Davi-D3 800 I.E., capsule, zacht

ATC-Code
A11CC05
Medikamio Hero Image

Over dit medicijn

Toelating
Producent Takeda
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Alimentäres system und stoffwechsel
Therapeutische groep Vitamine
Farmacologische groep Vitamin a und d, inkl. deren kombinationen
Chemische groep Vitamin d und analoga
Stof Colecalciferol

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Takeda

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Davi-D3 zijn capsules. Ze bevatten vitamine D3.

Vitamine D komt voor in ons voedsel en wordt ook aangemaakt in de huid na blootstelling aan de zon. Vaak wordt vitamine D gegeven in combinatie met calcium. Davi-D3 wordt aanbevolen voor gebruik wanneer u via uw voeding een normale hoeveelheid calcium binnenkrijgt.

Davi-D3 wordt gebruikt voor het behandelen en voorkomen van een vitamine D-tekort. Een tekort aan vitamine D kan ontstaan als uw voeding of manier van leven u niet voorziet van voldoende vitamine D of als uw lichaam meer vitamine D nodig heeft (bijvoorbeeld wanneer u zwanger bent). Davi-D3 kan ook worden voorgeschreven voor bepaalde botziekten, zoals afbraak van botweefsel (osteoporose). U krijgt dit middel dan in combinatie met andere geneesmiddelen.

Als u per ongeluk een capsule te veel heeft genomen, zal dit geen grote gevolgen hebben. Als u per ongeluk meerdere capsules te veel neemt, vertel dit dan onmiddellijk uw arts of win medisch advies in. Neem indien mogelijk de capsules, de verpakking en deze bijsluiter mee om aan uw arts te laten zien. Als u te veel capsules heeft genomen kunt u zich misselijk voelen of misselijk zijn, verstopping krijgen of maagpijn, slappe spieren, vermoeidheid, gebrek aan eetlust of nierproblemen ervaren. In ernstige gevallen kunt u een onregelmatige hartslag hebben.

Als u uw capsules vergeet in te nemen, neem ze dan alsnog zodra u er aan denkt. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Neem daarna de volgende capsule weer in volgens de instructies die u door uw arts zijn gegeven.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • U bent allergisch voor pinda’s of soja. Dit product bevat arachideolie (pindaolie).
 • U heeft hoge vitamine D spiegels in het bloed (hypervitaminose D)
 • U heeft hoge calciumspiegels in het bloed (hypercalciëmie) of hoge calciumspiegels in de urine (hypercalciurie)
 • U heeft nierstenen of ernstige nierproblemen

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt als u

 • nierschade of een nierziekte heeft. Uw arts kan de hoeveelheid calcium in uw bloed of urine willen meten.
 • wordt behandeld voor een hartaandoening
 • sarcoïdose heeft (een immuunsysteemaandoening die uw lever, longen, huid of lymfeknopen kan aantasten)
 • reeds aanvullende doses calcium of vitamine D neemt. Uw arts zal tijdens het gebruik van Davi-D3 uw calcium bloedspiegels controleren om er zeker van te zijn dat ze niet te hoog zijn.

Gebruikt u naast Davi-D3 nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Vooral de volgende geneesmiddelen kunnen Davi-D3 beïnvloeden:

 • Geneesmiddelen voor het hart (hartglycosiden, zoals digoxine). Uw arts kan uw hart willen controleren met een elektrocardiogram (ECG) en de calciumspiegels in uw bloed willen meten.
 • Geneesmiddelen om epilepsie te behandelen (zoals fenytoïne) of geneesmiddelen die u doen slapen (barbituraten, zoals fenobarbiton), omdat deze geneesmiddelen het effect van vitamine D kunnen verminderen.
 • Glucocorticoïden (steroïdhormonen, zoals hydrocortison of prednisolon). Deze kunnen de opname van vitamine D verminderen.
 • Laxeermiddelen (zoals paraffineolie) of een cholesterolverlagend middel genaamd cholestyramine. Zij kunnen de opname van vitamine D verminderen.
 • Actinomycine (een geneesmiddel dat gebruikt wordt om bepaalde vormen van kanker te behandelen) en imidazole antischimmelmiddelen (geneesmiddelen zoals clotrimoxazol en ketoconazol die gebruikt worden om schimmelziekten te behandelen), omdat ze het metabolisme van vitamine D kunnen verstoren.

U kunt Davi-D3 innemen met of zonder voedsel en drinken.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Vitamine D3 mag alleen gebruikt worden tijdens de zwangerschap als een arts heeft vastgesteld dat u een vitamine D-tekort heeft.

Vitamine D3 kan gebruikt worden tijdens de periode waarin borstvoeding gegeven wordt. Vitamine D3 gaat over in de moedermelk. Hiermee moet rekening gehouden worden als aan de zuigeling aanvullend vitamine D gegeven wordt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Davi-D3 heeft geen bekende effecten op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering

Bij vitamine D-tekort (bij volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar) of ter voorkoming van vitamine D-tekort

1-2 capsules per dag.

Bij osteoporose (u krijgt hiervoor ook andere geneesmiddelen)

1 capsule per dag.

Neem contact op met uw arts of apotheker als u twijfelt.

De capsules in hun geheel doorslikken (niet kauwen) met water.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bijwerkingen bij Davi-D3 kunnen zijn:

Soms voorkomende bijwerkingen (betreft minder dan 1 op de 100 gebruikers)

 • Verhoogde calciumspiegels in het bloed (hypercalciëmie). U kunt zich misselijk voelen of misselijk zijn, gebrek aan eetlust, verstopping of maagpijn hebben, erg dorstig voelen, slappe spieren hebben, slaperig of verward zijn.
 • Verhoogde calciumspiegels in uw urine (hypercalciurie)

Zelden voorkomende bijwerkingen (betreft minder dan 1 op de 1000 gebruikers)

 • Huiduitslag
 • Jeuk
 • Netelroos

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na ‘niet te gebruiken na’ of ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities wat betreft de temperatuur. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is cholecalciferol. Elke capsule bevat 800 I.E. cholecalciferol (overeenkomend met 20 microgram vitamine D3).
 • De andere stoffen in dit middel zijn Capsule inhoud: Arachideolie, geraffineerd (pindaolie) Butylhydroxytolueen (BHT) Capsule: Gelatine Glycerol Gezuiverd water Briljant Blauw FCF (E133)

Davi-D3 is een blauwe doorschijnende capsule zonder opdruk.

Het is beschikbaar in blisterverpakkingen met 28, 30, 56 of 60 capsules

Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder:

Takeda Nederland bv Jupiterstraat 250

2132 HK Hoofddorp, Nederland Tel: 023-5668777

Fabrikant:

Jenson Pharmaceutical Services Limited

Carradine House, 237 Regents Park Road

N3 3LF London

Verenigd Koninkrijk

Davi-D3 800 I.E. is in het register ingeschreven onder RVG 112658.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Noorwegen: Nycoplus vitamin D3 800 IU capsules, soft

Estland: colecalciferol Takeda 800 RÜ pehmekapslid

België: D3VIT 800 I.E. capsules, soft

Nederland: Davi-D3 800 I.E., capsule, zacht

Luxemburg: D3VIT 800 I.E. capsules, soft

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in november 2013

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.