Auteur: Hospira


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Vancomycine is een geneesmiddel voor de behandeling van infecties (een antibioticum).

Uw arts heeft vancomycine voorgeschreven voor de behandeling van een infectie met staphylococcen, waarvoor andere middelen niet gebruikt kunnen worden of onwerkzaam zijn gebleken.

Vancomycine kan ook worden voorgeschreven bij infecties veroorzaakt door sommige streptococcen.

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Vancomycine 500 en 1000, poeder voor oplossing voor infusie niet

  • als u allergisch (overgevoelig) bent voor vancomycine.

Wees extra voorzichtig met Vancomycine 500 en 1000, poeder voor oplossing voor infusie

  • aangezien vancomycine hoofdzakelijk door de nieren wordt uitgescheiden moet men extra voorzichtig zijn bij het gebruik van vancomycine bij bejaarden en bij patiënten met gestoorde nierfunctie. Bij patiënten met gestoorde nierfunctie en bij bejaarden dienen de vancomycine gehaltes in het bloed en de gehoorfunctie regelmatig gecontroleerd te worden.
  • Vancomycine dient bij voorkeur niet toegediend te worden aan patiënten met een verminderde gehoorfunctie
  • Bij patiënten met overgevoeligheid voor teicoplanine dient vancomycine met voorzichtigheid te worden gebruikt

Gebruik met andere geneesmiddelen

Indien andere antibiotica (met name streptomycine, neomycine, gentamycine, cefaloridine, polymyxine B, colistine, tobramycine of amikacine) gelijktijdig met of na het gebruik van vancomycine worden toegediend, dient u uw arts te raadplegen.

Gelijktijdige toediening van vancomycine en anaesthetica (verdovende middelen) is in verband gebracht met huiduitslag, rode vlekken en overgevoeligheidsreacties.

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Gebruik van Vancomycine 500 en 1000, poeder voor oplossing voor infusie met voedsel en drank

Niet van toepassing

Zwangerschap en borstvoeding

Over gebruik van deze stof in de zwangerschap bij de mens en bij dierproeven bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen.

Vancomycine wordt in de moedermelk uitgescheiden. Indien vancomycine tijdens deze periode wordt toegediend, dient u te overwegen geen borstvoeding te geven.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Niet van toepassing

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het gebruik van Vancomycine 500 en 1000, poeder voor oplossing voor infusie nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Vancomycine wordt na inname via de mond (oraal) slecht opgenomen in het lichaam. Vancomycine wordt daarom rechtstreeks in de bloedsomloop gebracht via een ader, vrijwel altijd met behulp van een langzaam lopend infuus.

De totale toedieningsduur wordt bepaald door het type en door de ernst van de infectie en door het reageren van de patiënt.

Wat u moet doen als u meer van Vancomycine 500 en 1000, poeder voor oplossing voor infusie heeft gebruikt dan u zou mogen

Wanneer te veel vancomycine is toegediend, neem dan onmiddelijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Vancomycine 500 en 1000, poeder voor oplossing voor infusie te gebruiken

Indien een dosis is vergeten, neem dan direct contact op met uw arts of apotheker. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van Vancomycine 500 en 1000, poeder voor oplossing voor infusie

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Vancomycine 500 en 1000, poeder voor oplossing voor infusie bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De meest voorkomende bijwerkingen zijn misselijkheid, koude rillingen, koorts, duizeligheid, oorsuizen en verschillende vormen van huiduitslag. Overgevoeligheidsreacties kunnen voorkomen. Bij hoge doseringen vancomycine kan gehoorverlies optreden. Geef elk probleem onmiddelijk door aan uw arts.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Het niet aangemaakte poeder moet op kamertemperatuur (15-25°C) worden bewaard. De aangemaakt en/of doorverdunde oplossing moet in de koelkast (2-8°C) worden bewaard (max. 96 uur).

Gebruik Vancomycine 500 en 1000, poeder voor oplossing voor infusie niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de doos na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Vancomycine 500 en 1000, poeder voor oplossing voor infusie

  • Het werkzame bestanddeel is vancomycine (onder vorm van vancomycinechloride)
  • Er zijn geen andere bestanddelen

Hoe ziet Vancomycine 500 en 1000, poeder voor oplossing voor infusie er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Elke flacon Vancomycine 500 en 1000, poeder voor oplossing voor infusie bevat uitsluitend vancomycinehydrochloride respectievelijk overeenkomend met 500 mg en 100 mg vancomycine.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Hospira Benelux BVBA

Stallestraat 63

BE-1180 Brussel

Fabrikant

Hospira S.p.A.

Via Fosse Ardeatine, 2

20060 Liscate

(MI) Italy

Vancomycine 500 en 1000 zijn in het register ingeschreven onder RVG 19201

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK