Allopurinol 300 mg PCH, tabletten

ATC-Code
M04AA01
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Pharmachemie
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Muskel- und skelettsystem
Therapeutische groep Gichtmittel
Farmacologische groep Gichtmittel
Chemische groep Urikostatika
Stof Allopurinol

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Pharmachemie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

 • Allopurinol behoort tot een groep van geneesmiddelen die enzymremmers wordt genoemd. Deze middelen zijn werkzaam bij het onder controle krijgen van de snelheid waarmee bepaalde chemische veranderingen in het lichaam optreden.
 • Allopurinol tabletten worden gebruikt voor de chronische behandeling van het voorkomen van jicht en het kan gebruikt worden bij andere aandoeningen die geassocieerd zijn met een overmaat van urinezuur in het lichaam, inclusief nierstenen en andere nierziekten.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • U heeft momenteel een jichtaanval of u heeft juist een aanval van jicht gehad.

ALLOPURINOL 100 MG PCH ALLOPURINOL 200 MG PCH ALLOPURINOL 300 MG PCH tabletten

Raadpleeg uw arts voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel:

 • als u problemen heeft met uw lever en nieren. Uw arts kan u een lagere dosis geven of u vragen het minder vaak dan elke dag in te nemen. Hij/zij zal u ook zorgvuldiger controleren.
 • als u hartaandoeningen heeft of verhoogde bloeddruk
 • als u momenteel een hartaanval heeft of een jichtaanval.

Als u niet zeker weet of een van het volgende op u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u allopurinol inneemt.

Potentieel levensbedreigende huiduitslag (overgevoeligheidsyndroom, Stevens-Johnson syndroom, toxische epidermale necrolyse) zijn gemeld bij het gebruik van allopurinol; de verschijnselen zijn in eerste instantie rode schietschijfachtige plekken of ronde vlakken met blaren in het midden op de borst. Deze uitslag gaat vaak gepaard met zweren in de mond, keel, neus en de genitaliën en met bindvliesontsteking (rode en gezwollen ogen). Deze ernstige huiduitslag worden vaak voorafgegaan door griepachtige verschijnselen zoals, koorts, hoofdpijn, pijn in het lichaam. De huiduitslag kan verergeren tot wijdverbreide blaarvorming en loslaten van de huid.

Deze ernstige huidreacties kunnen vaker voorkomen bij mensen met een Han-Chinese of Thaise afkomst.

Als u het Stevens-Johnsonsyndroom of toxische epidermale necrolyse hebt ontwikkeld door het gebruik van Allopurinol, mag u niet meer opnieuw Allopurinol gaan gebruiken.

Als u huiduitslag of deze huidreacties ontwikkelt, stop dan met het gebruik van allopurinol en neem direct contact op met uw arts.

Gebruikt u naast Allopurinol PCH nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Informeer uw arts voordat u begint met het innemen van dit geneesmiddel als u de volgende geneesmiddelen ook inneemt:

 • 6-mercaptopurine (gebruikt bij de behandeling van bloedkanker)
 • azathioprine, ciclosporine (gebruikt om het immuunsysteem te onderdrukken) NB: ciclosporinebijwerkingen kunnen vaker voorkomen
 • vidarabine (gebruikt bij de behandeling van herpes) NB: vidarabinebijwerkingen kunnen vaker voorkomen. Neem bijzondere voorzorgen als deze optreden.
 • salicylaten (gebruikt om pijn, koorts of ontsteking te verminderen, bijv. aspirine)
 • probenecide (gebruikt om jicht te behandelen)
 • chloorpropamide (gebruikt om diabetes te behandelen) Chloorpropamidedosisverlaging kan nodig zijn, in het bijzonder bij patiënten met verminderde nierfunctie.

ALLOPURINOL 100 MG PCH ALLOPURINOL 200 MG PCH ALLOPURINOL 300 MG PCH tabletten

 • warfarine, fenprocoumon, acenocoumarol (gebruikt om het bloed te verdunnen) Uw arts zal uw bloedstollingswaarden vaker onderzoeken en zo nodig de dosis van deze middelen verlagen.
 • fenytoïne (gebruikt bij de behandeling van epilepsie)
 • theofylline (gebruikt om astma en andere ademhalingsziekten te behandelen) Uw arts zal theofyllinebloedspiegels meten, in het bijzonder bij het begin van de behandeling met Allopurinol PCH, of na dosisaanpassingen.
 • ampicilline of amoxicilline (gebruikt om bacteriële infecties te behandelen) Waar mogelijk dienen patiënten andere antibiotica te krijgen aangezien allergische reacties vaker voorkomen.
 • Geneesmiddelen voor de behandeling van agressieve tumoren, zoals:
  • cyclofosfamide
  • doxorubicine
  • bleomycine
  • procarbazine
  • mechlorethamine

Uw arts zal uw bloedwaarden vaak controleren.

 • didanosine (gebruikt bij de behandeling van HIV-infectie)
 • captopril (gebruikt bij de behandeling van verhoogde bloeddruk) Het risico op huidreacties kan toegenomen zijn, met name als uw nierfunctie chronisch verminderd is.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Allopurinoltabletten kunnen duizeligheid, sufheid en coördinatieproblemen veroorzaken. Als u hiervan last heeft, mag u NIET autorijden, machines bedienen of aan gevaarlijke activiteiten deelnemen.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Dit geneesmiddel bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De tabletten moeten geheel ingenomen worden, bij voorkeur met een glas water. U moet uw tabletten na de maaltijd innemen. Zolang u dit geneesmiddel gebruikt, moet u voldoende vocht innemen (2-3 liter per dag). De gebruikelijke dosering is:

ALLOPURINOL 100 MG PCH ALLOPURINOL 200 MG PCH ALLOPURINOL 300 MG PCH tabletten

Volwassenen (inclusief ouderen)

De startdosering is 100-300 mg/dag.

Als u start met uw behandeling, kan uw arts u ook gedurende een maand of langer een ontstekingsremmend geneesmiddel voorschrijven of colchicine, om aanvallen van jichtartritis te voorkomen.

Uw allopurinoldosis kan, afhankelijk van de ernst van uw aandoening, aangepast worden. De onderhoudsdosering is:

 • Bij milde aandoeningen, 100-200 mg/dag
 • Bij matig ernstige aandoeningen, 300-600 mg/dag
 • Bij ernstige aandoeningen, 700-900 mg/dag.

Uw arts kan uw dosis ook aanpassen als u een verminderde nier- en leverfunctie heeft. In het bijzonder als u een oudere bent.

Als de dagelijkse dosis hoger is dan 300 mg/dag en als u last heeft van bijwerkingen op het maagdarmkanaal zoals misselijkheid of braken (zie rubriek 4), kan uw arts allopurinol in verdeelde doses voorschrijven om deze effecten te verminderen.

Als u een ernstige nieraandoening heeft

 • kan u gevraagd worden om minder dan 100 mg per dag in te nemen
 • of u kunt gevraagd worden om 100 mg in te nemen met langere tussenpozen dan 1 dag Als u twee à drie keer per week gedialyseerd wordt, kan uw arts een dosis van 300 of 400 mg voorschrijven. Deze moet dan direct na uw dialyse ingenomen worden.

Kinderen (jonger dan 15 jaar)

De gebruikelijke dosering is 100-400 mg/dag.

Behandeling kan begonnen worden samen met een ontstekingsremmend geneesmiddel of colchicine, en de dosis kan worden aangepast als u een verminderde nier- en leverfunctie heeft. De dosis kan verdeeld worden om bijwerkingen op het maagdarmkanaal te verminderen zoals voor volwassenen hierboven is vermeld.

Als u (of iemand anders) veel tabletten allemaal tegelijk inslikt of als u denkt dat een kind tabletten heeft ingeslikt, neem dan onmiddellijk contact op met de eerstehulpdienst van het dichtstbijzijnde ziekenhuis of met uw arts.

Een overdosis zal waarschijnlijk o.a. misselijkheid, braken, diarree of duizeligheid veroorzaken. Gelieve deze bijsluiter, resterende tabletten en de verpakking naar het ziekenhuis of arts mee te nemen, zodat men weet welke tabletten ingenomen werden.

Als u een tablet vergeet in te nemen, neem er dan een zodra u het zich herinnert, tenzij het bijna tijd is voor de volgende. Neem GEEN dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Neem de resterende doses op de juiste tijd in.

ALLOPURINOL 100 MG PCH ALLOPURINOL 200 MG PCH ALLOPURINOL 300 MG PCH tabletten

Als u stopt met het innemen van dit middel

U moet doorgaan met het innemen van deze tabletten, zolang als uw arts u dit zegt. STOP NIET met het innemen van uw geneesmiddel zonder vooraf overleg met uw arts.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Allopurinol PCH bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Als u één van de volgende symptomen opmerkt, stop dan met het nemen van uw tabletten en vertel het direct aan uw arts: een onverwachte huidreactie (mogelijk gepaard met koorts, opgezette klieren, gewrichtspijn, ongebruikelijke blaarvorming of bloeding, nierproblemen of het plotseling optreden van toevallen).

Huidreacties zijn de meest voorkomende bijwerkingen van allopurinol (komen voor bij 1 tot 10 op de 100 patiënten).

Zelden (komt voor bij minder dan 1 op 1000 mensen)

 • koorts en rillingen, hoofdpijn, spierpijn (griepachtige symptomen) en een algemeen onwel voelen
 • elke huid- en/of slijmvliesverandering, bijvoorbeeld zweren in de mond, keel, neus en/of de geslachtsdelen en bindvliesontsteking (rode en gezwollen ogen), wijdverbreide blaarvorming of loslaten van de huid.
 • Ernstige overgevoeligheidsreacties met koorts, huiduitslag, gewrichtspijn, en afwijkingen in de bloed- en leverfunctietesten (dit kunnen verschijnselen zijn van een gevoeligheidssyndroom waarbij meerdere organen betrokken zijn).

Allergische reacties (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten)

Als u een allergische reactie heeft, moet u stoppen met het innemen van Allopurinol PCH en direct een arts raadplegen. De verschijnselen kunnen bestaan uit:

 • huiduitslag, schilferende huid, steenpuisten of pijnlijke lippen en mond
 • zwelling van het gelaat, de handen, lippen, tong of keel
 • moeite met slikken of ademhalen
 • zeer zelden kunnen verschijnselen bestaan uit plotseling optredende piepende ademhaling,

gejaagdheid of benauwdheid op de borst en in elkaar zakken. Neem geen tabletten meer in tenzij uw arts u dit vertelt te doen.

Als u, tijdens uw behandeling met Allopurinol PCH, de volgende verschijnselen bemerkt, moet u stoppen met het innemen van uw tabletten en uw arts zo spoedig mogelijk informeren:

De volgende soms voorkomende bijwerkingen zijn gemeld (komen voor bij 1 tot 10 op de 1000 patiënten):

ALLOPURINOL 100 MG PCH ALLOPURINOL 200 MG PCH ALLOPURINOL 300 MG PCH tabletten

 • misselijkheid, braken (zeer zelden met bloed erbij) en diarree
 • symptomen van allergische reacties, inclusief jeukende huiduitslag
 • verhoogde uitslagen van leverfunctietesten.

De volgende zelden voorkomende bijwerkingen zijn gemeld (komen voor bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten):

 • gewrichtspijn of pijnlijke zwelling in de lies, oksel of nek
 • geelzucht (gele verkleuring van de huid en het oogwit)
 • kan uw lever- of nierfunctie beïnvloeden
 • vorming van stenen in de urinewegen, symptomen kunnen bestaan uit bloed in de urine en pijn in de buik, de flanken of de ribben.

De volgende zeer zelden voorkomende bijwerkingen zijn gemeld (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 personen):

 • hoge lichaamstemperatuur
 • bloed in de urine
 • een verandering in uw normale stoelgang, of ongewoon stinkende ontlasting
 • hoge vetwaarden in het bloed
 • een algeheel gevoel van onwelzijn
 • zwakte, doof gevoel, onstabiliteit op de voeten, onvermogen om spieren te bewegen (paralyse) of bewustzijnsverlies, slapende ledematen
 • stuipen, toevallen of neerslachtigheid
 • hoofdpijn, duizeligheid, sufheid of stoornis bij het zien
 • pijn op de borst, verhoogde bloeddruk of een langzame pols
 • vasthouden van vocht die tot zwelling leidt (oedeem), met name van de enkels
 • onvruchtbaarheid bij de man of onvermogen om een erectie te krijgen of the houden of zaadlozing tijdens de slaap (“natte dromen”)
 • vergroting van de borsten, zowel bij mannen als bij vrouwen
 • een veranderde smaakwaarneming, ontsteking in de mond
 • cataract (vertroebeling van de ooglens) en andere problemen met het zien
 • steenpuisten (kleine, zachte rode bulten op de huid)
 • haaruitval of haarverkleuring
 • gevoel van dorst, moeheid en gewichtsverlies (dit kunnen symptomen van diabetes (suikerziekte) zijn); uw arts kan het nodig vinden om de hoeveelheid suiker in uw bloed te bepalen om uit te zoeken of dit optreedt
 • spierpijn
 • opgezette klieren, gewoonlijk verdwijnt dit bij het beëindigen van de behandeling met allopurinol.
 • Potentieel levensbedreigende huiduitslag (Stevens-Johnson syndroom, toxische epidermale necrolyse, zie rubriek 2).

ALLOPURINOL 100 MG PCH ALLOPURINOL 200 MG PCH ALLOPURINOL 300 MG PCH tabletten

Incidenteel kunt u zich misselijk voelen, maar dit kan gewoonlijk vermeden worden door allopurinol na de maaltijd in te nemen. Neem contact op met uw arts als dit probleem aanhoudt.

Incidenteel kan allopurinol uw bloed- of lymfestelsel beïnvloeden. Deze effecten traden gewoonlijk op bij personen met lever- of nierfunctiestoornissen. Neem zo spoedig mogelijk contact op met uw arts als u gemakkelijker blauwe plekken oploopt dan normaal of als u keelpijn of andere verschijnselen van een infectie krijgt.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Doorzichtige aluminium blisters:

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

HDPE potten:

Bewaren beneden 30°C

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking

De pot zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen licht

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is allopurinol. Een 100 mg tablet bevat 100 mg allopurinol. Een 200 mg tablet bevat 200 mg allopurinol. Een 300 mg tablet bevat 300 mg allopurinol.

ALLOPURINOL 100 MG PCH ALLOPURINOL 200 MG PCH ALLOPURINOL 300 MG PCH tabletten

 • De andere stoffen in dit middel zijn lactosemonohydraat, colloïdaal siliciumdioxide anhydraat, maïszetmeel, poedercellulose, natriumzetmeelglycolaat, natriumlaurylsulfaat, povidon K30 en magnesiumstearaat (E470b).
 • Allopurinol 100 mg PCH tabletten zijn witte, ronde, biconvexe tabletten, bedrukt met “4K1” aan een kant en een egale andere kant.
 • Allopurinol 200 mg PCH tabletten zijn witte, ronde, biconvexe tabletten, bedrukt met “3K1” aan een kant en een egale andere kant.
 • Allopurinol 300 mg PCH tabletten zijn witte, ronde, biconvexe tabletten, bedrukt met “2K1” aan een

kant en een egale andere kant.

Allopurinol PCH tabletten zijn verpakt in doorzichtige, aluminium blisterverpakkingen in de volgende verpakkingsgroottes:

Allopurinol 100 mg PCH tabletten zijn verpakt in blisterverpakkingen à 20, 25, 28, 30, 50, 60, 90, 98, 100 en 500 tabletten en eenheidsafleververpakkingen à 50 (50x1) tabletten.

Allopurinol 200 mg PCH tabletten zijn verpakt in blisterverpakkingen à 20, 28, 30, 50, 60 en 100 tabletten en eenheidsafleververpakkingen à 50 (50x1) tabletten.

Allopurinol 300 mg PCH tabletten zijn verpakt in blisterverpakkingen à 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98, 100 en 500 tabletten en eenheidsafleververpakkingen à 50 (50x1) tabletten.

Dit geneesmiddel is ook verkrijgbaar in HDPE potten met de volgende verpakkingsgrootten:

Allopurinol 100 mg PCH: 30 tabletten in een 35 ml pot of 100 tabletten in een 35 ml pot Allopurinol 300 mg PCH: 30 tabletten in een 35 ml pot of 100 tabletten in een 100 ml pot

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Pharmachemie BV Swensweg 5

2031 GA Haarlem Nederland

Fabrikant

Pharmachemie BV

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

TEVA Pharmaceutical Works

Pallagi ùt 13

ALLOPURINOL 100 MG PCH ALLOPURINOL 200 MG PCH ALLOPURINOL 300 MG PCH tabletten

4042 Debrecen

Hongarije

TEVA Pharmaceutical Works

Táncsics Mihály út 82

H-2100 Gödöllő

Hongarije

TEVA Santé SA

Rue Bellocier

89107 Sens

Frankrijk

TEVA UK Ltd.

Brampton Road, Hampden Park

Eastbourne

East Sussex, BN22 9AG

Verenigd Koninkrijk

In het register ingeschreven onder

RVG 104252, tabetten 100 mg

RVG 104256, tabetten 200 mg

RVG 104257, tabetten 300 mg

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

België (BE): Allopurinol TEVA 100 en 300 mg tabletten
Bulgarije (BG): Alodagra 100, 200 en 300 mg tablets
Cyprus: Allopurinol Teva 100, 200 en 300 mg
Denemarken (DK): Allopurinol Teva
Duitsland (DE): Allopurinol Teva 100, 200 en 300 mg Tabletten
Frankrijk (FR): Allopurinol Teva 100, 200 en 300 mg, comprimé
Ierland (IE): Allopurinol TEVA 100, 200 en 300 mg tablets
Italië (IT): Allopurinolo Teva Italia 100 en 300 mg
Luxemburg (LU): Allopurinol TEVA 100 en 300 mg comprimés
Nederland (NL): Allopurinol 100, 200 en 300 mg PCH, tabletten
Noorwegen (NO): Allopurinol Teva 100 en 300 mg tabletter
Oostenrijk (AT): Allopurinol Teva 100, 200 en 300 mg Tabletten
Polen (PL): Allopurinol Teva 100, 200 en 300 mg
Portugal (PT): Allopurinol Teva 100 en 300 mg
Roemenië (RO): Alopurinol Teva 100, 200 en 300 mg comprimate
Slowakije (SK): Allopurinol Teva 100 en 300 mg
Spanje (ES): Allopurinol Davur 100 en 300 mg comprimidos EFG
  Rvg 104252_6_7 PIL 0313.7v.AV

ALLOPURINOL 100 MG PCH ALLOPURINOL 200 MG PCH ALLOPURINOL 300 MG PCH tabletten

Tsjechië (CZ): Allopurinol Teva 100, 200 en 300 mg

Verenigd Koninkrijk (UK): Allopurinol 100 mg, 200 mg en 300 mg Tablets

Zweden (SE): Allopurinol Teva 100 en 300 mg tabletter

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in april 2013.

0313.7v.AV

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.