Valaciclovir Aurobindo 500 mg, filmomhulde tabletten

ATC-Code
J05AB11
Valaciclovir Aurobindo 500 mg, filmomhulde tabletten

Aurobindo Pharma

Stof(fen)
Valaciclovir
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Direct werkende antivirale middelen

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Aurobindo Pharma

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Wordt uw klacht na {aantal} dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts

Valaciclovir Aurobindo hoort bij de groep van geneesmiddelen die antivirale middelen worden genoemd. De werking is het doden of het stoppen van de groei van virussen genaamd herpes simplex virus (HSV), herpes zoster virus (VZV) en cytomegalovirus (CMV).

Valaciclovir Aurobindo kan worden gebruikt voor:

 • de behandeling van gordelroos (bij volwassenen)
 • de behandeling van HSV-infecties van de huid en van infecties van de geslachtsorganen (genitale herpes) (bij volwassenen en adolescenten ouder dan 12 jaar). Het wordt ook gebruikt om te voorkomen dat deze infecties terugkeren
 • de behandeling van een koortslip (bij volwassenen en adolescenten ouder dan 12 jaar)
 • het voorkomen van CMV-Cytomegalovirusinfecties (bij volwassenen en adolescenten ouder dan 12 jaar) na orgaantransplantaties
 • het behandelen en het voorkomen van HSV-infecties van het oog

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor valaciclovir of aciclovir of voor één van de andere bestanddelen van Valaciclovir Aurobindo (zie rubriek 6)
 • Gebruik Valaciclovir Aurobindo niet als dit op u van toepassing is. Als u twijfelt, overleg dan met uw arts of apotheker voordat u Valaciclovir Aurobindo gebruikt

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel

Neem contact op met uw arts of apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt.

Voordat u Valaciclovir Aurobindo gebruikt, moet u met uw arts overleggen

 • als u nierproblemen heeft
 • als u leverproblemen heeft
 • als u ouder bent dan 65 jaar
 • als u een verzwakt immuunsysteem heeft

Als u niet zeker weet of een van deze zaken op u van toepassing is, overleg dan met uw arts of apotheker voordat u Valaciclovir Aurobindo gebruikt.

Voorkom dat u de genitale herpesinfectie overdraagt aan anderen

Als u Valaciclovir Aurobindo gebruikt om een genitale herpesinfectie te behandelen of te voorkomen, of wanneer u ooit een genitale herpesinfectie heeft gehad, dan moet u ervoor zorgen dat u veilige seks heeft, onder andere door een condoom te gebruiken. Dit is belangrijk om de overdracht van het virus aan anderen te voorkomen. U moet zich geheel onthouden van seksuele activiteiten zo lang u zweren of blaren heeft.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen en voor kruidengeneesmiddelen.

Vertel aan uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt die van invloed zijn op de nieren. Deze geneesmiddelen zijn onder meer aminoglycosiden, organoplatinumverbindingen, gejodeerde contrastvloeistoffen, methotrexaat, pentamidine, foscarnet, ciclosporine, tacrolimus, cimetidine en probenecide.

Vertel altijd aan uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt tijdens het gebruik van Valaciclovir Aurobindo voor de behandeling van gordelroos of na een orgaantransplantatie.

Zwangerschap en borstvoeding en vruchtbaarheid

Normaal wordt gebruik van Valaciclovir Aurobindo tijdens de zwangerschap afgeraden. Als u zwanger bent, of denkt dat u zwanger zou kunnen zijn, of als u probeert om zwanger te worden, gebruik Valaciclovir Aurobindo dan niet voordat u dit hebt besproken met uw arts. Uw arts zal een afweging maken tussen het voordeel voor u en het risico voor uw ongeboren kind wanneer u Valaciclovir Aurobindo gebruikt tijdens de zwangerschap of als u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Valaciclovir Aurobindo kan bijwerkingen hebben waardoor uw rijvaardigheid wordt beïnvloed. → Bestuur geen auto of ander voertuig en gebruik geen gereedschap als u niet zeker weet of dit middel ook invloed op u heeft.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker of verpleegkundige u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker of verpleegkundige.

De dosering die u moet gebruiken hangt af van de reden waarom u Valaciclovir Aurobindo krijgt voorgeschreven. Uw arts zal dit met u bespreken.

Behandeling van gordelroos

 • de gebruikelijke dosering is driemaal daags 1000 mg (één 1000 mg tablet of twee 500 mg tabletten)
 • u moet Valaciclovir Aurobindo gebruiken gedurende 7 dagen

Behandeling van een koortslip

 • de gebruikelijke dosering is tweemaal daags 2000 mg (twee 1000 mg tabletten of vier 500 mg tabletten)
 • de tweede dosis moet u 12 uur (niet eerder dan 6 uur) na de eerste dosis innemen
 • u moet Valaciclovir Aurobindo maar gedurende één dag (twee doseringen) gebruiken

Behandeling van HSV-infecties van de huid en van infecties van de geslachtsorganen (genitale herpes)

 • de gebruikelijke dosering is tweemaal daags 500 mg (één 500 mg tablet of twee 250 mg tabletten)
 • bij de eerste keer dat de infectie optreedt moet u Valaciclovir Aurobindo gebruiken gedurende 5 dagen, of maximaal 10 dagen als uw arts dat heeft voorgeschreven. Bij een terugkerende infectie is debehandelduur gewoonlijk 3 tot 5 dagen

Voorkomen dat HSV- infecties terugkeren nadat u ze heeft gehad

 • de gebruikelijke dosering is eenmaal daags één 500 mg tablet
 • sommige mensen met vaak terugkerende infecties kunnen baat hebben wanneer ze in plaats van het bovenstaande tweemaal daags één 250 mg tablet innemen
 • u moet Valaciclovir Aurobindo blijven gebruiken todat uw arts u vertelt dat u kunt stoppen

Voorkomen dat u een CMV- (cytomegalovirus) infectie krijgt

 • de gebruikelijke dosering is viermaal daags 2000 mg (twee 1000 mg tabletten of vier 500 mg tabletten)
 • u moet de doses ongeveer 6 uur na elkaar innemen
 • meestal moet u zo snel mogelijk na de operatie beginnen met het innemen van Valaciclovir Aurobindo
 • u moet Valaciclovir Aurobindo gebruiken tot ongeveer 90 dagen na de operatie, net zolang totdat uw arts u vertelt dat u kunt stoppen

Uw arts kan uw dosering Valaciclovir Aurobindo aanpassen als

 • u ouder bent dan 65 jaar
 • u een verminderde weerstand heeft
 • u nierproblemen heeft

Wanneer een van deze zaken op u van toepassing is, overleg dan met uw arts of apotheker voordat u Valaciclovir Aurobindo gebruikt

Kinderen onder 12 jaar

Beperkte Valaciclovir Aurobindo mag niet worden gebruikt bij kinderen jonger dan 12 jaar.

Gebruik van Valaciclovir Aurobindo

 • dit geneesmiddel moet worden ingenomen via de mond
 • slik de tabletten heel door met een flinke slok water
 • neem de Valaciclovir Aurobindo iedere dag op dezelfde tijd in
 • u moet Valaciclovir Aurobindo innemen zoals uw arts of apotheker u verteld heeft

Ouderen (ouder dan 65 jaar) en mensen met nierproblemen

Het is zeer belangrijk dat u regelmatig gedurende de dag voldoende water drinkt zolang als u Valaciclovir Aurobindo gebruikt. Dit verkleint de kans op bijwerkingen van het zenuwstelsel of van de nieren. Uw arts zal u nauwkeurig controleren op mogelijke verschijnselen die wijzen op deze bijwerkingen. De bijwerkingen van het zenuwstelsel zijn onder andere een gevoel van verwarring of opwinding, of juist een ongewoon slaperig of suf gevoel.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Valaciclovir Aurobindo is meestal niet schadelijk, tenzij u gedurende enkele dagen achter elkaar te veel gebruikt. Als u te veel tabletten heeft ingenomen, kunt u misselijk zijn, overgeven of een gevoel van verwarring of opwinding hebben, of u kunt een ongewoon slaperig gevoel hebben. Neem contact

op met uw arts of apotheker als u te veel Valaciclovir Aurobindo heeft ingenomen. Neem de Valaciclovir Aurobindo verpakking mee.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

 • Als u vergeet een dosis Valaciclovir Aurobindo in te nemen, neem deze dan alsnog in zodra u eraan denkt. Echter, als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla de gemiste dosis dan over.
 • Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker of verpleegkundige.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Omstandigheden waarop u verdacht moet zijn

 • ernstige allergische reacties (anafylaxie). Dit komt zelden voor bij mensen die Valaciclovir Aurobindo gebruiken. Er kunnen snel symptomen ontwikkelen zoals:
 • overmatig blozen, jeukende huiduitslag
 • opzwellen van de lippen, van het gezicht, van de nek of van de keel, waardoor het ademhalen bemoeilijkt wordt (angio-oedeem)
 • daling van de bloeddruk waardoor een flauwte ontstaat

→ Wanneer u een allergische reactie krijgt, stop dan met het gebruik van Valaciclovir Aurobindo en neem onmiddellijk contact op met een arts.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (deze kunnen voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mensen)

 • hoofdpijn

Vaak voorkomende bijwerkingen (deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen)

 • misselijk zijn (misselijkheid)
 • duizeligheid
 • overgeven
 • diarree
 • huidreacties na blootstelling aan zonlicht (fotosensibiliteit)
 • huiduitslag (rash)

Soms voorkomende bijwerkingen (deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen)

 • zich verward voelen
 • dingen zien of horen die er niet zijn (hallucinaties)
 • zich erg suf voelen
 • trillen
 • zich opgewonden voelen

Deze bijwerkingen van het zenuwstelsel komen meestal voor bij personen met nierproblemen, bij ouderen of bij patiënten die een orgaantransplantatie hebben ondergaan en die hoge doses van 8 gram of meer Valaciclovir Aurobindo per dag innemen. Hun toestand verbetert zich wanneer Valaciclovir Aurobindo wordt gestopt of als de dosering wordt verlaagd.

Andere soms voorkomende bijwerkingen:

 • kortademigheid (dyspnoe)
 • maagongemak
 • huiduitslag, soms jeukend, en op galbulten lijkende huiduitslag (urticaria)
 • lage rugpijn (nierpijn)

Soms voorkomende bijwerkingen die uit bloedtesten naar voren komen:

 • afname van het aantal witte bloedcellen (leukopenie)
 • afname van het aantal bloedplaatjes (trombocytopenie). Bloedplaatjes zijn cellen die meehelpen bij het stollen van het bloed
 • toename van stoffen die door de lever geproduceerd worden

Zelden voorkomende bijwerkingen (deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 1000 mensen)

 • onzeker/wankel lopen en coördinatieproblemen (ataxie)
 • langzame/onduidelijke spraak (dysartrie)
 • toevallen (convulsies)
 • veranderde hersenfunctie (encefalopathie)
 • bewusteloosheid (coma)
 • verwarde of gestoorde gedachten

Deze bijwerkingen van het zenuwstelsel komen meestal voor bij personen met nierproblemen, bij ouderen of bij patiënten die een orgaantransplantatie hebben ondergaan en die hoge doses van 8 gram of meer Valaciclovir Aurobindo per dag innemen. Hun toestand verbetert wanneer Valaciclovir Aurobindo wordt gestopt of als de dosering wordt verlaagd.

Andere zelden voorkomende bijwerkingen:

 • nierproblemen waarbij u nauwelijks of niet kunt plassen

Krijgt u veel last van een van de bijwerking? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker of verpleegkundige.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de blisterverpakking na de afkorting 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Er zijn geen speciale bewaarvoorschriften voor dit geneesmiddel.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is valaciclovir. Elke filmomhulde tablet bevat valaciclovirhydrochloridehydraat overeenkomend met 500 mg/ 1000mg valaciclovir.

De andere stoffen in dit middel zijn:

kern: Microkristallijne cellulose, crospovidon, povidon (K -30), magnesiumstearaat

Filmomhulling: Hypromellose, indigokarmijn aluminium verflak (E132), titanium dioxide, macrogol 400, polysorbaat

Hoe ziet Valaciclovir Aurobindo eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Valaciclovir Aurobindo 500 mg, filmomhulde tabletten

Blauw, filmomhulde, capsulevormige tabletten met een gedeeltelijke score bar aan beide zijden met een 'F' aan de ene kant en '9 'en '3' aan de andere kant.

De tablet kan verdeeld worden in gelijke helften.

Valaciclovir Aurobindo1000 mg, filmomhulde tabletten

Blauw, filmomhulde, capsulevormige tabletten met een gedeeltelijke score bar aan beide zijden met een 'F' aan de ene kant en '8 'en '3' aan de andere kant.

De tablet kan verdeeld worden in gelijke helften.

Duidelijk PVC / PVdC -Aluminium folie blisterverpakking of HDPE-fles met polypropyleen dop met.

Verpakkingsgrootten:

blisterverpakking: 7, 10, 21, 30, 42, 50, 90 and 112 filmomhulde tabletten Flacon:30 and 500 filmomhulde tabletten

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Aurobindo Pharma B.V.,

Molenvliet 103, 3335LH Zwijndrecht,

Nederland

Fabrikant

APL Swift Services (Malta) Limited

HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far

Birzebbugia, BBG 3000

Malta

Dit product is geregistreerd onder:

Valaciclovir Aurobindo 500 mg, filmomhulde tabletten: RVG 108282

Valaciclovir Aurobindo 1000 mg, filmomhulde tabletten: RVG 108289

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Frankrijk: Valaciclovir Aurobindo 500 mg/ 1000 mg comprimé pelliculé sécable Duitsland: Valaciclovir Aurobindo 500 mg Filmtabletten Italië: Valaciclovir Aurobindo 500 mg/ 1000 mg compresse rivestite con film Nederland: Valaciclovir 500 mg/ 1000Aurobindomg, filmomhulde tabletten Polen: Valaciclovir Spanje: Valaciclovir Aurobindo 500 mg/ 1000 mg comprimidos recubiertos con   película EFG Verenigd Koninkrijk: Valaciclovir 500 mg film-coated tablets

Deze bijsluiter is goedgekeurd in mei 2012.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.