking van deze middelen kan verminderd zijn.

Er is meer kans op bijwerkingen bij gelijktijdig gebruik van Triamcinolon CF en de volgende middelen:

 • diuretica (plasmiddelen, bijvoorbeeld hydrochloorthiazide).

U heeft een verhoogde kans op een tekort aan kalium in het bloed. Mogelijk controleert uw arts regelmatig uw kaliumspiegel.

 • niet-steroïde ontstekingsremmende middelen (NSAID’s, bijvoorbeeld ibuprofen, aspirine of

naproxen).

U heeft een verhoogde kans op maagdarmzweren door irritatie van het maagslijmvlies. Mogelijk schrijft uw arts ook een middel voor dat het maagzuur neutraliseert (antacidum).

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Zwangerschap

Gebruik Triamcinolon CF alleen op uitdrukkelijk advies van uw arts als uw zwanger bent.

Er is niet genoeg informatie over gebruik van triamcinolon door zwangere vrouwen. Daarom kan niet beoordeeld worden of het schadelijk is voor het ongeboren kind.

Borstvoeding

Gebruik Triamcinolon CF niet als u borstvoeding geeft.

Triamcinolon gaat over in moedermelk en kan zo in het lichaam van de zuigeling terechtkomen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet bekend of Triamcinolon CF invloed heeft op de rijvaardigheid of het reactievermogen. Er zijn mogelijke bijwerkingen waardoor deelname aan het verkeer of het bedienen van machines onverstandig kan zijn, bijvoorbeeld spierzwakte en stemmingsveranderingen (opgewektheid en neerslachtigheid). Bestuur geen auto of ander voertuig en gebruik geen machines of gereedschap als u hier last van heeft.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Dit middel bevat melksuiker (lactose). Als uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering

De dosering wordt door uw arts vastgesteld. In de meeste gevallen zal uw arts de duur van de behandeling zo kort mogelijk, de dosering zo laag mogelijk en het aantal keren dat u de tabletten per dag moet innemen zo gering mogelijk houden.

Volwassenen en kinderen zwaarder dan 35 kg:

De gebruikelijke dosis is viermaal daags 1 tot 2 tabletten (8 tot 16 mg triamcinolon per dag in vier doses). Dit kan soms verhoogd worden tot viermaal daags 4 tabletten (48 mg triamcinolon per dag in vier doses).

Kinderen lichter dan 35 kg:

De gebruikelijke dosis is 1 tot 3 tabletten per dag (4 tot 12 mg triamcinolon per dag).

Nadat uw ziekteverschijnselen zijn onderdrukt, zal uw arts de dosis geleidelijk (telkens na enkele dagen) verminderen in stappen van 2 mg, totdat de juiste onderhoudsdosis voor u is gevonden.

Wijze van innemen

Neem de tabletten in met een ruime hoeveelheid melk tijdens de maaltijden.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Er is geen kenmerkend beeld waaraan u overdosering met triamcinolon kunt herkennen. Als u een overdosering vermoedt of bemerkt moet u een arts waarschuwen. Laat hem/haar de verpakking of de bijsluiter zien. Hij/Zij kan u dan op de juiste manier behandelen.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Triamcinolon CF bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen bij het gebruik van triamcinolon:

Infecties

 • verlaging van de weerstand, waardoor er verhoogde kans is op:
  • infecties
  • ongunstig verloop van infecties
  • opnieuw opvlammen van tuberculose of infecties door parasieten
 • onderdrukking van verschijnselen van infecties

Bloed- en lymfestelsel

 • verhoogd aantal rode bloedlichaampjes in het bloed (erytrocytose)
 • verhoogd aantal van een bepaald soort witte bloedlichaampjes in het bloed (granulocytose)
 • verminderd aantal van bepaalde soorten witte bloedlichaampjes in het bloed (lymfopenie of eosinopenie)

Immuunsysteem

 • (ernstige) overgevoeligheidsreacties (anafylactische reacties)

Hormonale afwijkingen

 • groeiremming bij kinderen
 • verstoord menstruatiepatroon
 • onvoldoende werking van de bijnierschors bij blootstelling aan verwondingen, operaties of infecties
 • verminderde verdraagbaarheid van koolhydraten, waardoor suikerziekte zich kan openbaren of bestaande suikerziekte verergert
 • ziekte bij een teveel van het hormoon cortisol (syndroom van Cushing)

Voeding en stofwisseling

 • verstoord evenwicht van stikstof in het lichaam
 • vetophoping in het gezicht en de romp (centripetale vetzucht)
 • toename van eetlust

Psychische stoornissen

 • stemmingsveranderingen (overdreven blijheid (euforie), angst of neerslachtigheid (depressie))
 • slapeloosheid
 • ernstige geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is (psychose)

Zenuwstelsel

 • verhoogde druk in de schedel met vochtophoping nabij de oogzenuw (intracraniale druk met papiloedeem), vooral bij kinderen, wanneer behandeling met het geneesmiddel te snel wordt gestopt

Ogen

 • bepaalde vorm van staar (cataracta posterior subcapsularis)
 • verhoogde oogboldruk (glaucoom)

Hart

 • vasthouden van vocht of zouten (vocht- of natriumretentie)
 • verhoogde bloeddruk (hypertensie)
 • hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart; decompensatio cordis) bij patiënten die hier aanleg voor hebben
 • verlies van kalium uit het lichaam (kaliumdepletie) met verlaging van de natuurlijke zuurgraad van het lichaam (hypokaliëmische alkalose)

Maag en darmen

 • maagdarmzweren
 • maagdarmbloedingen of -perforatie
 • ontsteking van de slokdarm
 • ontsteking van de alvleesklier

Huid- en onderhuid

 • verschrompelde huid (huidatrofie) met grote kans op blauwe plekken (“easy bruising”)
 • roodhuid van het gezicht (erytheem)
 • (jeugd)puistjes (acne)
 • overmatige beharing (hirsutisme)
 • verstoorde wondgenezing
 • verminderde reactie op huidtesten
 • overgevoeligheidsreacties, bijvoorbeeld huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria)

Skelet en spieren

 • spierzwakte en spierverschrompeling (steroïdmyopathie)
 • botontkalking (osteoporose) met kans op botbreuken (met name van wervels)
 • afsterven van bot, niet door een ziekteverwekker (aseptische botnecrose), met name van de kop van het dijbeen

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25 °C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “Niet te gebruiken na:” of “Exp.:”. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is triamcinolon. Triamcinolon CF 4 mg, tabletten bevatten per tablet 4 mg triamcinolon.
 • De andere stoffen in dit middel zijn maïszetmeel, lactose, gelatine, watervrij colloïdaal siliciumdioxide, natriumlaurylsulfaat, talk, microkristallijne cellulose en magnesiumstearaat.

Hoe ziet Triamcinolon CF eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

De tabletten zijn wit tot gebroken wit, rond en hebben een breukstreep op één zijde. De breukstreep is alleen om het breken te vereenvoudigen zodat het inslikken makkelijker gaat en niet voor de verdeling in gelijke doses.

Er zijn tablettencontainers (kunststof potjes) met 100, 250, 500 of 1000 tabletten.

Er zijn blisterverpakkingen (doordrukstrips) met 50 tabletten (alleen voor ziekenhuizen) of patiëntenverpakkingen in meervouden van 10 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder:

Centrafarm B.V.

Nieuwe Donk 3 4879 AC Etten-Leur Nederland

Fabrikant:

Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur

Nederland

In het register ingeschreven onder

RVG 53166, Triamcinolon CF 4 mg, tabletten

Deze bijsluiter is goedgekeurd in december 2010.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.