CaD 500/ 880 orange, bruisgranulaat

ATC-Code
A11CC05
CaD 500/ 880 orange, bruisgranulaat

Will Pharma

Stof(fen)
Colecalciferol (vitamine D3)
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Vitamine a en d, incl. combinaties van de twee

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Will Pharma

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

CaD® 500/880, orange is een bruisgranulaat voor orale toediening.

Een sachet CaD® bruisgranulaat levert calcium en vitamine D3 ter correctie van een gecombineerd tekort aan calcium en vitamine D bij ouderen. Calcium is essentieel voor de vorming en instandhouding van het bot. Vitamine D3 is een essentiële voedingsstof die nodig is voor de absorptie van calcium en voor gezonde botten. Ernstig vitamine D tekort kan spierzwakte veroorzaken, wat tot vallen en een grotere kans op botbreuken kan leiden. (zie rubriek 6: “Aanvullende informatie”)

CaD® wordt voorgeschreven :

 • ter correctie van een gecombineerd calcium en vitamine D tekort bij ouderen.
 • ter aanvulling van calcium en vitamine D bij een specifieke behandeling van osteoporose (botontkalking ten gevolge van de menopauze), bij patiënten met een

CaD 500/880 orange, bruisgranulaat 04102011

vastgestelde of met een hoog risico van een gecombineerd tekort aan calcium en vitamine D.

Osteoporose is een aandoening die vaak voorkomt bij vrouwen na de menopauze wanneer de eierstokken ophouden met de aanmaak van het vrouwelijk hormoon, oestrogeen, dat bij vrouwen bijdraagt tot de instandhouding van een gezond skelet. Botverlies is het gevolg. Bij osteoporose worden botten zwakker en kunnen makkelijker breken na een val of overbelasting en zelfs tijdens normale, alledaagse bezigheden zoals tillen, of bij gering letsel waarbij normaal bot niet zou breken. Aanvankelijk hebben veel patiënten met osteoporose geen klachten. Maar zonder behandeling kunnen fracturen (botbreuken) het gevolg zijn. Fracturen komen meestal voor in de heup, wervelkolom of pols. Hoewel fracturen meestal pijn veroorzaken, kunnen fracturen in de botten van de wervelkolom onopgemerkt blijven tot zij lengteverlies veroorzaken. Door osteoporose veroorzaakte breuken kunnen niet alleen leiden tot pijn maar ook tot aanzienlijke problemen, zoals een voorovergebogen houding (Dowager’s Hump) en verminderde beweeglijkheid. Hoe eerder een vrouw in de menopauze komt, hoe groter de kans op osteoporose.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor calciumcarbonaat, colecalciferol of voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • als uw arts u heeft verteld dat u :
  • een te hoog calciumgehalte in het bloed heeft (hypercalciemie)
  • een te hoge uitscheiding van calcium in de urine heeft (hypercalciurie)
 • als u nierstenen heeft (calciumlithiase, weefselverkalking).
 • bij langdurige bedlegerigheid gepaard gaand met hypercalciurie en/of hypercalciëmie.
 • Als u problemen met uw nieren heeft
 • Als u allergieën heeft
 • Als u tevens andere producten gebruikt die Vitamine D of calcium bevatten, bij deze combinatie is strikt medisch toezicht noodzakelijk, waarbij wekelijks het bloed en de urine onderzocht moeten worden

CaD 500/880 orange, bruisgranulaat 04102011

 • Als u lijdt aan de ziekte sarcoïdosis, waarbij korrelig weefsel op verschillende plaatsen van het lichaam groeit (vooral in de longen), dient CaD met grote voorzichtigheid en onder medische toezicht gebruikt te worden.
 • In geval van langdurige behandeling met CaD® is het noodzakelijk de concentratie van calcium in de urine (calciurie) regelmatig te laten controleren. Afhankelijk hiervan zal de arts de behandeling kunnen verminderen of stopzetten. Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

De hoeveelheid calcium in CaD 500/880 is lager dan de aanbevolen dagelijkse inname. Dit middel is daarom bestemd voor patiënten die een aanvulling van vitamine D nodig hebben en die enige calcium via voedsel binnen krijgen.

Gebruikt u naast CaD® nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

CaD® kan invloed hebben op de manier waarop andere geneesmiddelen werken en andersom.

 • Patiënten die geneesmiddelen voor het hart gebruiken (hartglycosiden) dienen geen extra calcium (zoals CaD®) te gebruiken zonder advies van hun dokter. In geval van behandeling met geneesmiddelen afgeleid van digitalis moet de toediening van calcium onder strikt toezicht gebeuren: het is volstrekt noodzakelijk uw arts of uw cardioloog te consulteren.
 • Bij patiënten die fenytoïne (middel tegen epilepsie) of barbituraten (middelen tegen epilepsie of slaapstoornissen) gebruiken kan de werking van colecalciferol (vitamine D) worden verminderd.
 • Aangezien dit geneesmiddel reeds vitamine D bevat, moeten in geval van combinatie met een ander geneesmiddel dat eveneens vitamine D bevat, de concentraties van calcium in het bloed en in de urine regelmatig worden gecontroleerd.
 • In geval van orale behandeling met een tetracycline (een klasse van antibiotica), natriumfluoride (o.a. gebruikt om tandglazuur te harden) of met een bifosfonaat wordt er aanbevolen ten minste 2 tot 3 uur te wachten vóór de inname van CaD®.
 • Gelijktijdig gebruik met een glucocorticosteroïde (zoals cortisone) kan het effect van colecalciferol (vitamine D) verminderen.
 • Gelijktijdig gebruik met een thiazide diureticum (’plaspil’) kan het risico van een te grote concentratie van calcium in het bloed verhogen.
 • Bepaalde geneesmiddelen kunnen de opname van vitamine D in uw lichaam verminderen, bijvoorbeeld mineraaloliën, zoals parafineolie (gebruikt als laxeermiddel), de cholesterolverlagende medicijnen cholestyramine en colestipol.

CaD 500/880 orange, bruisgranulaat 04102011

Neem daarom CaD® 1 uur voor of 4 tot 6 uur na de inname van deze geneesmiddelen in. Ook het geneesmiddel orlistat (gebruikt bij de behandeling van ernstig overgewicht) kan mogelijk de opname van vitamine D remmen. Neem daarom CaD® tenminste 2 uur na de toediening van orlistat in.

Bepaalde soorten voedsel die oxaalzuur (o.a. te vinden in spinazie en rabarber), fosfaten of fytinezuur (o.a. te vinden in volkoren granen) bevatten, kunnen de werking van CaD® beïnvloeden. Neem het opgeloste bruisgranulaat CaD® niet op hetzelfde tijdstip met dit voedsel in, maar ten minste 2 uur na het eten van deze levensmiddelen.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

CaD® 500/880, bruisgranulaat kan in de aanbevolen dosering tijdens de zwangerschap worden gebruikt.

Een overdosering van vitamine D dient te worden vermeden omdat dit kan leiden tot hypercalciëmie (verhoogde calciumconcentratie in het bloed) bij het kind.

Calcium, vitamine D en diens metabolieten gaan over in de moedermelk. Tot nu toe werden bij zuigelingen geen nadelige effecten gezien. CaD® 500/880, bruisgranulaat kan tijdens de periode van borstvoeding in de aanbevolen hoeveelheden worden gebruikt .

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van dit product op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

CaD® 500/880, bruisgranulaat bevat mannitol. Mannitol kan een licht laxerende werking hebben.

CaD® 500/880, bruisgranulaat bevat o.a. sucrose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u CaD® inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik CaD® altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

CaD 500/880 orange, bruisgranulaat 04102011

De gebruikelijke dosering is eén sachet 500/880, bruisgranulaat per dag.

De inhoud van een CaD 500/880 orange, bruisgranulaat sachet in een glas overbrengen, een ruime hoeveelheid water (200 ml) toevoegen, roeren en onmiddellijk opdrinken.

Symptomen: Dorst, verhoogde urine productie, misselijkheid, braken, verstopping. Behandeling: Stop direct met de behandeling met CaD®, veel drinken.

Wanneer u teveel van CaD® heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van CaD® ? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan CaD® bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen kunnen optreden: verstopping, winderigheid, misselijkheid, maagpijn en diarree.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 30°C.

Gebruik CaD® niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na "EXP." Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer

CaD 500/880 orange, bruisgranulaat 04102011

nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Anvullende Informatie

- De werkzame stoffen in dit middel zijn:

CALCIUM (als carbonaat) 500 mg COLECALCIFEROL (vitamine D3) 880 IE (= 22 microgram)

- De andere stoffen in dit middel zijn:

citroenzuur (E330), mannitol (E421), sinaasappelsmaakstof, natriumsaccharine (E954), gemodificeerd zetmeel, sucrose.

Hoe ziet CaD ® eruit en hoeveel zit er in een verpakking ?

CaD® 500/880 orange, bruisgranulaat is verkrijgbaar als bruisgranulaat met witte korrels.

Verpakkingsgrootten: CaD® worden aangeboden in dozen met 30 en 90 sachets van 3,6 gram.

Mogelijk worden niet alle genoemde verpakkingsgrootten in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant:

Houder van de vergunning

WILL-PHARMA Wilgenlaan 5

1161 JK Zwanenburg Nederland

Fabrikant

E-Pharma Trento S.p.A.

Frazione Ravina, Via Provina, 2,

38123 Trento - TN

Italy

In het Register ingeschreven onder RVG 108608.

Deze bijsluiter is goedgekeurd in oktober 2011.

CaD 500/880 orange, bruisgranulaat 04102011

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.