Advertentie

Auteur: Sandoz


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Isosorbidemononitraat Sandoz behoort tot een groep geneesmiddelen die nitraat- vaatverwijders worden genoemd. Ze ontspannen de bloedvaten van het hart, waardoor de inspanning van het hart vermindert en het bloed gemakkelijker gepompt kan worden.

Isosorbidemononitraat Sandoz kan worden gebruikt om een aanval van angina pectoris (hartkramp, beklemmend, pijnlijk gevoel op de borst) te voorkomen.

Isosorbidemononitraat Sandoz is niet geschikt voor de behandeling van acute aanvallen van angina pectoris.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6. Of u bent allergisch voor andere nitraten (de groep geneesmiddelen waartoe isosorbidemononitraat behoort).
 • U heeft een aandoening waarbij uw bloeddruk zeer laag is of uw bloed niet goed circuleert (zoals shock).
 • U heeft hoofdletsel of een bloeding in de hersenen gehad
 • U lijdt aan uitdroging als gevolg van diarree of overgeven
 • U heeft hartproblemen zoals een ernstige vernauwing (stenose) van de hartkleppen (mitraalkleppen of aortakleppen) of een ontsteking van het hartoppervlak of progressief hartfalen als gevolg van een langdurige longziekte
 • U heeft onlangs een hartaanval gehad
 • U heeft een verhoogde druk in uw hoofd
 • U heeft ernstige bloedarmoede (laag aantal rode bloedcellen)
 • U gebruikt geneesmiddelen voor een erectiestoornis (zoals sildenafil, tadalafil of

vardenafil. Zie ook rubriek 2 'Gebruik met andere geneesmiddelen').

Als een van bovenstaande situaties op u van toepassing is mag u Isosorbidemononitraat Sandoz niet gebruiken. Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt als u:

 • lijdt aan een ernstige hersenaandoening (cerebrale sclerose of cerebrale ischemie)
 • lijdt aan een vergrote hartspier (hypertrofe cardiomyopathie)
 • bepaalde hartproblemen heeft, zoals een hartaanval of angina pectoris, verstopte bloedvaten van het hart (coronaire hartaandoening), schade aan de hartspier (hypertrofe obstructieve cardiomyopathie), vernauwde hartkleppen (aorta- of mitraalklepstenose)
 • ernstige leverproblemen heeft.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Isosorbidemononitraat Sandoz nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Het kan nodig zijn dat uw dosering wordt aangepast of dat u in bepaalde gevallen met een van de middelen moet stoppen. Dit geldt vooral voor:

 • geneesmiddelen die worden gebruikt voor uw bloeddruk of hartfunctie
 • geneesmiddelen tegen migraine (dihydroergotamine).

Gebruik dit middel niet tegelijk met geneesmiddelen om erectieproblemen bij mannen te behandelen (remmers van een enzym dat fosfodi-esterase type 5 genoemd, waaronder sildenafil, tadalafil of vardenafil). Als u een van deze geneesmiddelen tegelijk gebruikt met Isosorbidemononitraat Sandoz kan een ernstige en mogelijk gevaarlijke bloeddrukdaling optreden. Hierdoor kunt u in elkaar zakken en bewusteloos raken; dit kan fataal zijn.

Waarop moet u letten met alcohol?

U wordt aangeraden geen alcohol te drinken als u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Wees voorzichtig met autorijden of met het gebruik van machines als u dit medicijn gebruikt. Isosorbidemononitraat Sandoz heeft mogelijk geen rechtstreeks effect op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te gebruiken. Er kunnen echter bijwerkingen zoals duizeligheid optreden, die hierop invloed hebben, vooral als u ook alcohol gebruikt. U mag geen voertuig besturen, machines bedienen of taken uitvoeren die oplettendheid vereisen als u last heeft van deze bijwerkingen.

Isosorbidemononitraat Sandoz bevat lactose

Als uw arts heeft gezegd dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan eerst contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De tabletten moeten met water worden ingenomen, met of zonder voedsel. U moet de laatste dagelijkse dosis aan het eind van de middag innemen.

De aanbevolen doseringen zijn:

 • Aanvangsdosis: 10 mg twee- tot driemaal daags.
 • Onderhoudsdosis: 40-80 mg per dag, verdeeld in 2 tot 3 doseringen.
 • Maximale dosering: 40 mg twee- tot driemaal daags.

Overwegingen bij de behandeling en bij het stoppen van de behandeling

De behandeling moet geleidelijk worden gestart, vooral bij patiënten die worden behandeld met plastabletten (diuretica) of andere bloeddrukverlagende middelen. U moet de tablet zittend innemen als een van de volgende situaties op u van toepassing is: als u begint met de behandeling, als u oudere bent of wanneer de dosering hoger is dan de onderhoudsdosering. Langdurige behandeling moet langzaam worden afgebouwd om een zgn. rebound fenomeen te voorkomen. Een overlappende behandeling met bijvoorbeeld snelwerkende nitraten moet worden gestart om het risico op angina pectoris te voorkomen (pijn op de borst met of zonder uitstraling, misselijkheid en zweten).

Isosorbidemononitraat Sandoz en ouderen

Oudere patiënten (65 jaar of ouder) hebben meestal een lagere aanvangsdosis nodig dan andere volwassen patiënten. Uw arts zal u hierover adviseren.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

 • Als u te veel van Isosorbidemononitraat Sandoz heeft ingenomen, neem dan contact op met een arts of ga direct naar een ziekenhuis.
 • Neem de geneesmiddelen mee, zodat de arts weet wat u hebt ingenomen.
 • U kunt last krijgen van een lage bloeddruk, bleekheid, zweten, zwakke pols, snellere hartslag, licht gevoel in het hoofd bij het opstaan, hoofdpijn, zwakte, duizeligheid, misselijkheid, braken, diarree, moeite met ademen, shock of coma.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Als u vergeten bent een dosis in te nemen, doe dit dan alsnog zodra u eraan denkt, en neem daarna de volgende dosering op het juiste tijdstip.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Stop niet plotseling met het gebruik van Isosorbidemononitraat Sandoz zonder het met uw arts te hebben overlegd. Het is mogelijk dat de arts de dosering moet verlagen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Stop met het gebruik van Isosorbidemononitraat Sandoz, raadpleeg onmiddellijk uw arts of ga direct naar het ziekenhuis als u een van de volgende ernstige bijwerkingen krijgt:

Vaak (kan voorkomen bij minder dan 1 op de 10 mensen)

snelle hartslag.

Soms (kan voorkomen bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • langzame hartslag.
 • ernstige bloeddrukdaling, in elkaar zakken of flauwvallen

Andere bijwerkingen zijn o.a.:

Zeer vaak (kan voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mensen)

hoofdpijn (vooral als u Isosorbidemononitraat Sandoz voor het eerst gaat gebruiken).

Vaak (kan voorkomen bij minder dan 1 op de 10 mensen)

 • bloeddrukdaling, duizeligheid of flauwte bij het opstaan als gevolg van lage bloeddruk, zeer snelle hartslag, slaperigheid, duizeligheid en zwakte kunnen optreden als u Isosorbidemononitraat Sandoz voor de eerste keer gebruikt of als de dosering wordt verhoogd.

Soms (kan voorkomen bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • verergering van angina pectoris als gevolg van een zeer lage bloeddruk
 • misselijkheid of braken
 • huiduitslag, jeuk
 • rood worden van de huid (bv. in het gezicht).

Zeer zelden (kan voorkomen bij minder dan 1 op de 10.000 mensen)

huiduitslag met schilfers of vervelling.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na ‘Niet te gebruiken na’ en op de blisterverpakking na ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 25ºC. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht en vocht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

Isosorbidemononitraat Sandoz 20 mg, tabletten 20:

De werkzame stof in dit middel is: isosorbidemononitraat.

Elke tablet bevat 20 mg isosorbidemononitraat.

Isosorbidemononitraat Sandoz 40 mg, tabletten 40:

De werkzame stof in dit middel is: isosorbidemononitraat.

Elke tablet bevat 40 mg isosorbidemononitraat.

De andere stoffen in dit middel zijn:

Lactose monohydraat, maïszetmeel, microkristallijne cellulose, polyvidon, natriumzetmeelglycolaat en magnesiumstearaat.

De tabletten van 40 mg bevatten tevens de kleurstof erythrosine (E127).

Hoe ziet Isosorbidemononitraat Sandoz er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Isosorbidemononitraat Sandoz 20 mg, tabletten:

Witte, biplanaire, ronde tablet met een diameter van 9 mm en een platte schuine rand, met aan één zijde een breukstreep.

De tabletten kunnen verdeeld worden in gelijke doses.

Isosorbidemononitraat Sandoz 40 mg, tabletten:

Rode, biplanaire, ronde tablet met een diameter van 9 mm en een platte schuine rand, met aan één zijde een breukstreep.

De tabletten kunnen verdeeld worden in gelijke doses.

Verpakkingsgrootten 20 en 40 mg:

De tabletten zijn verpakt in PVC/AI blisterverpakkingen, 30 of 90 tabletten in een kartonnen doosje.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Sandoz B.V., Veluwezoom 22, Almere, Nederland

Correspondentie: Postbus 10332, 1301 AH Almere

Fabrikant

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1

39179 Barleben

Duitsland

In het register ingeschreven onder:

RVG 16764 (20 mg)

RVG 16765 (40 mg)

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in augustus 2013.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK