Allopurinol Actavis 300 mg, tabletten

ATC-Code
M04AA01
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Actavis
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Muskel- und skelettsystem
Therapeutische groep Gichtmittel
Farmacologische groep Gichtmittel
Chemische groep Urikostatika
Stof Allopurinol

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Actavis

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Allopurinol behoort tot de groep van zgn. xanthine-oxidaseremmers. Allopurinol remt de vorming van urinezuur en verlaagt daarmee de hoeveelheid urinezuur in het lichaam. Te veel urinezuur kan in het lichaam neerslaan als uraat-kristallen en zo leiden tot o.a. jicht en tot vorming van bepaalde nierstenen.

Allopurinol Actavis 100 mg en 300 mg wordt gebruikt om de vorming van uraat/urinezuur te verminderen, bijvoorbeeld bij:

 • jicht of bij jichtknobbels,
 • nierstenen of stoornissen in de nierwerking door steenvorming,
 • nierstenen door gebrekkige werking van het enzym adeninefosforibosyl-transferase,
 • terugkerende nierstenen als andere maatregelen (vloeistof-inname, dieet, etc.) alleen onvoldoende effect hebben,
 • de behandeling van kwaadaardigheden waarbij eventueel een acute uraat-nierziekte kan ontstaan.
 • Als aanvullende behandeling kan Allopurinol Actavis worden gebruikt bij:
 • bepaalde enzymstoornissen die kunnen leiden tot een te grote aanmaak van uraat,
 • gezwellen (speciaal bij afwijkende bloedsamenstelling) waarbij te veel urinezuur spontaan of door de behandeling ontstaat.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • Allopurinol Actavis 100 mg en 300 mg dient niet gebruikt te worden door patiënten die allergisch zijn voor allopurinol of voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

 • Een stoornis in de lever- of nierwerking; de arts zal een lagere dosering voorschrijven (zie ‘Wat is de dosering..’),
 • Verhoogde bloeddruk of hartaandoeningen, die behandeld worden met plasmiddelen of ACE- remmers als enalapril, captopril, lisinopril; zij dienen allopurinol onder controle te gebruiken.

Bij het gebruik van allopurinol is ernstige, mogelijk levensbedreigende huiduitslag (overgevoeligheidssyndroom, Stevens-Johnson syndroom, toxische epidermale necrolyse) gemeld. In het begin verschijnen roodachtige schijfachtige plekken of ronde vlekken vaak vergezeld van blaren op de romp.

Overige tekenen waar men op moet letten zijn zweren in de mond, de keel, de neus, en de geslachtsdelen, en met bindvliesontsteking (rode en gezwollen ogen ). Deze ernstige vormen van huiduitslag worden vaak voorafgegaan door griepachtige verschijnselen, zoals koorts, hoofdpijn, pijn in het lichaam. De huiduitslag kan verergeren tot wijdverbreide blaarvorming en loslaten van de huid. Deze ernstige huidreacties kunnen zich vaker voordoen bij mensen van Han Chinese of Thaise afkomst.

De kans op een ernstige huidreactie is het grootst gedurende de eerste weken van de behandeling. Wanneer u het Stevens-Johnson syndroom of toxische epidermale necrolyse heeft ontwikkeld door het gebruik van allopurinol dan mag u het gebruik van dit middel in geen geval hervatten.

Als u huiduitslag of deze huidreacties ontwikkelt, stop dan met het gebruik van allopurinol en neem onmiddellijk contact op met uw arts.

Huiduitslag met afwijkingen in het bloed en systemische symptomen (DRESS) is ook gemeld bij het gebruik van allopurinol. DRESS wordt gekenmerkt door koorts, toename van het aantal eosinofiele cellen in het bloed, afwijkende witte bloedlichaampjes, afwijking van de lymfeklieren en leverontsteking. Allopurinol moet worden gestaakt als DRESS wordt vermoed en mag niet opnieuw worden gestart bij patiënten die DRESS hebben ontwikkeld.

Wanneer u last krijgt van huiduitslag of andere verschijnselen van overgevoeligheid, moet het gebruik van Allopurinol Actavis onmiddellijk worden gestopt en moet u uw arts raadplegen.

Bij het starten van de behandeling met allopurinol, kan een jichtaanval worden uitgelokt. Om dit te onderdrukken, zal uw arts tijdens de eerste maand naast allopurinol ook een ontstekingsremmend middel of colchicine voorschrijven. Mocht er tijdens de behandeling een jichtaanval optreden, dan moet de allopurinolbehandeling gewoon worden voortgezet en zal de arts daarnaast een ontstekingsremmend middel voorschrijven.

Het is belangrijk om voldoende te drinken (minimaal 1-2 liter vocht per dag). Dit omdat een maximale urineproductie de uitscheiding van urinezuur bevordert en het risico op het eventueel ontstaan van nierstenen in de urinewegen vermindert.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Allopurinol Actavis nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Een wisselwerking kan onder meer optreden bij gebruik van dit middel met:

 • middelen die ammoniumchloride (drop), ascorbinezuur (vitamine C), kalium- of natriumfosfaat bevatten; deze stoffen vergroten de kans op nierstenen,
 • azathioprine of 6-mercaptopurine; hiervan dient de arts de dosering te verlagen,
 • theofylline (bij astma/CARA), chloorpropamide (bloedsuikerverlager),
 • ampicilline en amoxicilline (antibiotica); er treedt eerder overgevoeligheid op,
 • diuretica (plasmiddelen); het effect van allopurinol kan verminderen.

Gebruikt u naast Allopurinol Actavis nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Alcohol verhoogt de hoeveelheid urinezuur in het bloed. Hierdoor wordt het effect van allopurinol verminderd.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Over het gebruik van allopurinol tijdens de zwangerschap zijn onvoldoende gegevens bekend om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Allopurinol dient niet tijdens de zwangerschap gebruikt te worden, tenzij de arts dit uitdrukkelijk voorschrijft. Zodra u tijdens de behandeling met allopurinol een zwangerschap vermoedt, dient u uw arts te raadplegen.

Allopurinol komt terecht in de moedermelk. Er zijn geen gegevens bekend over de effecten op de zuigeling.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bestuur geen auto of ander voertuig wanneer u last krijgt van (zelden optredende) bijwerkingen als duizeligheid, slaperigheid of minder goed zien, hierdoor kan uw reactievermogen verminderd zijn. Dit kan gevaarlijk zijn in situaties waarin concentratie en oplettendheid vereist zijn, zoals bij deelname aan het verkeer, het bedienen van gevaarlijke machines, werken op grote hoogte, (voor kinderen) spelen op straat, etc.

Allopurinol Actavis bevat lactose

De tabletten bevatten lactose; deze informatie is van belang voor patiënten met een lactose- overgevoeligheid.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is als volgt:

Volwassenen:

Een lage startdosering (bijv. 100 mg per dag) vermindert het risico op bijwerkingen. Bij onvoldoende effect kan de arts de dosering verhogen tot 200 mg per dag (in lichte gevallen) of tot 300-600 mg per dag (matig ernstige gevallen). In ernstige gevallen kan 700-900 mg per dag worden voorgeschreven. Bij patiënten op hoge leeftijd zal de laagst mogelijke dosering, die voldoende resultaat geeft, worden voorgeschreven.

Bij een (ernstig) verminderde nier- of leverwerking zal uw arts een lagere dosis voorschrijven en/of de tijdsduur tussen twee doses verlengen, bijvoorbeeld tot 100 mg eenmaal per dag of om de dag.

Bij dialyse kan, als u twee- tot driemaal per week gedialyseerd wordt, 300-400 mg allopurinol direct na elke dialyse gegeven worden.

Gebruik bij kinderen jonger dan 15 jaar:

Gebruik bij kinderen is zelden nodig. De dosering is 10-20 mg/kg lichaamsgewicht per dag tot maximaal 400 mg per dag. Bij een verminderde nierwerking moet de dosering worden verlaagd. Wanneer en hoe moeten de tabletten worden ingenomen?

De tabletten kunnen het beste worden ingenomen door deze met wat vloeistof door te slikken. Inname ná een maaltijd of met wat eten zorgt ervoor dat het middel beter verdragen wordt. Doseringen tot en met 300 mg per dag kunnen ineens worden ingenomen. Hogere doseringen moeten worden verdeeld over 2-3 keer.

Hoe lang mag het middel gebruikt worden?

Allopurinol wordt gebruikt als onderhoudsbehandeling. Dit betekent dat de tabletten elke dag, ook wanneer de verschijnselen zijn verdwenen, ingenomen moeten worden. Belangrijk is, dat u het aantal tabletten inneemt zoals is voorgeschreven door uw arts. Zie ook onder 'Wat als u plotseling stopt met het gebruik?'.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Indien u een ernstige overdosering vermoedt, dient u direct een arts te waarschuwen. Verschijnselen van een overdosering zijn o.a. misselijkheid, braken, diarree en duizeligheid.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem de dosis alsnog in, zodra u ontdekt dat u vergeten bent deze in te nemen, tenzij het

inmiddels tijd is voor uw volgende dosis. Neem dan de vergeten dosis niet extra in, maar volg gewoon uw schema. Probeer (bijv. door een vast inname-tijdstip) te voorkomen dat u een dosis vergeet. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Als de behandeling wordt onderbroken of plotseling wordt gestopt kan de hoeveelheid urinezuur in het lichaam weer gaan stijgen. Hierdoor kunnen onder meer weer jichtaanvallen optreden en wordt de kans op nier- of gewrichtsbeschadiging door een te hoge urinezuur-hoeveelheid groter. Stoppen moet daarom in overleg met de arts gebeuren, met als enige uitzondering dat u direct moet stoppen wanneer u last krijgt van overgevoeligheid of huiduitslag (zie onder ‘Waarop moet u verder letten?’).

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Allopurinol Actavis bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De bijwerkingen zijn gewoonlijk zeldzaam en meestal licht van aard. Ze treden vaker op in aanwezigheid van nier- of leverziekten. De volgende bijverschijnselen kunnen onder meer voorkomen:

 • misselijkheid en braken (inname na de maaltijd voorkomt dit meestal),
 • jichtaanvallen (vooral in het begin van de behandeling, zie ’Waarop moet u verder letten?’),
 • lichte huidverschijnselen (schilferig, roodheid, jeuk, kleine bobbeltjes of puistjes); wanneer dit optreedt moet u het gebruik stoppen en uw arts raadplegen. Na herstel kan nogmaals met een lage dosis worden gestart; als de uitslag terugkomt moet definitief worden gestopt.
 • zeer zelden zijn mogelijk levensbedreigende huidreacties, waaronder Stevens-Johnson syndroom, toxische epidermale necrolyse en DRESS gemeld (zie rubriek 2).
 • (af en toe) duizeligheid, slaperigheid, wazig zien, hoofdpijn, koorts, vertraagde hartslag, vochtophoping, verhoogde bloeddruk, haarverkleuring of uitval, bewusteloosheid, neerslachtigheid.

Als u een van onderstaande klachten krijgt, stop dan met het gebruik van uw tabletten en neem onmiddellijk contact op met uw arts:

Zelden voorkomende bijwerkingen (treffen minder dan 1 op de 1000 mensen)

 • koorts en koude rillingen, hoofdpijn, pijnlijke spieren (griepachtige verschijnselen) en algemeen gevoel van malaise.
 • e elke huid- en/of slijmvliesverandering, bijvoorbeeld zweren in de mond, de keel, de neus en/of de geslachtsdelen en bindvliesontsteking (rode en gezwollen ogen), wijdverbreide blaarvorming of loslaten van de huid.
 • ernstige overgevoeligheidsreacties met koorts, huiduitslag, gewrichtspijn en afwijkende uitslagen van bloed- en leverfunctietests (dit kunnen verschijnselen zijn van een gevoeligheidsstoornis waarbij meerdere organen betrokken zijn).

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25°C, in de originele verpakking ter bescherming tegen vocht.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op blister na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is Allopurinol
 • De andere stoffen in dit middel zijn maïszetmeel, croscarmellose-Na, cellulose, natriumlaurylsulfaat, lactose en magnesiumstearaat

Hoe ziet Allopurinol Actavis eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

De tabletten zijn wit, bolrond, hebben aan één zijde een deelstreep en de indruk 'C’ ‘AD' (voor de 100 mg) respectievelijk 'C’ ‘AG' (voor de 300 mg). De tabletten zijn verpakt in doordrukstrips met elk 10 tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning: Actavis B.V.

Postbus 313 3740 AH Baarn Nederland

Fabrikant:

Actavis B.V.

Postbus 313

3740 AH Baarn

Nederland

Actavis UK Ltd.

Whiddon Valley, Barnstaple

Devon EX32 8NS

Engeland

De tabletten zijn in het register ingeschreven onder RVG 20406 (100 mg) en RVG 20407 (300 mg).

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in november 2012.

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van www.cbg-meb.nl

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.