Advertentie

Auteur: Sandoz


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Allopurinol Sandoz is een xanthine-oxidaseremmer.

Door de remming van xanthine-oxidase wordt de vorming van urinezuur geremd.

Allopurinol Sandoz wordt gebruikt bij de behandeling van:

 • jicht
 • bepaalde soorten nierstenen “2,8 - dihydroxyadenine (2,8-DHA)” (ten gevolge van onvoldoende werkzaamheid van het enzym adeninefosforibosyltransferase) en calciumoxalaat-nierstenen, gevormd onder bijzondere omstandigheden).

Allopurinol Sandoz wordt ook gebruikt als ondersteunende behandeling bij andere ziekten waarbij het urinezuurgehalte in uw bloed of urine the hoog is:

 • ziekten waarbij nieuw weefsel ontstaat, in het bijzonder bij bloed(cellen), waarbij spontaan of door een behandeling met celdodende geneesmiddelen teveel urinezuur ontstaat.
 • bepaalde enzymstoornissen, welke kunnen leiden tot overproductie van uraat en waarbij betrokken zijn:
  • hypoxanthineguaninefosforibosyltransferase, zoals in het syndroom van Lesch-Nyhan
  • glucose-6-fosfatase, zoals bij de ziekte van Von Gierke
  • fosforibosylpyrofosfaatsynthetase.

Volg bij gebruik van Allopurinol Sandoz nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. Ook al is de pijn van de aanval verdwenen toch moet u elke dag de voorgeschreven hoeveelheid innemen, omdat anders weer kristallen gevormd kunnen worden, die opnieuw aanvallen kunnen uitlokken of nierbeschadigingen kunnen veroorzaken.

Neem Allopurinol Sandoz in met wat water, thee of iets dergelijks (eventueel daarin opgelost). Het wordt aanbevolen de tabletten na de maaltijd in te nemen, dit vermindert het optreden van misselijkheid en braken.

De gebruikelijke dosering is:

Volwassenen

De dosering van dit geneesmiddel wordt voor iedere patiënt individueel vastgesteld. De begindosering is laag, bijvoorbeeld 100 mg per dag, om de kans op bijwerkingen te verkleinen. De meest gebruikelijke dosering voor een volwassene is 300 mg per dag.

Over het algemeen varieert de dosering van 100 mg per dag (=24 uur) bij lichte, tot 900 mg per dag bij ernstige gevallen. Doseringen tot 300 mg kunnen 1x daags worden genomen, hogere doseringen moeten in meerdere malen per dag worden genomen.

Kinderen

Gebruik van Allopurinol Sandoz bij kinderen is in het algemeen zelden nodig, behalve bij maligniteiten (voornamelijk leukemie) en bij bepaalde enzymstoornissen, zoals het Lesch-Nyhan syndroom.

Bij kinderen jonger dan 15 jaar wordt de dosering aan de hand van het lichaamsgewicht berekend. 10-20 mg/kg/dag, tot een maximum van 400 mg/dag.

Ouderen

Bij oudere personen kan de arts kiezen voor een lagere dosering, afhankelijk van het resultaat van de behandeling (zie ook: “Wees extra voorzichtig met Allopurinol Sandoz” en “Gebruik bij verminderde lever- of nierfunctie”).

Gebruik bij verminderde lever- of nierfunctie

Als uw lever of nieren minder goed werken, zal uw arts u een lagere dosering voorschrijven dan hierboven staat aangegeven, bijvoorbeeld minder dan 100 mg per dag, of 100 mg over een aantal dagen. Daarnaast zal uw arts de lever- of nierfunctie periodiek controleren.

Wat u moet doen als u meer van Allopurinol Sandoz heeft gebruikt dan u zou mogen.

Neem in geval van (vermoede) overdosering contact op met de arts.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Allopurinol Sandoz in te nemen

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Allopurinol Sandoz niet

als u allergisch (overgevoelig) bent voor allopurinol of voor één van de andere bestanddelen van het product.

Wees extra voorzichtig met Allopurinol Sandoz

 • Bij het gebruik van allopurinol is ernstige huiduitslag (overgevoeligheidssyndroom, Stevens- Johnson syndroom, toxische epidermale necrolyse) gemeld. Deze huiduitslag gaat vaak gepaard met zweren in de mond, de keel, de neus en de geslachtsdelen, en met bindvliesontsteking (rode en gezwollen ogen). Deze ernstige vormen van huiduitslag worden vaak voorafgegaan door griepachtige verschijnselen, zoals koorts, hoofdpijn, pijn in het lichaam. De huiduitslag kan verergeren tot wijdverbreide blaarvorming en loslaten van de huid. Deze ernstige huidreacties kunnen zich vaker voordoen bij mensen van Han-Chinese of Thaise afkomst. Als u huiduitslag of deze huidreacties ontwikkelt, stop dan met het gebruik van allopurinol en neem onmiddellijk contact op met uw arts.
 • bij ernstige stoornissen in de werking van de lever of de nieren. De arts zal veelal kiezen voor een lagere dosering dan gebruikelijk. De reden hiervan is dat de uitscheiding van dit geneesmiddel uit het lichaam in dergelijke gevallen vertraagd is.
 • als u wegens hoge bloeddruk of hartklachten wordt behandeld met bijvoorbeeld diuretica (plaspillen) of ACE-remmers. Allopurinol Sandoz moet met voorzichtigheid gebruikt worden.
 • Bij een jichtaanval. Behandeling met Allopurinol Sandoz mag alleen worden gestart als een jichtaanval helemaal voorbij is.
 • in het begin van de behandeling. Er kan opnieuw een aanval van jicht optreden. Uw arts kan u daarom in het begin een ander geneesmiddel erbij geven om dit te voorkomen. Ook als u een jichtaanval krijgt moet u Allopurinol Sandoz gewoon blijven gebruiken. Uw arts zal u een geneesmiddel erbij geven dat de pijn van de jichtaanval bestrijdt.
 • als u, om welke reden dan ook (bijvoorbeeld kwaadaardige tumoren of het Lesch-Nyhan syndroom), een te hoog gehalte aan urinezuur in het bloed heeft. Op de lange duur loopt u het

gevaar van beschadiging van de gewrichten en zelfs van nierbeschadigingen.

Het is van belang bij het gebruik van Allopurinol Sandoz steeds voor voldoende vochtinname te zorgen, omdat een maximale urineproductie de uitscheiding van urinezuur helpt te bevorderen. Het is van belang u steeds aan de voorgeschreven hoeveelheden te houden en ongewone verschijnselen te melden aan uw arts.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker al u andere geneesmiddelen gebruikt of heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt gebruiken.

Een wisselwerking kan optreden met:

 • mercaptopurine (bij leukemie); de dosering hiervan zal tot een vierde van de gebruikelijke doses worden verlaagd;
 • azathioprine (bij orgaantransplantaties en langdurige leverontsteking); de dosering hiervan zal tot een vierde van de gebruikelijke doses worden verlaagd
 • bepaalde pijnstillers (salicylaten); dit kan leiden tot een verminderde werking van Allopurinol Sandoz. De dosering kan op individuele basis worden aangepast;
 • geneesmiddelen die de uitscheiding van urinezuur via de urine bevorderen (de zogenaamde uricosurica, bijvoorbeeld probenecide); de werking van Allopurinol Sandoz kan verminderen, zodat de dosering eventueel zal worden aangepast;
 • alcohol en plasmiddelen (diuretica); deze verhogen de concentratie urinezuur in het bloed, terwijl Allopurinol Sandoz wordt gebruikt om de concentratie urinezuur te verlagen, zodat dosering eventueel zal worden aangepast;
 • bepaalde stoffen die de urine zuur kunnen maken, zoals vitamine C (ascorbinezuur), ammoniumchloride, kaliumfosfaat of natriumfosfaat; het risico op blaas of nierstenen (xanthinestenen) kan verhogen, wanneer ze samen met Allopurinol Sandoz worden gebruikt;
 • theofylline (bij astmatische aandoeningen); de arts zal de dosering hiervan verlagen en regelmatig het bloed laten controleren;
 • ampicilline en amoxicilline; deze antibiotica kunnen beter niet gelijktijdig met Allopurinol Sandoz worden gebruikt; rode uitslag kan dan vaker komen.
 • bepaalde stollingsmiddelen (coumarinederivaten); uw arts kan de stolling van uw bloed controleren. Gelijktijdig gebruikt met Allopurinol Sandoz namelijk het effect van deze middelen verhogen.
 • chloorpropamide (bij diabetes); als u een slechte nierfunctie heeft, kan het bloedsuikerverlagende effect van chloorpropamide misschien langer duren dan normaal.
 • vidarabine (adenine-arabinoside, bij chemotherapie tegen kanker) of ciclosporine (immunosuppressivum); bij gelijktijdig gebruik met Allopurinol Sandoz, is er een hogere kans op bijwerkingen.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap:

Over het gebruik van Allopurinol Sandoz tijdens de zwangerschap bestaan onvoldoende gegevens om mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Men dient Allopurinol Sandoz tijdens de zwangerschap niet te gebruiken, anders dan na overleg met de arts. Indien u Allopurinol Sandoz gebruikt, dient u bij mogelijke zwangerschap contact op te nemen met uw arts.

Borstvoeding:

Indien u borstvoeding geeft, mag u Allopurinol Sandoz slechts gebruiken na overleg met de arts.

Rijvaardigheid en gebruik van machines.

Hoewel er geen meldingen bekend zijn over enige beïnvloeding van de rijvaardigheid of de bekwaamheid om machines te gebruiken bij patiënten die allopurinol gebruiken, dient men bij deze bezigheden rekening te houden met de mogelijkheid van duizeligheid, slaperigheid en minder goed zien. Deze bijwerkingen zijn zeer zelden gemeld, maar een duidelijk verband met gebruik van allopurinol is niet vastgesteld.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Allopurinol Sandoz bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt. Bij nier- en leverziekten is de kans op bijwerkingen groter dan normaal.

Voor de vertaling van de frequentie zijn de volgende termen vastgesteld.

Zeer vaak ; meer dan 10%
Vaak ; 10% of minder, maar meer dan 1%
Soms ; 1% of minder, maar meer dan 0.1%
Zelden ; 0.1% of minder, maar meer dan 0.01%
Zeer zelden ; 0.01% of minder

Als u een van onderstaande klachten krijgt, stop dan met het gebruik van uw tabletten en neem onmiddellijk contact op met uw arts:

Zelden voorkomende bijwerkingen (treffen minder dan 1 op de 1000 mensen)

 • Koorts en koude rillingen, hoofdpijn, pijnlijke spieren (griepachtige verschijnselen) en een algemeen gevoel van malaise.
 • Elke huid- en/of slijmvliesverandering, bijvoorbeeld zweren in de mond, de keel, de neus en/of de geslachtsdelen, en bindvliesontsteking (rode en gezwollen ogen), wijdverbreide blaarvorming of loslaten van de huid.
 • Ernstige overgevoeligheidsreacties met koorts, huiduitslag, gewrichtspijn en afwijkende uitslagen van bloed- en leverfunctietesten (dit kunnen verschijnselen zijn van een gevoeligheidsstoornis waarbij meerdere organen betrokken zijn).

De volgende bijwerkingen zijn gemeld na het gebruik van Allopurinol Sandoz:

Infecties en parasitaire aandoeningen

Zeer zelden: aanwezigheid van zeer veel steenpuisten (furunculosis).

Bloed- en lymfestelselaandoeningen

Zeer zelden: Afwijkingen van het bloedbeeld, waaronder een tekort aan bloedplaatjes (thrombocytopenie) gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneigingen een tekort aan bepaalde witte bloedcellen (agranulocytose) gepaard gaande met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond en bloedarmoede (aplastische anemie).

Immuunsysteemaandoeningen

Soms: Overgevoeligheidreacties

Zelden: Sterke overgevoeligheidsreacties. Deze treden plotseling op en kunnen gepaard gaan met koorts en blaren op de huid, vervelling van de huid (toxische afsterving van opperhuid) of met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom). Met

allupurinol gebruik in verband gebrachte ontstekingen en weefselreacties kunnen zich op verschillende wijzen uiten, zoals in leverontsteking, in verminderde nierfunctie en hoogst zelden in vallende ziekte (epilepsie).

Zeer zelden: Anafylactische shock (shock door een sterke vaatverwijding ten gevolge van een ernstige overgevoeligheid) met als symptomen een sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid en een verminderd bewustzijn.

Afwijkingen van lymfeklierweefsel (lymfadenopathie), wanneer deze werd gecontroleerd. Deze blijkt na het stoppen van alluporinol omkeerbaar te zijn.

Overgevoeligheidsreacties kunnen op ieder tijdstip gedurende de behandeling optreden. Men dient in deze gevallen onmiddellijk te stoppen met het gebruik van Allopurinol Sandoz en een arts te waarschuwen.

Voedings- en stofwisselingsstoornissen

Zeer zelden: Suikerziekte (Diabetes mellitus), verhoogd vetgehalte van het bloed (niet op te merken).

Psychische stoornissen

Zeer zelden: Ernstige neerslachtigheid (depressie)

Zenuwstelselaandoeningen

Zeer zelden: Coma, verlammingsverschijnselen, coördinatieproblemen (ataxie), bijvoorbeeld dronkemansgang, zenuwaandoening, waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie), slaperigheid, hoofdpijn, smaaksensaties.

Oogaandoeningen  
Zeer zelden: vertroebeling van de lens (cataract), klachten in het zien, veranderingen van
  de gele vlek van het oog.
Evenwichtsorgaan-en ooraandoeningen
Zeer zelden: duizeligheid.
Hartaandoeningen  
Zeer zelden: beklemmend pijnlijk gevoel op de borst (angina pectoris), vertraagde
  hartslag (bradycardie).

Bloedvataandoeningen

Zeer zelden: verhoogde bloeddruk (hypertensie).

Maagdarmstelselaandoeningen

Soms: Misselijkheid, braken. Dit kan worden voorkomen door Allopurinol Sandoz na de maaltijd in te nemen.

Zeer zelden: Terugkerend bloedbraken, vetdiaree, ontsteking van het mondslijmvlies veranderde stoelgang.

Lever en gal aandoeningen

In zeldzame gevallen kan een leverfunctiestoornis optreden, die kan verschillen van veranderde testwaarden (niet op te merken) tot een ontsteking van de lever (hepatitis) en zelfs leverfalen.

Huid- en onderhuidsandoeningen

Vaak: huiduitslag
Zeer zelden: ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische
  reactie met plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen bijv. keel of
  tong (angio-oedeem), uitbraak van huiduitslag op een vaste plaats
  (dermatitis medicamentosa), kaalheid, haarverkleuring. Bij sommige
  personen kunnen zich gedurende de behandeling ten gevolge van
  overgevoeligheid huidverschijnselen voordoen zoals jeuk, kleine bobbeltjes
  (papels) en puistjes. Men dient dan onmiddellijk te stoppen met het gebruik
  van Allopurinol Sandoz. Na verdwijning van de huidverschijnselen kan men
  in overleg met de arts beginnen met bijvoorbeeld een halve tablet van 100
  mg per dag. Het gebruik van Allopurinol Sandoz moet echter definitief
  gestaakt worden indien zich ook bij deze lage dosering opnieuw
  huidverschijnselen voordoen.

Nier- en urinewegaandoeningen

Zeer zelden: bloed in de urine (haematurie), urinevergiftiging (ureum in het bloed).

Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen

Zeer zelden: Mannelijke onvruchtbaarheid, impotentie, borstvorming (gynaecomastie).

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen

Zeer zelden: vochtophoping (oedeem), koorts, algemene malaise, krachteloosheid.

Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in deze bijsluiter of als u een bijwerking als ernstig ervaart.

Hoe bewaart u dit middel?

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en het zich van kinderen. Gebruik Allopurinol Sandoz niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos en doordrukstrip of flacon. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Niet bewaren boven 25°C. Bewaren in de originele verpakking.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Allopurinol Sandoz

 • Het werkzame bestanddeel is: allopurinol. Een tablet Allopurinol Sandoz 100 mg bevat 100 mg allopurinol. Een tablet Allopurinol Sandoz 300 mg bevat 300 mg allopurinol
 • Andere bestanddelen (hulpstoffen zijn): Allopurinol Sandoz 100 mg: cellulose (E 460), povidon, macrogol 4000, crospovidon, talk, magnesiumstearaat(E470b), microkristallijne cellulose (E 460). Allopurinol Sandoz 300 mg: cellulose (E 460), povidon, macrogol 4000, crospovidon, talk, magnesiumstearaat(E470b), microkristallijne cellulose (E 460).

Hoe ziet Allopurinol Sandoz er uit en de inhoud van de verpakking

Allopurinol Sandoz 100 mg is een wit tot bijna witte, ronde biconvexe tablet met inkeping aan één zijde.

Allopurinol Sandoz 300 mg is een wit tot bijna witte, ovale biconvexe tablet met een breukgleuf zodat ook halve tabletten kunnen worden gebruikt.

Allopurinol Sandoz is beschikbaar in doordrukstrips met 30 en 50 tabletten en in flacons à 50, 250 en 500 tabletten.

Niet alle verpakkingsgroottes hoeven in de handel gebracht te worden.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder

Sandoz B.V.

Voor inlichtingen en correspondentie

Sandoz B.V. Postbus 10332 1301 AH Almere Nederland

Fabrikant

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke Allee 1,

39179 Barleben

Duitsland

Hexal A/G

Kanalholmen 8-12,

2650 Hvidovre

Denemarken

Sandoz B.V.

Veluwezoom 22

1327 AH Almere

Allopurinol Sandoz is in het register ingeschreven onder:

Allopurinol Sandoz 100 mg: RVG 06846

Allopurinol Sandoz 300 mg: RVG 07210

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in september 2012

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK