Advertentie

Auteur: GlaxoSmithKline


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Dit middel hoort bij de groep van geneesmiddelen die antivirale middelen worden genoemd. De werking is het doden of het stoppen van de groei van virussen genaamd herpes simplex virus (HSV), varicella zoster virus (VZV) en cytomegalovirus (CMV).

Dit middel kan worden gebruikt voor:

 • de behandeling van gordelroos (bij volwassenen)
 • de behandeling van HSV-infecties van de huid en van infecties van de geslachtsorganen (genitale herpes) bij gebruikers ouder dan 12 jaar. Het wordt ook gebruikt om te voorkomen dat deze infecties terugkeren
 • de behandeling van een koortslip bij gebruikers ouder dan 12 jaar
 • het voorkomen van CMV-infecties bij gebruikers ouder dan 12 jaar na orgaantransplantaties
 • het behandelen en het voorkomen van HSV-infecties van het oog

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch voor aciclovir of een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.

Gebruik dit middel niet als dit op u van toepassing is. Als u twijfelt, overleg dan met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • U heeft nierproblemen
 • U heeft leverproblemen
 • U bent ouder dan 65 jaar
 • U heeft een verzwakt immuunsysteem

Wanneer u niet zeker weet of een van deze zaken op u van toepassing is, overleg dan met uw arts of apotheker voordat u Zelitrex gebruikt.

R01.0 24

Voorkom dat u een genitale herpesinfectie overdraagt aan anderen

Als u dit middel gebruikt om een genitale herpesinfectie te behandelen of te voorkomen, of wanneer u ooit een genitale herpesinfectie heeft gehad, dan moet u ervoor zorgen dat u veilige seks heeft, onder andere door een condoom te gebruiken. Dit is belangrijk om de overdracht van het virus aan anderen te voorkomen. U moet zich geheel onthouden van seksuele activiteiten zo lang u zweren of blaren bij de geslachtsorganen heeft.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Zelitrex nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Vertel aan uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt die van invloed zijn op de nieren. Deze geneesmiddelen zijn onder meer aminoglycosiden, organoplatinumverbindingen, gejodeerde contrastvloeistoffen, methotrexaat, pentamidine, foscarnet, ciclosporine, tacrolimus, cimetidine en probenecide.

Vertel altijd aan uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt tijdens het gebruik van dit middel voor de behandeling van gordelroos of na een orgaantransplantatie.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt. Normaal wordt het gebruik van Zelitrex tijdens de zwangerschap afgeraden. Uw arts zal het voordeel voor u en het risico voor uw ongeboren kind met u bespreken wanneer u dit middel gebruikt tijdens de zwangerschap of als u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit middel kan bijwerkingen hebben waardoor uw rijvaardigheid wordt beïnvloed.

Bestuur geen auto of ander voertuig en gebruik geen machines of gereedschap als u niet zeker weet of dit middel ook invloed op u heeft.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

 • Dit geneesmiddel moet worden ingenomen via de mond.
 • Slik de tabletten heel door met een flinke slok water.
 • Neem dit middel iedere dag op dezelfde tijd in.
 • Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De dosering die u moet gebruiken hangt af van de reden waarom u dit middel krijgt voorgeschreven. Uw arts zal dit met u bespreken.

Behandeling van gordelroos

 • De gebruikelijke dosering is driemaal daags 1.000 mg (als één 1.000 mg tablet of als twee 500 mg tabletten).
 • U moet dit middel gedurende 7 dagen gebruiken.

Behandeling van een koortslip

 • De gebruikelijke dosering is tweemaal daags 2.000 mg (als twee 1.000 mg tabletten of als vier 500 mg tabletten).
 • De tweede dosis moet u 12 uur (niet eerder dan 6 uur) na de eerste dosis innemen.
 • U moet dit middel gedurende een dag (twee doseringen) gebruiken.
R01.0 25

Behandeling van HSV-infecties van de huid en van infecties van de geslachtsorganen (genitale herpes)

 • De gebruikelijke dosering is tweemaal daags 500 mg (als een 500 mg tablet of als twee 250 mg tabletten).
 • Bij de eerste keer dat de infectie optreedt moet u dit middel gedurende 5 dagen gebruiken, of maximaal 10 dagen als uw arts dat heeft voorgeschreven. Bij een terugkerende infectie duurt de behandeling gewoonlijk 3 tot 5 dagen.

Voorkomen dat HSV-infecties terugkeren nadat u ze heeft gehad

 • De gebruikelijke dosering is eenmaal daags een 500 mg tablet.
 • Sommige mensen met vaak terugkerende infecties kunnen baat hebben wanneer ze in plaats van het bovenstaande tweemaal daags één 250 mg tablet innemen.
 • U moet dit middel blijven gebruiken todat uw arts u vertelt dat u kunt stoppen.

Voorkomen dat u een CMV- (cytomegalovirus) infectie krijgt

 • De gebruikelijke dosering is viermaal daags 2.000 mg (als twee 1.000 mg tabletten of als vier 500 mg tabletten).
 • U moet de doses ongeveer 6 uur na elkaar innemen.
 • Meestal moet u zo snel mogelijk na de operatie beginnen met het innemen van dit middel.
 • U moet dit middel gebruiken tot ongeveer 90 dagen na de operatie, net zolang totdat uw arts u vertelt dat u kunt stoppen.

Uw arts kan uw dosering van dit middel aanpassen

  • als u ouder bent dan 65 jaar
  • als u een verminderde natuurlijke afweer heeft
  • als u nierproblemen heeft
 • Wanneer een van deze zaken op u van toepassing is, overleg dan met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt

Gebruik bij ouderen (ouder dan 65 jaar) en mensen met nierproblemen

Het is zeer belangrijk dat u regelmatig gedurende de dag voldoende water drinkt zolang als u Zelitrex gebruikt. Dit verkleint de kans op bijwerkingen van de nieren of van het zenuwstelsel. Uw arts zal u nauwkeurig controleren op mogelijke verschijnselen die wijzen op deze bijwerkingen. De bijwerkingen van het zenuwstelsel zijn onder andere een gevoel van verwarring of opwinding, of juist een ongewoon slaperig of suf gevoel.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Dit middel is meestal niet schadelijk, tenzij u gedurende enkele dagen achter elkaar te veel gebruikt. Als u te veel tabletten heeft ingenomen, kunt u misselijk zijn, overgeven of een gevoel van verwarring of opwinding hebben, of u kunt een ongewoon slaperig gevoel hebben. Neem contact op met uw arts of apotheker als u te veel van dit middel heeft ingenomen. Neem de Zelitrex verpakking mee.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

 • Als u vergeet een dosis van dit middel in te nemen, neem deze dan alsnog in zodra u eraan denkt. Echter, als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla de gemiste dosis dan over.
 • Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Zelitrex bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bijwerkingen waarop u bedacht moet zijn

R01.0 26

Ernstige allergische reacties (anafylaxie). Dit komt zelden voor bij mensen die dit middel gebruiken. Er kunnen snel verschijnselen optreden zoals:

  • overmatig blozen, jeukende huiduitslag
  • opzwellen van de lippen, van het gezicht, van de nek of van de keel, waardoor het ademhalen bemoeilijkt wordt (angio-oedeem)
  • daling van de bloeddruk waardoor een flauwte ontstaat
 • Wanneer u een allergische reactie krijgt, stop dan met het gebruik van Zelitrex en neem onmiddellijk contact op met een arts.

De volgende bijwerkingen kunnen optreden bij het gebruik van dit geneesmiddel Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (bij 10 of meer op de 100 patiënten)

hoofdpijn

Vaak voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 100 patiënten)

 • misselijk zijn (misselijkheid)
 • duizeligheid
 • overgeven
 • diarree
 • huidreacties na blootstelling aan zonlicht (fotosensibiliteit)
 • huiduitslag (rash)

Soms voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 1.000 patiënten)

 • zich verward voelen
 • dingen zien of horen die er niet zijn (hallucinaties)
 • zich erg suf voelen
 • trillen
 • zich opgewonden voelen

Deze bijwerkingen van het zenuwstelsel komen meestal voor bij personen met nierproblemen, bij ouderen of bij patiënten die een orgaantransplantatie hebben ondergaan en die hoge doseringen van 8 gram of meer van dit middel per dag innemen. Hun toestand verbetert zich wanneer dit midddel wordt gestopt of als de dosering wordt verlaagd.

Andere soms voorkomende bijwerkingen

 • kortademigheid (dyspnoe)
 • maagongemak
 • huiduitslag, soms jeukend, en op galbulten lijkende huiduitslag (urticaria)
 • lage rugpijn (nierpijn)
 • bloed in de urine

Soms voorkomende bijwerkingen die uit bloedtesten naar voren komen

 • afname van het aantal witte bloedcellen (leukopenie)
 • afname van het aantal bloedplaatjes (trombocytopenie). Bloedplaatjes zijn cellen die meehelpen bij het stollen van het bloed
 • toename van stoffen die door de lever geproduceerd worden
R01.0 27

Zelden voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten)

 • onzeker/wankel lopen en coördinatieproblemen (ataxie)
 • langzame/onduidelijke spraak (dysartrie)
 • toevallen (convulsies)
 • veranderde hersenfunctie (encefalopathie)
 • bewusteloosheid (coma)
 • verwarde of gestoorde gedachten

Deze bijwerkingen van het zenuwstelsel komen meestal voor bij personen met nierproblemen, bij ouderen of bij patiënten die een orgaantransplantatie hebben ondergaan en die hoge doses van 8 gram of meer Zelitrex per dag innemen. Hun toestand verbetert wanneer Zelitrex wordt gestopt of als de dosering wordt verlaagd.

Andere zelden voorkomende bijwerkingen

nierproblemen waarbij u nauwelijks of niet kunt plassen

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de kartonnen verpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 30°C.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en zo komen ze niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is valaciclovir. Elke tablet bevat 250 mg of 500 mg valaciclovir (als valaciclovirhydrochloride).

De andere stoffen in dit middel zijn:

Tabletkern:

 • microkristallijne cellulose
 • crospovidon
 • povidon
 • magnesiumstearaat
 • colloïdaal watervrij silicium

Tabletomhulling:

 • hypromellose
 • titaandioxide
 • macrogol 400
 • polysorbaat 80 (alleen 500 mg tabletten)
 • carnaubawas
R01.0 28

Hoe ziet Zelitrex eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Zelitrex tabletten zijn verpakt in polyvinylchloride/aluminium blisterverpakkingen.

Verpakkingen van Zelitrex 250 mg bevatten 20 of 60 filmomhulde tabletten. De tabletten zijn wit en gemarkeerd “GX CE7” aan één zijde.

Verpakkingen van Zelitrex 500 mg bevatten 10, 24, 30, 42, 90 of 112 filmomhulde tabletten. De tabletten zijn wit en gemarkeerd “GX CF1” aan één zijde.

Niet alle bovengenoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

GlaxoSmithKline BV Huis ter Heideweg 62 3705 LZ Zeist 030-6938100 nlinfo@gsk.com

Fabrikant

Glaxo Wellcome S.A. Avenida de Extremadura 3 09400 Aranda de Duero Burgos

Spanje

of

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. ul. Grunwaldzka 189

60-322 Poznań Polen

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Valtrex

Oostenrijk, Bulgarije, Cyprus, Tsjechië, Estland, Finland, Griekenland, IJsland, Ierland, Letland,

Litouwen, Malta, Noorwegen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Verenigd

Koninkrijk.

Duitsland: Valtrex S 250 mg, Valtrex

Zelitrex

Frankrijk, België, Denemarken, Italië, Luxemburg, Nederland.

Deze bijsluiter is goedgekeurd in januari 2012

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen: www.cbg-meb.nl

R01.0 29
R01.0 30

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK