Akineton, tabletten 2 mg

ATC-Code
N04AA02
Medikamio Hero Image

EU-Pharma

Stof Verdovend Psychotrope
Biperiden Nee Nee
Farmacologische groep Anticholinergica

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

EU-Pharma

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Akineton hoort tot de groep van de zogeheten anticholinergica. Het is werkzaam tegen verschijnselen als abnormale bewegingen, stijfheid en trillen. Deze verschijnselen komen voor bij de ziekte van Parkinson of na het gebruik van bepaalde geneesmiddelen.

Akineton kan worden toegepast bij:

 • ziekte van Parkinson
 • parkinsonachtige verschijnselen die optreden na het gebruik van middelen tegen ernstige geestesziekte (neuroleptica)

Word uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • onbehandelde oogziekte (nauwe kamerhoekglaucoom)
 • vergroting van de dikke darm (megacolon)
 • bepaalde vernauwingen (stenosen) in het maag-darmkanaal
 • bepaalde darmaandoening waarbij verstopping optreedt (ileus)
 • bepaalde vorm van spierzwakte (myasthenia gravis)
 • bepaalde bewegingsstoornis (tardieve dyskinesie).
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Let op bij de volgende aandoeningen of situaties:

 • Wanneer u een oudere patiënt bent, kunt u gevoeliger zijn voor Akineton, vooral als u ook een hersenbeschadiging heeft. Er moet dus voorzichtig gedoseerd worden. U kunt ook gevoeliger zijn voor het optreden van een bijwerking als geheugen- of concentratiestoornissen. Dit kan ten onrechte voor dementie (ziekte van Alzheimer) worden aangezien.
 • Wanneer u net een hartinfarct heeft gehad, of wanneer u grote kans heeft op een versnelde hartslag (tachycardie). Uw arts zal regelmatig uw hartfrequentie controleren.
 • Wanneer u een vergrote prostaat heeft. Akineton kan plasproblemen geven.
 • Akineton kan de oogboldruk verhogen. Uw arts zal daarom regelmatig uw oogboldruk controleren.
 • Wanneer u koorts heeft. Akineton kan het afstaan van warmte door het lichaam verminderen.
 • Wanneer u tijdens het gebruik of na het plotseling stoppen met het gebruik van dit geneesmiddel last krijgt van versnelde hartwerking, labiele bloeddruk, speekselvloed, bewustzijnsverlaging, het onvermogen om te spreken en sterke vermindering van de geestelijke functies. Deze symptomen kunnen wijzen op een ernstige aandoening (maligne neurolepticasyndroom). Neem, wanneer u één van deze symptomen heeft, direct contact op met uw arts.

Neem contact op met uw arts in het volgende geval:

als een bewegingsstoornis van vooral de mond, lippen en tong (tardieve dyskinesie) optreedt. Uw arts beoordeelt dan of de behandeling gestopt moet worden.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Akineton nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Een combinatie van verschillende geneesmiddelen kan schadelijke gevolgen hebben. Vertel daarom altijd aan uw arts welke geneesmiddelen u nog meer gebruikt. Vergeet hierbij niet de geneesmiddelen te noemen die u zonder recept kunt krijgen. Akineton kan de werking en/of bijwerking versterken van:

 • middelen tegen geestesziekten (anti-psychotica). Wees alert bij het optreden van bepaalde bewegingsstoornissen (zie rubriek 2. "Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?")
 • middelen tegen allergieën (antihistaminica)
 • andere anti-Parkinsonmiddelen
 • middelen tegen krampen
 • kinidine (middel tegen een onregelmatige hartslag)
 • pethidine (sterke pijnstiller).

Akineton kan de werking verminderen van:

middelen die de maag- en darmbewegingen bevorderen (zoals metoclopramide).

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

Akineton kan de werking en/of bijwerking van alcohol versterken.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Gebruik geen Akineton tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding.

Want:

 • er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om mogelijke schadelijkheid van Akineton tijdens zwangerschap uit te sluiten
 • middelen zoals Akineton kunnen de borstvoeding remmen
 • Akineton gaat over in de moedermelk.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Akineton kan een verminderd reactievermogen bij u veroorzaken als gevolg van het optreden van bijwerkingen als duizeligheid en verwardheid, wazig zien, enzovoorts (zie rubriek 4. "Mogelijke bijwerkingen").

Dus in dat geval:

 • bestuur geen voertuig
 • gebruik geen gevaarlijk gereedschap en/of bedien geen gevaarlijke machines.

Akineton tabletten bevatten lactose

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts, of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Neem Akineton tijdens of na de maaltijden in, om bijwerkingen op het maag-darmkanaal te voorkomen.

Dosering

De dosering is afhankelijk van de ernst van uw aandoening.

Ziekte van Parkinson

De startdosering voor volwassenen is 2 x per dag 1 mg (= ½ tablet Akineton). Deze hoeveelheid wordt langzamerhand verhoogd tot de gewenste werking is verkregen.

Meestal ligt de dosering voor volwassenen tussen ½ -2 tabletten Akineton 3 - 4 x per dag.

Parkinsonachtige verschijnselen veroorzaakt door geneesmiddelen (neuroleptica):

Volwassenen:

½ tot 1 (à 2) tablet(ten) Akineton 1 - 4 x per dag.

130065 130065
Gebruik bij kinderen

Ziekte van Parkinson

Meestal ligt de dosering voor kinderen tussen ¼ en 1 tablet 3 x per dag.

Parkinsonachtige verschijnselen veroorzaakt door geneesmiddelen (neuroleptica):

Kinderen:

½ tot 1 tablet Akineton 1- 3 x per dag. De ervaring met Akineton bij jonge kinderen is beperkt.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Gebruik van te veel Akineton kan leiden tot een verergering van het optreden van bijwerkingen tot zelfs coma of ademhalingsstilstand. Als u te veel Akineton heeft ingenomen:

 • probeer te braken
 • neem actieve kool in (Norit)
 • neem onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.
Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Wanneer u vergeten bent om een tablet in te nemen, dan kunt u dit alsnog in de loop van dezelfde dag doen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Wanneer plotseling met Akineton gestopt wordt, zullen de klachten weer toenemen.

Stop niet eigenhandig met de behandeling. Heeft u problemen die tot stoppen van de therapie zouden kunnen leiden, neem dan contact op met uw behandelend arts.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bijwerkingen komen met name aan het begin van de behandeling voor en wanneer de dosering te snel wordt verhoogd.

Zenuwstelselaandoeningen.

Moeheid, duizeligheid en slaperigheid kunnen regelmatig voorkomen. Stimulatie van het centrale zenuwstelsel kan voorkomen wanneer u een verminderde hersenfunctie heeft (zie rubriek 2. " Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?") . Uw arts kan besluiten de dosis te verlagen. Verder zijn bewegingsstoornissen (dyskinesie), coördinatiestoornissen (ataxie), spiertrekjes en spraakproblemen (dysartrie) waargenomen. Met name bij hogere doseringen kunnen rusteloosheid, opwinding (agitatie), angst, verwardheid (desoriëntatie), overdreven goede stemming (euforie) en geheugenverlies (amnesie) en zelden bewustzijnsstoornissen (delirium), waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties), nervositeit, hoofdpijn of slapeloosheid voorkomen.

Maag-darmstelselaandoeningen.

Droge mond komt regelmatig voor, opgezwollen speekselklieren, verstopping (constipatie/ obstipatie) en maag-darmklachten (misselijkheid, braken) komen zelden voor.

Aandoeningen aan de nieren en urineweg.

Moeilijker plassen of niet meer plassen kan voorkomen, vooral als u een vergrote prostaat heeft (zie rubriek 2. "Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?").

lmmuunsysteemaandoeningen.

Overgevoeligheid komt regelmatig voor. In een enkel geval kunnen allergische reacties (verstopte neus, niezen, jeuk, waterige afscheiding en jeukende, tranende ogen) voorkomen.

Oogaandoeningen.

Zelden komen wazig zien en verwijding van oogpupillen (mydriasis) samengaand met overgevoeligheid voor licht (fotofobie) voor.

Huid- en onderhuidaandoeningen.

Onvoldoende kunnen zweten (hypohidrose) is zelden gemeld.

Hartaandoeningen.

In een enkel geval kan een verhoogde hartslag (tachycardie) of een vertraagde hartslag (bradycardie) voorkomen.

Waarschuw uw arts of apotheker als bij u een bijwerking optreedt die door u als ernstig wordt ervaren, of als een bijwerking optreedt die niet vermeld wordt in deze bijsluiter.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden aan Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Website: www.lareb.nl Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. Bewaren beneden 25°C.

Op deze manier bewaard, kunt u Akineton blijven gebruiken tot en met de datum die aangegeven wordt op het doosje bij "Niet te gebruiken na".

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na "Niet te gebruiken na". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Op het etiket van het doosje staan 2 partijnummers. Het partijnummer van de fabrikant staat vermeld achter “charge” en een extra partijnummer van EU-Pharma staat vermeld achter “PO”

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?
 • De werkzame stof in dit middel is biperideenhydrochloride
 • De andere stoffen in dit middel zijn calciumwaterstoffosfaat (E341), microkristallijne cellulose (E460), lactose, magnesiumstearaat (E470B), maiszetmeel, copovidon, talk (E553B) en aardappelzetmeel.
Hoe ziet Akineton eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Akineton-tabletten zijn witte, ronde tabletten met een deelkruis. Akineton-tabletten zijn verkrijgbaar in verpakkingen van 5 doordrukstrips met elk 10 tabletten

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

Akineton 2 mg uit België is ingeschreven onder RVG 26450//02196.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

EU-Pharma B.V., Wilhelminakanaal Noord 7, 4902 VR Oosterhout

Fabrikant

Laboratorio Farmaceutico S.I.T. Specialita Igienico Terapeutische S.r.l. Via Cavour 70

27035 Mede (PV), Italië en

Abbott GmbH & Co. KG Knollstrasse 50

67061 Ludwigshafen/Rhein, Duitsland

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in oktober 2013

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.