Carbasalatum calcicum 600, poeder voor drank 600 mg

Illustratie van Carbasalatum calcicum 600, poeder voor drank 600 mg
Stof(fen) Carbasalaatcalcium
Toelating Nederland
Producent Mylan B.V. Krijgsman 20 1186 DM AMSTELVEEN
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 15.08.1990
ATC-Code N02BA15
Farmacologische groep Andere pijnstillers en koortswerende middelen

Vergunninghouder

Mylan B.V. Krijgsman 20 1186 DM AMSTELVEEN

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Carbasalatum calcicum 600 bevat carbasalaatcalcium als werkzame stof. Carbasalaatcalcium is het calciumzout van acetylsalicylzuur. Dit is een speciale vorm van acetylsalicylzuur, die volledig oplosbaar is in water. Hierdoor komen minder vaak maagklachten voor dan bij producten die de gewone vorm van acetylsalicylzuur bevatten.

Carbasalatum calcicum is een zogenaamde NSAID. NSAIDs zijn geneesmiddelen die een pijnstillende, koortsverlagende en ontstekingsremmende werking hebben. U kunt Carbasalatum calcicum gebruiken wanneer u last heeft van hoofdpijn, keelpijn, koorts en pijn bij griep en verkoudheid, koorts en pijn na inenting (vaccinatie). reumatische pijn, zenuwpijn, spit, spierpijn en menstruatiepijn. Daarnaast kunt u Carbasalatum calcicum gebruiken in combinatie met metoclopramide bij migraineaanvallen die gepaard gaan met misselijkheid en braken.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor de werkzame stof in dit geneesmiddel. Deze stof kunt u vinden in rubriek 6.
 • wanneer u overgevoelig bent voor acetylsalicylzuur of salicylzuurverbindingen en andere soortgelijke pijnstillers (niet-hormonale ontstekingsremmende middelen).
 • wanneer u in het verleden een astma aanva1 heeft gekregen bij gebruik van carbasalaatcalcium of andere niet-hormonale ontstekingsremmende middelen (NSAIDs)
 • gedurende het laatste trimester van de zwangerschap.
 • bij een actieve zweer in het maagdarmkanaal.
 • als u maagpatiënt bent of bij eerder gebruik maagklachten of maagpijn heeft gekregen.
 • wanneer u neiging tot bloedingen heeft.
 • wanneer u een ernstig verminderde lever- of nierwerking heeft.
 • bij ernstige onbehandelde verminderde werking van het hart, die onvoldoende onder controle is.
 • bij gelijktijdig gebruik met methotrexaat (middel toegepast bij kanker en reuma) in een dosering van meer dan 15 mg per week.

bij gelijktijdig gebruik van bloedstollingsremmende middelen indien hoge doseringen van carbasalaatcalcium worden gebruikt, zoals bij de behandeling van reumatische aandoeningen.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • bij gebruik van andere carbasalaatcalcium bevattende preparaten, er bestaat een kans op overdosering. Neem daarom voordat u een ander geneesmiddel inneemt dat ook carbasalaatcalcium of acetylsalicylzuur bevat eerst contact op met uw arts of apotheker.
 • wanneer u langdurig hoge doseringen van een pijnstiller gebruikt, er kan dan hoofdpijn optreden welke niet moet worden behandeld door verhoging van de dosering.
 • wanneer u uit gewoonte pijnstillers gebruikt. Het gelijktijdig gebruik van verschillende pijnstillers kan leiden tot blijvende beschadiging van de nieren en het uitvallen van de nieren.
 • wanneer u aan kinderen met verschijnse1en van griep of waterpokken carbasalaatcalcium geeft. Carbasalaatcalcium dient alleen op advies van de arts te worden gebruikt en slechts dan toegediend te worden wanneer andere maatregelen tekort schieten. Mocht er in het verloop van de behandeling sprake zijn van langdurig overgeven, bewustzijnsverlaging of abnormaal gedrag, dan kan dit duiden op het syndroom van Reye, een zeer zeldzaam voorkomende maar onder bepaalde omstandigheden levensgevaarlijke ziekte, die onmiddellijk ingrijpen door een arts noodzakelijk maakt.
 • wanneer u lijdt aan een ernstige vorm van een tekort aan een bepaald enzym (G6DP of glutathionperoxidase). Bij gebruik van hoge doses carbasalaatcalcium, koorts of acute infecties kan afbraak van het bloed optreden.
 • wanneer u lijdt aan één van de volgende aandoeningen: maagdarmzweren in het verleden, maagdarmbloeding of maagontsteking, verminderde nier- of leverwerking, astma vanwege mogelijke overgevoeligheid van astmapatiënten voor salicylzuurverbindingen of niet-hormonale ontstekingsremmende middelen (NSAIDs) of overmatige bloedingen uit de baarmoeder. al dan niet samenhangend met de menstruatie dient carbasalaatcalcium met voorzichtigheid te worden gebruikt.
 • Het gebruik van carbasalaatcalcium kan op elk moment van de behandeling maagdarmbloedingen of maagdarmzweren veroorzaken zonder dat daar van tevoren aanwijzingen voor zijn of bij een eerder gebruik maagdarmbloedingen of zweren zijn opgetreden. Het risico hierop is groter bij een hoge leeftijd of bij een te laag lichaamsgewicht of bij een gelijktijdig gebruik van bloedstollingsremmende middelen of middelen die de samenklontering van de bloedplaatjes remmen. Bij het optreden van een maagdarmbloeding dient de behandeling onmiddellijk te worden gestaakt en de arts te worden gewaarschuwd.
 • wanneer u een slechte nierfunctie of een verminderde hartcirculatie heeft, is voorzichtigheid geboden omdat acetylsalicylzuur bevattende middelen het risico op verslechterende nierfunctie of acuut nierfalen kan doe toenemen.
 • wanneer u een grote of kleine chirurgische ingreep zoals het trekken van tanden en kiezen moet ondergaan. Carbasalaatcalcium dient dan met voorzichtigheid te worden gebruikt vanwege een verhoogde kans op bloedingen.
 • wanneer u aan jicht lijdt. Vanwege toename van het urinezuurgehalte in her bloed, dient bij jicht carbasalaatcalcium met voorzichtigheid te worden gebruikt als pijnstiller.
 • Wanneer u zwanger wilt worden. Er zijn enkele aanwijzingen dat middelen zoals carbasalaatcalcium de eisprong remmen. Dit is omkeerbaar door het staken van de behandeling.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Carbasalaat calcicum 600 nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Een wisselwerking wil zeggen dat geneesmiddelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking beïnvloeden. Een wisselwerking kan onder meer optreden bij gelijktijdig gebruik van dit middel met:

 • hoge doseringen acetylsalicylzuur (3 gram of meer per dag voor volwassenen) dienen niet gelijktijdig te worden gebruikt met bloedstollingsremmendc middelen die via de mond worden ingenomen
 • niet gelijktijdig gebruiken met methotrexaat (middel dat o.a. bij kanker en reumatische aandoeningen wordt gebruikt) in een dosering van meer dan 15 mg per week
 • gelijktijdig gebruik van een lage dosering carbasalaatcalcium met bloedstollingsremmende middelen die via de mond worden ingenomen wordt ontraden
 • gelijktijdig gebruik van een hoge dosering acetylsalicylzuur (3 gram of meer per dag voor een volwassenen) met niet-hormonale ontstekingsremmende middelen (NSAIDs) wordt ontraden
 • gelijktijdig gebruik met heparine (bloedstollingsremmend middel) via injectie toegediend wordt ontraden
 • gelijktijdig gebruik met ticlopidine (middel dat samenklontering van de bloedplaatjes remt) wordt ontraden
 • gelijktijdig gebruik met urinezuurverlagende middelen waaronder benzbromaron en probenecide wordt ontraden
 • gelijktijdig gebruik met corticosteroïden, NSAIDs en selectieve serotonine heropnameremmers (antidepressiva) wordt ontraden omdat het risico op bloedingen zou zijn toegenomen.
 • het gebruik van acetylsalicylzuur kan leiden tot maag-darm problemen. Een combinatie met maagzuurremmers kan worden overwogen.
 • gelijktijdig gebruik met spironolacton of furosemide(plastabletten) kan hun werking doen afnemen.
 • gebruik samen met valproaat (anti-epilepticum) kan leiden tot meer bijwerkingen van valproaat.

Voorzichtigheid is geboden bij gelijktijdig gebruik van carbasalaatcalcium met:

 • bloedsuikerverlagende middelen, zoals insuline en sulfonylureumderivaten (bijvoorbeeld glibenclarnide, chloorpropamide)
 • plasmiddelen
 • bijnierschorshormonen (corticosteroïden) via de mond of injectie toegediend met o.a. een ontstekingsremmende werking
 • angiotensine converting enzym (ACE) remmers (bepaalde groep middelen tegen o.a. verhoogde bloeddruk)
 • methotrexaat (middel bij e.a. kanker en reumatische aandoeningen) in een dosering van minder dan 15 mg per werk)
 • pentoxifylline (vaatverwijdend middel)
 • bloedstolsels-oplossende middelen (thrombolytica)
 • maagzuurbindende middelen (antacida).

Waarop moet u letten met eten en drinken en alcohol?

Kort voor of kort na alcoholgebruik geen Carbasalatum calcicum 600 innemen.

Gelijktijdige inname van voedsel vertraagt de opname van acetylsalicylzuur maar vermindert deze niet.

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Er zijn aanwijzingen dat door de werking van Carbasalatum calcicum 600 de vruchtbaarheid wordt verminderd door een remming van de eisprong. Stoppen met de behandeling heft deze werking op. Carbasalatum calcicum 600 mag niet worden gebruikt tijdens het laatste trimester van de zwangerschap.

Tijdens het eerste en tweede trimester van de zwangerschap moet Carbasalatum calcicum 600 niet worden gebruikt tenzij dit duidelijk noodzakelijk is. De dosering dient dan zo laag mogelijk gehouden te worden en de behandeling dient zo kort mogelijk te duren.

Carbasalaatcalcium gaat over in de moedermelk. Na eenmalig gebruik is onderbreking van de borstvoeding niet nodig. Bij regelmatig gebruik of inname van hoge doses dient de borstvoeding te worden gestaakt.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen is niet waargenomen bij het gebruik van carbasalaatcalcium.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

Maagdarmkanaal:

Buikpijn, bloedverlies in het maagdarmkanaal, bloedbraken, zwarte ontlasting welke kan leiden tot bloedarmoede, maagdarmzweer en ontstaan van een gat in maag of darm.

Centraal zenuwstelsel:

Hoofdpijn, duizeligheid, gevoel van gehoorverlies, oorsuizen; dit zijn in het algemeen tekenen van overdosering.

Bloed:

Aandoeningen gekenmerkt door bloeding (neusbloeding, tandvleesbloeding, bloeduitstorting in de huid) door verlenging van de bloedingstijd.

Overgevoeligheidsreacties:

Netelroos, huiduitslag, benauwdheid, plotseling optredende vochtophoping van keel, huid en gewrichten en shock tengevolge van reactie op een bepaalde stof.

Syndroom van Reye (zeer zeldzaam voorkomende ziekte bij kinderen met verschijnselen van waterpokken of griep gekenmerkt door langdurig overgeven, bewustzijnsverlaging en/of gedragsstoornissen) zie ook ‘Wees extra voorzichtig met Carbasalatum calcicum 600’.

Vochtophoping (oedeem), hoge bloeddruk (hypertensie) en hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart) zijn gemeld in associatie met behandeling met NSAIDs.

Indien Carbasalatum calcicum 600 als combinatietherapie met metoclopramide wordt ingenomen, dient rekening te worden gehouden met de contra-indicaties, interacties en waarschuwingen die gelden voor metoclopramide.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en het sachet na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum

Bewaren beneden 25ºC.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is carbasalaatcalcium. Een sachet bevat 600 mg carbasalaatcalcium.
 • Er zijn geen hulpstoffen aanwezig.

Hoe ziet Carbasalatum calcicum 600 er hoeveel zit er in een verpakking?

Carbasalatum calcicum 600 is een wit poeder voor drank verpakt in sachets. Een doos bevat 24, 30 of 100 sachets.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Mylan B.V.

Krijgsman 20

1186 DM Amstelveen

Fabrikant

Vemedia Manufacturing BV

Verrijn Stuartweg 60

1112 AX Diemen

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in december 2022.

Advertentie

Stof(fen) Carbasalaatcalcium
Toelating Nederland
Producent Mylan B.V. Krijgsman 20 1186 DM AMSTELVEEN
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 15.08.1990
ATC-Code N02BA15
Farmacologische groep Andere pijnstillers en koortswerende middelen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.