Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Molaxole helpt u een betere stoelgang te krijgen, zelfs als u al lange tijd last hebt van verstopping (obstipatie). Molaxole werkt ook bij zeer ernstige obstipatie (dit heet ‘fecale impactie’).

Macrogol 3350 vergroot het volume van de ontlasting door water te binden, wat leidt tot normalisatie van de dikke darm beweging. Het fysiologische gevolg is een verbeterde beweging van de verzachte ontlasting door de dikke darm en vergemakkelijking van de stoelgang. De zouten in de samenstelling helpen bij het handhaven van de zout- of waterbalans van het lichaam.

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Neem Molaxole niet in

  • als u allergisch (overgevoelig) bent voor één van de werkzame bestanddelen macrogol, natriumchloride, kaliumchloride of natriumwaterstofcarbonaat of voor één van de andere bestanddelen van Molaxole.
  • als u een afsluiting van de darm hebt, een geperforeerde darmwand of ernstige inflammatoire darmziekten, zoals terugkerende (ernstige) ontsteking van de dikke darm (colitis ulcerosa) gepaard gaande met koorts en het afscheiden van slijm soms met

bijmenging van etter en bloed, terugkerende (ernstige) ontsteking van de darmen (ziekte van Crohn) gepaard gaande met diarree, pijn in de onderbuik, wisselende koorts en vermagering, extreme opzwelling van de dikke darm gepaard gaande met hoge koorts, opgezette buik en pijn (toxisch megacolon) of een stoornis in de passage van de voedselbrij door de darm (ileus).

Wees extra voorzichtig met Molaxole

  • als u zich zwak voelt, buiten adem bent, veel dorst en hoofdpijn hebt, last hebt van hartfalen of gezwollen enkels krijgt. Stop in dit geval het gebruik van Molaxole en breng uw arts onmiddellijk op de hoogte.

Neem Molaxole niet gedurende langere perioden in, tenzij uw arts u dit heeft voorgeschreven bijvoorbeeld als u geneesmiddelen gebruikt die obstipatie kunnen veroorzaken of als u een aandoening heeft die obstipatie kan veroorzaken, zoals de ziekte van Parkinson of multiple sclerose (MS).

Inname met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Zwangerschap en borstvoeding

Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, bespreek dit dan met uw arts voordat u Molaxole inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Molaxole heeft geen invloed op de rijvaardigheid of op het vermogen om machines te bedienen.

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het innemen van Molaxole nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering bij obstipatie is:

1 sachet één tot drie maal daags. Voor de meeste patiënten is de normale dosis 1-2 sachets per dag. Afhankelijk van de individuele respons kunnen 3 sachets per dag nodig zijn. De dosering hangt af van de ernst van de obstipatie. De dosering kan tot de laagst werkzame dosis worden verlaagd na een aantal dagen. De duur van de behandeling is gewoonlijk 2 weken. Als de verschijnselen na 2 weken nog aanwezig zijn, neem dan contact op met uw arts.

Meng de inhoud van 1 sachet met een ½ glas water (ca. 125 ml). Roer totdat het poeder is opgelost is en drink het op. Desgewenst kunt u vruchtensap of -siroop toevoegen voordat u het opdrinkt.

Kinderen (tot 12 jaar): niet aanbevolen.

Fecale impactie:

Volwassenen: Een gebruikelijke dosering is 8 sachets per dag. De 8 sachets moeten binnen een periode van 6 uur worden ingenomen, indien nodig gedurende maximaal 3 dagen. Een behandeling voor fecale impactie duurt gewoonlijk niet langer dan 3 dagen.

Als u Molaxole gebruikt voor de behandeling van fecale impactie, kunt u 8 sachets mengen met één (1) liter water. De suspensie kan vervolgens in de koelkast worden bewaard.

Kinderen (tot 12 jaar): niet aanbevolen.

Patiënten met gestoorde cardiovasculaire functie:

Voor de behandeling van fecale impactie moet de dosis worden verdeeld zodat nooit meer dan twee sachets worden ingenomen binnen één uur.

Patiënten met nierinsufficiëntie:

Geen dosisaanpassing nodig voor de behandeling van obstipatie of fecale impactie.

Wat u moet doen als u meer van Molaxole heeft ingenomen dan u zou mogen

Als u te veel Molaxole inneemt en ernstige diarree krijgt of gaat braken, stopt u het gebruik van Molaxole totdat dit overgaat en begint u opnieuw met een lagere dosis. Als u zich zorgen maakt, neemt u contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Molaxole in te nemen

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Molaxole bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Vaak (bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers) Misselijkheid. Maagpijn en kramp.
  Rammelende maag en winderigheid. Diarree.
  Braken.
Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 Allergische zwelling van het gezicht,
gebruikers), de frequentie kan met de plotselinge allergische reacties. Als deze
beschikbare gegevens niet worden bepaald verschijnselen optreden stop dan onmiddellijk
  met het gebruik van dit geneesmiddel en
  neem contact op met uw arts.
  Allergische reacties, bijv. huidreactie,
  loopneus.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Molaxole niet meer na de vervaldatum die vermeld staat op het sachet en de doos na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Voor dit geneesmiddel is er geen speciale bewaartemperatuur vereist. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht. Bereide suspensie goed afgedekt bewaren in de koelkast (2 °C tot 8 °C). De bereide suspensie dient binnen zes uur gebruikt te worden.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Molaxole

  • De werkzame bestanddelen zijn macrogol 3350 (ook wel polyethyleenglycol 3350 genoemd), 13,125 g, natriumchloride 350,7 mg, natriumwaterstofcarbonaat 178,5 mg, kaliumchloride 46,6 mg.
  • De andere bestanddelen zijn acesulfaam K (E950) (zoetstof) en citroenaroma (smaakstof).

Hoe ziet Molaxole eruit en wat is de inhoud van de verpakking

Witte poeder voor orale suspensie.

Sachets van 13,8 g in een doos van 2, 6, 8, 10, 20, 30, 40, 50, 60 of 100 sachets. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Meda Pharma BV, Krijgsman 20, 1186 DM Amstelveen.

Fabrikanten

Recipharm Höganäs AB, Sporthallsvägen 6, SE-263 34 Höganäs, Zweden

Klocke Pharma-Service GmbH, Straßburger Straße 77, D-77767 Appenweier, Duitsland

In het register ingeschreven onder RVG 100287

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten in EER:

Denemarken, Finland, Frankrijk, Hongarije, IJsland, Noorwegen, Polen en Zweden: Moxalole België, Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Estland, Griekenland, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk: Molaxole

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in mei 2012.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK