Advertentie

Auteur: Centrafarm


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Farmaceutische vorm en inhoud

30, 50, 100, 150, 200, 250 of 500 tabletten in een PP-flacon met een PE-deksel 10 tabletten in een PVC-Al blister. De blisters worden verpakt in een kartonnen omdoos. Iedere verpakking bevat 1 of meer blisters. De tabletten worden verpakt in meervouden van 10.

Geneesmiddelengroep

Isosorbidemononitraat behoort tot de groep van middelen die bloedvaten verwijden. Isosorbidemononitraat vermindert de verschijnselen van hartkramp (angina pectoris) doordat het zuurstofgebruik van het hart verminderd wordt. Tijdens de onderhoudsbehandeling met isosorbidemononitraat kan een verlies van werkzaamheid (tolerantie) optreden.

Toepassing van het geneesmiddel

Isosorbidemononitraat wordt gebruikt:

 • ter voorkoming van hartkramp (angina pectoris)
 • als onderhoudsbehandeling bij hartkramp (angina pectoris)

Dosering

Als uw arts niet anders voorschrijft is het gebruik als volgt:

Begindosering:

één tablet van 20 mg per dag (= 24 uur)

Onderhoudsdosering:

na enkele dagen kan de dosering verhoogd worden tot 3 tabletten à 20 mg.

De dosering dient verdeeld te worden over 2 of 3 tijdstippen. Bij onvoldoende effect kan de dosering verhoogd worden tot 3 maal daags 40 mg (2 tabletten à 20 mg). De laagste nog werkzame dosering verdient de voorkeur.

Wijze van innemen

De tabletten kunnen het beste met een ruime hoeveelheid water na de maaltijd worden ingenomen. De laatste tablet van de dag kan het beste tijdens de avondmaaltijd ingenomen worden.

In geval u bemerkt dat isosorbidemononitraat te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten isosorbidemononitraat in te nemen:

Indien u vergeten bent uw tablet isosorbidemononitraat in te nemen dan dient u dit alsnog te doen. Als de tijd tot de volgende dosering in verhouding kort is dan kunt u de volgende dosering beter overslaan en de behandeling daarna volgens het voorschrift van uw arts voortzetten. Neem nooit 2 doseringen kort na elkaar.

Wat u moet doen wanneer u te veel van isosorbidemononitraat heeft gebruikt

De volgende verschijnselen kunnen als gevolg van een overdosering optreden: verlaagde bloeddruk, versnelde hartslag, te laag zuurstofgehalte van het bloed ("blauw" worden), coma, shock en stuipen. Indien u een overdosering vermoedt of bemerkt of indien u veel meer dan voorgeschreven hebt ingenomen, dient u onmiddellijk een arts te waarschuwen. Laat de arts de patiëntenverpakking of de bijsluiter zien. De arts kan u dan verder op de juiste manier behandelen. In een aantal gevallen kan het nodig kunstmatige (mond op mond) beademing toe te passen en de patiënt op de rug te leggen met de benen omhoog.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik isosorbidemononitraat niet:

 • indien u ernstige hoofdwonden heeft
 • indien u een verhoogde druk in de schedel heeft
 • in geval van een hersenbloeding
 • indien u ernstige bloedarmoede heeft
 • indien u een verlaagde bloeddruk heeft
 • indien u een shock heeft
 • indien u overgevoelig bent voor nitraten of een ander bestanddeel van de tabletten.
 • in combinatie met sildenafil (Viagra).

Wees extra voorzichtig met isosorbidemononitraat:

 • omdat sommige patiënten hebben een verhoogde gevoeligheid voor nitraten. Deze patiënten kunnen door het gebruik van deze tabletten flauwvallen.
 • omdat bij sommige patiënten die gevoelig zijn voor isosorbidemononitraat hartkloppingen kunnen ontstaan.
 • omdat tijdens de onderhoudsbehandeling met isosorbidemononitraat verlies van werkzaamheid kan optreden. Dit treedt vooral op bij hoge en gelijkmatige bloedspiegels. Het verdient daarom aanbeveling de dosering zo laag mogelijk te houden en de laatste dagdosis tijdens de avondmaaltijd in te nemen.
 • omdat isosorbidemononitraat niet geschikt is voor de behandeling van plotseling optredende aanvallen van hartkramp (angina pectoris).

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap

Tijdens de zwangerschap alleen gebruiken na overleg met uw arts of apotheker.

Borstvoeding

Tijdens het geven van borstvoeding alleen gebruiken na overleg met uw arts of apotheker.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Isosorbidemononitraat kan verlaagde bloeddruk en duizeligheid veroorzaken. Deze bijwerkingen kunnen het reactievermogen beïnvloeden. U moet daarom oppassen bij het besturen van voertuigen en het bedienen van machines.

Gebruik van isosorbidemononitraat in combinatie met andere geneesmiddelen

Een wisselwerking wil zeggen dat geneesmiddelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking kunnen beïnvloeden.

Alcohol kan de werking van deze tabletten versterken. Wanneer u deze tabletten gebruikt, wordt het gebruik van alcohol ontraden.

Bloeddrukverlagende middelen kunnen de werking van deze tabletten versterken.

Daarnaast dient Isosorbidemononitraat CF 20 mg niet gelijktijdig gebruikt te worden met sildenafil. Het bloeddrukverlagende effect van Isosorbidemononitraat CF 20 mg wordt versterkt door sildenafil. Dit kan leiden tot ernstige aandoeningen zoals hartaanvallen.

Overleg met uw arts indien u één of meerdere van bovengenoemde geneesmiddelen gelijktijdig met isosorbidemononitraat gebruikt of gaat gebruiken, zodat passende maatregelen kunnen worden genomen.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan isosorbidemononitraat bijwerkingen veroorzaken. De volgende bijwerkingen kunnen vooral in het begin van de behandeling optreden: hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, hartkloppingen, daling van de bloeddruk, met name bij het gaan staan vanuit zittende of

liggende houding en roodheid van het gezicht. Deze klachten nemen bij voortzetting van de behandeling meestal af. Zelden komen huidreacties voor.

Neem bij het hinderlijk aanhouden van deze bijwerkingen contact op met uw arts, evenals bij het optreden van bijwerkingen die niet in deze lijst voorkomen.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren in de originele verpakking, niet boven 25 °C. Op deze manier bewaard kan het geneesmiddel tot de op de verpakking vermelde datum worden gebruikt. De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking vermeld achter "Niet te gebruiken na" of "Exp.".

Bewaar isosorbidemononitraat CF 20 mg altijd buiten bereik en zicht van kinderen.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in oktober 2010.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK