VALACICLOVIR 500 mg PCH, filmomhulde tabletten

Illustratie van VALACICLOVIR 500 mg PCH, filmomhulde tabletten
Stof(fen) Valaciclovir
Toelating Nederland
Producent Pharmachemie
Verdovend Nee
ATC-Code J05AB11
Farmacologische groep Direct werkende antivirale middelen

Vergunninghouder

Pharmachemie

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Valaciclovir 500 MG PCH behoort tot een categorie van geneesmiddelen die antivirale middelen worden genoemd. Het werkt door het doden of het stoppen van de groei van virussen genaamd herpes simplex virus (HSV), varicella zoster virus (VZV) en cytomegalovirus (CMV).

Dit middel kan worden gebruikt voor:

 • de behandeling van gordelroos (bij volwassenen)
 • de behandeling van HSV-infecties van de huid en genitale herpes (bij volwassenen en adolescenten ouder dan 12 jaar). Het wordt ook gebruikt om te voorkomen dat deze infecties terugkeren.
 • de behandeling van een koortslip (bij volwassenen en adolescenten ouder dan 12 jaar)
 • het voorkomen van cytomegalovirus (CMV-) infecties na orgaantransplantatie (bij volwassenen en adolescenten ouder dan 12 jaar)
 • het behandelen en voorkomen van HSV-infecties van het oog

VALACICLOVIR 500 MG PCH filmomhulde tabletten

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Als u allergisch (overgevoelig) bent voor valaciclovir, aciclovir of voor één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

Gebruik dit middel niet als dit op u van toepassing is. Als u twijfelt, overleg dan met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Overleg met u arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt als:

 • u nierproblemen heeft
 • u leverproblemen heeft
 • u ouder bent dan 65 jaar
 • u een verzwakt immuunsysteem heeft

Wanneer u niet zeker weet of een van deze zaken op u van toepassing is, overleg dan met uw arts of apotheker voordat u Valaciclovir 500 mg PCH gaat gebruiken.

Als u dit middel gebruikt om een genitale herpesinfectie te behandelen of te voorkomen, of wanneer u in het verleden een genitale herpesinfectie heeft gehad, dan moet u ervoor zorgen dat u veilige seks heeft, onder andere door een condoom te gebruiken. Dit is belangrijk om de overdracht van het virus aan anderen te voorkomen. U moet zich geheel onthouden van seksuele activiteiten zo lang u zweren of blaren bij de geslachtsorganen heeft.

Gebruikt u naast Valaciclovir 500 mg PCH nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Vertel het uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt die van invloed zijn op de nieren. Deze geneesmiddelen zijn onder meer aminoglycosiden, organoplatinum-verbindingen, gejodeerde contrastvloeistoffen, methotrexaat, pentamidine, foscamet, ciclosporine, tacrolimus, cimetidine en probenecide.

Vertel het altijd uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt tijdens het gebruik van Valaciclovir 500 mg PCH voor de behandeling van gordelroos of na een orgaantransplantatie.

Zwangerschap en borstvoeding

Normaal wordt het gebruik Valaciclovir 500 mg PCH tijdens zwangerschap afgeraden. Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u Valaciclovir 500 mg PCH gebruikt. Uw arts zal het voordeel voor u en het risico voor uw baby

VALACICLOVIR 500 MG PCH filmomhulde tabletten

met u bespreken wanneer u dit middel gebruikt tijdens de zwangerschap of als u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit middel kan bijwerkingen hebben waardoor uw rijvaardigheid wordt beïnvloed. Bestuur geen auto of ander voertuig en gebruik geen machines tenzij u zeker weet dat dit middel geen invloed op u heeft.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De dosering die u moet gebruiken hangt af van de reden waarom u dit middel krijgt voorgeschreven. Uw arts zal dit met u bespreken.

Behandeling van gordelroos

 • De gebruikelijke dosering is 1000 mg (twee tabletten van 500 mg) driemaal daags.
 • U moet dit middel gedurende 7 dagen gebruiken.

Behandeling van koortslip

 • De gebruikelijke dosering is 2000 mg (vier tabletten van 500 mg) tweemaal daags.
 • De tweede dosering moet u 12 uur (niet eerder dan 6 uur) na de eerste dosering innemen.
 • U moet dit middel maar 1 dag (twee doseringen) gebruiken.

Behandeling van HSV-infectie van de huid en infecties van de geslachtsorganen (genitale herpes)

 • De gebruikelijke dosering is 500 mg (één tablet van 500 mg) tweemaal daags.
 • Bij de eerste keer dat de infectie optreedt, moet u het middel gedurende 5 dagen gebruiken, of maximaal 10 dagen als uw arts dat heeft voorgeschreven. Bij een terugkerende infectie duurt de behandeling gewoonlijk 3 tot 5 dagen.

Voorkómen dat HSV-infecties terugkeren nadat u ze heeft gehad

 • De gebruikelijke dosering is één tablet van 500 mg eenmaal daags
 • Sommige mensen met vaak terugkerende infecties kunnen baat hebben bij een halve tablet van 500 mg tweemaal daags in plaats van het bovenstaande.
 • U moet dit middel blijven gebruiken totdat uw arts u vertelt dat u kunt stoppen.

Voorkómen dat u een CMV- infectie krijgt

 • De gebruikelijke dosering is 2000 mg (vier tabletten van 500 mg) viermaal daags
 • U moet de doses ongeveer 6 uur na elkaar innemen
 • Meestal moet u zo snel mogelijk na de operatie beginnen met het innemen van dit middel.
 • U moet dit middel gebruiken tot ongeveer 90 dagen na de operatie, net zolang tot uw arts u vertelt dat u kunt stoppen.

VALACICLOVIR 500 MG PCH filmomhulde tabletten

Uw arts kan de dosering van het middel aanpassen als u:

 • ouder bent dan 65 jaar
 • een verminderde natuurlijke afweer heeft
 • nierproblemen heeft
 • Wanneer een van deze zaken op u van toepassing is, overleg dan met uw arts of apotheker voordat u dit middel neemt.

Wijze van gebruik

 • Dit geneesmiddel moet worden ingenomen via de mond.
 • Slik de tabletten heel door met een flinke slok water.
 • Neem het geneesmiddel iedere dag op dezelfde tijd in.
 • Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Gebruik bij ouderen boven 65 jaar of mensen met nierproblemen

Het is zeer belangrijk dat u regelmatig gedurende de dag voldoende water drinkt zolang u dit middel gebruikt. Dit verkleint de kans op bijwerkingen van de nieren en het zenuwstelsel. Uw arts zal u nauwkeurig controleren op mogelijke verschijnselen die wijzen op bijwerkingen. De bijwerkingen op het zenuwstelsel zijn onder andere een gevoel van verwarring of opwinding, of juist een ongewoon slaperig of suf gevoel.

Dit middel is meestal niet schadelijk, tenzij u gedurende enkele dagen achter elkaar teveel gebruikt. Als u teveel tabletten heeft ingenomen, kunt u misselijk zijn, overgeven of een gevoel van verwarring of opwinding hebben, of u kunt een ongewoon slaperig gevoel hebben. Neem contact op met uw arts of apotheker als u teveel van dit middel heeft ingenomen. Neem de verpakking van de tabletten mee om deze aan uw arts te laten zien.

 • Als u vergeet een dosis van dit middel in te nemen, neem deze dan alsnog in zodra u eraan denkt. Maar als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla de gemiste dosis dan over.
 • Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

VALACICLOVIR 500 MG PCH filmomhulde tabletten

Bijwerkingen waarop u bedacht moet zijn

Ernstige allergische reacties (anafylaxie). Dit komt zelden voor bij mensen die dit middel gebruiken. Er kunnen snel verschijnselen optreden zoals:

 • overmatig blozen, jeukende huiduitslag
 • opzwellen van de lippen, van het gezicht, van de nek of de keel, waardoor het ademhalen bemoeilijkt wordt (angio-oedeem)
 • daling van bloeddruk waardoor flauwte ontstaat

 Wanneer u een allergische reactie krijgt, stop dan met het gebruik van dit middel en neem onmiddellijk contact op met een arts.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (bij meer dan 1 op de 10 patiënten)

 • hoofdpijn

Vaak voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 100 patiënten)

 • ziek voelen (misselijkheid)
 • duizeligheid
 • overgeven
 • diarree
 • huidreacties na blootstelling aan zonlicht (fotosensitiviteit)
 • huiduitslag

Soms voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 1.000 patiënten)

 • zich verward voelen
 • dingen zien of horen die er niet zijn (hallucinaties)
 • zich erg suf voelen
 • onwillekeurig trillen of beven van een lichaamsdeel (tremor)
 • zich opgewonden voelen

Deze bijwerkingen van het zenuwstelsel komen meestal voor bij personen met nierproblemen, bij ouderen of bij orgaantransplantatiepatiënten, die hoge doseringen van 8 gram of meer Valaciclovir 500 mg PCH per dag innemen. Hun toestand verbetert zich gewoonlijk als dit middel wordt gestopt of als de dosering wordt verlaagd.

Andere soms voorkomende bijwerkingen

 • kortademingheid (dyspneu)
 • maagongemak
 • huiduitslag, soms jeukende, en op galbulten lijkende huiduitslag (urticaria)
 • lage rugpijn (nierpijn)

Soms voorkomende bijwerkingen die uit bloedtesten naar voren komen:

 • afname van het aantal witte bloedcellen (leukopenie)

VALACICLOVIR 500 MG PCH filmomhulde tabletten

 • afname in het aantal bloedplaatjes (trombocytopenie). Bloedplaatjes zijn cellen die meehelpen bij het stollen van het bloed.
 • toename van stoffen die door de lever geproduceerd worden

Zelden voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten)

 • onzeker/wankel lopen en coördinatieproblemen (ataxie)
 • langzame, onduidelijke spraak (dysarthrie)
 • toevallen (convulsies)
 • veranderde hersenfunctie (encefalopathie)
 • bewusteloosheid (coma)
 • verwarde of gestoorde gedachten

Deze bijwerkingen van het zenuwstelsel komen meestal voor bij personen met nierproblemen, bij ouderen of bij orgaantransplantatiepatiënten, die hoge doseringen van 8 gram of meer Valaciclovir 500 mg PCH per dag innemen. Hun toestand verbetert zich meestal als dit middel wordt gestopt of als de dosering wordt verlaagd.

Andere zelden voorkomende bijwerkingen

 • nierproblemen waarbij u nauwelijks of niet kunt plassen

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na

‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 30°C.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt.Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

VALACICLOVIR 500 MG PCH filmomhulde tabletten

Advertentie

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof is valaciclovir. Elke tablet bevat 500 mg valaciclovir (als valaciclovirhydrochloride dihydraat)
 • De andere stoffen in dit middel zijn maiszetmeel, croscarmellosenatrium, natriumstearylfumaraat, cellulose in poedervorm in de tabletkernen hypromellose (E464), titaandioxide (E171), macrogol 400 en polysorbaat 80 (E433) in de filmomhulling.
 • Valaciclovir 500 mg PCH filmomhulde tabletten zijn wit, dubbelbol, langwerpig, aan de ene kant met “VL”, een breukstreep en “D” en aan de andere kant glad. De tabletten kunnen verdeeld worden in gelijke helften.
 • Valaciclovir 500 mg PCH filmomhulde tabletten zijn verpakt in blisterverpakkingen van 1, 4, 6, 10, 24, 30, 42, 90 en 112 filmomhulde tabletten. Eenheidsafleververpakkingen van 50 (50x1) filmomhulde tabletten zijn ook verkrijgbaar.
 • Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Pharmachemie BV Swensweg 5 2031GA Haarlem Nederland

Fabrikant

Pharmachemie BV

Swensweg 5

Postbus 552

2003 RN Haarlem

Nederland

TEVA UK Ltd

Brampton Road, Hampden Park

Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG

Verenigd Koninkrijk

TEVA Santé SA

Rue Bellocier

89107 Sens

Frankrijk

VALACICLOVIR 500 MG PCH filmomhulde tabletten

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Táncsics Mihály út 82

H-2100 Gödöllő

Hongarije

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13

4042 Debrecen Hongarije

Teva Czech Industries s.r.o.

Ostravská 29, č.p. 305

747 70 Opava -Komárov Tsjechië

In het register ingeschreven onder

RVG 34645, filmomhulde tabletten 500 mg

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in oktober 2010

0113.7v.LP

Advertentie

Stof(fen) Valaciclovir
Toelating Nederland
Producent Pharmachemie
Verdovend Nee
ATC-Code J05AB11
Farmacologische groep Direct werkende antivirale middelen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.