Advertentie

Auteur: EuroCept


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

 • Vancocin CP 250 mg wordt geleverd als capsules. De capsules bevatten vancomycinehydrochloride, overeenkomend met 250 mg vancomycine, gezuiverd volgens een chromatografisch proces (CP).
 • Vancocin CP 250 mg wordt geleverd in een verpakking met 20 capsules, in twee doordrukstrips van 10 capsules.

Vancocin CP 250 mg behoort tot de antibiotica. Vancocin CP 250 mg is bedoeld

 • voor de behandeling van ontsteking van het slijmvlies van de dunne en dikke darm (enterocolitis) ten gevolge van een bepaald soort bacterie (stafylokokken).
 • voor de behandeling van ontsteking van het slijmvlies van de dunne en dikke darm met beschadiging van de slijmvliezen (pseudomembraneuze colitis) veroorzaakt door een bepaald soort bacterie (Clostridium difficile), ten gevolge van een behandeling met antibiotica.
 • voor gebruik bij het ontsmetten van het maag-darmkanaal van patiënten met een verminderde natuurlijke afweer. Vancocin CP 250 mg wordt dan tegelijkertijd toegediend met een ander antibioticum (een aminoglycoside).

Toediening van vancomycine via een ader (intraveneuze toediening) is niet effectief voor de behandeling van bovenstaande aandoeningen. Daarom moet vancomycine oraal worden toegediend voor deze indicaties.

Vancomycine is, indien oraal toegediend, niet effectief bij de bestrijding van andere typen infecties.

Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Vancocin CP 250 mg, capsules, PIL februari 2012 1

Wanneer u te veel Vancocin CP 250 mg hebt gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Indien een dosis is vergeten, neem dan direct contact op met uw arts of apotheker. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van Vancocin CP 250 mg

U moet de kuur met Vancocin CP 250 mg, die de arts heeft voorgesteld, afmaken. Wanneer niet alle bacteriën gedood zijn, kunnen de verschijnselen weer terugkomen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • Als u overgevoelig bent voor teicoplanine, omdat u dan ook overgevoelig kunt zijn voor vancomycine.
 • Als u andere geneesmiddelen of anesthetica (narcosemiddelen) krijgt toegediend. Zie hiervoor de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”.
 • Als u behandeld wordt voor ontsteking van het slijmvlies van de dunne en dikke darm met beschadiging van de slijmvliezen (pseudomembraneuze colitis) veroorzaakt door een bepaald soort bacterie (Clostridium difficile). Vancomycine zou in uw bloed terecht kunnen komen, waardoor er bij u andere bijwerkingen kunnen optreden.
 • Als u nierproblemen hebt. Vancomycine kan de nieren beschadigen.

Raadpleeg uw arts indien één (of meer) van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is (zijn), of dat in het verleden is (zijn) geweest.

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u naast Vancocin CP 250 mg nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

 • Geneesmiddelen, zoals streptomycine, neomycine, gentamicine, cefaloridine, polymyxine B, colistine, tobramycine of amikacine (antibiotica), kunnen samen met vancomycine de nieren en het gehoor beschadigen.
 • Anesthetica (narcosemiddelen) kunnen samen met vancomycine bepaalde bijwerkingen veroorzaken: roodheid van de huid (erytheem), blozen (flushing) en reacties die lijken op overgevoeligheidsreacties.

Geen bijzonderheden.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Over het gebruik van vancomycine tijdens de zwangerschap zijn tot op heden onvoldoende gegevens bekend om te kunnen beoordelen of er nadelige gevolgen zijn bij gebruik tijdens de zwangerschap. Bij het gebruik van Vancocin CP 250 mg capsules zou vancomycine opgenomen kunnen worden door de darmen. Dit zou nadelige effecten kunnen hebben op het ongeboren kind. Vancomycine moet alleen tijdens de zwangerschap worden gebruikt als dit absoluut noodzakelijk is. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Dit geneesmiddel wordt in de moedermelk uitgescheiden. De arts zal ofwel besluiten dat er geen borstvoeding meer mag worden gegeven ofwel dat u dit geneesmiddel niet mag gebruiken. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Vancocin CP 250 mg, capsules, PIL februari 2012 2

(≥1/10) (≥1/100, <1/10)(≥1/1.000, <1/100)

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over het effect van dit geneesmiddel op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik Vancocin CP 250 mg altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De capsules dienen met een ruime hoeveelheid water te worden ingenomen.

Gebruik bij volwassenen

Bij ontsteking van het slijmvlies van de dunne en dikke darm met beschadiging van de slijmvliezen (pseudomembraneuze colitis) veroorzaakt door een bepaald soort bacterie (Clostridium difficile) gebruikt u iedere 6 uur 500 mg vancomycine, gedurende 7 tot 10 dagen.

Bij ontsteking van het darmslijmvlies door een bepaald soort bacterie (stafylokokken-enteritis) gebruikt u iedere 6 uur 500 mg vancomycine, gedurende 3 tot 5 dagen.

Gebruik bij kinderen

De totale dagdosis bedraagt 40 mg per kilogram lichaamsgewicht, in gelijke delen over de dag verdeeld.

Wanneer u bemerkt dat Vancocin CP 250 mg te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook Vancocin CP 250 mg bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

De frequentie van iedere bijwerking is tussen haakjes weergegeven, waarbij de volgende categorie- indeling is gebruikt:

zeer vaak vaak soms

Vancocin CP 250 mg, capsules, PIL februari 2012 3

zelden (≥1/10.000, <1/1.000)
zeer zelden (<1/10.000)  
Infecties en parasitaire   - overgroei met bacteriën of schimmels (vaak)
aandoeningen      
Immuunsysteemaandoeningen - overgevoeligheidsreacties over het gehele lichaam
      (anafylactische reactie) (zelden)
    - overgevoeligheidsreacties (zelden)
Evenwichtsorgaan- en   - gehoorverlies (soms)
ooraandoeningen   - oorsuizen (tinnitus) (zelden)
Bloedvataandoeningen   - bloeddrukdaling (zelden)
    - overmatig blozen (zelden)
Maagdarmstelselaandoeningen - misselijkheid (soms)
Huid- of   - jeuk (soms)
onderhuidaandoeningen   - huiduitslag (soms)
    - roodheid (erytheem) op hoofd, hals, borst en rug. Soms
      gepaard gaande met jeuk, bloeddrukdaling, hijgend of
      piepend ademhalen en kortademigheid (dyspnoe) (“Red
      man” syndroom) (zelden)
    - huidontsteking (exfoliatieve dermatitis) (zelden)
    - huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes
      (urticaria) (zelden)
    - ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts,
      rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of
      oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom) (zeer
      zelden)
    - ernstige, plotselinge (overgevoeligheids-)reactie
      gepaard gaande met koorts en blaren op de
      huid/vervelling van de huid (toxische epidermale
      necrolyse) (zeer zelden)
Nier- en urinewegaandoeningen - ontsteking van de nieren gepaard gaande met bloed in
      de urine, koorts en pijn in de flanken (interstitiële
      nefritis) (zelden)
Algemene aandoeningen en - koorts (soms)
toedieningsplaatsstoornissen    

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

De capsules moeten bewaard worden beneden 25°C.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “EXP:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Vancocin CP 250 mg, capsules, PIL februari 2012 4

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is vancomycinehydrochloride, overeenkomend met 250 mg vancomycine, gezuiverd volgens een chromatografisch proces (CP).
 • De andere stoffen in dit middel zijn polyethyleenglycol, gelatine, indigokarmijn (E132), zwart en rood ijzeroxide (E172) en titaandioxide (E171).

Vancocin CP 250 mg wordt geleverd in een verpakking met 20 capsules, in twee doordrukstrips van 10 capsules.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Eurocept BV

Trapgans 5

1244 RL Ankeveen

Nederland

Fabrikant

M.W. Encap Limited

Oakbank Park Way

Livingston

West Lothian

EH53 0TH

Scotland, UK

In het register ingeschreven onder RVG 11984 (Vancocin CP 250 mg, capsules).

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in februari 2012.

Vancocin CP 250 mg, capsules, PIL februari 2012 5

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK