Aspirine-C, bruistabletten

ATC-Code
N02BA51
Aspirine-C, bruistabletten

Eureco-Pharma

Verdovend Psychotrope
Nee Nee
Farmacologische groep Andere pijnstillers en koortswerende middelen

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Eureco-Pharma

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Aspirine-C werkt pijnstillend, koortsverlagend en ontstekingsremmend. De werkzame stof is acetylsalicylzuur en ascorbinezuur (vitamine C).

Aspirine-C kan worden gebruikt bij:
 • koorts en pijn bij griep en verkoudheid
 • koorts en pijn na vaccinatie
 • hoofdpijn
 • kiespijn
 • zenuwpijn
 • spit
 • spierpijn
 • menstruatiepijn
 • reumatische pijn

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • wanneer u allergisch (overgevoelig) bent voor acetylsalicylzuur of andere salicylzuurverbindingen of voor één van de andere bestanddelen van dit product
 • wanneer u astma hebt gehad, veroorzaakt door toediening van salicylaten of stoffen met een vergelijkbare

werking, met name pijnstillende, koortsverlagende enontstekingsremmende genaamd (zie ook de rubriek

‘Wees extra voorzichtig-C’)met Aspirine

 • wanneer u in de laatste 3 maanden van uw zwangerschap bent (zie de rubriek ‘Zwangerschap en Borstvoeding’)
 • wanneer u last heeft van een maag- en/of darmzweer
 • wanneer u ernstige nierfunctiestoornissen heeft
 • wanneer u ernstige leverfunctiestoornissen heeft
 • wanneer u ernstige hartfunctiestoornissen heeft
 • wanneer u meer dan 15 mg methotrexaat per week gebruikt (een geneesmiddel bij kanker, ernstige psoriasis en reumatoïde artritis)
 • wanneer u een verhoogde bloedingsneiging hebt
 • wanneer u bloedstollingsremmende middelen die via de mond worden ingenomen gebruikt en tegelijk meer dan 6 tabletten Aspirine-C per dag wil gaan gebruiken. De kans op bloedingen wordt daardoor groter (zie ook de

rubriek ‘Weesvoorzichtigextramet Aspirine-C’ en ‘Gebruik-CAspirineniet combinatie met’).

 • wanneer u een natriumbeperkt (zoutarm) dieet volgt. Eén bruistablet bevat 502 mg natrium; natrium kan schadelijk zijn bij een natriumbeperkt dieet.
 • wanneer u neiging tot vorming van stenen in de urinewegen heeft.
Wees extra voorzichtig met Aspirine-C:
 • wanneer u eerder last heeft gehad van een maag- en/of darmzweer, maag- en/of darmbloeding of maagontsteking
 • wanneer u een verminderde lever- of nierfunctie of een verminderde bloedcirculatie (bv. bij een aandoening van de bloedvaten van de nieren, bij onvoldoende pompkracht van het hart (hartfalen), bij een grote operatie, bij bloedvergiftiging of bij grote bloedingen) heeft.wanneer u overgevoelig bent voor pijnstillers, ontstekingsremmende middelen, middelen bij reuma of andere stoffen die een allergische reactie kunnen opwekken
 • wanneer u een grote of kleine chirurgische ingreep (zoals het trekken van tanden en kiezen) moet ondergaan, omdat Aspirine-C de kans op bloedingen verhoogt
 • wanneer u lijdt aan een tekort aan het enzym glucose-6-fosfaat dehydrogenase; Door een verhoogde gevoeligheid kunnen hoge doses acetylsalicylzuur in zeldzame gevallen afbraak van het bloed veroorzaken. Dit kan versterkt worden door bv. een hoge dosis van het middel, koorts en acute infecties. wanneer u aan jicht lijdt; Aspirine-C kan de uitscheiding van urinezuur verminderen waardoor een jichtaanval kan worden uitgelokt
 • wanneer u Aspirine-C gebruikt terwijl u ook bloedstollingsremmende middelen gebruikt; de kans op het optreden van bloedingen kan daardoor toenemen.

Als één of meer van de bovenstaande situaties op u van toepassing is, raden wij aan uw arts om advies te vragen voordat u Aspirine-C gebruikt.

Waterpokken of griep bij jongeren

Geef Aspirine-C slechts op uitdrukkelijk advies van uw arts aan kinderen en jongeren met verschijnselen van waterpokken of griep. Mocht er tijdens het gebruik van Aspirine- C bij deze patiënten sprake zijn van langdurig overgeven, een verminderd bewustzijn of abnormaal gedrag, dan kan dit duiden op het syndroom van Reye. Dit is een zeer zelden voorkomende ziekte, die onder bepaalde omstandigheden levensgevaarlijk is en waarbij onmiddellijk ingrijpen door een arts noodzakelijk is.

Aandoeningen van de luchtwegen

Aspirine-C kan kramp van de luchtwegen, astma-aanvallen of andere overgevoeligheidsreacties veroorzaken. Patiënten die lijden aan astma, hooikoorts, neuspoliepen, of andere chronische aandoeningen van de luchtwegen en patiënten die overgevoelig zijn voor bepaalde stoffen lopen een verhoogd risico.

 • Langdurig gebruik van pijnstillers kan hoofdpijn veroorzaken.
 • Regelmatig gebruik van pijnstillers kan de nieren beschadigen.
Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Gebruik Aspirine-C niet in combinatie met:
 • methotrexaat (een geneesmiddel bij kanker, ernstige psoriasis en reumatoïde artritis), indien u hier meer dan 15 mg per week van gebruikt (indien u hier minder dan 15 mg per week van gebruikt, mag u Aspirine-C wel gebruiken, maar alleen op advies van uw arts)
 • bloedstollingsremmende middelen die via de mond worden ingenomen; als u daarnaast óók hoge doseringen Aspirine-C gebruikt (meer dan 6 tabletten Aspirine- C per dag), bestaat er een verhoogd risico op bloedingen
Gebruik Aspirine-C in combinatie met één van de volgende middelen uitsluitend op advies van uw arts:
 • methotrexaat (een geneesmiddel bij kanker, ernstige psoriasis en reumatoïde artritis); indien u hier minder dan 15 mg per week van gebruikt (indien u hier meer dan 15 mg per week van gebruikt, mag u Aspirine-C niet gebruiken)
 • andere koortsverlagende, ontstekingsremmende pijnstillers zoals ibuprofen, diclofenac, naproxen als u daarnaast ook hoge doseringen Aspirine gebruikt (meer dan 6 tabletten Aspirine-C per dag)
 • selectieve serotonineheropnameremmers (een bepaalde groep van antidepressiva)
 • urinezuurverlagende middelen zoals benzbromaron en probenicide
 • digoxine (middel bij bepaalde hartklachten)
 • insuline en andere bloedsuikerverlagende middelen zoals sulfonylureumverbindingen
 • bloedstolseloplossende middelen
 • plastabletten, als u ook meer dan 6 tabletten Aspirine–C per dag gebruikt
 • bijnierschorshormonen (uitgezonderd hydrocortison)
 • ACE-remmers (middelen tegen o.a. verhoogde bloeddruk, zoals enalapril, captopril)
 • valproïnezuur (middel bij o.a. epilepsie)
Gebruik van Aspirine-C met voedsel en drank

Gebruik Aspirine-C niet in combinatie met alcohol, omdat de kans op beschadiging van het maag- en darmslijmvlies kan toenemen en de bloedingstijd langer kan worden.

Zwangerschap en borstvoeding
Zwangerschap

Tijdens de eerste 6 maanden van de zwangerschap mag u Aspirine-C alleen gebruiken als uw arts dit noodzakelijk vindt, omdat er in deze periode een verhoogd risico bestaatop miskramen en het ontstaan van bepaalde lichamelijke afwijkingen van het hart en de buikwand bij het ongeboren kind.

Als u zwanger probeert te worden en u wilt Aspirine-C gaan gebruiken overleg dan eerst met uw arts.

Tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap mag Aspirine-C niet worden gebruikt. Zowel bij de moeder als bij het ongeboren kind kunnen door het gebruik van Aspirine-C bijwerkingen ontstaan. Bij de moeder kunnen onder andere bloedingen en toename in de duur van de zwangerschap en van de bevalling optreden. Bij het kind kunnen bloedingen en afwijkingen aan hart, longen en nieren optreden.

Borstvoeding

Bij regelmatig gebruik van Aspirine-C dient het geven van borstvoeding te worden gestaakt aangezien de actieve bestanddelen van Aspirine-C in kleine hoeveelheden overgaan in de moedermelk. Na eenmalig gebruik is onderbreking van de borstvoeding niet nodig.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet waarschijnlijk dat Aspirine-C een nadelig effect heeft op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Hoe gebruikt u dit middel?

Raadpleeg bij twijfel uw arts, apotheker of drogist.

De gebruikelijke dosering is als volgt:
 • Volwassenen:
 1. tot 2 bruistabletten per keer, met een maximum van 10 bruistabletten per 24 uur, in 4 -6 keren in te nemen.
 • Ouderen: U kunt de dosering zoals bij ‘Volwassenen’r u moet extragebruiken,voorzichtig zijn wanneermaa u ook andere geneesmiddelen gebruikt.
 • Kinderen van 14-15 jaar:
  1. bruistablet per keer, met een maximum van 5 bruistabletten per 24 uur.
 • Kinderen van 12-13 jaar:
  1. bruistablet per keer, met een maximum van 4 bruistabletten per 24 uur.

  Afhankelijk van het weer opkomen van de symptomen (koorts en pijn) is herhaalde toediening toegestaan. Tussen de inname van 2 tabletten moet minimaal 4 uur zitten. Bij kinderen met waterpokken of griep mag

  Aspirine-C alleen op uitdrukkelijk advies van uw arts worden gebruikt (zie ook de rubri met Aspirine-C’)

  • Kinderen onder de 12 jaar: Kinderen onder de 12 jaar dienen tabletten te krijgen met een lagere dosering (100 mg acetylsalicylzuur per tablet).
  Wijze van innemen:

  De bruistabletten oplossen in een glas water en de oplossing opdrinken bij voorkeur na een maaltijd.

  Hoe lang kunt u Aspirine-C gebruiken?

  Gebruik Aspirine-C niet langer dan 5 dagen zonder een arts te raadplegen.

  Als u bemerkt dat Aspirine–C te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

  Wat u moet doen als u meer van Aspirine -C heeft gebruikt dan u zou mogen

  Wanneer u te veel Aspirine-C heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Laat dan bij voorkeur de verpakking of bijsluiter zien.

  De volgende verschijnselen kunnen duiden op overdosering: oorsuizen, duizeligheid, hoofdpijn, verwardheid, gehoorverlies, koorts, hyperventilatie, hartproblemen, eventueel leidend tot coma.

  Neem bij twijfel contact op met uw arts of apotheker.

  Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Aspirine-C in te nemen

  U kunt in dat geval de normale dosering alsnog innemen. Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.

  Als u stopt met het gebruik van Aspirine-C

  Als u plotseling stopt met het gebruik van Aspirine-C is het mogelijk dat de klachten waarvoor u Aspirine-C bent gaan gebruiken nog niet zijn verdwenen of dat deze terugkeren.

  Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts, apotheker of drogist.

  Mogelijke bijwerkingen?

  Zoals alle geneesmiddelen kan Aspirine-C bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Tijdens het gebruik van Aspirine-C zijn de volgende bijwerkingen waargenomen.

  Zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 personen)

  Vaak (bij 1 tot 10 op de 100 personen)

  Soms (bij 1 tot 10 op de 1.000 personen)

  Zelden (bij 1 tot 10 op de 10.000 personen)

  Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 personen)

  Bloed- en lymfestelsel:

  Bloedingen, zoals tandvleesbloedingen, bloeduitstortingen, bloedingen tijdens of na operaties en bloedingen van de urinewegen en/of geslachtsorganen, zijn waargenomen, mogelijk met verlenging van de bloedingstijd. Dit effect kan 4 tot 8 dagen duren na het stoppen met het gebruik van Aspirine-C. Afbraak van het bloed (hemolyse) en bloedarmoede door te sterke afbraak van het bloed (hemolytische anemie) bij patienten met een tekort aan een leverenzym (glucose-6-fosfaat-dehydrogenase).

  Zelden tot zeer zelden:

  Ernstige bloedingen, zoals hersenbloedingen. Raadpleeg direct uw arts als dit optreedt.

  Immuunsysteem/Ademhalingsstelsel/Bloedvaten:

  Zelden:

  Ernstige overgevoeligheidsreacties die kunnen leiden tot ademhalingsproblemen en shock (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klammehuid, verminderd bewustzijn) door een plotselinge sterke vaatverwijding (anafylactische shock). Raadpleeg direct uw arts als dit optreedt.

  Zenuwstelsel:

  Duizeligheid en oorsuizen; deze verschijnselen kunnen op een overdosering wijzen.

  Maag-darmstelsel:

  Vaak:

  Maag-darmklachten, zoals zuurbranden, maagpijn, misselijkheid en braken.

  Zelden:

  Maag-darmbloedingen, eventueel leidend tot bloedarmoede. Maag- en/of darmzweer soms met het ontstaan van gaatjes in de darmwand (perforatie).

  Lever en gal:

  Zeer zelden:

  Afwijkende leverfunctie (te meten via bloedonderzoek).

  Nier- en urinewegaandoeningen:

  Verminderde nierfunctie en acuut nierfalen.

  Huid en onderhuid:

  Soms:

  Overgevoeligheidsreacties van de huid, zoals huiduitslag, galbulten, vochtophoping en jeuk.

  Zelden:

  Ernstige overgevoeligheidsreacties van de huid, zoals onder andere rode verkleuring en blaasvorming. Raadpleeg direct uw arts als dit optreedt.

  Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

  Hoe bewaart u dit middel?

  Aspirine-C buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

  Uiterste gebruiksdatum

  Gebruik Aspirine-C niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na ‘Niet te gebruiken na’ op de strip na ´Exp´ (maand en jaar). De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

  Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of het huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

  Anvullende Informatie

  • Het werkzame bestanddeel is 400 mg acetylsalicylzuur en 240 mg ascorbinezuur (vitamine C) per tablet.
  • De andere bestanddelen zijn natriumcitraat, natriumwaterstofcarbonaat, citroenzuur en natriumcarbonaat. Eén bruistablet bevat 502 mg natrium.
  Hoe ziet Aspirine-C er uit en wat is de inhoud van de verpakking
  • Aspirine-C is een witte tablet, aan een zijde van het Bayerkruis voorzien
  • Aspirine-C is verkrijgbaar in een kartonnen doosje met 10 bruistabletten (5 strips met elk 2 bruistabletten), of een verpakking met 20 bruistabletten (10 strips met elk 2 bruistabletten).
  Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

  Registratiehouder/Ompakker:

  Eureco-Pharma B.V., Boelewerf 2, 2987 VD Ridderkerk.

  Fabrikant:

  Bayer Bitterfeld GmbH, Greppin, Duitsland

  In het register ingeschreven onder:

  RVG 106889//06303 L.v.H.: Bulgarije.
  RVG 113330//06303 L.v.H.: Griekenland.

  Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in februari 2013

  Uw persoonlijke medicijn-assistent

  Medicijnen

  Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

  Stoffen

  Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

  Ziekten

  Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

  De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

  This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.