Advertentie

Auteur: Pharmachemie


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Ter vermindering van het herhalingsrisico op aanlegstoornissen van het zenuwstelsel bij het ongeboren kind (zoals een open ruggetje).

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • als u bloedarmoede hebt ten gevolge van een tekort aan vitamine B12, wanneer deze niet behandeld wordt
 • als u een bloedarmoede hebt met een onbekende oorzaak

FOLIUMZUUR PCH 5 MG tabletten

Bij een tekort aan vitamine B12 kan foliumzuur wel de bloedarmoede verbeteren, maar niet de symptomen van aandoeningen van het zenuwstelsel. Deze kunnen zelfs verergeren of worden geprovoceerd.

Gebruikt u naast foliumzuur nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

 • De werking van fenytoïne en fenobarbital (middelen tegen epilepsie) kan bij langdurig gebruik van 5 mg foliumzuur verminderen. Als u langdurig fenytoïne en fenobarbital gebruikt en hierdoor een tekort aan foliumzuur krijgt, mag u maximaal 1 mg foliumzuur per dag krijgen
 • Het gebruik van foliumzuur versterkt de giftigheid van fluorouracil (een middel dat gebruikt wordt bij de behandeling van bepaalde soorten kanker)
 • Chlooramfenicol (bacteriedodend middel) verminderd de werking van foliumzuur
 • De werking van methotrexaat (middel gebruikt bij kanker, psoriasis (schilferende huidziekte) en reuma), trimethoprim (bacteriedodend middel) en pyrimethamine (middel ter voorkoming van malaria) wordt verminderd of opgeheven bij gelijktijdige inname van foliumzuur

Let op, bovenstaande geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de werkzame stof van het geneesmiddel genoemd en niet de merknaam. Kijk daarom altijd goed op de verpakking en in de bijsluiter van de geneesmiddelen die u al gebruikt, wat de werkzame stof is van dat middel.

Gelijktijdige inname met groene of zwarte thee dient vermeden te worden. Gelijktijdige inname kan de werking van foliumzuur verminderen.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit geneesmiddel kan voor zover bekend in de aanbevolen doseringen zonder gevaar voor de vrucht worden gebruikt in de zwangerschap.

Uitscheiding in de moedermelk vindt plaats; foliumzuur kan echter in de aanbevolen dosering tijdens de borstvoeding worden gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van dit product op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Foliumzuur PCH 5 mg bevat lactose en tarwezetmeel

Dit geneesmiddel bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

FOLIUMZUUR PCH 5 MG tabletten

Dit geneesmiddel bevat tarwezetmeel en is geschikt voor mensen met coeliakie. Patiënten met een overgevoeligheid voor tarwe (anders dan coeliakie) dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Voor oraal gebruik

 • Neem de tabletten in hun geheel in met water, bij voorkeur elke dag op dezelfde tijd.
 • Gebruik dit geneesmiddel net zo lang als uw arts u heeft verteld.

5 mg (= 1 tablet) per dag, waarmee tenminste 3 maanden vóór de conceptie begonnen moet worden, en voortgezet gedurende het eerste drie maanden van de zwangerschap.

Overdosering leidt niet tot vergiftiging. Bij hoge doseringen zijn wel maagklachten gemeld.

Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis. Raadpleeg bij twijfel altijd uw apotheker of arts.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De frequenties van de hieronder genoemde bijwerkingen zijn als volgt ingedeeld: Zeer vaak: bij meer dan 1 op de 10 patiënten

Vaak: bij 1 tot 10 op de 100 patiënten Soms: bij 1 tot 10 op de 1.000 patiënten Zelden: bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten

Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten

Niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald.

Immuunsysteem

Zelden: koorts, overgevoeligheid.

Niet bekend: ernstige levensbedreigende allergische reactie (anafyctische reactie).

FOLIUMZUUR PCH 5 MG tabletten

Psychische stoornissen

Zeer zelden: slaap stoornissen, depressie.

Zenuwstelsel

Zeer zelden: prikkelbaarheid.

Maag en darmen

Zeer zelden: klachten van het maag-darmkanaal.

Huid

Zelden: huiduitslag.

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, Website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25°C in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht en vocht.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is foliumzuur
 • De andere stoffen in dit middel zijn natriumzetmeelglycollaat, cellulose (E460), lactose, magnesiumstearaat (E572), tarwezetmeel, voorverstijfseld zetmeel.

FOLIUMZUUR PCH 5 MG tabletten

De tabletten zijn geel, rond, vlak met een breukstreep en de inscriptie “Ac. Fol. 5”.

Foliumzuur PCH 5 mg is verpakt in potten à 30, 100 of 1000 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Pharmachemie B.V. Swensweg 5

2031 GA Haarlem Nederland

Fabrikant

Pharmachemie B.V

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

Teva Pharmaceutical Works Private Ltd. Company Pallagi ùt 13,

4042 Debrecen Hongarije

Apotex Nederland BV

Archimedesweg 2

2333 CN Leiden

Nederland

In het register ingeschreven onder

RVG 50392.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in augustus 2013.

0513.6v.HW

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK