Stof(fen) Colecalciferol (vitamine D3)
Toelating Nederland
Producent Consilient Health Ltd 5th Floor
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 18.10.2016
ATC-Code A11CC05
Farmacologische groep Vitamine a en d, incl. combinaties van de twee

Vergunninghouder

Consilient Health Ltd 5th Floor

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Colecalciferol Sandoz 1000 IE, tabletten Colecalciferol (vitamine D3) Sandoz
Cholecalciferol Pharmascope 20.000 IE, zachte capsules Colecalciferol (vitamine D3) Pharmascope Limited Unit 2
Colecalciferol Sandoz 3200 IE, zachte capsules Colecalciferol (vitamine D3) Sandoz B.V. Veluwezoom 22 1327 AH ALMERE
CaD 500/ 880 orange, bruisgranulaat Colecalciferol (vitamine D3) Will-Pharma B.V. Beechavenue 6 1119 PT SCHIPHOL-RIJK
Colecalciferol Sandoz 1000 IE, zachte capsules Colecalciferol (vitamine D3) Sandoz B.V. Veluwezoom 22 1327 AH ALMERE

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Dit middel bevat vitamine D3. Dit reguleert de opname en de omzetting van calcium en tevens de opname van calcium in het botweefsel.

Dit middel wordt gebruikt om vitamine-D3-tekort te voorkomen en te behandelen bij volwassenen en jongeren tot 18 jaar.

Uw arts kan dit middel voorschrijven in aanvulling op de behandeling met specifieke geneesmiddelen tegen botverlies.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • U heeft een verhoogd calciumgehalte in het bloed (hypercalciëmie) of in de urine (hypercalciurie).
 • U heeft een verhoogd vitamine-D-gehalte in het bloed (hypervitaminose D).
 • U heeft nierstenen.

Als één of meer van bovenstaande punten op u van toepassing is, vertel het dan aan uw arts of apotheker voordat u dit middel gaat gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt als:

 • U lijdt aan een speciale soort bindweefselziekte die de longen, huid en gewrichten kan aantasten (sarcoïdose).
 • U gebruikt andere geneesmiddelen die vitamine D bevatten.
 • U heeft nierproblemen of u heeft nierstenen gehad.

Als één of meer van bovenstaande punten op u van toepassing is, vertel het dan aan uw arts of apotheker voordat u dit middel gaat gebruiken.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Ben nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker, met name als het een van de volgende geneesmiddelen betreft:

 • colestyramine (voor de behandeling van hoog cholesterol)
 • fenytoïne of barbituraten (voor de behandeling van epilepsie)
 • laxeermiddelen die paraffine-olie bevatten
 • thiazide-diuretica (voor de behandeling van hoge bloeddruk)
 • glucocorticoïden (voor de behandeling van ontstekingen)
 • hartglycosiden (voor de behandeling van hartaandoeningen), bijv. digoxine
 • dactinomycine (chemotherapie)
 • imidazool (antischimmelmiddel)
 • orlistat (middel tegen overgewicht)

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Zie rubriek 3 'Hoe neemt u dit middel in?'

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens de zwangerschap mag de dagelijkse inname niet hoger zijn dan 600 IE vitamine D.

Dit middel mag alleen tijdens de zwangerschap worden gebruikt wanneer een vitamine-D-tekort is vastgesteld door een arts.

Dit middel kan tijdens borstvoeding worden gebruikt. Vitamine D3 wordt uitgescheiden in de moedermelk. Hiermee moet rekening gehouden worden wanneer aanvullende vitamine D wordt toegediend aan het kind dat de borstvoeding krijgt.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit middel heeft geen bekende effecten op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

U moet stoppen met het innemen van dit middel en onmiddellijk contact opnemen met een arts als u last krijgt van de symptomen van ernstige allergische reacties zoals:

 • zwelling van gezicht, lippen, tong of keel
 • moeite met slikken
 • netelroos en moeite met ademhalen

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers):

Een verhoogd gehalte van calcium in het bloed (hypercalciëmie) en in de urine (hypercalciurie).

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1.000 gebruikers):

Jeuk, huiduitslag (pruritis/urticaria).

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van een van de bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en blisterverpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 25°C.

De blisterverpakkingen in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is colecalciferol (vitamine D3). Elke zachte capsule bevat 0,01 mg colecalciferol overeenkomend met 400 IE vitamine D3.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: all-rac-alfa-tocoferol (E307), middellangeketentriglyceriden, glycerol, gelatine, Opacode® witte drukinkt (bestaande uit: schellak (E904), titaniumdioxide (E171) en simeticon).

Hoe ziet Ben eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Ben 400 IE is een kleurloze, ovale, zachte capsule. Het bevat een gelige, olieachtige vloeistof. Op elke capsule staat “0.4” gedrukt in witte inkt. De afmetingen van de capsule zijn 10,5 mm x 7 mm.

Elke doos bevat 28 of 90 capsules verpakt in blisterverpakkingen.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning

Consilient Health Limited.

5th Floor, Beaux Lane House Mercer Street Lower Dublin 2

Ierland

Fabrikanten

DHL Excel Supply Chain (McGregor Cory)

Middleton Close, Banbury, Oxfordshire

OX16 4RS, Verenigd Koninkrijk

Consilient Health Limited,

Block 2A Richview Office Park,

Clonskeagh, Dublin 14,

D14 Y0A5, Ierland

In het register ingeschreven onder:

Ben 400 IE zachte capsules - RVG 117091

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Denemarken: benferol

Finland: benferol

Nederland: ben 400 IE zachte capsules

Noorwegen: benferol

Zweden: benferol

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juni 2021

Advertentie

Laatst bijgewerkt: 25.08.2022

Bron: Ben 400 IE zachte capsules - Bijsluiter

Stof(fen) Colecalciferol (vitamine D3)
Toelating Nederland
Producent Consilient Health Ltd 5th Floor
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 18.10.2016
ATC-Code A11CC05
Farmacologische groep Vitamine a en d, incl. combinaties van de twee

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.