Isosorbidemononitraat retard 100, capsules met gereguleerde afgifte 100 mg

Illustratie van Isosorbidemononitraat retard 100, capsules met gereguleerde afgifte 100 mg
Stof(fen) Isosorbidemononitraat
Toelating Nederland
Producent Medcor Pharmaceuticals
Verdovend Nee
ATC-Code C01DA14
Farmacologische groep Vasodilatoren gebruikt bij hartaandoeningen

Vergunninghouder

Medcor Pharmaceuticals

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Isosorbidemononitraat retard wordt toegepast bij angina pectoris (hartkramp): ter voorkoming van aanvallen van pijn op de borst en voor de onderhoudsbehandeling hiervan. Isosorbidemononitraat in Isosorbidemononitraat retard behoort tot de groep van de zogenaamde vaatverwijders. Het verwijdt de bloedvaten waardoor het hart minder arbeid hoeft te verrichten om het bloed rond te pompen en hierdoor minder zuurstof verbruikt.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • als u overgevoelig bent voor nitraten of voor één van de andere bestanddelen van Isosorbidemononitraat retard
 • bij ernstige bloedarmoede
 • bij verlaagde bloeddruk
 • bij verhoogde druk in het hoofd
 • bij shock (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn) door een plotselinge sterke vaatverwijding
 • bij een verminderde werking van de hartspier
 • wanneer u bepaalde geneesmiddelen tegen erectiestoornissen gebruikt, de zogenaamde fosfodiësteraseremmers (b.v. sildenafil (Viagra®))

Wees extra voorzichtig met Isosorbidemononitraat retard

 • wanneer u lijdt aan ernstige vernauwingen in de bloedvaten van de hersenen (cerebrale sclerose)
 • wanneer u recent een hartinfarct heeft gehad
 • wanneer u bloeddrukdaling ervaart door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende houding soms gepaard gaande met duizeligheid (orthostatische disfunctie)
 • bij ernstige vernauwing van de kransslagader
 • wanneer u lijdt aan een verminderde werking van de hartspier die gepaard gaat met vergroting van het hart (hypertrofische cardiomyopathie)
 • wanneer u lijdt aan onvoldoende pompkracht van het hart (hartfalen)
 • wanneer u lijdt aan een vernauwing van de klep van de kransslagader (aortaklepstenose) of aan een vernauwing van een hartklep (mitralisstenose)

Bij bijzondere gevoeligheid voor isosorbidemononitraat kunnen hartkloppingen ontstaan. Isosorbidemononitraat retard is niet geschikt voor de behandeling van een plotseling optredende aanval van hartkramp.

Gewenning, d.w.z. vermindering of verlies van werkzaamheid, kan optreden bij gebruik van Isosorbidemononitraat retard. Om dit te voorkomen, dient u Isosorbidemononitraat retard te gebruiken zoals beschreven onder ‘Hoe wordt Isosorbidemononitraat retard ingenomen’.

U mag geen zogenaamde fosfodiësteraseremmers (zoals bv. sildenafil) gebruiken als u onder behandeling staat met Isosorbidemononitraat retard. Het bloeddrukverlagend effect wordt namelijk versterkt door fosfodiësteraseremmers, wat kan leiden tot ernstige aandoeningen zoals hartaanvallen. U mag ook niet kortdurend stoppen met Isosorbidemononitraat retard, om dergelijke geneesmiddelen te gebruiken.

Inname met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

De bloeddruk kan versterkt dalen, wanneer u Isosorbidemononitraat retard tegelijk gebruikt met:

 • andere bloedvatverwijderende middelen
 • bloeddrukverlagende middelen
 • middelen tegen depressie (tricyclische antidepressiva)
 • alcohol
 • middelen (antipsychotica (neuroleptica)) tegen psychose (ernstige geestesziekte)

U mag geen fosfodiësteraseremmers (zoals sildenafil) gebruiken (zie rubriek “Wees extra voorzichtig met Isosorbidemononitraat retard”).

Inname van Isosorbidemononitraat retard met voedsel en drank

Gelijktijdig gebruik van Isosorbidemononitraat retard en alcohol moet u vermijden omdat hierdoor uw bloeddruk sterk kan dalen.

De capsules kunnen met of zonder voedsel worden ingenomen.

Zwangerschap en borstvoeding

Vertel het uw arts als u zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft.

Over het gebruik van Isosorbidemononitraat retard tijdens de zwangerschap bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te kunnen beoordelen. Isosorbidemononitraat retard dient niet te worden gebruikt gedurende de zwangerschap, gezien het ontbreken van ervaring.

Isosorbidemononitraat retard dient niet te worden gebruikt gedurende borstvoeding. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het reactievermogen kan door duizeligheid nadelig worden beïnvloed, hetgeen van belang is voor patiënten die moeten deelnemen aan het verkeer of die machines moeten bedienen. Dit geldt ook bij gelijktijdig gebruik van alcohol.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Isosorbidemononitraat retard

Dit geneesmiddel bevat lactose en sucrose.

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het innemen van Isosorbidemononitraat retard nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Deze toedieningsvormen van Isosorbidemononitraat zijn speciaal bedoeld voor éénmaal daagse toediening.

De dosering bedraagt meestal 1 capsule Isosorbidemononitraat retard 50, 's morgens direct na het opstaan met wat water in zijn geheel door te slikken. Eventueel kan de behandeling begonnen worden met een dosis van 1 capsule Isosorbidemononitraat retard 25. Deze dosering is niet mogelijk met Isosorbidemononitraat Retard 50 en Isosorbidemononitraat Retard 100. Indien een hogere dosis noodzakelijk wordt geacht, bijv. 1 capsule Isosorbidemononitraat retard 100, of 2 capsules Isosorbidemononitraat retard 50, dan moeten deze ook in één keer, direct na het opstaan, ingenomen worden. U moet Isosorbidemononitraat retard dus niet meer dan éénmaal per dag slikken. Doordat uit Isosorbidemononitraat retard een deel van de werkzame stof direct wordt vrijgegeven (zgn. oplaaddosis) is reeds na ongeveer een half uur een effect merkbaar. De resterende hoeveelheid werkzame stof wordt geleidelijk vrijgegeven.

Uitleg dagaanduiding op de strip van Isosorbidemononitraat Retard 100:

M = maandag O = woensdag F = vrijdag S = zondag
Ti = dinsdag To = donderdag L = zaterdag  

Wat u moet doen als u meer van Isosorbidemononitraat retard heeft ingenomen dan u zou mogen

Bij overdosering kunnen de volgende verschijnselen optreden:

 • lage bloeddruk
 • bleekheid
 • transpireren
 • zwakke pols
 • versnelde hartslag
 • licht gevoel in het hoofd bij opstaan
 • hoofdpijn
 • zwakte
 • duizeligheid
 • misselijkheid en braken
 • diarree

Ook methemoglobinemie (bloedafwijking gepaard gaande met een tekort aan zuurstof in het bloed) kan voorkomen. In geval van een ernstige overdosering, zeker bij jonge kinderen, moet daarom gecontroleerd worden op methemoglobinemie, die zich kan uiten in blauwe verkleuring van de lippen, tong, de huid en slijmvliezen door een tekort aan zuurstof in het bloed (cyanose). kortademigheid of ernstige ademhalingsproblemen.

Indien u teveel capsules heeft ingenomen, raadpleeg dan uw arts.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Isosorbidemononitraat retard in te nemen

Heeft u vergeten uw capsule(s) 's morgens in te nemen, dan kunt u deze later op de dag innemen. De volgende dag moet u echter het gewone aantal capsule(s) innemen. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van Isosorbidemononitraat retard

In geval van het plotseling stoppen met het innemen van Isosorbidemononitraat retard kunnen de klachten weer terugkomen. De behandeling met Isosorbidemononitraat retard mag niet plotseling worden gestopt zonder overleg met uw arts.

Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Isosorbidemononitraat retard bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Bijwerkingen kunnen:

 • zeer vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 10 patiënten);
 • vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten);
 • soms voorkomen (bij meer dan 1 op de 1.000, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten);
 • zelden voorkomen (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1.000 patiënten);
 • zeer zelden voorkomen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten).

Bijwerkingen op het zenuwstelsel:

 • Zeer vaak: hoofdpijn
 • Vaak: licht gevoel in het hoofd bij het opstaan, duizeligheid, slaperigheid

Bijwerkingen op het hart:

 • Vaak: versnelde hartslag (tachycardie), hartkloppingen
 • Soms: verergerde symptomen van hartkramp (angina pectoris), vertraagd hartritme (bradyaritmie)

Bijwerkingen op de bloedvaten:

 • Vaak: verlaagde bloeddruk of bloeddrukdaling door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende houding soms gepaard gaande met duizeligheid (orthostatische hypotensie)*
 • Soms: flauwte (collaps), bewusteloosheid (syncope)

Bijwerkingen op de maag en darmen:

 • Soms: misselijkheid, braken
 • Zeer zelden: zuurbranden

Bijwerkingen op de huid:

 • Soms: allergische huidreactie (b.v. uitslag (rash)), overmatig blozen
 • Zeer zelden: schilfering van de huid (exfoliatieve dermatitis), ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom)

Algemene bijwerkingen:

 • Vaak: gevoel van zwakte, vermoeidheid
 • Zeer zelden: plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angioneurotisch oedeem)

* Deze kunnen gepaard gaan met misselijkheid, braken, rusteloosheid, bleekheid en overmatig transpireren.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25 °C, in de oorspronkelijke verpakking.

De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking vermeld achter de aanduiding "niet te gebruiken na". Op de doordrukstrips staat de uiterste gebruiksdatum vermeld achter de afkorting "EXP". De eerste twee cijfers geven de maand aan, de laatste twee cijfers het jaartal. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Wat bevat Isosorbidemononitraat retard

Het werkzame bestanddeel is isosorbidemononitraat.

Isosorbidemononitraat Retard 50 bevat 50 mg isosorbidemononitraat per capsule met gereguleerde afgifte.

De andere bestanddelen zijn saccharose, lactose, talk (E553b), ethylcellulose, macrogol 20.000, hydroxypropylcellulose, titaniumdioxide (E171), ijzeroxide (E172), eritrosine (E127), indigotine (E132), gelatine.

Isosorbidemononitraat Retard 100 bevat 100 mg isosorbidemononitraat per capsule met gereguleerde afgifte.

De andere bestanddelen zijn saccharose, lactose, talk (E553b), ethylcellulose, macrogol 20.000, hydroxypropylcellulose, titaniumdioxide (E171), ijzeroxide (E172), gelatine.

Hoe ziet Isosorbidemononitraat retard er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Isosorbidemononitraat retard 50, capsules met gereguleerde afgifte zijn verpakt in een doos met 30 capsules, in doordrukstrips.

Isosorbidemononitraat retard 100, capsules met gereguleerde afgifte zijn verpakt in een doos met 98 capsules, in doordrukstrips.

De capsules van Isosorbidemononitraat retard 50 hebben een rode romp en een blauwe dop.

De capsules van Isosorbidemononitraat retard 100 hebben een bruine romp én dop.

Registratiehouder/ompakker

Medcor Pharmaceuticals B.V.

Ketelmeerstraat 140-144

8226 JX Lelystad

In het register ingeschreven onder    
Isosorbidemononitraat Retard 50,    
capsules met gereguleerde afgifte 50 mg RVG 30797//13645 L.v.H.: Italië
Isosorbidemononitraat Retard 100,    
capsules met gereguleerde afgifte 100 mg RVG 100342//20822 L.v.H.: Noorwegen

Isosorbidemononitraat Retard wordt in Italië op de markt gebracht onder de merknaam Monoket Retard 50 mg en in Noorwegen wordt het op de markt gebracht onder de merknaam Monoket OD 100 mg.

Fabrikanten:

Schwarz Pharma AG

Galileistra. 6,

Zwickau

Duitsland

en

UCB Nordic A/S

Arne Jacobsens Allé 15

DK-2300 Kopenhagen

Denemarken

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in april 2011 (versie 06).

Advertentie

Stof(fen) Isosorbidemononitraat
Toelating Nederland
Producent Medcor Pharmaceuticals
Verdovend Nee
ATC-Code C01DA14
Farmacologische groep Vasodilatoren gebruikt bij hartaandoeningen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.