Advertentie

Auteur: Sanofi


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Imovane is een slaapmiddel met als werkzame stof zopiclon. Imovane maakt slaperig en geeft een gevoel van ontspanning.

Imovane wordt kortdurend voorgeschreven bij slapeloosheid die tot ernstige klachten leidt. Dat kan enkele dagen tot twee weken zijn. Een behandeling met slaapmiddelen duurt meestal niet langer dan vier weken.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor zopiclon of voor één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • U lijdt aan ernstige spierzwakte (myasthenia gravis).
 • U heeft ernstige ademhalingsmoeilijkheden.
 • U heeft last van het slaapapnoe syndroom (ernstig snurken met lange pauzes tussen twee ademhalingen).
 • Uw lever werkt zeer slecht.
 • U mag dit middel niet gebruiken bij kinderen of jongeren onder 18 jaar.
 • U lijdt aan neerslachtigheid, lever- of nieraandoeningen, chronische ademhalingsproblemen, verminderde leverfunctie, psychoses of u heeft in het verleden alcohol- of drugsproblemen gehad.
 • Afhankelijkheid, geheugenverlies en gewenning kunnen optreden. Het risico hiervoor neemt toe als u dit middel in hogere dosis of gedurende langere tijd gebruikt, of als u een alcohol- of drugsprobleem in het verleden heeft gehad. Wanneer afhankelijkheid optreedt, kunnen bij stoppen van de behandeling soms onthoudingsverschijnselen optreden zoals: hoofdpijn, spierpijn, erge gevoelens van angst, spanning, rusteloosheid, verwardheid en geïrriteerdheid. In ernstige gevallen kunnen ook optreden: verlies van het gevoel wie men is of waar men is, verhoogde gehoorscherpte, doof
1 Imovane PIL jun12

gevoel en tinteling in armen en benen, overgevoeligheid voor licht, geluid en aanraking, waandenkbeelden (hallucinaties) en toevallen (epileptische aanvallen).

 • Bij plotseling stoppen met het gebruik van zopiclon kan de slapeloosheid, waarvoor u werd behandeld, juist in ergere mate terugkeren (‘rebound’-slapeloosheid). Hierbij kunnen stemmingsveranderingen, angst en rusteloosheid voorkomen. Daarom wordt aangeraden bij stoppen de dosering geleidelijk te verminderen (afbouwen).
 • De duur van de behandeling dient zo kort mogelijk te zijn, maximaal 4 weken (inclusief de afbouwfase).
 • Slaapwandelen en hieraan verwant gedrag zoals slaaprijden, bereiden en eten van voedsel, telefoneren zonder dat men het zich later kan herinneren, is gemeld bij patiënten die Imovane hadden gebruikt en niet volledig wakker waren. Het gebruik in combinatie met alcohol lijkt het risico op dit gedrag te vergroten. Ook het gebruik van meer Imovane dan de aanbevolen maximale dosis lijkt het risico op dit gedrag te vergroten.
 • Het is bekend dat reacties zoals rusteloosheid, agitatie, geïrriteerdheid, agressie, wanen, woede- uitbarstingen, nachtmerries, hallucinaties, psychose, onaangepast gedrag en andere gedragsstoornissen kunnen voorkomen bij het gebruik van slaapmiddelen zoals Imovane. Als dit het geval is, moet u stoppen met het gebruik van dit geneesmiddel. De kans op deze reacties is groter bij ouderen.
 • Door het spierverslappende effect van zopiclon bestaat het gevaar om te vallen, in het bijzonder bij ouderen als zij tijdens de nacht opstaan.
 • Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw huisarts voordat u dit middel inneemt.

Neem Imovane vlak voor het slapen gaan in. Zorg ervoor dat u tenminste 7 tot 8 uur kunt slapen. Als u te kort slaapt of als u tussentijds wakker wordt, kan uw geheugen verminderd zijn.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u naast Imovane nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan, of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Van de volgende geneesmiddelen is bekend dat zij de werking van Imovane kunnen versterken:

 • andere slaapmiddelen,
 • middelen tegen psychose, angst, onrust, depressies of sommige middelen tegen epilepsie,
 • sterk werkende pijnstillers (opiumachtige middelen),
 • sommige geneesmiddelen tegen hooikoorts (sederende antihistaminica),
 • sommige middelen tegen schimmel- of bacteriële infecties,
 • sommige middelen tegen AIDS,
 • grapefruitsap,
 • alcohol.

Van sommige geneesmiddelen is bekend dat ze de werking van Imovane juist verzwakken:

 • sint-jans kruid bevattende middelen,
 • middelen zoals fenobarbital, fenytoïne, carbamazepine en rifampicine.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Het gebruik van Imovane wordt afgeraden tijdens de zwangerschap.

Zopiclon wordt in kleine hoeveelheid in de moedermelk uitgescheiden. Daarom wordt het afgeraden Imovane te gebruiken in de periode dat u borstvoeding geeft.

2 Imovane PIL jun12

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Imovane kan het deelnemen aan het verkeer en het bedienen van machines ongunstig beïnvloeden. Veel voorkomende bijwerkingen zijn sufheid, verminderde concentratie, vergeetachtigheid, en gestoorde spierfunctie. Het gebruik van alcohol versterkt deze bijwerkingen. Bovendien is de kans op deze bijwerkingen nog groter, wanneer u niet voldoende lang achter elkaar heeft geslapen (7- 8 uur). Het effect kan nog voortduren tot en met de dag volgend op inname van Imovane. U dient daarom niet te rijden of machines te bedienen totdat u er zeker van bent dat u geen rest-effecten meer ondervindt.

Imovane bevat tarwezetmeel en lactose

 • Imovane bevat tarwezetmeel. Patiënten met een overgevoeligheid voor tarwe (anders dan coeliakie) dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken. Dit middel is geschikt voor patiënten met coeliakie.
 • Imovane bevat lactose. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers (lactose) niet verdraagt, neem dan contact op met uw huisarts voordat u dit middel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juist gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Imovane wordt kortdurend voorgeschreven bij slapeloosheid die tot ernstige klachten leidt. Dat kan enkele dagen tot twee weken zijn. Een behandeling met slaapmiddelen duurt meestal niet langer dan vier weken.

Neem dit middel in vlak voor het slapen gaan.

Voor oraal gebruik.

Gebruik niet meer dan 1 tablet per etmaal. Bij oudere patiënten, patiënten met chronische aandoeningen aan de lever, de nieren of de longen wordt meestal een halve tablet per dag voorgeschreven.

Wanneer u te veel van Imovane heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.

Wanneer u een dosis vergeten bent in te nemen en het is bijna tijd voor de volgende dosis, neem de

“vergeten” dosis dan niet alsnog in, maar ga verder met het schema zoals dat is voorgeschreven.

Als u stopt met gebruik van dit middel

Bij het staken van een behandeling met dit geneesmiddel, kunnen onthoudingsverschijnselen en/of een ‘rebound’-slapeloosheid optreden. Zie hiervoor onder kopje 2, ‘Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel’.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Slaperigheid overdag, een bittere smaak, een droge mond en verminderde alertheid zijn bijwerkingen die het vaakst voorkomen. Deze treden op bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers.

3 Imovane PIL jun12

Bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers komen coördinatieproblemen of dubbelzien voor, vooral bij het begin van de behandeling. Deze klachten verdwijnen meestal weer vanzelf zonder dat de behandeling hoeft te worden gestopt.

Stop met het gebruik van dit middel en neem direct contact op met een arts als u last krijgt van één of meer van de volgende klachten: plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen, ademhalingsmoeilijkheden, plotselinge hoge koorts, gewrichtspijn, blaren op de huid of vervelling van de huid. Dit kunnen tekenen zijn van ernstige allergische reacties, die levensbedreigend kunnen zijn.

Andere ernstige bijwerkingen die zelden optreden zijn geheugenverlies en vallen (vooral bij ouderen). De kans op geheugenverlies is groter als u hoge doseringen gebruikt. Geheugenverlies kan samen gaan met onaangepast gedrag.

Bijwerkingen die soms voorkomen (bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers):

Nachtmerries, agitatie, hoofdpijn, duizeligheid, klachten van het maagdarmkanaal waaronder misselijkheid en braken, vermoeidheid.

Bijwerkingen die zelden voorkomen (bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers):

Afvlakking van het gevoel, verwardheid, depressie, rusteloosheid, geïrriteerdheid, agressie, wanen, woede-uitbarstingen, hallucinaties, psychoses, verminderd libido, lichamelijke en psychische afhankelijkheid, onaangepast gedrag en andere gedragsstoornissen, slaapwandelen, meer dromen dan normaal, moeite met concentreren, dyspepsie, verhoogde hoeveelheid leverenzymen in het bloed en allergische reacties waaronder jeuk en huiduitslag. Verder komen ontwenningsverschijnselen voor zoals angst, beven, hartkloppingen, benauwdheid, verlies van het gevoel wie men is of waar men is, verhoogde gehoorscherpte, doof gevoel en tinteling in armen en benen, overgevoeligheid voor licht, geluid en aanraking, waandenkbeelden en toevallen (epileptische aanvallen).

Bijwerkingen die zeer zelden voorkomen (bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers): Huiduitslag met onregelmatige, rode vlekken (erythema multiforme).

Een aanwezige, maar nog niet doorgebroken depressie kan naar boven komen wanneer u zopiclon gebruikt.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na: “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 25°C.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

- De werkzame stof in dit middel is zopiclon.

4 Imovane PIL jun12
 • De andere stoffen in dit middel zijn calciummonowaterstoffosfaat, lactose, tarwezetmeel, natriumzetmeelglycolaat, magnesiumstearaat (E572), hydroxypropylmethylcellulose (E464), titaandioxide (E171), macrogol 6000 (E1521).

Imovane tabletten zijn elipsvormige, witte tabletten.

De tabletten zijn verpakt in aluminium/PVC doordrukstrips à 10 tabletten. Iedere verpakking bevat 3 strips.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder: Fabrikant:
sanofi-aventis Netherlands B.V. Famar Healthcare Services Madrid, S.A.U.
Kampenringweg 45 DE Avda. Leganés, 62
2803 PE Gouda 28923 Alcorcón (Madrid)
Tel: 0182 55 77 55 Spanje

Dit geneesmiddel is in Nederland geregistreerd onder RVG 11063.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juni 2012

5 Imovane PIL jun12

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK