Ascal 38 Brisper, bruistabletten 38 mg

ATC-Code
B01AC08
Medikamio Hero Image

Meda

Stof Verdovend Psychotrope
Carbasalaat calcium Nee Nee
Farmacologische groep Antitrombotische middelen

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Meda

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Ascal 38 Brisper wordt door de arts voorgeschreven bij patiënten met voorbijgaande doorbloedingsstoornissen van de hersenen (in de medische vaktaal ook TIA genoemd, de afkorting van Transient Ischaemic Attack) of een beroerte, mits er geen sprake is van een hersenbloeding. Dit zijn aandoeningen waarbij het samenklonteren van de bloedplaatjes tegengegaan moet worden. Ascal 38 Brisper is een preventief werkend geneesmiddel, dit betekent dat patiënten met deze aandoeningen een kleinere kans hebben op een tweede doorbloedingsstoornis, wanneer zij een geneesmiddel als Ascal 38 Brisper volgens voorschrift gebruiken.

In het bloed bevinden zich hele kleine deeltjes, de bloedplaatjes (niet te verwarren met de rode of witte bloedlichaampjes). De bloedplaatjes spelen een belangrijke rol bij de bloedstolling. Zij klonteren samen wanneer er een wondje is en vormen rond het wondje een propje waardoor het bloeden uit het wondje stopt (bloedstelping). Bij een aantal aandoeningen hebben de bloedplaatjes de neiging sneller dan normaal te gaan samenklonteren, ook wanneer er geen wondje aanwezig is (bijvoorbeeld bij aandoeningen van de bloedvaten). Een bloedvat kan daardoor afgesloten worden. Ook kunnen er stukjes van zo’n klontje losschieten. Dit wordt dan meegenomen met de bloedstroom waardoor een bloedvat verderop afgesloten kan raken. Indien dit in de bloedvaten van de hersenen optreedt kan dit leiden tot een beroerte. Het vormen van deze klontjes is ongewenst en moet worden voorkomen. Ascal 38 Brisper remt de vorming van deze klontjes.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U mag Ascal 38 Brisper niet gebruiken als u:

 • allergisch bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • een bloedig herseninfarct heeft.
 • maagpatiënt bent of bij eerder gebruik maagpijn heeft gekregen.
 • een maagzweer of zweer in de twaalfvingerige darm of slokdarm heeft.
 • maag-/darmbloedingen heeft of andere bloedingen zoals hersenbloedingen.
 • overgevoelig bent voor salicylzuurverbindingen of soortgelijke pijnstillende verbindingen (b.v. sommige astmapatiënten; deze kunnen een aanval krijgen of flauwvallen).
 • een verminderde leverfunctie of ernstig verminderde nierfunctie heeft.
 • neiging tot bloeden of stollingsstoornissen heeft.
 • met antistollingsmiddelen wordt behandeld.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

U mag geen Ascal 38 Brisper gebruiken kort voor of kort na het trekken van tanden en/of kiezen in verband met het risico op een verlengde bloedingstijd. Overleg met uw arts of het gebruik van Ascal 38 Brisper tijdelijk moet worden gestaakt. De duur van de therapie-onderbreking kan per persoon verschillen maar zal meestal een week bedragen.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Kinderen

Acetylsalicylzuur-bevattende producten mogen bij kinderen die symptomen vertonen van griep of waterpokken alleen op advies van de arts en slechts dan worden toegediend wanneer andere maatregelen tekortschieten. Mocht er in het verloop van deze aandoeningen sprake zijn van langdurig overgeven, bewustzijnsverlaging of gedragsstoornissen, dan kan dit duiden op het syndroom van Reye, een zeer zeldzaam voorkomende, maar onder bepaalde omstandigheden levensgevaarlijke ziekte die onmiddellijk ingrijpen door een arts noodzakelijk maakt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Ascal 38 Brisper nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Sommige geneesmiddelen kunnen elkaars werking versterken of verzwakken of mogen om bepaalde redenen niet gelijktijdig worden gebruikt.

Werking van de behandeling kan beïnvloed worden wanneer carbasalaatcalcium gelijktijdig wordt gebruikt met andere middelen tegen:

 • Bloedstolling (b.v. warfarine)
 • Pijn en ontsteking (Ibuprofen)

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

Als u Ascal 38 Brisper samen met alcohol gebruikt, heeft u een grotere kans op maagklachten.

Zwangerschap en borstvoeding

Als u zwanger bent, mag u Ascal 38 Brisper uitsluitend gebruiken op advies van uw arts. Acetylsalicylzuur gaat slechts in geringe mate over in de moedermelk. Bij gebruik van lage doseringen hoeft u de borstvoeding niet te staken.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bij het gebruik van Ascal 38 Brisper is het onwaarschijnlijk dat het reactievermogen nadelig wordt beïnvloed.

Ascal 38 Brisper bevat ongeveer 110 mg lactose per bruistablet. Als de aangegeven dosering wordt opgevolgd, is de maximale dagdosis 110 mg lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De dosering is: 1 bruistablet per dag.

Er bestaat nog onzekerheid over de duur van de toediening, maar u moet uitgaan van een langdurige behandeling.

KLIK

(figuur 1) (figuur 2) (figuur 3)
 1. Knijp met duim en wijsvinger vlak onder het deksel in de flacon, zodat het dekseltje omhoog komt.
 2. Wip nu met de duim het dekseltje eraf.

Doe de bruistablet in een glas en vul hierna het glas met water. Wacht totdat de bruistablet is opgelost, eventueel kunt u even roeren. Drink daarna het glas leeg. Ascal 38 Brisper bij voorkeur op de nuchtere maag innemen.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

In het geval van of bij het vermoeden van overdosering, moet onmiddellijk een arts gewaarschuwd worden.

Verschijnselen bij een matige vergiftiging zijn: duizeligheid, hoofdpijn, oorsuizen, verwardheid, misselijkheid, braken en maagpijn.

Verschijnselen bij een ernstige vergiftiging zijn: koorts, heftig transpireren leidend tot uitdroging, onrust, verkramping, hallucinaties, coma en hartstilstand.

Bij een matige vergiftiging kan geprobeerd worden de patiënt te laten braken, lukt dat niet dan moet de maag gespoeld worden.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u dezelfde dag nog merkt dat u een dosis vergeten bent, neem dan de bruistablet alsnog in. Komt u er de volgende dag pas achter, ga dan door met de normaal voor die dag voorgeschreven dosering. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Gebruik van Ascal 38 Brisper kan aanleiding geven tot: maagklachten (dan gebruik stoppen), bloedverlies in de maag en in de darmen (bloedverlies via de ontlasting is meestal niet direct waarneembaar; bij langdurig of veelvuldig gebruik kan dit leiden tot bloedarmoede), verlenging van de bloedingstijd en zelden jicht. Verder kunnen overgevoeligheidsverschijnselen optreden, waaronder jeuk, huiduitslag,

vochtophopingen in de huid en slijmvliezen, rhinitis (ontsteking van het neusslijmvlies), vernauwing van de luchtwegen en ernstige shock.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking (flacon), ter bescherming tegen vocht. De flacon zorgvuldig gesloten houden. De tabletten zijn gevoelig voor vocht en worden in deze flacon droog bewaard (in de dop zit een droogmiddel ingebouwd).

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de flacon na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is carbasalaatcalcium, het calciumzout van acetylsalicylzuur.. Ascal 38 Brisper bevat per bruistablet 38 milligram carbasalaatcalcium.
 • De andere stoffen in dit middel zijn lactosemonohydraat, adipinezuur, natriumwaterstofcarbonaat en magnesiumstearaat.

Hoe ziet Ascal 38 Brisper eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Ascal 38 Brisper is een witte, ronde bruistablet. Deze bruistablet is, in tegenstelling tot tabletten die gewoon acetylsalicylzuur bevatten, volledig oplosbaar in water.

Ascal 38 Brisper is verpakt in een plastic flacon met daarin 30 of 90 bruistabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Meda Pharma BV Krijgsman 20

1186 DM Amstelveen

Fabrikant

VEMEDIA Manufacturing B.V.

Verrijn Stuartweg 60

1112 AX Diemen

Ascal 38 Brisper, bruistabletten zijn in het register ingeschreven onder RVG 21994

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in januari 2012.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.