Losartankalium Medana 50 mg, filmomhulde tabletten

Illustratie van Losartankalium Medana 50 mg, filmomhulde tabletten
Stof(fen) Losartan
Toelating Nederland
Producent Medana
Verdovend Nee
ATC-Code C09CA01
Farmacologische groep Angiotensine ii receptorblokkers (arbs), gewoon

Vergunninghouder

Medana

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Losartan behoort tot een groep geneesmiddelen die “angiotensine II-receptorantagonisten” genoemd worden.

Angiotensine II is een stof die in het lichaam wordt geproduceerd en zich aan receptoren in bloedvaten bindt, waardoor deze nauwer worden. Daardoor stijgt de bloeddruk. Losartan voorkomt de binding van angiotensine II aan deze receptoren, waardoor de bloedvaten zich ontspannen waardoor de bloeddruk omlaag gaat. Losartan zorgt er bij patiënten met hoge bloeddruk en type 2-diabetes voor dat de nierfunctie langzamer achteruit gaat.

Losartankalium Medana 50 mg wordt gebruikt voor:

 • de behandeling van patiënten met hoge bloeddruk (hypertensie) bij volwassenen en bij kinderen en adolescenten van 6 – 18 jaar oud.
 • bescherming van de nieren bij patiënten met hoge bloeddruk en type 2-diabetes en met laboratoriumwaarden die een verminderde nierfunctie en proteïnurie (een aandoening met een abnormaal aantal eiwitten in de urine) van meer dan of gelijk aan 0,5 gram per dag aantonen.
 • de behandeling van patiënten met een aanhoudende slechte pompfunctie van het hart (hartfalen) als behandeling met angiotensineconversie-enzymremmers (ACE-remmers, medicijn voor verlaging van hoge bloeddruk) door uw arts niet geschikt wordt gevonden. Als het hartfalen bij u gestabiliseerd is met een ACE-remmer, moet u niet worden overgezet naar losartan.
 • patiënten met hoge bloeddruk en verdikking van de linkerhartkamer (ventrikel),

Losartankalium Medana 50 mg vermindert het risico op een beroerte.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken:

 • als u bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • als uw lever erg slecht werkt
 • als u meer dan 3 maanden zwanger bent (het is ook beter om Losartankalium Medana 50 mg te vermijden aan het begin van de zwangerschap, zie ook ‘Zwangerschap’).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel

Vertel het uw arts als u denkt dat uw zwanger bent of als u zwanger wilt worden. Het gebruik van Losartankalium Medana 50 mg wordt niet aanbevolen tijdens het begin van de zwangerschap en dient niet te worden gebruikt als u meer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het ernstige nadelige effecten voor de baby kan hebben bij gebruik in deze zwangerschapsfase (zie ook ‘Zwangerschap’).

Het is in de volgende gevallen belangrijk dat u met uw arts overlegt voordat u Losartankalium Medana 50 mg gebruikt:

 • als u ooit angio-oedeem heeft gehad (zwelling van gezicht, lippen, keel en/of tong) (zie ook rubriek 4 ‘Mogelijke bijwerkingen’),
 • als u extreem veel moet braken of diarree heeft, waardoor u extreem veel vocht en/of zout verloren heeft,
 • als u diuretica krijgt (middelen waardoor u meer plast) of op een zoutarm dieet staat waardoor u extreem veel vocht en zout verliest (zie onder rubriek 3 'Dosering in speciale patiëntengroepen'),
 • als bekend is dat bij u de bloedvaten naar uw nieren vernauwd of geblokkeerd zijn, of als u onlangs een niertransplantatie heeft ondergaan,
 • als uw lever niet goed werkt (zie rubrieken 2 ‘Wanneer mag u dit middel niet gebruiken’ en 3 ‘Dosering bij speciale patiëntengroepen’),
 • als u lijdt aan hartfalen met of zonder een verminderde nierfunctie of als u lijdt aan hartfalen met gelijktijdig optredende ernstige levensbedreigende hartritmestoornissen. Voorzichtigheid is vooral geboden als u tegelijkertijd wordt behandeld met een zg. bètablokker,
 • als u problemen heeft met uw hartkleppen of de hartspier,
 • als u een coronaire hartziekte heeft (veroorzaakt doordat er minder bloed door de bloedvaten van het hart kan stromen) of een cerebrovasculaire ziekte heeft (veroorzaakt doordat er minder bloed door de bloedvaten in de hersenen kan stromen).
 • als u lijdt aan primair hyperaldosteronisme (een syndroom waarbij de bijnier meer van het hormoon aldosteron maakt als gevolg van een afwijking aan de klier).

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Losartankalium Medana 50 mg is bij kinderen onderzocht. Uw arts kan u meer informatie geven. Losartankalium Medana 50 mg wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen die problemen met de nieren of lever hebben, of kinderen jonger dan 6 jaar, omdat de gegevens bij deze patiënten beperkt zijn.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen, voor kruidenpreparaten en

natuurproducten.

Vooral als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt terwijl u ook met Losartankalium Medana 50 mg wordt behandeld, moet u voorzichtig zijn:

 • andere bloeddrukverlagende middelen, omdat deze uw bloeddruk nog sterker kunnen verlagen. De bloeddruk kan ook door één van de volgende geneesmiddelen/geneesmiddelklassen worden verlaagd: tricyclische antidepressiva (middelen tegen depressie), antipsychotica (middelen tegen psychische aandoeningen), baclofen, amifostine
 • middelen die het kalium vasthouden of de concentratie kalium kunnen verhogen (bv. kaliumsupplementen, zoutvervangers met kalium of kaliumsparende medicijnen zoals bepaalde diuretica [amiloride, triamtereen, spironolacton] of heparine)
 • niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen zoals indometacine, waaronder COX-2- remmers (medicijnen tegen ontsteking die ook pijn kunnen verlichten), omdat zij het bloeddrukverlagend effect van losartan kunnen verminderen.

Als uw nieren minder goed werken kan gelijktijdig gebruik van deze geneesmiddelen de nierfunctie nog verder verslechteren.

Geneesmiddelen die lithium bevatten (geneesmiddelen tegen manisch depressiviteit) mogen zonder nauwkeurige controle door uw arts niet in combinatie met losartan worden gebruikt.

Speciale voorzorgsmaatregelen (zoals bloedonderzoeken) kunnen nodig zijn.

Waarop moet u letten met eten en drinken

Losartankalium Medana 50 mg kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Vertel het uw arts als u denkt dat u zwanger bent of als u zwanger wilt worden. Gewoonlijk zal uw arts u adviseren te stoppen met het gebruik van Losartankalium Medana 50 mg voor u zwanger wordt of zodra u weet dat u zwanger bent en in plaats van Losartankalium Medana 50 mg een ander geneesmiddel te gebruiken. Losartankalium Medana 50 mg wordt niet aanbevolen voor gebruik tijdens het begin van de zwangerschap en dient niet te worden gebruikt als u meer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het ernstige nadelige effecten voor de baby kan hebben bij gebruik vanaf een zwangerschapsduur van 3 maanden.

Borstvoeding

Vertel het uw arts als u borstvoeding geeft of hiermee wilt beginnen. Losartankalium Medana 50 mg wordt niet aanbevolen voor moeders die borstvoeding geven. Uw arts kan tot een andere behandeling voor u besluiten als u borstvoeding wilt geven, met name als uw baby pas geboren is of te vroeg is geboren.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er is geen onderzoek gedaan naar het effect op de rijvaardigheid en het gebruik van machines. Het is onwaarschijnlijk dat Losartankalium Medana 50 mg van invloed is op uw rijvaardigheid of het gebruiken van machines. Maar net als met vele andere geneesmiddelen voor de behandeling van hoge bloeddruk kan losartan bij sommige mensen duizeligheid of slaperigheid veroorzaken. Als u duizelig of slaperig wordt, moet u met uw arts overleggen voordat u dergelijke activiteiten uitvoert.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het innemen van Losartankalium Medana 50 mg nauwgezet de instructies van uw arts. Uw arts bepaalt welke dosis van Losartankalium Medana 50 mg goed voor u is, afhankelijk van uw

aandoening en of u andere medicijnen gebruikt. Voor een constante verlaging van uw bloeddruk is het belangrijk om Losartankalium Medana 50 mg te gebruiken zolang als uw arts dat voorschrijft.

Volwassen patiënten met hoge bloeddruk

De behandeling begint meestal met 50 mg losartan (één tablet Losartankalium Medana 50 mg) eenmaal per dag. Drie tot zes weken na begin van de behandeling moet het maximale bloeddrukverlagende effect bereikt zijn. Bij sommige patiënten kan de dosis later nog worden verhoogd naar 100 mg losartan (twee tabletten Losartankalium Medana 50 mg of één tablet Losartankalium Medana 100 mg) eenmaal per dag.

Als u het idee heeft dat het effect van losartan te sterk of te zwak is, overleg dan met uw arts of apotheker.

Gebruik bij kinderen en adolescenten (6 tot 18 jaar oud)

De aanbevolen startdosis bij patiënten die tussen 20 en 50 kg wegen is 0,7 mg losartan per kg lichaamsgewicht, eenmaal per dag toegediend (tot 25 mg Losartankalium Medana 25 mg). De arts kan de dosis verhogen als de bloeddruk niet onder controle komt.

Volwassen patiënten met hoge bloeddruk en type 2-diabetes  
De behandeling begint meestal met 50 mg losartan (één tablet Losartankalium Medana 50 mg)

eenmaal per dag. De dosis kan later worden verhoogd naar 100 mg losartan (twee tabletten Losartankalium Medana 50 mg of één tablet Losartankalium Medana 100 mg) eenmaal per dag, afhankelijk van de reactie van uw bloeddruk.

Losartan kan met andere bloeddrukverlagende medicijnen (zoals diuretica, calciumantagonisten, alfa- of bètablokkers, en centraal werkende middelen) gecombineerd worden en ook met insuline en andere veelgebruikte medicijnen die de hoeveelheid glucose in uw bloed verlagen (bijvoorbeeld sulfonylureumderivaten, glitazonen en glucosidaseremmers.

Volwassen patiënten met hartfalen

De behandeling begint meestal met 12,5 mg losartan eenmaal per dag. Over het algemeen moet de dosis wekelijks stap voor stap worden verhoogd (bijvoorbeeld 12,5 mg/dag in de eerste week, 25 mg/dag in de tweede week, 50 mg/dag in de derde week) tot de gebruikelijke onderhoudsdosis van 50 mg losartan (één tablet Losartankalium Medana 50 mg) eenmaal per dag bereikt is, afhankelijk van uw aandoening.

Bij de behandeling van hartfalen wordt losartan meestal gecombineerd met een diureticum (geneesmiddel waardoor u meer plast) en/of digitalis (middel waardoor uw hart sterker en effectiever pompt) en/of een bètablokker.

Dosering in speciale patiëntengroepen

De arts kan een lagere dosis adviseren, vooral als de behandeling wordt begonnen bij bepaalde patiënten, zoals patiënten die met sterke plaspillen worden behandeld, patiënten met een slecht werkende lever, of patiënten die ouder zijn dan 75 jaar. Gebruik van losartan wordt niet aanbevolen bij patiënten bij wie de lever erg slecht werkt (zie rubriek 'Wanneer mag u dit middel niet gebruiken').

Toediening

De tabletten moeten met een glas water worden ingenomen. U moet proberen uw dagelijkse dosis elke

dag rond hetzelfde tijdstip in te nemen. Het is belangrijk dat u Losartankalium Medana 25 mg/100 mg blijft gebruiken tot uw arts u andere instructies geeft.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Als u per ongeluk te veel tabletten inneemt, neem dan direct contact op met uw arts.

Verschijnselen van een overdosis zijn lage bloeddruk, verhoogde hartslag, mogelijk verlaagde hartslag.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Als u per ongeluk een dagelijkse dosis overslaat, neem dan de volgende dosis zoals gebruikelijk in. Neem geen dubbele dosis in om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Als u de volgende verschijnselen krijgt, stop dan met het gebruik van losartan en raadpleeg direct uw arts of ga naar de eerste hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis:

Een ernstige allergische reactie (uitslag, jeuk, zwelling van gezicht, lippen, mond of keel welke mogelijk moeilijk slikken of ademen kan veroorzaken).

Dit is een ernstige maar zeldzame bijwerking die optreedt bij meer dan 1 op de 10.000 patiënten maar minder dan 1 op de 1000 patiënten. Het kan zijn dat u spoedeisende medische zorg nodig heeft of moet worden opgenomen in het ziekenhuis.

De bijwerkingen van geneesmiddelen worden als volgt ingedeeld: zeer vaak: bij meer dan 1 van de 10 patiënten

vaak: bij 1 tot 10 van de 100 patiënten soms: bij 1 tot 10 van de 1000 patiënten zelden: bij 1 tot 10 van de 10.000 patiënten

zeer zelden: bij minder dan 1 van de 10.000 patiënten

niet bekend: op basis van de bekende gegevens kan de frequentie niet worden vastgesteld

De volgende bijwerkingen zijn met Losartankalium Medana 50 mg gemeld:

Vaak:

 • duizeligheid
 • lage bloeddruk
 • lage bloeddruk (vooral na extreem veel verlies van vocht uit het lichaam naar de bloedvaten, bijvoorbeeld bij patiënten met ernstig hartfalen of die met sterke plaspillen worden behandeld)
 • dosisafhankelijke effecten zoals verlaging van de bloeddruk bij het opstaan uit een liggende of zittende houding
 • zwakte
 • vermoeidheid
 • te weinig suiker in het bloed (hypoglykemie)
 • te veel kalium in het bloed (hyperkaliëmie)
 • veranderingen in nierfunctie waaronder nierfalen
 • minder rode bloedlichaampjes (anemie)
 • hogere concentraties ureum in het bloed, creatinine en kalium in het serum bij patiënten met hartfalen.

Soms:

 • slaperigheid
 • hoofdpijn
 • slaapstoornissen
 • gevoel dat het hart sneller klopt (palpitaties)
 • ernstige pijn op de borst (angina pectoris)
 • kortademigheid (dyspnoe)
 • buikpijn
 • verstopping
 • diarree
 • misselijkheid
 • braken
 • netelroos (urticaria)
 • jeuk (pruritus)
 • uitslag
 • plaatselijke zwelling (oedeem)
 • hoest.

Zelden:

 • overgevoeligheid
 • angio-oedeem
 • ontsteking van bloedvaten (vasculitis, waaronder Henoch-Schönlein-purpura)
 • gevoelloosheid of tintelend gevoel (paresthesie)
 • flauwvallen (syncope)
 • zeer snelle en onregelmatige hartslag (atriumfibrilleren)
 • beroerte
 • leverontsteking (hepatitis)
 • verhoogd serum alanineaminotransferase (ALT) in het bloed (afwijkende leverfunctietesten), wat meestal na stopzetting van de behandeling verdwijnt.

Niet bekend:

 • verminderd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie)
 • migraine
 • smaakstoornis
 • gestoorde leverfunctie
 • pijn in spieren en gewrichten
 • griepachtige symptomen
 • rugpijn en urinewegontsteking
 • verhoogde gevoeligheid voor zonlicht (lichtgevoeligheid)
 • onverklaarbare spierpijn met donkere (theekleurige) urine (rabdomyolyse)
 • impotentie
 • ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis)
 • lage concentraties natrium in het bloed (hyponatriëmie)
 • depressie
 • een algeheel minder goed gevoel (malaise)
 • tuitende, suizende, bulderende of klikkende geluiden in de oren (tinnitus).

De bijwerkingen bij kinderen zijn vergelijkbaar met die bij volwassenen.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik Losartankalium Medana 50 mg niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Bewaar Losartankalium Medana 50 mg in de oorspronkelijke verpakking.

Open de doordrukverpakking niet totdat u klaar bent om het geneesmiddel te gebruiken.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

Het werkzame bestanddeel is losartankalium.

Elke tablet Losartankalium Medana 50 mg bevat 50 mg losartankalium (overeenkomend met 45,8 mg losartan).De overige ingrediënten zijn: microkristallijne cellulose (E460a), natriumstearylfumaraat, croscarmellosenatrium (E468), watervrij colloïdaal siliciumdioxide (E551), hydroxypropylmethylcellulose (E464), polyoxyethyleen-40-stearaat (E431) en titaandioxide (E171).

Losartankalium Medana 50 mg bevat 4,24 mg (0,108 mEq) kalium.

Hoe ziet Losartankalium Medana 50 mg eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Losartankalium Medana 50 mg wordt geleverd als filmomhulde tabletten met breukgleuf met 50 mg losartankalium.

Losartankalium Medana 50 mg wordt geleverd in de volgende verpakkingsgroottes: een doosje met 3 blisterverpakkingen van 10 tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Medana Pharma S.A.

10 Władysława Łokietka Street

98-200 Sieradz Polen

Fabrikant

Sofarimex Industria Química e Farmaceutica Lda

Av. Industrias, Alto do Colaride, Agualva-2735-213, Cacém

Portugal

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in januari 2013

Advertentie

Stof(fen) Losartan
Toelating Nederland
Producent Medana
Verdovend Nee
ATC-Code C09CA01
Farmacologische groep Angiotensine ii receptorblokkers (arbs), gewoon

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.