Feraccru 30 mg harde capsules

Feraccru 30 mg harde capsules
Werkzame stof(fen)IJzer(III) maltol
ToelatingslandEU
VergunninghouderNorgine B.V.
Toelatingsdatum18.02.2016
ATC-codeB03AB
AfgiftemodusVerstrekking door een (openbare) apotheek
VoorschriftstatusGeneesmiddelen voor herhaalde verstrekking op voorschrift van een arts
Farmacologische groepenIjzerpreparaten

Patiëntenbijsluiter

Wat is het en waarvoor wordt het gebruikt?

Wat moet u weten voordat u het gebruikt?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • Als u een ziekte heeft die leidt tot ijzerstapeling of een verstoring in hoe uw lichaam ijzer gebruikt.
 • Als u veelvuldige bloedtransfusies heeft gekregen.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Voordat de behandeling begint, zal uw arts een bloedtest uitvoeren om er zeker van te zijn dat uw bloedarmoede niet ernstig is of door iets anders dan ijzergebrek (geringe ijzervoorraden) wordt veroorzaakt.

U dient het gebruik van Feraccru te vermijden als u een 'opvlamming' van uw inflammatoire darmziekte (IBD) heeft.

U mag geen Feraccru gebruiken als u dimercaprol (een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de verwijdering van giftige metalen uit het bloed), chlooramfenicol (gebruikt voor de behandeling van bacteriële infecties) of methyldopa (gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk) gebruikt.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Geef dit middel niet aan kinderen of jongeren van 17 jaar en jonger, aangezien het in deze leeftijdsgroep niet is onderzocht. Te veel ijzer is gevaarlijk bij kinderen, zuigelingen en peuters en kan levensbedreigend zijn.

20

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Feraccru nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u binnenkort andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker:

U moet ten minste twee uur wachten tussen het innemen van Feraccru en het innemen van:

 • supplementen of geneesmiddelen die magnesium of calcium bevatten,
 • sommige antibiotica, zoals ciprofloxacine, tetracycline, levofloxacine, moxifloxacine, norfloxacine en ofloxacine,
 • bisfosfonaten (gebruikt voor de behandeling van botziekten),
 • penicillamine (gebruikt voor het binden van metalen),
 • sommige geneesmiddelen die worden gebruikt voor de behandeling van de ziekte van Parkinson (entacapon, levodopa) en schildklierproblemen (levothyroxine),
 • mycofenolaat (gebruikt met andere geneesmiddelen om te voorkomen dat het lichaam getransplanteerde organen afstoot).

U mag geen ijzer via injectie of een infuus (intraveneus) krijgen terwijl u Feraccru gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is onwaarschijnlijk dat Feraccru invloed heeft op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen.

Feraccru bevat lactose

Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Feraccru bevat zonnegeel FCF (E 110) en allurarood AC (E 129)

Zonnegeel FCF (E 110) en allurarood AC (E 129) kunnen allergische reacties veroorzaken.

Feraccru bevat natrium

Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per capsule, dat wil zeggen dat het in wezen ‘natriumvrij’ is.

Hoe wordt het gebruikt?

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De vaakst voorkomende bijwerkingen (die bij maximaal 1 op de 10 personen kunnen optreden) van Feraccru zijn:

Soms voorkomende bijwerkingen (die bij maximaal 1 op de 100 personen kunnen optreden) zijn:

 • dorst,
 • stijve gewrichten,
 • pijn in de vingers/tenen,
 • hoofdpijn,
 • puistjes (acne), roodheid van de huid,
 • braken,
 • opgezwollen buik, buikpijn, misselijkheid en diarree door een toename van het aantal bacteriën in de darmen,
 • bloedtests kunnen verhoogde gehalten aantonen van eiwitten (alkalische fosfatase, gamma- glutamyltransferase) die chemische stoffen in het bloed afbreken en van een hormoon (thyroïd- stimulerend hormoon, TSH) dat de schildklier stimuleert.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe moet het worden bewaard?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de doos na EXP. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Gebruik dit geneesmiddel niet langer dan 45 dagen na de eerste opening van de fles.

Bewaren beneden 25 °C.

Verdere informatie

22

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is 30 mg ijzer als ferrimaltol.

De andere stoffen in dit middel zijn:

 • lactosemonohydraat (zie rubriek 2),
 • natriumlaurylsulfaat,
 • magnesiumstearaat,
 • watervrij colloïdaal silica,
 • crospovidon (type A),
 • hypromellose,
 • briljantblauw FCF (E 133),
 • allurarood AC (E 129) (zie rubriek 2),
 • titaandioxide (E 171),
 • zonnegeel FCF (E 110) (zie rubriek 2),
 • schellakglazuur 45% (20% veresterd) in ethanol,
 • zwart ijzeroxide,
 • propyleenglycol,
 • ammoniumhydroxide.

Hoe ziet Feraccru eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Feraccru is een rode harde capsule bedrukt met ‘30’ die een roodbruin poeder bevat.

Feraccru is verkrijgbaar in verpakkingen die elk 14, 50, 56 of 100 (2 flessen van 50) capsules bevatten. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Norgine B.V.

Antonio Vivaldistraat 150 1083 HP Amsterdam Nederland

Fabrikant

Patheon France

40 Boulevard de Champaret

38300 Bourgoin-Jallieu Frankrijk

Neem voor alle informatie over dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

BE\LU AT
Norgine NV/SA Norgine Pharma GmbH
+32 16 39 27 10 +43 1 8178120
medinfo.benelux@norgine.com Info@norgine.at
  BG\CZ\HR\HU\F\RO\SI\SK
  AOP Orphan Pharmaceuticals AG
  +43-1-503-72-44
  office@aoporphan.com
DE IE/UK (NI)
Norgine GmbH Norgine Pharmaceuticals Ltd.
+49 641984970 +44 1895 826666
info@norgine.de MedInfo@norgine.com

23

ES F
Norgine de España, S.L.U Norgine SAS
+34 91 375 8870 +33 141399400
iberiamedinfo@norgine.com infomedicale.norginefrance@norgine.com
IT NL
Norgine Italia S.r.l. Norgine B.V.
+39 0267 977211 +31 20 567 0900
medinfoitaly@norgine.com medinfo.benelux@norgine.com
F EE\EL\CY\LV\LT\MT
Norgine Portugal Farmacêutica Unipessoal, Lda Norgine B.V.
+351 218952735 +44 1895 826600
iberiamedinfo@norgine.com GMedicalAffairs@norgine.com
DK/F/IS/NO/SE  
Norgine Denmark A/S.  
+45 33170400  
Minfonordic@norgine.com  
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in  
Andere informatiebronnen  

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau: http://www.ema.europa.eu.

24

Laatst bijgewerkt op 24.08.2023

Meer medicijnen met dezelfde werkzame stof

De volgende medicijnen bevatten ook de werkzame stof IJzer(III) maltol. Raadpleeg uw arts over een mogelijk alternatief voor Feraccru 30 mg harde capsules

Medicijn
Vergunninghouder

Logo

Uw persoonlijke medicatie-assistent

Medicijnen

Blader hier door onze uitgebreide database van A-Z medicijnen, met effecten, bijwerkingen en doseringen.

Stoffen

Alle actieve ingrediënten met hun werking, toepassing en bijwerkingen, evenals de medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Symptomen, oorzaken en behandeling van veelvoorkomende ziekten en verwondingen.

De weergegeven inhoud vervangt niet de originele bijsluiter van het medicijn, vooral niet met betrekking tot de dosering en werking van de afzonderlijke producten. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid van de gegevens, omdat deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Raadpleeg altijd een arts voor diagnoses en andere gezondheidsvragen.

© medikamio