Mono-Cedocard Retard 25, capsules met gereguleerde afgifte 25 mg | Nederland

Mono-Cedocard Retard 25, capsules met gereguleerde afgifte 25 mg

Producent: CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH Ziegelhof 24 17489 GREIFSWALD (DUITSLAND)

Standaard geneesmiddelen Mens
Stof(fen)
Isosorbide mononitraat
Verdovend
Nee
Toelating Nederland
Datum van goedkeuring 30.01.1995
Farmacologische groep Vasodilatoren gebruikt bij hartaandoeningen

Alles om te weten

Vergunninghouder

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH Ziegelhof 24 17489 GREIFSWALD (DUITSLAND)

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Mono-Cedocard retard wordt toegepast bij angina pectoris (hartkramp): ter voorkoming van aanvallen van pijn op de borst en voor de onderhoudsbehandeling hiervan.

Isosorbidemononitraat in Mono-Cedocard retard behoort tot de groep van de zogenaamde vaatverwijders. Het verwijdt de bloedvaten waardoor het hart minder arbeid hoeft te verrichten om het bloed rond te pompen en hierdoor minder zuurstof verbruikt.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

MEE ZIJN? Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • Bij ernstige bloedarmoede.
 • Bij verlaagde bloeddruk.
 • Bij verhoogde druk in het hoofd.
 • Bij shock (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn) door een plotselinge sterke vaatverwijding.
 • Bij een verminderde werking van de hartspier.
 • Wanneer u bepaalde geneesmiddelen tegen erectiestoornissen gebruikt, de zogenaamde fosfodiësteraseremmers (b.v. sildenafil (Viagra®)).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

 • Wanneer u lijdt aan ernstige vernauwingen in de bloedvaten van de hersenen (cerebrale sclerose).
 • Wanneer u recent een hartinfarct heeft gehad.
 • Wanneer u bloeddrukdaling ervaart door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende houding soms gepaard gaande met duizeligheid (orthostatische disfunctie).
 • Bij ernstige vernauwing van de kransslagader.
 • Wanneer u lijdt aan een verminderde werking van de hartspier die gepaard gaat met vergroting van het hart (hypertrofische cardiomyopathie).
 • Wanneer u lijdt aan onvoldoende pompkracht van het hart (hartfalen).

Wanneer u lijdt aan een vernauwing van de klep van de kransslagader (aortaklepstenose) of aan een vernauwing van een hartklep (mitralisstenose).

Bij bijzondere gevoeligheid voor isosorbidemononitraat kunnen hartkloppingen ontstaan.

Mono-Cedocard retard is niet geschikt voor de behandeling van een plotseling optredende aanval van hartkramp.

Gewenning, d.w.z. vermindering of verlies van werkzaamheid, kan optreden bij gebruik van Mono- Cedocard retard. Om dit te voorkomen, dient u Mono-Cedocard retard te gebruiken zoals beschreven onder ‘Hoe wordt Mono-Cedocard retard ingenomen’.

U mag geen zogenaamde fosfodiësteraseremmers (zoals bv. sildenafil) gebruiken als u onder behandeling staat met Mono-Cedocard retard. Het bloeddrukverlagend effect wordt namelijk versterkt door fosfodiësteraseremmers, wat kan leiden tot ernstige aandoeningen zoals hartaanvallen. U mag ook niet kortdurend stoppen met Mono-Cedocard retard, om dergelijke geneesmiddelen te gebruiken.

Wees extra voorzichtig als u lijdt aan een zuurstoftekort in het bloed (hypoxemie) en bij wie de ventilatie en de perfusie uit evenwicht zijn als gevolg van een longziekte of bloedtekort door onvoldoende pompkracht van het hart (ischemisch hartfalen).

Kinderen Mono-Cedocard Retard dient niet aan kinderen te worden toegediend.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Gebruikt u naast Mono-Cedocard retard nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

De bloeddruk kan versterkt dalen, wanneer u Mono-Cedocard retard tegelijk gebruikt met:

 • Andere bloedvatverwijdende middelen.
 • Bloeddrukverlagende middelen.
 • Middelen tegen depressie (tricyclische antidepressiva).
 • Alcohol.
 • Middelen (antipsychotica (neuroleptica)) tegen psychose (ernstige geestesziekte).

Voorzichtigheid is geboden bij gelijktijdig gebruik van sapropterine, een middel dat wordt gebruikt voor de behandeling van hyperfenylalaninemie (een genetische aandoening die wordt gekarakteriseerd door het feit dat het lichaam niet in staat is van het essentiële aminozuur fenylalanine gebruik te maken).

U mag geen fosfodiësteraseremmers (zoals sildenafil) gebruiken (zie rubriek “Wees extra voorzichtig met Mono-Cedocard retard”).

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol? Gelijktijdig gebruik van Mono-Cedocard retard en alcohol moet u vermijden omdat hierdoor uw bloeddruk sterk kan dalen.

De capsules kunnen met of zonder voedsel worden ingenomen.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

Over het gebruik van Mono-Cedocard retard tijdens de zwangerschap bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te kunnen beoordelen. Mono-Cedocard retard dient niet te worden gebruikt gedurende de zwangerschap, gezien het ontbreken van ervaring.

Borstvoeding

Mono-Cedocard retard dient niet te worden gebruikt gedurende borstvoeding.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines Het reactievermogen kan door duizeligheid nadelig worden beïnvloed, hetgeen van belang is voor patiënten die moeten deelnemen aan het verkeer of die machines moeten bedienen. Dit geldt ook bij gelijktijdig gebruik van alcohol.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Mono-Cedocard retard Dit geneesmiddel bevat lactose en sucrose.

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u één van de volgende ernstige bijwerkingen krijgt.

 • Ernstige huidaandoeningen (zeer zelden, kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10.000 personen): schilfering van de huid (exfoliatieve dermatitis), ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom)
 • Andere ernstige reacties (soms, kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 100 personen): verergerde symptomen van hartkramp (angina pectoris), flauwte (collaps), bewusteloosheid (syncope), (zeer zelden, kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10.000 personen): plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angioneurotisch oedeem)

Andere bijwerkingen zijn:

 • zeer vaak voorkomende bijwerking (kunnen voorkomen bij meer dan 1 op de 10 personen): hoofdpijn
 • vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10 personen):
  licht gevoel in het hoofd bij het opstaan, duizeligheid, slaperigheid, versnelde hartslag (tachycardie), hartkloppingen, verlaagde bloeddruk of bloeddrukdaling door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende houding soms gepaard gaande met duizeligheid (orthostatische hypotensie, gevoel van zwakte, vermoeidheid
 • soms voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 100 personen):
  vertraagd hartritme (bradyaritmie), misselijkheid, braken)*, allergische huidreactie (bijv. uitslag (rash)), overmatig blozen
 • zeer zelden voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10.000 personen): zuurbranden

* Deze kunnen gepaard gaan met misselijkheid, braken, rusteloosheid, bleekheid en overmatig transpireren.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb Website: www.lareb.nl.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaren beneden 30°C.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking achter de aanduiding "niet te gebruiken na". Op de doordrukstrips staat de uiterste gebruiksdatum vermeld achter de afkorting "EXP". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel? De werkzame stof in dit middel is isosorbidemononitraat.

Mono-Cedocard Retard 25 bevat 25 mg isosorbidemononitraat per capsule met gereguleerde afgifte. Mono-Cedocard Retard 50 bevat 50 mg isosorbidemononitraat per capsule met gereguleerde afgifte. Mono-Cedocard Retard 100 bevat 100 mg isosorbidemononitraat per capsule met gereguleerde afgifte. De andere stoffen in dit middel zijn saccharose, maïszetmeel, lactose, talk (E553b), ethylcellulose, polyethyleenglycol, hydroxypropylcellulose, titaniumdioxide (E171), ijzeroxide (E172), gelatine.

Hoe ziet Mono-Cedocard retard eruit en hoeveel zit er in een verpakking? Mono-Cedocard retard 25, 50 en 100 capsules met gereguleerde afgifte zijn verpakt in een doos met 30 of 50x1 (eenheidsverpakking) capsules, in doordrukstrips.

De capsules van Mono-Cedocard retard 25 hebben een witte romp en een roodbruine dop. De capsules van Mono-Cedocard retard 50 hebben een roze romp en een roodbruine dop. De capsules van Mono-Cedocard retard 100 hebben een roodbruine romp én dop.

Inschrijving in het register Mono-Cedocard retard 25 RVG 17289.

Mono-Cedocard retard 50 RVG 13645.

Mono-Cedocard retard 100 RVG 20822.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Houder van de vergunning: CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH Ziegelhof 24

17489 Greifswald Duitsland

Fabrikant:

Aesica Pharmaceuticals GmbH

Alfred-Nobel-Strasse 10

40789 Monheim

Duitsland

Eenheidsverpakking:

Tjoapack Netherlands B.V.

Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH

Ziegelhof 23 - 24

17489 Greifswald

Duitsland

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in augustus 2022.

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.