Isosorbide Mononitraat Actavis 20 mg, tabletten

ATC-Code
C01DA14
Medikamio Hero Image

Actavis

Stof Verdovend Psychotrope
Isosorbide-mononitraat Nee Nee
Farmacologische groep Vasodilatoren gebruikt bij hartaandoeningen

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Actavis

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Isosorbidemononitraat behoort tot de groep van de organische nitraten en geeft een krachtige verwijding van de bloedvaten. Het effect op de aderen (waardoor het bloed naar het hart stroomt) is groter dan op de slagaderen (waardoor het bloed van het hart af stroomt). Door de bloedvatverwijding stroomt het bloed gemakkelijker door de bloedvaten; het ondervindt minder weerstand. Het hart hoeft hierdoor minder kracht te leveren en gebruikt minder zuurstof. De werking begint ongeveer 20 min. na inname van een tablet.

Isosorbide Mononitraat Actavis wordt gebruikt:

 • ter voorkoming van hartkramp (angina pectoris),
 • als onderhoudsbehandeling van hartkramp.

Indien u een overdosering vermoedt, dient u direct een arts te waarschuwen. Verschijnselen die op een overdosering kunnen wijzen zijn onder andere: sterk verlaagde bloeddruk, abnormaal versnelde hartwerking, blauwe verkleuring van de huid en slijmvliezen, coma, shock en stuipen.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in the halen.

Zodra u merkt dat u een tablet vergeten bent in te nemen, kunt u deze alsnog innemen. Echter, wanneer u ‘het vergeten’ pas ontdekt als het tijd is voor de volgende dosis moet u de vergeten tablet niet extra innemen. Volg dan gewoon uw schema.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6. Of u bent allergisch voor andere nitraten (de groep geneesmiddelen waartoe isosorbidemononitraat behoort).
 • U heeft een aandoening waarbij uw bloeddruk zeer laag is of uw bloed niet goed circuleert (zoals shock).
Isosorbide mononitraat Actavis 10, 20 en 40 mg, tabletten RVG 20915, 20916, 20917

Module 1 Administrative information and prescribing information

1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1305 Pag. 2 van 5
 • U heeft hoofdletsel of een bloeding in de hersenen gehad
 • U lijdt aan uitdroging als gevolg van diarree of overgeven
 • U heeft hartproblemen zoals een ernstige vernauwing (stenose) van de hartkleppen (mitraalkleppen of aortakleppen) of een ontsteking van het hartoppervlak of progressief hartfalen als gevolg van een langdurige longziekte
 • U heeft onlangs een hartaanval gehad
 • U heeft een verhoogde druk in uw hoofd
 • U heeft ernstige bloedarmoede (laag aantal rode bloedcellen)
 • U gebruikt geneesmiddelen voor een erectiestoornis (zoals sildenafil, tadalafil of vardenafil. Zie ook rubriek 2 'Gebruik met andere geneesmiddelen').

Als een van bovenstaande situaties op u van toepassing is mag u Isosorbidemononitraat niet gebruiken. Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt als u:

 • lijdt aan een ernstige hersenaandoening (cerebrale sclerose of cerebrale ischemie)
 • lijdt aan een vergrote hartspier (hypertrofe cardiomyopathie)
 • bepaalde hartproblemen heeft, zoals een hartaanval of angina pectoris, verstopte bloedvaten van het hart (coronaire hartaandoening), schade aan de hartspier (hypertrofe obstructieve cardiomyopathie), vernauwde hartkleppen (aorta- of mitraalklepstenose)
 • ernstige leverproblemen heeft.

Gebruikt u naast isosorbidemononitraat nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Het kan nodig zijn dat uw dosering wordt aangepast of dat u in bepaalde gevallen met een van de middelen moet stoppen. Dit geldt vooral voor:

 • geneesmiddelen die worden gebruikt voor uw bloeddruk of hartfunctie
 • geneesmiddelen tegen migraine (dihydroergotamine).

Gebruik dit middel niet tegelijk met geneesmiddelen om erectieproblemen bij mannen te behandelen (remmers van een enzym dat fosfodi-esterase type 5 genoemd, waaronder sildenafil, tadalafil of vardenafil). Als u een van deze geneesmiddelen tegelijk gebruikt met isosorbidemononitraat kan een ernstige en mogelijk gevaarlijke bloeddrukdaling optreden. Hierdoor kunt u in elkaar zakken en bewusteloos raken; dit kan fataal zijn.

U wordt aangeraden geen alcohol te drinken als u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Wees voorzichtig met autorijden of met het gebruik van machines als u dit medicijn gebruikt. Isosorbidemononitraat heeft mogelijk geen rechtstreeks effect op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te gebruiken. Er kunnen echter bijwerkingen zoals duizeligheid optreden, die hierop

Isosorbide mononitraat Actavis 10, 20 en 40 mg, tabletten RVG 20915, 20916, 20917

Module 1 Administrative information and prescribing information

1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1305 Pag. 3 van 5

invloed hebben, vooral als u ook alcohol gebruikt. U mag geen voertuig besturen, machines bedienen of taken uitvoeren die oplettendheid vereisen als u last heeft van deze bijwerkingen.

Isosorbide Mononitraat Actavis tabletten bevatten lactose

Als uw arts heeft gezegd dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan eerst contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is als volgt: - Volwassenen

De onderhoudsdosering is driemaal per dag 20 mg óf tweemaal per dag 40 mg.

Aangeraden wordt te starten met twee- tot driemaal per dag 1 tablet van 10 mg om het mogelijk optreden van bijverschijnselen in het begin van de behandeling te voorkomen.

Afhankelijk van het effect kan de arts een hogere dosering voorschrijven.

Aangeraden wordt de laatste tablet van de dagdosering met de avondmaaltijd in te nemen. De tabletten kunnen het beste worden ingenomen door deze met wat vloeistof door te slikken. Innemen kan met of zonder voedsel; dit heeft geen invloed op de opname en/of de werking.

Indien u dit middel langdurig moet gebruiken, kan (vooral bij hoge dosering) de werking afnemen door tolerantie (gewenning). Een 24 uurs werking is daarom niet volledig haalbaar. Wanneer u de (laatste dagelijkse) tablet inneemt volgens het bovenstaande advies, is de kans op tolerantie minimaal.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Isosorbide mononitraat Actavis 10, 20 en 40 mg, tabletten RVG 20915, 20916, 20917

Module 1 Administrative information and prescribing information

1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1305 Pag. 4 van 5

Stop met het gebruik van isosorbidemononitraat, raadpleeg onmiddellijk uw arts of ga direct naar het ziekenhuis als u een van de volgende ernstige bijwerkingen krijgt:

Vaak (kan voorkomen bij minder dan 1 op de 10 mensen)

 • snelle hartslag.

Soms (kan voorkomen bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • langzame hartslag.
 • ernstige bloeddrukdaling, in elkaar zakken of flauwvallen

Andere bijwerkingen zijn o.a.:

Zeer vaak (kan voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mensen)

 • hoofdpijn (vooral als u isosorbidemononitraat voor het eerst gaat gebruiken).

Vaak (kan voorkomen bij minder dan 1 op de 10 mensen)

 • bloeddrukdaling, duizeligheid of flauwte bij het opstaan als gevolg van lage bloeddruk, zeer snelle hartslag, slaperigheid, duizeligheid en zwakte kunnen optreden als u isosorbidemononitraat voor de eerste keer gebruikt of als de dosering wordt verhoogd.

Soms (kan voorkomen bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • verergering van angina pectoris als gevolg van een zeer lage bloeddruk
 • misselijkheid of braken
 • huiduitslag, jeuk
 • rood worden van de huid (bv. in het gezicht).

Zeer zelden (kan voorkomen bij minder dan 1 op de 10.000 mensen)

 • huiduitslag met schilfers of vervelling.

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25 °C in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na 'Niet te gebruiken na' en op de strip na 'Exp.'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

- De werkzame stof) in dit middel is isosorbidemononitraat. Isosorbide Mononitraat Actavis 10 mg, 20 mg en 40 mg bevatten per tablet resp. 10 mg, 20 mg en 40 mg isosorbidemononitraat.

Isosorbide mononitraat Actavis 10, 20 en 40 mg, tabletten RVG 20915, 20916, 20917

Module 1 Administrative information and prescribing information

1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1305 Pag. 5 van 5

De hulpstoffen in dit middel zijn lactose (melksuiker), polyvidon, crospovidon, maïszetmeel, magnesiumstearaat en (alleen de 10 mg en 40 mg) microkristallijne cellulose.

De 10 mg en 40 mg tabletten zijn rond, wit tot crèmekleurig en hebben een indruk 'IO' resp. 'IV' aan de ene en 'C' aan de andere zijde. De 20 mg tabletten zijn rond, wit tot crèmekleurig en hebben een deelstreep met indruk 'IS' aan de ene en ‘C’ aan de andere zijde. De tabletten zijn verpakt in doordrukstrips à 10 stuks.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Actavis B.V., Baarnsche Dijk 1, 3741 LN Baarn

Fabrikant:

Actavis UK Ltd, Whiddon Valley, Barnstaple, Devon EX32 8NS, Engeland

Actavis B.V., Baarnsche Dijk 1, 3741 LN Baarn, Nederland

De tabletten zijn in het register ingeschreven onder RVG 20915 (10 mg), RVG 20916 (20 mg) en RVG 20917 (40 mg).

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juli 2013.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.