Valaciclovir CF 500 mg, filmomhulde tabletten

Illustratie van Valaciclovir CF 500 mg, filmomhulde tabletten
Stof(fen) Valaciclovir
Toelating Nederland
Producent Centrafarm
Verdovend Nee
ATC-Code J05AB11
Farmacologische groep Direct werkende antivirale middelen

Vergunninghouder

Centrafarm

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Valaciclovir behoort tot een groep geneesmiddelen die antivirale middelen worden genoemd. Valaciclovir werkt door het doden of remmen van de groei van herpes simplex virus (HSV), varicella zoster virus (VZV) en cytomegalovirus (CMV).

Valaciclovir CF kan worden gebruikt voor:

 • de behandeling van gordelroos (bij volwassenen).
 • de behandeling van HSV-infecties van de huid en herpes op de geslachtsorganen (bij volwassenen en adolescenten ouder dan 12 jaar). Het wordt ook gebruikt om te voorkomen dat deze infecties terugkomen.
 • de behandeling van koortslip (bij volwassenen en adolescenten ouder dan 12 jaar).
 • het voorkomen van infecties met CMV na orgaantransplantaties (bij volwassenen en adolescenten ouder dan 12 jaar).
 • ooginfecties.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor valaciclovir of aciclovir.
 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.

Neem Valaciclovir CF niet in als dit op u van toepassing is. Als u niet zeker bent, spreek dan met uw arts of apotheker voordat u Valaciclovir CF inneemt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

U mag Valaciclovir CF tabletten niet gebruiken als u:

 • nierproblemen heeft.
 • leverproblemen heeft.
 • ouder bent dan 65 jaar.
 • Een verzwakt immuunsysteem heeft.

Als u niet zeker weet of het bovenstaande op u van toepassing is, spreek dan met uw arts of apotheker voordat u Valaciclovir CF inneemt.

Voorkom de overdracht van herpes op de geslachtsorganen naar anderen

Als u Valaciclovir CF inneemt om herpes van de geslachtsorganen te behandelen of te voorkomen, of als u in het verleden herpes op de geslachtsorganen heeft gehad, moet u zorgen dat u veilige seks hebt en condooms gebruiken. Dit is belangrijk om te voorkomen dat u de infectie overbrengt op anderen. Als u zweren of blaren op uw geslachtorganen heeft, mag u geen seks hebben.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Valaciclovir CF nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft, inclusief kruidengeneesmiddelen.

Vertel het uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt die invloed hebben op de nieren. Dit zijn: aminoglycosiden, platinaverbindingen, gejodeerde contrastmiddelen, methotrexaat, pentamidine, foscarnet, ciclosporine, tacrolimus, cimetidine en probenecide.

Vertel uw arts of apotheker altijd over andere geneesmiddelen als u Valaciclovir CF inneemt voor gordelroos of nadat u een orgaantransplantatie heeft gehad.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Valaciclovir CF kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Valaciclovir CF wordt gewoonlijk niet aanbevolen voor gebruik tijdens de zwangerschap. Als u zwanger bent, denkt dat u het zou kunnen zijn of van plan bent zwanger te worden, neem dan geen Valaciclovir CF in zonder overleg met uw arts. Uw arts zal de voordelen voor u afwegen tegen het risico voor uw baby wanneer u Valaciclovir CF inneemt als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Valaciclovir CF kan bijwerkingen hebben die uw rijvaardigheid beïnvloeden. Bestuur geen voertuigen en gebruik geen machines, tenzij u er zeker van bent dat u die bijwerkingen niet hebt.

Stoffen in dit middel waar u rekening mee moet houden

Valaciclovir CF bevat lactose. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De dosis die u moet innemen hangt af van de reden waarom uw arts Valaciclovir CF aan u heeft voorgeschreven. Uw arts zal dit met u bespreken.

Behandeling van gordelroos

 • De gebruikelijke dosis is 1000 mg (één tablet van 1000 mg of twee tabletten van 500 mg) driemaal daags.
 • U moet Valaciclovir CF 7 dagen lang gebruiken.

Behandeling van koortslip

 • De gebruikelijke dosis is 2000 mg (twee tabletten van 1000 mg of vier tabletten van 500 mg) tweemaal daags.
 • De tweede dosis moet 12 uur (niet eerder dan 6 uur) na de eerste dosis worden genomen.
 • U neemt Valaciclovir CF maar één dag in (twee doses).

Behandeling van HSV infecties van de huid en herpes van de geslachtsorganen

 • De gebruikelijke dosis is 500 mg (één tablet van 500 mg of twee tabletten van 250 mg) tweemaal daags.
 • Voor de eerste infectie moet u Valaciclovir CF 5 dagen innemen of tot maximaal 10 dagen als uw arts dat aan u vertelt. Voor terugkerende infecties duurt de behandeling gewoonlijk 3 tot 5 dagen.

Hulp bij het voorkomen van terugkeer van HSV infecties nadat u deze infectie heeft gehad

 • De gebruikelijke dosis is één tablet van 500 mg eenmaal daags.
 • Sommige mensen, bij wie de infectie vaak terugkomt, kunnen voordeel hebben van één tablet van 250 mg tweemaal per dag.
 • U moet Valaciclovir CF innemen totdat uw arts u vertelt dat u moet stoppen.

Om te stoppen dat u geïnfecteerd raakt door CMV (Cytomegalovirus)

 • De gebruikelijke dosis is 2000 mg (twee tabletten van 1000 mg of vier tabletten van 500 mg) vier maal daags.
 • Tussen iedere dosis die u inneemt moet 6 uur zitten.
 • Gewoonlijk zult u zo snel mogelijk na uw operatie beginnen met het innemen van Valaciclovir CF.
 • U moet Valaciclovir CF voor ongeveer 90 dagen na uw operatie innemen, totdat uw arts u vertelt om te stoppen.

Uw arts kan de dosis Valaciclovir CF aanpassen als:

 • U ouder bent dan 65 jaar.
 • U een verzwakt immuunsysteem heeft.
 • U nierproblemen heeft.

Bespreek het voordat u Valaciclovir CF inneemt met uw arts als een van bovenstaande situaties op u van toepassing is.

Inname van dit geneesmiddel

 • Neem dit geneesmiddel via de mond in.
 • Slik de tabletten heel door met een glas water.
 • Neem Valaciclovir CF iedere dag op dezelfde tijd in.
 • Neem Valaciclovir CF in volgens de aanwijzingen van uw arts of apotheker.

Mensen ouder dan 65 jaar of met nierproblemen

Het is heel belangrijk dat u tijdens het gebruik van Valaciclovir CF regelmatig water drinkt gedurende de gehele dag. Dit helpt om mogelijke bijwerkingen op de nieren of op het zenuwstelsel te

verminderen. Uw arts zal u hierop goed controleren. Bijwerkingen op het zenuwstelsel kunnen zijn: gevoel van verwardheid of onrust, of ongewoon slaperig of suf gevoel.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Valaciclovir CF is gewoonlijk niet schadelijk, tenzij u er verscheidene dagen te veel van inneemt. Als u te veel tabletten inneemt kunt u misselijk worden, over gaan geven, of verward, onrustig of ongewoon slaperig zijn. Spreek met uw arts of apotheker als u te veel Valaciclovir CF heeft ingenomen. Denk er aan om de verpakking en de tabletten die nog over zijn mee te nemen.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

 • Als u bent vergeten om Valaciclovir CF in te nemen, neem de overgeslagen dosis dan in zodra u er aan denkt. Als het echter al bijna tijd is voor de volgende dosis, sla de vergeten dosis dan over.
 • Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Valaciclovir CF bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Aandoeningen waarvoor u moet oppassen

 • Ernstige allergische reacties (anafylaxie). Deze zijn zeldzaam bij mensen die Valaciclovir CF gebruiken. Snelle ontwikkeling van verschijnselen zoals: o rode huid, jeukend huiduitslag o zwelling van de lippen, gezicht, nek en keel. Dit veroorzaakt ademhalingsmoeilijkheden (angio- oedeem)

o bloeddrukdaling en daardoor flauwvallen.

Als u een allergische reactie heeft, stop dan met het innemen van Valaciclovir CF en ga meteen naar een arts.

Zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 gebruikers):

• Hoofdpijn.

Vaak (bij maximaal 1 op de 10 gebruikers):

 • misselijkheid
 • duizeligheid
 • overgeven
 • diarree
 • huidreactie na blootstelling aan zonlicht (fotosensitiviteit).
 • uitslag.

Soms (bij maximaal 1 op de 100 gebruikers):

 • gevoel van verwardheid
 • dingen zien of horen die er niet zijn (hallucinaties)
 • erg suf gevoel
 • beven
 • gevoel van onrust.

Deze bijwerkingen op het zenuwstelsel treden meestal op bij mensen met nierproblemen, bij ouderen of bij orgaantransplantatiepatiënten die hoge dosis van meer dan 8 gram Valaciclovir CF per dag

innemen. Zij voelen zich over het algemeen weer beter als de behandeling met Valaciclovir CF wordt gestopt of als de dosis wordt verlaagd.

Andere bijwerkingen die soms voorkomen:

 • kortademigheid (dyspneu)
 • maagongemak
 • uitslag, soms jeukend, bulterige uitslag (urticaria)
 • lage rugpijn (nierpijn)

Bijwerkingen die soms naar voren komen bij bloedonderzoek:

 • afname van het aantal witte bloedcellen (leukopenie)
 • afname van het aantal bloedplaatjes, de cellen die helpen bij de bloedstolling (trombocytopenie)
 • toename van stoffen die door de lever worden gemaakt.

Zelden (bij maximaal 1 op de 1000 gebruikers):

 • onvaste gang en gebrek aan coördinatie (ataxie)
 • langzaam, onduidelijk praten (dysartrie)
 • toevallen (convulsies)
 • veranderde hersenfunctie (encefalopathie)
 • bewusteloosheid (coma)
 • verwarde of verstoorde gedachten.

Deze bijwerkingen op het zenuwstelsel treden meestal op bij mensen met nierproblemen, bij ouderen of bij orgaantransplantatiepatiënten die hoge dosis van meer dan 8 gram valaciclovir per dag innemen. Zij voelen zich over het algemeen weer beter als de behandeling met Valaciclovir CF wordt gestopt of als de dosis wordt verlaagd.

Andere zeldzame bijwerkingen:

• nierproblemen waarbij u niet of nauwelijks plast.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 30°C.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de blisterverpakking na “Niet te gebruiken na” of "EXP". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Gebruik dit middel niet als u zichtbare tekenen van bederf ziet.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof is valaciclovir. Elke filmomhulde tablet bevat 556,240 mg valaciclovirhydrochloridemonohydraat overeenkomend met 500 mg valaciclovir.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: gepregelatiniseerd (mais)zetmeel, lactosemonohydraat, povidon K30, natriumcroscarmellose, titaandioxide (E171), magnesiumstearaat, hypromellose, macrogol 400, polysorbaat 80.

Hoe ziet Valaciclovir CF 500 mg eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Crèmekleurige, langwerpige filmomhulde tabletten.

De tabletten hebben een breukgleuf en kunnen in gelijke helften worden verdeeld.

Valaciclovir CF 500 mg is verkrijgbaar in verpakkingsgrootten van 10, 30, 42 of 90 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder

Centrafarm B.V.

Nieuwe Donk 3 4879 AC Etten-Leur Nederland

Fabrikant

Aliud Pharma GmbH

Gottlieb-Daimler-Strasse 19

89150 Laichingen

Duitsland

Centrafam Services B.V.

Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur

Nederland

Clonmel Healthcare Ltd.

Waterford Road

Clonmel, Co. Tipperary

Ierland

Lamp San Prospero S.p.A. Via della Pace, 25/A

41030 San Prospero, Modena Italië

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Duitsland

In het register ingeschreven onder: RVG 105762

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Deze bijsluiter is goedgekeurd in augustus 2011

Advertentie

Stof(fen) Valaciclovir
Toelating Nederland
Producent Centrafarm
Verdovend Nee
ATC-Code J05AB11
Farmacologische groep Direct werkende antivirale middelen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.