Levofloxacine Claris 5 mg/ml, oplossing voor infusie

ATC-Code
J01MA12
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Claris Lifescience
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Antiinfektiva zur systemischen anwendung
Therapeutische groep Antibiotika zur systemischen anwendung
Farmacologische groep Chinolone
Chemische groep Fluorchinolone
Stof Levofloxacin

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Claris Lifescience

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Het werkzame bestanddeel in de oplossing is levofloxacine. Levofloxacine behoort tot een groep geneesmiddelen die fluorchinolon antibiotica worden genoemd. Deze middelen doden bacteriën.

Levofloxacine Claris wordt gebruikt bij de behandeling van infecties die veroorzaakt worden door bacteriën die gevoelig zijn. Uw dokter zal bepalen of uw infectie behandeld kan worden met dit middel. Sommige infecties waarvoor dit middel gebruikt kan worden, zijn infecties aan de:

 • longen, bij mensen met longontsteking
 • urinewegen, waaronder ook de nieren en blaas,
 • prostaat, wanneer u een langdurige infectie heeft
 • huid en gedeelten onder de huid, waaronder spieren. Dit worden soms ”huid en weke delen” genoemd.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Neem contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt als u:

 • allergisch (overgevoelig) bent voor het werkzame bestanddeel levofloxacine, of voor andere fluorchinolongeneesmiddelen zoals moxifloxacine, ciprofloxacine of ofloxacine, of voor een van de andere bestanddelen van Levofloxacine Claris (zie rubriek 6).
Page 1 of 11 10-04-13

Tekenen van een allergische reactie kunnen zijn: huiduitslag, problemen bij het slikken of ademhalen, opzetten van lippen, gezicht, keel of tong.

 • ooit last gehad heeft van vallende ziekte (epilepsie). Anders is uw kans om een aanval (convulsie) te krijgen vergroot.
 • ooit last heeft gehad van peesproblemen (bijv. tendinitis) bij behandeling met een geneesmiddel dat behoort tot dezelfde groep antibiotica (fluorchinolonen).
 • zwanger bent, zwanger wilt worden of denkt dat u zwanger bent
 • borstvoeding geeft.
 • een kind of jongere tot 18 jaar bent. Het kraakbeen van groeiende botten kan beschadigd worden. De oplossing is alleen bedoeld voor volwassenen.

Gebruik dit middel niet wanneer een van bovenstaande situaties op u van toepassing is. In geval van twijfel, bespreek dit met uw arts, verpleegkundige of apotheker voordat u Levofloxacine Claris toegediend krijgt.

Vertel het aan uw arts als u in het verleden ooit problemen heeft gehad tijdens het gebruik van geneesmiddelen.

 • Als u 65 jaar of ouder bent.
 • Als u corticosteroïden gebruikt, soms steroïden genoemd (zie: ‘Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?’).
 • Als u in het verleden een “toeval” of schade aan de hersenen heeft gehad (zoals een beroerte of zware hersenbeschadiging). Zorg ervoor dat uw arts op de hoogte is van uw medische voorgeschiedenis, zodat hij u passend advies kan geven.
 • Als u wordt blootgesteld aan zonlicht of UV licht. Verblijf niet onnodig lang buiten in sterk zonlicht en maak geen gebruik van een zonnebank of solarium. Uw huid kan gevoeliger worden voor licht tijdens het gebruik van dit middel (kan zonnebrandachtige reacties veroorzaken).
 • Als u pijn of ontstekingen in uw pezen krijgt. Als u klachten van de pezen ervaart tijdens of net na gebruik van dit middel moet u medisch advies inwinnen en het aangedane ledemaat laten rusten om schade aan de pezen te voorkomen. Neem geen volgende dosis tenzij uw arts u zegt dit te doen.
 • Als u last heeft van ernstige, aanhoudende en/of bloederige diarree tijdens of na behandeling met dit middel. Dit kan een teken zijn van ernstige ontstekingen aan de darm (pseudomembraneuze colitis) wat kan optreden na behandeling met antibiotica. Stel uw arst meteen op de hoogte. Het kan nodig zijn om de behandeling onmiddellijk te stoppen en een specifieke therapie te starten.
 • Als iemand in uw familie, of uzelf een aangetoonde afwijking aan het leverenzym genaamd glucose-6-fosfaat dehydrogenase (G6PD) (een zeldzame erfelijke aandoening) heeft. Patiënten met een G6PD deficiëntie kunnen gevoelig zijn voor de afbraak van rode bloedcellen (hemolyse) tijdens de behandeling met chinolonen antibiotica.
Page 2 of 11 10-04-13
 • Als u nierproblemen heeft. Patiënten met verminderde nierfunctie (nierinsufficiëntie) hebben mogelijk een lagere dosering nodig dan patiënten met normale nierfunctie.
 • Als u bloedverdunners gebruikt (bekend als anticoagulantia zoals bijvoorbeeld warfarine).
 • Als u psychiatrische aandoeningen of andere psychische problemen heeft of heeft gehad. Informeer uw arts direct wanneer u een psychotische reactie ervaart.
 • Als u diabeet bent.
 • Als u ooit hartproblemen heeft gehad.
 • Als u geboren bent met een verlengd QT-interval of dit in uw familie voorkomt (vastgesteld met een ECG, een hartfilmpje).
 • Als u een onevenwichtige zoutbalans in het bloed heeft (in het bijzonder een laag gehalte aan kalium of magnesium in het bloed)
 • Als u een hele trage hartslag heeft (dit heet ‘bradycardie’).
 • Als u een zwak hart heeft (hartfalen).
 • Als u in het verleden een hartaanval heeft gehad (myocardinfarct).
 • Als een vrouw bent of als u al op leeftijd bent of als u andere medicijnen gebruikt die kunnen leiden tot abnormale veranderingen in het ECG (zie de rubriek ‘Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?’).
 • Als u ooit leverproblemen heeft gehad.

Als u niet zeker weet of bovenstaande op u van toepassing is, overleg dan met uw arts, verpleegkundige of apotheker voordat u Levofloxacine Claris toegediend krijgt.

Gebruikt u naast Levofloxacine Claris nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kortgeleden gedaan, of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dit dan aan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen. Sommige geneesmiddelen kunnen uw behandeling verstoren of kunnen de concentraties in het bloed veranderen van andere geneesmiddelen die u op het moment gebruikt. Zorg er daarom voor dat u met uw arts of apotheker het gebruik van andere geneesmiddelen bespreekt voordat u dit middel toegediend krijgt, ongeacht of uw huidige geneesmiddelen zijn voorgeschreven door een arts of door u in de algemene verkoop zijn gekocht. Vertel uw arts in ieder geval als u een van de volgende middelen gebruikt:

 • Vitamine K antangonisten zoals warfarine in combinatie met Levofloxacine Claris kunnen leiden tot een toename van bloedingen.
 • Niet –steroïde ontstekingsremmende geneesmiddelen (NSAIDs) – die gebruikt worden bij pijn en ontstekingen, zoals acetylsalicylzuur, ibuprofen, fenbufen, ketoprofen and indometacine. Het risico om een toeval (convulsie) te krijgen kan toegenomen zijn.
 • Theofylline- gebruikt bij de behandeling van ademhalingsproblemen. Het risico om een toeval (convulsie) te krijgen kan toegenomen zijn.
Page 3 of 11 10-04-13
 • Probenecide (gebruikt om jicht te voorkomen), of cimetidine (gebruikt bij de behandeling van maagzweren), vermindert het vermogen van de nieren om levofloxacine uit het lichaam te verwijderen.
 • Ciclosporine (gebruikt bij de behandeling van psoriasis, dermatitis, rheuma of na orgaantransplantatie). De werking van ciclosporine kan verlengd worden als het gebruikt wordt in combinatie met Levofloxacine Claris. Daarnaast neemt de kans toe dat u de bijwerkingen van ciclosporine krijgt.
 • Corticosteroïden, soms steroïden genoemd. De kans op ontstekingen van en/of scheuren van pezen neemt toe.
 • Geneesmiddelen die uw hartritme beïnvloeden. Hiertoe behoren de geneesmiddelen die gebruikt worden bij abnormale hartritmes (antiaritmica zoals quinidine, hydroquinidine, disopyramide, amiodaron, sotalol, dofetilide en ibutilide), bij depressies (tricyclische antidepressiva zoals amitriptyline en imipramine), bij bacteriële infecties (“macrolide” antibiotica zoals erytromycine, azitromycine en claritromycine) en sommige antipsychotica.

Urinetest voor opiaten

Levofloxacine kan een “vals-positieve” uitslag geven bij urinetesten naar sterke opiaten (sterke pijnstillers, narcotica). Als u een dergelijke urinetest ondergaat moet u uw arts vertellen dat u Levofloxacine Claris gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Gebruik Levofloxacine Claris niet:

 • als u zwanger bent, als u van plan bent zwanger te worden, of als u denkt dat u zwanger bent.
 • als u borstvoeding geeft, of van plan bent om borstvoeding te gaan geven. Het kan schadelijk zijn voor het kind.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Sommige bijwerkingen zoals duizeligheid, slaperigheid en veranderd gezichtsvermogen kunnen uw concentratie- en reactievermogen verminderen. Neem geen deel aan het verkeer en bedien geen zware machines wanneer u denkt dat uw concentratie- en reactievermogen is afgenomen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Levofloxacine Claris

Dit geneesmiddel bevat 354 mg natrium per maximale dosering van 500 mg levofloxacine. Hiermee moet rekening worden gehouden bij patiënten met een gecontroleerd natriumdieet en in situaties waar vochtinname beperkt is.

Hoe gebruikt u dit middel?

Levofloxacine Claris is een geneesmiddel dat alleen in een ziekenhuis toegediend mag worden. Uw arts of verpleegkundige zal u elke dosis met een langzame infusie via een ader in uw bloedcirculatie toedienen (dit noemt men intraveneuze infusie).

Page 4 of 11 10-04-13

Bij toediening van 250 mg Levofloxacine Claris moet de infusietijd 30 minuten of meer bedragen.

Bij toediening van 500 mg Levofloxacine Claris moet de infusietijd 60 minuten of meer bedragen.

Tijdens het gebruik van levofloxacine moeten uw hartslag en bloeddruk nauwlettend in de gaten gehouden worden. Versnelde hartslag en tijdelijke bloeddrukverlaging kunnen optreden als bijwerking tijdens toediening, zoals bij toediening van vergelijkbare antibiotica is waargenomen. Als uw bloeddruk merkbaar daalt tijdens toediening van het infuus, dan zal toediening direct gestaakt worden.

Uw arts zal precies bepalen hoeveel Levofloxacine Claris u toegediend moet krijgen. De dosering is afhankelijk van het type infectie dat u heeft en waar de infectie zich in uw lichaam bevindt. De duur van de behandeling zal afhangen van de ernst van de infectie die u heeft. De meest voorkomende doseringen zijn:

Volwassenen en ouderen:

 • Longontsteking: 500 mg één of twee keer per dag.
 • Urineweginfectie (ook infecties aan de nieren en de blaas): 250 mg één keer per dag (de dosering kan verhoogd worden bij een ernstige infectie).
 • Infectie aan de prostaat: 500 mg twee keer per dag
 • Infecties van de huid en weke delen, inclusief spieren: 500 mg twee keer per dag.

Volwassenen met verminderde nierfunctie:

Uw arts moet u mogelijk een lagere dosering toedienen.

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar:

Dit geneesmiddel mag niet toegediend worden bij kinderen tot 18 jaar.

Uw arts of verpleegkundige zal ervoor zorgen dat u de juiste dosering toegediend krijgt. Als u per ongeluk meer Levofloxacine Claris toegediend heeft gekregen dan de bedoeling was, kunnen symptomen van het zenuwstelsel optreden, zoals verwardheid, duizeligheid, verminderd bewustzijn en toevallen (convulsies) en hartafwijkingen die mogelijk leiden tot een abnormaal hartritme. Raadpleeg uw arts als u denkt dat u teveel Levofloxacine Claris toegediend heeft gekregen.

Als u denkt dat een dosis niet is toegediend, bespreek dit dan met uw arts of verpleegkundige. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Uw arts kan besluiten om de infuustherapie te staken en de behandeling voort te zetten met levofloxacine tabletten. Vertel uw arts als u zich aan het eind van de behandeling nog steeds ziek voelt.

Page 5 of 11 10-04-13

Heeft u nog andere vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Ernstige allergische reacties is een zeer zelden voorkomende bijwerking van Levofloxacine Claris. Symptomen hiervan kunnen bestaan uit uitslag, moeilijkheden met slikken of ademhalen, zwellen van de lippen, gezicht, keel of tong. Als u een van deze verschijnselen ervaart, vertel dit dan onmiddellijk aan uw arts of verpleegkundige.

De volgende bijwerkingen zijn waargenomen bij het gebruik van dit geneesmiddel, weergegeven in volgorde van voorkomende frequentie:

Vaak voorkomende bijwerkingen (1 tot 10 op de 100 personen kunnen deze krijgen):

 • Misselijkheid, diarree,
 • Toename in het bloed van bepaalde leverenzymen,
 • Lokale reacties op de plaats van infusie
 • Ontsteking van een ader.

Soms voorkomende bijwerkingen (1 tot 10 op 1.000 personen kunnen deze krijgen):

 • Jeuk en huiduitslag
 • Verminderde eetlust, maagklachten en gestoorde spijsvertering (dyspepsie), braken of pijn in de maagstreek, opgeblazen gevoel, winderigheid (flatulentie), verminderde stoelgang (constipatie),
 • Hoofdpijn, duizeligheid, draaierigheid (vertigo), slaperigheid, slaapproblemen, nervositeit,
 • Verhoogde of verlaagde concentraties van witte bloedcellen,
 • Afwijkingen in het bloedbeeld als het gevolg van leverstoornissen of nierproblemen,
 • Algehele zwakte. Elke behandeling met antibiotica kan leiden tot een verstoring van het evenwicht van micro-organismen (bacteriën en schimmels) die bij elk mens van nature voorkomen. Als gevolg daarvan kan het aantal bacteriën of schimmels toenemen. Dit zal in sommige gevallen behandeld moeten worden.

Zelden voorkomende bijwerkingen (1 tot 10 op 10.000 personen kunnen deze krijgen):

 • Bloederige diarree welke in zeldzame gevallen kan duiden op een onsteking in de darm (enterocilitis) als ook ontsteking van de dikke darm (pseudomembraneuze colitis),
 • Een tintelend gevoel in bijvoorbeeld de handen (paraesthesie), trillen, toevallen (convulsies) en verwarring,
 • Angst, depressie, psychotische reacties, onrust (agitatie),
 • Abnormaal snel kloppen van het hart, abnormaal lage bloeddruk,
 • Pezen pijnlijk en ontsteking (tendonitis), pijn in gewrichten of spierpijn,
 • Afname van het aantal bloedplaatjes, met als gevolg het gemakkelijker krijgen van blauwe plekken en bloedingen, laag aantal witte bloedcellen (neutropenie),
 • Moeite met ademhalen of piepende ademhaling (bronchospasme),
Page 6 of 11 10-04-13
 • Kortademigheid (dyspneu),
 • Hevige jeuk, netelroos (urticaria).

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (minder dan één op 10,000 personen kunnen deze krijgen):

 • Hevige allergische reactie. Tekenen kunnen zijn uitslag, problemen met slikken of ademhalen, opzwellen van de lippen, gezicht, keel of tong,
 • Plotselinge snelle daling van de bloeddruk of flauwvallen (shock), toegenomen gevoeligheid van de huid voor zon en ultraviolet licht,
 • Afname van de bloedsuikerspiegel naar een te laag niveau (hypoglykemie) wat in het bijzonder van belang is voor patiënten die behandeld worden voor suikerziekte (diabetes),
 • Gezichtsproblemen (visusstoornissen) en gehoorproblemen, verstoring van reuk en smaak,
 • Branderig, tintelend gevoel, pijn of gevoelloosheid. Dit kunnen tekenen zijn van het verschijnsel “neuropathie”,
 • Hallucinaties, psychotische reacties met risico op zelfmoordgedachten en zelfmoordpogingen,
 • Falen van de bloedcirculatie (lijkt op een anafylactische shock),
 • Peesscheuring- vooral van de grote pees aan de achterkant van de enkel (achillespees) wat kan ontstaan binnen 48 uur na het starten van de behandeling,dit kan aan beide zijden optreden (bilateraal), spierzwakte, wat met name van belang kan zijn voor patiënten met myastenia gravis (een zeldzame ziekte van het zenuwstelsel),
 • Ernstige afname van het aantal witte bloedcellen (agranulocytose) met als gevolg het terugkeren of langdurig aanhouden van koorts, keelpijn en weer zieker voelen,
 • Ontsteking van de lever, nierfunctiestoornissen en in enkele gevallen nierfalen als een gevolg van een allergische reactie van de nier (intertestitiële nefritis),
 • Koorts,
 • Allergische reacties van de longen.

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

 • Ernstige blaarvorming op huid en slijmvliezen (Steven’s Johnson syndroom), toxische epidermale necrolyse (Lyell syndroom) en erythema exsudativum multiforme Mucocutane verschijnselen (bijvoorbeeld netelroos of blozen) kunnen soms al optreden na toediening van de eerste dosis,
 • Hartafwijkingen,
 • Abnormaal snelle hartslag,
 • Levensbedreigende onregelmatige hartslag,
 • Verandering van het hartritme (dit heet ‘verlenging van het QT interval’, en wordt vastgesteld met een ECG, een hartfilmpje),
 • Reacties in de spieren die leiden tot spiercelschade (rhabdomyolyse),
 • Afname van het aantal rode bloedcellen (anemie) als gevolg van schade aan de bloedcellen, afname van het aantal van alle soorten bloedcellen,
 • Geelverkleuring van de huid of oogwit (geelzucht),
Page 7 of 11 10-04-13
 • Ernstige leverschade, zo ook gevallen van acuut leverfalen, zijn in verband gebracht met gebruik van levofloxacine, vooral bij patiënten met ernstige onderliggend ziektes,
 • Overmatig zweten (hyperhidrose),
 • Pijn, waaronder pijn in de rug, borst en de ledematen,
 • Oorsuizen (tinnitus),
 • Versterkte reactie van het immuunsysteem (hypersensitiviteit).

Andere ongewenste bijwerkingen die in verband gebracht zijn met de toediening van dit type geneesmiddelen (fluorchinolonen):

 • Extrapyramidale (neurologische) symptomen en andere verstoringen van de motoriek,
 • Kleinevatenvasculitis (ontsteking van de kleine bloedvaten),
 • Optreden van aanvallen van porfyrie bij patiënten met porfyrie (een zeer zeldzame stofwisselingsziekte).

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na EXP.: Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Niet in de vriezer bewaren.

Bewaar de fles/infuuszak tot gebruik in de originele verpakking ter bescherming tegen licht. Bescherming tegen licht is niet nodig tijdens toedienen.

Als de verpakking is aangebroken (rubberen stop aangeprikt) moet de oplossing onmiddellijk (binnen 3 uur) gebruikt worden om verontreiniging met bacteriën te voorkomen.

Alleen heldere oplossingen zonder deeltjes mogen gebruikt worden. Gebruik het product niet als de verpakking is beschadigd.

Ongebruikte oplossing moet weggegooid worden.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u moet doen met geneesmiddelen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Page 8 of 11 10-04-13

Anvullende Informatie

De werkzame stof in dit middel is levofloxacine (als levofloxacine hemihydraat).

1 ml oplossing voor infusie bevat 5 mg levofloxacine

100 ml oplossing voor infusie bevat 500 mg levofloxacine.

De andere stoffen zijn: natriumchloride, natriumhydroxide (voor pH aanpassing), zoutzuur (voor pH aanpassing) en water voor injectie

Levofloxacine Claris 5 mg/ml, oplossing voor infusie is een heldere gele tot groen-gele oplossing. De oplossing is verkrijgbaar in een 100 ml glazen fles met een rubber stop en een flip-off verzegeling en in een 100 ml Non PVC infuuszak.

De 100 ml flessen zijn verpakt per 1, 5 of 10.

De 100 ml infuuszakken zijn verpakt per 1, 5 of 10.

Mogelijk worden niet alle verpakkingen op de markt gebracht.

Houder van de vergunningvoor het in de handel brengen en fabrikant:

Registratiehouder:

Claris Lifesciences (UK) Ltd. Crewe Hall, Crewe, Cheshire CW1 6UL, Verenigd Koninkrijk

Fabrikant:

Svizera Europe B.V. Antennestraat 43, 1322 AH, Almere Nederland

Peckforton Pharmaceuticals Limited Crewe Hall, Crewe, Cheshire, CW1 6UL Verenigd Konkrijk

Sia Unifarma

Brivibas Gatve 414/K-2 , Riga Letland

SIDEFARMA- Sociedade Industrial de Expansão Farmacêutica, S.A. Rua da Guiné, n.º 26 2689-514 Prior Velho

Page 9 of 11 10-04-13

Portugal

Dit geneesmiddel is in het register voor geneesmiddelen ingeschreven onder

RVG108785

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

België Levofloxacin Claris 5 mg/ml solution pour perfusion
Duitsland Levofloxacin Claris 5 mg/ml Infusionslösung
Frankrijk Levofloxacin Claris
Ierland Levofloxacin 5 mg/ml Solution for infusion
Italië Levofloxacina Claris
Luxemburg Levofloxacin Claris
Letland Levofloxacin Claris
Nederland Levofloxacine Claris 5 mg/ml, oplossing voor infusie
Portugal Levofloxacina Claris
Verenigd Levofloxacin 5 mg/ml Solution for infusion
Koninkrijk  

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in april 2013.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen en medisch personeel:

Levofloxacine Claris 5 mg/ml, oplossing voor infusie

Wijze van toediening

Levofloxacine Claris is alleen bedoeld voor langzame intraveneuze toediening één tot twee keer per dag.

Duur van de toediening

De inloopduur van het infuus moet minimaal 30 minuten bedragen voor 250 mg, of 60 minuten voor 500 mg Levofloxacine Claris.

De volgende aanbevelingen kunnen gegeven worden voor de dosering van Levofloxacine Claris

Dosering bij patiënten met een normale nierfunctie (creatinine klaring > 50 ml/min):

Indicatie Dagelijks doseerschema (afhankelijk van de
  ernst)
Longontsteking 500 mg één- of tweemaal per dag
Gecompliceerde urineweginfecties, 250 mg éénmaal per dag*
inclusief pyelonefritis  
Chronische bacteriële prostatitis 500 mg éénmaal per dag
Page 10 of 11 10-04-13
Infecties aan huid en weke delen 500 mg tweemaal per dag

*Verhogen van de dosering moet overwogen worden bij gevallen van zeer ernstige infectie en speciale aandacht moet uitgaan naar beschikbare informatie over resistentie voor levofloxacine voor aanvang van de therapie. Vanwege toegenomen resistentie van E. coli, moeten doseringen van 500 mg/dag overwogen worden.

Dosering bij patiënten met een verminderde nierfunctie (creatinineklaring ≤ 50 ml/min)

  Doseringsregime    
  250 mg/24 uur 500 mg/24 uur 500 mg/12 uur
Creatinine- Eerste dosis: 250 mg eerste dosis: 500 mg Eerste dosis: 500 mg
klaring      
50 - 20 ml/min daarna: 125 mg/24 uur daarna: 250 mg/24 uur daarna : 250 mg/12 uur
19 - 10 ml/min daarna: 125 mg/48 uur daarna: 125 mg/24 uur daarna: 125 mg/12 uur
< 10 ml/min daarna: 125 mg/48 uur daarna: 125 mg/24 uur daarna: 125 mg/24 uur
(geldt ook bij      
haemodialyse      
en CAPD) 1      

1Geen verdere doses zijn nodig na haemodialyse of continue ambulante peritoneale dialyse (CAPD).

Mengen met andere oplossingen voor infusie

Levofloxacin Claris kan gemengd worden met de volgende oplossingen voor infusie: 0.9 % natriumchloride oplossing USP

5 % glucose injectie USP

2.5 % glucose in Ringer-oplossing

Combinatieoplossingen voor parenterale voeding (aminozuren, koolhydraten en electrolyten)

Onverenigbaarheden

Levofloxacine Claris is onverenigbaar met heparine of alkalische oplossingen (bijvoorbeeld natriumwaterstofcarbonaat)

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies

Vanuit microbiologisch oogpunt moet de oplossing voor infusie onmiddellijk gebruikt worden. In het geval van niet direct gebruik, is de gebruiker verantwoordelijk voor de bewaartermijn en bewaarcondities van het product (zie ook punt 5: “Hoe bewaart u Levofloxacine Claris?”)

Zoals voor alle geneesmiddelen geldt dienen ongebruikte hoeveelheden te worden vernietigd overeenkomstig de lokaal geldende voorschriften.

Informatie over het bewaren

Zie punt 5 “Hoe bewaart u dit middel”?

Page 11 of 11 10-04-13

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.