Antigrippine tabletten met paracetamol, coffeïne en vitamine C, tabletten

ATC-Code
N02BE51
Antigrippine tabletten met paracetamol, coffeïne en vitamine C, tabletten

Omega Pharma Nederland

Verdovend
Nee
Farmacologische groep Andere pijnstillers en koortswerende middelen

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Omega Pharma Nederland

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

 • Paracetamol heeft een pijnstillende en koortsverlagende werking. Coffeïne kan het effect van paracetamol versterken. Vitamine C kan indirect het weerstandsvermogen van het lichaam verhogen.
 • Antigrippine behoort tot de groep geneesmiddelen die een pijnstillende en koortsverlagende werking hebben.
 • Antigrippine tabletten worden gebruikt bij koorts en pijn bij griep en verkoudheid, spierpijn, hoofdpijn, kiespijn, zenuwpijn, spit, menstruatiepijn, koorts en pijn na vaccinatie.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

Indien u zwanger bent of u bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • Langdurig of veelvuldig gebruik wordt ontraden.
 • Niet gebruiken in combinatie met andere paracetamol bevattende geneesmiddelen.
 • De aangegeven dosering niet overschrijden.
 • Wanneer u lever- of nierfunctiestoornissen heeft.
 • Antigrippine tabletten bevatten 25 mg coffeïne per tablet. Gelijktijdig gebruik van grote hoeveelheden coffeïnebevattende dranken (koffie, thee en bepaalde soft drinks) kan duizeligheid, nervositeit en slapeloosheid veroorzaken, en dient vermeden te worden.
 • Als de symptomen niet verbeteren neem dan contact op met uw arts.
 • Gebruik gedurende de periode dat u borstvoeding geeft dient vermeden te worden.

In geval van chronisch alcoholisme is voorzichtigheid geboden. De dagelijkse dosis voor paracetamol mag dan de 2 gram niet overschrijden. Tijdens de behandeling met Antigrippine wordt het gebruik van alcohol sterk afgeraden.

Neem, indien een van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, contact op met uw arts.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Neem contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt indien u warfarine of andere bloedverdunners gebruikt.Gebruikt u naast Antigrippine nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Verschillende geneesmiddelen kunnen elkaars werking beïnvloeden.

Waarop moet u letten met eten en, drinken en alcohol?

Geen bijzonderheden

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Zwangerschap

Overmatig gebruik van coffeïne tijdens de zwangerschap kan leiden tot een laag geboorte gewicht of een miskraam. Antigrippine bevat coffeine en wordt afgeraden voor gebruik tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

De werkzame stoffen van dit geneesmiddel worden uitgescheiden in de moedermelk. Hoewel er geen ongewenste effecten gemeld zijn zou coffeïne mogelijk een stimulerend effect hebben op de kinderen die borstvoeding krijgen. Gebruik van Antigrippine wordt daarom niet aanbevolen voor gebruik gedurende de periode dat u borstvoeding geeft.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Vruchtbaarheid

Er is geen informatie beschikbaar met betrekking tot de effecten van het gebruik van Antigrippine op de fertiliteit.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Antigrippine tabletten hebben, voor zover bekend, geen invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is;

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:

De gebruikelijke dosering is 2-4 tabletten per keer, iedere 4 tot 6uur, maximaal 12 tabletten per 24 uur.

Gebruik bij kinderen:

12-15 jaar (41-55 kg): 2 tabletten per keer, 4-6 maal per dag, maximaal 12 tabletten per dag

9 - 12 jaar : 1½ tablet per keer, iedere 4tot 6 maal uur, maximaal 9 tabletten per 24 uur. 6 - 9 jaar: 1 tablet per keer, iedere 4 tot6 uur, maximaal 6 tabletten per 24 uur.

Voor kinderen beneden 6 jaar wordt Antigrippine niet aanbevolen, gebruik daarvoor specifieke paracetamol producten voor kinderen.

Wijze van innemen: laat de tabletten in een ruime hoeveelheid water uiteen vallen, goed omroeren en opdrinken. De tablet mag echter ook in zijn geheel doorgeslikt worden.

 • Het minste aantal toedieningen per dag is bestemd voor de jongste kinderen in een bepaalde groep.
 • Tussen twee innamen moet minstens 4 uur liggen.
 • Niet gebruiken in combinatie met andere paracetamol bevattende geneesmiddelen.
 • De aangegeven dosering niet overschrijden.
 • Wanneer de symptomen van pijn en/of koorts weer opkomen, kan toediening herhaald worden.
 • Langdurig of veelvuldig gebruik wordt ontraden.
 • Indien de pijn langer dan 5 dagen aanhoudt of de koorts langer dan 3 dagen aanhoudt en indien de klachten verergeren of veranderen, dient u uw arts te raadplegen.
 • Bij kinderen tot 12 jaar wordt toediening langer dan 3 dagen, zonder uw arts te raadplegen, ontraden.

Volg deze instructies op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Wanneer u teveel van Antigrippine heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Bij inname van een hogere dosis dan is aangegeven kan er misselijkheid, braken en een gebrek aan eetlust optreden. Het in één maal innemen van enkele malen de maximale dagdosis kan de lever zeer ernstig beschadigen. Bewusteloosheid treedt meestal niet op. Toch dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen. Bij te laat handelen, kan de schade aan de lever onherstelbaar zijn.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Ga gewoon verder met het aangegeven doseringsschema

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Het gebruik van Antigrippine tabletten kan zonder gevolgen plotseling gestopt worden.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Van Antigrippine tabletten zijn de volgende bijwerkingen beschreven:

Sommige bijwerkingen komen zelden voor. Deze bijwerkingen treden op bij 1 op de 1.000 tot 1 op de 10.000 mensen.

 • bloedafwijking met als verschijnselen blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie);
 • overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (allergie);
 • afwijkende werking van de lever;
 • geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen);
 • jeuk (pruritis);
 • huiduitslag;
 • zweten;
 • bloeduitstortingen (purpura);
 • huiduitslag met hevige jeuk (netelroos) en vorming van bultjes (galbulten);
 • overdosering en vergiftiging;
 • depressie, verwardheid en hallucinaties
 • wazig zien
 • oedeem
 • bloedingen, buikpijn, diarree, misselijkheid, braken
 • algeheel gevoel van ongemak, koorts en slaperigheid

Andere bijwerkingen komen zeer zelden voor Deze bijwerkingen treden op bij minder dan 1 op 10.000 mensen.

 • vermindering van het aantal bloedcellen (pancytopenie)
 • overgevoeligheidsreactie (angio-oedeem (plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie), ademhalingsmoeilijkheden, zweten, misselijkheid, hypotensie (verlaagde bloeddruk), shock (toestand met als kenmerken sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid en verminderd bewustzijn) en anafylaxie (ernstige, levensbedreigende allergische reactie op bepaalde stoffen). In al deze gevallen moet de behandeling worden gestaakt;
 • benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme) bij patiënten die gevoelig zijn voor aspirine en pijnstillers met ontstekingsremmende en koortswerende werking (NSAID’s);
 • vergiftiging van de lever (hepatotoxiciteit);
 • huiduitslag (exantheem);
 • te lage bloedsuikerspiegel (hypoglykemie)
 • donkere urine (steriele pyurie) en nierreacties

Bijwerkingen, waarvan niet bekend is hoe vaak deze voorkomen (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

 • nervositeit;
 • duizeligheid;
 • indien de aanbevolen dosis Antigrippine gecombineerd wordt met een inname van coffeïne vanuit de voeding, is de kans op het krijgen van coffeïne gerelateerde bijwerkingen, zoals slapeloosheid (insomnia), rusteloosheid, ongerustheid, prikkelbaarheid, hoofdpijn, beven (tremor), maag-darm problemen en hartkloppingen, verhoogd;
 • huidaandoening gekenmerkt door het plotseling ontstaan van blaasjes (gevuld met pus zonder ziekteverwekkers), roodheid van de huid, koorts, vochtophoping en bloedafwijking (teveel aan witte bloedlichaampjes) (acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulosis (AGEP));
 • ernstige, plotselinge allergische reactie, met als verschijnselen koorts en blaren op de huid en vervelling van de huid (toxische necrolyse);
 • huidaandoening (dermatose);
 • ernstige allergische reactie met hoge koorts, blaren op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens Johnson-syndroom);

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Niet bewaren boven 25 C. In de originele verpakking bewaren.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de strip na “niet te gebruiken na” of “exp’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stoffen in dit middel zijn paracetamol, coffeïne en vitamine C. Eén tablet bevat 250 mg paracetamol, 25 mg coffeïne en 25 mg vitamine C.
 • De andere stoffen in dit middel zijn cellulose (E 460), croscarmellose (E 468), natriumsaccharine (E 954), magnesiumstearaat (E 470B), ethylcellulose (E 462) en povidon (E 1201).

Hoe ziet Antigrippine eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Antigrippine is een geneesmiddel in de vorm van een tablet.

Antigrippine is verpakt in een doordrukstrip (PVC/PVdC/PE- Alu). Een doordrukstrip bevat 10 tabletten. In een doosje zitten 2 doordrukstrips van 10 tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Registratiehouder:

Omega Pharma Nederland B.V. Kralingseweg 201

3062 CE Rotterdam

Fabrikant:

Famar Italia S.p.A.

Via Zambeletti 25

20021 Branzate (MI), Italië

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in februari 2013.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.