Cholecalciferol Pharmascope 10.000 IE, zachte capsules

Illustratie van Cholecalciferol Pharmascope 10.000 IE, zachte capsules
Stof(fen) Colecalciferol (vitamine D3)
Toelating Nederland
Producent Pharmascope Limited Unit 2
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 20.07.2022
ATC-Code A11CC05
Farmacologische groep Vitamine a en d, incl. combinaties van de twee

Vergunninghouder

Pharmascope Limited Unit 2

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Cholecalciferol Pharmascope 20.000 IE, zachte capsules Colecalciferol (vitamine D3) Pharmascope Limited Unit 2
Cholecalciferol Pharmascope 50.000 IE, zachte capsules Colecalciferol (vitamine D3) Pharmascope Limited Unit 2
Divisun 800 IE, tabletten Colecalciferol (vitamine D3) Meda
Vitamine D Will 25000 IE, zachte capsules Colecalciferol (vitamine D3) Will-Pharma B.V. Beechavenue 6 1119 PT SCHIPHOL-RIJK
Cholecalciferol Fagron 50.000 IE, zachte capsules Colecalciferol (vitamine D3) Fagron Nederland B.V. Venkelbaan 101 2908 KE CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Brochure

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet innemen?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6
 • U heeft hoge concentraties calcium in uw bloed (hypercalciëmie) of urine (hypercalciëmie)
 • U heeft ernstige nierproblemen (ernstige nierfunctiestoornis)
 • U heeft hoge concentraties vitamine D in uw bloed (hypervitaminose D)
 • U heeft calcium-nierstenen of calciumafzettingen in uw nieren (calciumnefrolithiase,

nefrocalcinose).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem in de volgende situaties contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt:

 • U wordt langdurig met dit middel behandeld. Uw arts moet de hoeveelheid calcium in uw bloed of urine meten en uw nierfunctie regelmatig controleren. Regelmatige controle is vooral belangrijk voor oudere patiënten, die gelijktijdig hartmedicijnen gebruiken (middelen die de pompkracht van het hart verbeteren [glycosiden], of middelen om beter te kunnen plassen [plasmiddelen, diuretica]). Het is ook belangrijk voor patiënten met een verhoogde kans op steenvorming (lithiase)
 • U heeft nierschade of een nierziekte. Uw arts moet de hoeveelheid calcium in uw bloed of urine meten
 • Uw bijschildklierhormonen zijn niet in evenwicht (pseudohypoparathyreoïdie)
 • U heeft een stoornis van het immuunsysteem die uw lever, longen, huid of lymfeklieren kan aantasten (sarcoïdose). Uw arts moet de hoeveelheid calcium in uw bloed of urine meten
 • U neemt al aanvullende doses vitamine D.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Geef dit geneesmiddel niet aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in?

Neemt u naast Cholecalciferol Pharmascope capsules nog andere geneesmiddelen in, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken of innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Dit is vooral belangrijk als u een of meer van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • diuretica (plaspillen). Uw arts zal de hoeveelheid calcium in uw bloed dan regelmatig moeten controleren
 • corticosteroïden (‘steroïden’, bijvoorbeeld prednisolon, dexamethason). Uw dosis vitamine D moet dan misschien worden verhoogd
 • colestyramine (een cholesterolverlagend middel) of laxeermiddelen (bijvoorbeeld paraffineolie) of Orlistat. Deze middelen verlagen namelijk de opname van vitamine D
 • geneesmiddelen voor uw hart (digitalis en andere middelen die de pompkracht van het hart verbeteren [hartglycosiden]). U moet dan regelmatig door een arts worden gecontroleerd. Mogelijk moet ook een hartfilmpje (ECG) worden gemaakt en moeten uw calciumspiegels worden gecontroleerd
 • geneesmiddelen die epilepsieaanvallen onderdrukken (voor de behandeling van epilepsie, bijvoorbeeld fenytoïne), middelen met een schadelijke uitwerking op cellen (cytotoxische middelen) actinomycine- en imidazol-antischimmelmiddelen, slaapmiddelen (bijvoorbeeld hydantoïne-barbituraten) of primidon. Deze middelen verlagen namelijk het effect van vitamine D
 • calcitonine, etidronaat, galliumnitraat, pamidronaat of plicamycine. Deze verlagen namelijk de hoeveelheid calcium in het bloed
 • producten die calcium bevatten in hoge doses. Deze producten verhogen namelijk de kans op hoge calciumspiegels in het bloed (hypercalciëmie)
 • producten die magnesium bevatten (bijvoorbeeld middelen die het maagzuur binden [antacida]). Deze producten mogen namelijk niet worden gebruikt tijdens langdurige behandeling met hoge doses vitamine D, vanwege de kans op te hoge magnesiumspiegels
 • producten die fosfor bevatten in hoge doses. Deze producten verhogen bij hoge doses namelijk de kans op te hoge fosfaatspiegels in het bloed.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Deze vorm met een hoge concentratie wordt niet aanbevolen voor gebruik bij vrouwen die zwanger zijn en borstvoeding geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Cholecalciferol Pharmascope capsules heeft geen bekende effecten op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.

Cholecalciferol Pharmascope capsules bevat:

Sorbitol: Als uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit middel inneemt.

Zonnegeel (alleen van toepassing op Cholecalciferol Pharmascope 10.000 IE capsules ): Cholecalciferol Pharmascope 10.000 IE capsules bevatten Zonnegeel, dat allergische reacties kan veroorzaken.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Stop met het innemen van Cholecalciferol Pharmascope Capsules en roep onmiddellijk medische hulp in als u verschijnselen krijgt van ernstige allergische reacties, zoals:

 • gezwollen gezicht, lippen, tong of keel
 • moeite met slikken
 • galbulten en moeite met ademen.

De frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald.

Bijwerkingen van Cholecalciferol Pharmascope Capsules kunnen zijn:

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers):

 • te veel calcium in uw bloed (hypercalciëmie). Verschijnselen zijn onder andere misselijkheid, braken, gebrek aan eetlust, verstopping (obstipatie), maagpijn, botpijn, extreme dorst, meer moeten plassen dan normaal, spierzwakte, sufheid en verwardheid
 • te veel calcium in uw urine (hypercalciurie).

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers):

jeuk (pruritus), galbulten (urticaria), huiduitslag

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

HDPE-containers: Na opening binnen 105 dagen gebruiken.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is cholecalciferol:

Elke 10.000 IE capsule bevat 250 microgram cholecalciferol (vitamine D3), overeenkomend met 10.000 IE.

Elke 20.000 IE capsule bevat 500 microgram cholecalciferol (vitamine D3), overeenkomend met 20.000 IE.

Elke 50.000 IE capsule bevat 1250 microgram cholecalciferol (vitamine D3), overeenkomend met 50.000 IE.

 • De andere stoffen in dit middel zijn:

Capsule: triglyceriden met middellange ketens en vitamine E-acetaat (α-tocoferylacetaat) (E307).

Capsulewand 10.000 IE: gelatine (E441), glycerol (E422), vloeibare sorbitol gedeeltelijk gedehydreerd, Zonnegeel (E110) en gezuiverd water.

Capsulewand 20.000 IE: gelatine (E441), glycerol (E422), vloeibare sorbitol gedeeltelijk gedehydreerden gezuiverd water.

Capsulewand 50.000 IE: gelatine (E441), glycerol (E422), vloeibare sorbitol gedeeltelijk gedehydreerd, Chinolinegeel (E104) en gezuiverd water.

Hoe ziet Cholecalciferol Pharmascope Capsules eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

 • Vitamine D3 10.000 IE capsules zijn oranje, heldere, transparante, ronde capsules van gelatine, gevuld met een heldere, kleurloze vloeistof, met afmetingen van circa
  7,36 mm x 6,27 mm.
 • Vitamine D3 20.000 IE capsules zijn licht geel, heldere, transparante, ronde capsules van gelatine, gevuld met een heldere, kleurloze vloeistof, met afmetingen van circa

7,36 mm x 6,27 mm.

Vitamine D3 50.000 IE capsules zijn geel, heldere, transparante, ronde capsules van gelatine, gevuld met een heldere, kleurloze vloeistof, met afmetingen van circa 7,36 mm x 6,27 mm.

Cholecalciferol Pharmascope 10.000 IE capsules wordt geleverd in HDPE-containers met een dop van polypropyleen en witte met daarin 50 capsules, ondoorzichtige blisterverpakkingen van PVC/PVdC-Al met daarin 4, 8 & 12 capsules.

Cholecalciferol Pharmascope 20.000 IE capsules wordt geleverd in HDPE-containers met een dop van polypropyleen en witte met daarin 50 capsules, ondoorzichtige blisterverpakkingen van PVC/PVdC-Al met daarin 2, 4, 6, 8 & 12 capsules.

Cholecalciferol Pharmascope 50.000 IE capsules wordt geleverd in ondoorzichtige blisterverpakkingen van PVC/PVdC-Al met daarin 1, 2 & 4 capsules.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Pharmascope Limited, Medici House, Unit 2 Ashbourne Manufacturing Park, Ashbourne, Co. Meath, Ierland

Fabrikant:

Copea Pharma Europe Limited, Unit 2, Medici House, Ashbourne Manufacturing Park, Ashbourne, Co. Meath, A84 KH58, Ireland

HC Clover Productos Y Servicios, S.L., C/ Alicante 8-10, Arganda del Rey, Madrid, 28500, Spanje

Dit middel is in het register ingeschreven onder RVG 123897 - 123899

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Nederland: Cholecalciferol Pharmascope 10.000/20.000/50.000 IE zachte capsules

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in mei 2021.

Advertentie

Stof(fen) Colecalciferol (vitamine D3)
Toelating Nederland
Producent Pharmascope Limited Unit 2
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 20.07.2022
ATC-Code A11CC05
Farmacologische groep Vitamine a en d, incl. combinaties van de twee

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.