Advertentie

Auteur: Astellas


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Mycamine bevat het werkzame bestanddeel micafungine. Mycamine is een antifungaal (antischimmel) geneesmiddel omdat het gebruikt wordt om infecties veroorzaakt door schimmelcellen te behandelen. Mycamine wordt gebruikt om schimmelinfecties door schimmel- of gistcellen, Candida genaamd, te behandelen. Mycamine is werkzaam bij de behandeling van systemische infecties (infecties die in uw lichaam zijn binnengedrongen). Het verstoort de productie van een deel van de schimmelcelwand. Alleen een schimmel met een complete celwand kan in leven blijven en groeien. Mycamine veroorzaakt onvolkomenheden in de schimmelcelwand, waardoor de schimmel niet meer in leven kan blijven of groeien.

Uw arts heeft u Mycamine voorgeschreven in de volgende situaties wanneer er geen andere geschikte antischimmelbehandelingen beschikbaar zijn (zie rubriek 2):

 • Voor de behandeling van volwassenen, adolescenten en kinderen met een ernstige schimmelinfectie, een zogeheten invasieve van cadidiasis-infectie (infectie die uw lichaam binnengedrongen is).
 • Voor de behandeling van volwassenen en adolescenten ≥ 16 jaar met een schimmelinfectie in de slokdarm (oesofagus), waarbij behandeling via de ader (intraveneus) geschikt is.
 • Voor de behandeling van volwassenen, adolescenten en kinderen die risico lopen op een Candida schimmelinfectie die in het lichaam binnen kan dringen.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor andere echinocandines (Ecalta of Cancidas) of voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Bij ratten leidde langdurige behandeling met micafungine tot leverschade en levertumoren. Het mogelijke risico op ontwikkeling van levertumoren bij de mens is onbekend, en uw arts zal de voordelen en risico’s van een behandeling met Mycamine bepalen voor aanvang van de behandeling met de medicatie. Informeer uw arts als u ernstige leverproblemen (bijv. leverfalen of hepatitis) of afwijkende leverfunctietests heeft gehad. Tijdens de behandeling zullen uw leverfuncties nauwkeuriger worden bepaald.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt:

 • als u hemolytische anemie (anemie door afbraak van rode bloedcellen) of hemolyse (afbraak van rode bloedcellen) hebt.
 • als u nierproblemen hebt (bijv. nierfalen en afwijkende nierfunctietest). Als dit gebeurt, kan de arts besluiten uw nierfunctie nauwkeuriger te laten controleren.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Mycamine nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Het is vooral belangrijk om uw arts te informeren indien u gebruik maakt van amfotericine B desoxycholaat, itraconazol (schimmeldodend antibioticum), sirolimus (een immunosuppressivum) of nifedipine (een calciumantagonist). Uw arts kan besluiten om de dosis van deze geneesmiddelen aan te passen.

Waarop moet u letten met eten en drinken

Aangezien Mycamine intraveneus (in een ader) wordt toegediend, gelden er geen beperkingen voor het gebruik van voedsel of drank.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Mycamine mag niet tijdens de zwangerschap worden gebruikt, tenzij er sprake is van duidelijke noodzaak. Vrouwen die Mycamine ontvangen, dienen geen borstvoeding te geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er is geen informatie over het effect van Mycamine op de rijvaardigheid of op het vermogen om machines te bedienen. Raadpleeg uw arts als u bijwerkingen heeft die problemen betreffende de rijvaardigheid of gebruik van machines veroorzaken.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Mycamine moet worden bereid en aan u worden toegediend door een arts of ander medisch personeel. Mycamine moet eenmaal daags worden toegediend, via langzame intraveneuze infusie (in een ader). Uw arts bepaalt hoeveel Mycamine u per dag moet ontvangen.

Gebruik bij volwassenen, jongeren vanaf 16 jaar en ouderen

 • De gebruikelijke dosis voor de behandeling van een invasieve Candida-infectie is 100 mg per dag voor patiënten die meer dan 40 kg wegen en 2 mg/kg per dag voor patiënten van 40 kg of minder.
 • De dosis voor de behandeling van een Candida-infectie in de slokdarm is 150 mg voor patiënten die meer dan 40 kg wegen en 3 mg/kg per dag voor patiënten van 40 kg of minder.
 • De gebruikelijke dosis ter voorkoming van invasieve Candida-infecties is 50 mg per dag voor patiënten die meer dan 40 kg wegen en 1 mg/kg per dag voor patiënten van 40 kg of minder.

Gebruik bij kinderen (inclusief pasgeborenen) en jongeren onder de 16 jaar

 • De gebruikelijke dosis voor de behandeling van een invasieve Candida-infectie is 100 mg per dag voor patiënten die meer dan 40 kg wegen en 2 mg/kg per dag voor patiënten van 40 kg of minder.
 • De gebruikelijke dosis ter voorkoming van invasieve Candida-infecties is 50 mg per dag voor patiënten die meer dan 40 kg wegen en 1 mg/kg per dag voor patiënten van 40 kg of minder.

Wat u moet doen als u meer Mycamine heeft toegediend gekregen dan u zou mogen

Uw arts controleert uw reacties en uw toestand om te kunnen bepalen welke dosis Mycamine u nodig hebt. Als u evenwel bang bent dat u misschien te veel Mycamine hebt toegediend gekregen, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts of ander medisch personeel.

Wat u moet doen als u een dosis Mycamine niet heeft ontvangen

Uw arts controleert uw reacties en uw toestand om te kunnen bepalen welke Mycamine-behandeling u nodig hebt. Als u evenwel bang bent dat u misschien een dosis Mycamine niet hebt ontvangen, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts of ander medisch personeel.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijg niet iedereen daarmee te maken.

Als u een allergische aanval, of een ernstige huidreactie (bijv. blaarvorming en vervellen van de huid) krijgt, moet u onmiddellijk uw arts of verpleegkundige raadplegen.

Mycamine kan de volgende andere bijwerkingen geven:

Vaak (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen)

 • afwijkende bloedwaarden (gedaalde witte bloedcellen [leukopenie, neutropenie]), gedaalde rode bloedcellen (anemie)
 • verlaagd kalium in het bloed (hypokaliëmie), verlaagd magnesium in het bloed (hypomagnesiëmie), verlaagd calcium in het bloed (hypocalciëmie)
 • hoofdpijn
 • ontsteking van de aderwand (op de toedieningsplaats)
 • misselijkheid, braken, diarree, buikpijn
 • afwijkende leverfunctiewaarden (stijging alkalinefosfatase, stijging aspartaat aminotransferase, stijging alaline aminotransferase)
 • verhoogde galkleurstof in bloed (hyperbilirubinemie)
 • uitslag
 • koorts
 • koude rillingen

Soms (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen)

 • afwijkende bloedwaarden (daling bloedcellen [pancytopenie]), daling bloedplaatjes (trombocytopenie), stijging in bepaald type witte bloedcellen, de eosinofielen, daling albumine in het bloed (hypoalbuminemie)
 • overgevoeligheid
 • meer transpireren
 • verlaagd natrium in het bloed (hyponatriëmie), verhoogd kalium in het bloed (hyperkaliëmie), verlaagde fosfaten in het bloed (hypofosfatemie), anorexie (eetstoornis)
 • slapeloosheid (moeite met slapen), angst, verwardheid
 • zich sloom voelen (slaperigheid), trillen, duizeligheid, veranderde smaak
 • versnelde hartslag, sterkere hartslag, onregelmatige hartslag
 • hoge of lage bloeddruk, roodheid huid
 • kortademigheid
 • indigestie, obstipatie
 • leverfalen, verhoogde leverenzymen (Gammaglutamyltransferase), geelzucht (geel worden van de huid of oogwit door lever of bloedproblemen), verlaagde gal in de darmen (cholestase), vergrote lever, leverontsteking
 • jeukende uitslag (urticaria), jeuk, roodheid huid (erytheem)
 • afwijkende nierfunctiewaarden (verhoogd bloedcreatinine, verhoogd ureum in bloed), verergerd nierfalen
 • verhoogd enzym lactaat dehydrogenase
 • vorming van stolsel in ader op toedieningsplaats, ontsteking van de injectieplaats, pijn op toedieningsplaats, ophoping van vocht in het lichaam

Zelden (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 mensen)

 • anemie door afbraak van rode bloedcellen (hemolytische anemie), afbraak van rode bloedcellen (hemolyse)

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

 • aandoening van het bloedstollingssysteem
 • shock
 • schade aan levercellen inclusief celdood
 • nierproblemen, acuut nierfalen

Extra bijwerkingen die bij kinderen en adolescenten kunnen voorkomen

De volgende bijwerkingen werden vaker bij kinderen dan bij volwassenen gemeld: Vaak (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen)

 • afname bloedplaatjes (trombocytopenie)
 • versnelde hartslag (tachycardie)
 • hoge of lage bloeddruk
 • toename galpigment in het bloed (hyperbilirubinemie), vergrote lever
 • acuut nierfalen, verhoogd ureum in bloed

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de injectieflacon en op de doos. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor de ongeopende injectieflacon gelden geen bijzondere eisen met betrekking tot de opslag.

Het gereconstitueerde concentraat en de verdunde infuusoplossing moeten onmiddellijk worden gebruikt, omdat het geen conserveermiddelen bevat tegen bacteriële besmetting. Alleen daartoe bevoegd medisch personeel dat de volledige aanwijzingen heeft gelezen kan dit geneesmiddel klaarmaken voor gebruik.

Gebruik de verdunde infuusoplossing niet als u merkt dat deze troebel is of is neergeslagen.

Ter voorkoming van lichtinwerking moet de infuusfles/-zak met de verdunde oplossing in een afsluitbare ondoorzichtige zak worden geplaatst.

De injectieflacon is uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik. Ongebruikt gereconstitueerd concentraat moet u dan ook onmiddellijk vernietigen.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is micafungine (in natriumvorm). Iedere injectieflacon bevat 50 of 100 mg micafungine (in natriumvorm).
 • De andere stoffen in dit middel zijn lactosemonohydraat, watervrij citroenzuur en natriumhydroxide.

Hoe ziet Mycamine eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Mycamine 50 mg of 100 mg poeder voor een oplossing voor infusie is een wit compact gevriesdroogd poeder. Mycamine wordt geleverd in een doos met daarin 1 injectieflacon.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Astellas Pharma Europe B.V. Sylviusweg 62

2333 BE Leiden Nederland

Fabrikant

Astellas Ireland Co., Ltd.

Killorglin, County Kerry

Ierland

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

België/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg
Astellas Pharma B.V. Branch Astellas Pharma B.V. Branch
Tél/Tel: +32 (0)2 5580710 Belgique/Belgien
  Tél/Tel: +32 (0)2 5580710
България Magyarország
Астелас Фарма ЕООД Astellas Pharma Kft.
Teл.: +359 2 862 53 72 Tel.: +36 1577 8200
Česká republika Malta
Astellas Pharma s.r.o. E.J. Busuttil Ltd
Tel: +420 236 080300 Tel: +356 21 447184
Danmark Nederland
Astellas Pharma a/s Astellas Pharma B.V.
Tlf: +45 43 430355 Tel: +31 (0)71 5455745
Deutschland Norge
Astellas Pharma GmbH Astellas Pharma
Tel: +49 (0)89 454401 Tlf: +47 6676 4600
  48
Eesti Österreich
Astellas Pharma Europe B.V. Astellas Pharma Ges.m.b.H.
Holland Tel: +43 (0)1 8772668
Tel: +31 (0)71 5455745  
Ελλάδα Polska
Astellas Pharmaceuticals AEBE Astellas Pharma Sp.z o.o.
Tηλ: +30 210 8189900 Tel.: +48 225451 111
España Portugal
Astellas Pharma S.A. Astellas Farma, Lda.
Tel: +34 91 4952700 Tel: +351 21 4401320
France România
Astellas Pharma S.A.S. S.C. Astellas Pharma SRL
Tél: +33 (0)1 55917500 Tel: +40 (0)21 361 04 95
Ireland Slovenija
Astellas Pharma Co. Ltd. Astellas Pharma Europe B.V.
Tel: +353 (0)1 4671555 Nizozemska
  Tel: +31 (0)71 5455745
Ísland Slovenská republika
Vistor hf. Astellas Pharma s.r.o., organizačná zložka
Tel: +354 535 7000 Tel: +421 2 4444 2157
Italia Suomi/Finland
Astellas Pharma S.p.A. Astellas Pharma
Tel: +39 (0)2 921381 Puh/Tel: +358 (0)9 85606000
Κύπρος Sverige
Astellas Pharmaceuticals AEBE Astellas Pharma AB
Ελλάδα Tel: +46 (0)40-650 15 00
Tηλ: +30 210 8189900  
Latvija United Kingdom
Astellas Pharma Europe B.V. Astellas Pharma Ltd.
Nīderlande Tel: +44 (0) 203 3798700
Tel: +31 (0)71 5455745  
Lietuva  
Astellas Pharma Europe B.V.  
Nyderlandai  
Tel: +31 (0)71 5455745  

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in {MM/JJJJ}.

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).

De volgende informatie is alleen bestemd voor medisch personeel.

Mycamine mag niet worden vermengd of gelijktijdig worden toegediend met andere geneesmiddelen dan de hierna vermelde stoffen. Gebruik aseptische technieken bij kamertemperatuur om Mycamine als volgt te reconstitueren en te verdunnen:

 1. Verwijder het plastic deksel van de injectieflacon en desinfecteer de stop met alcohol.
 2. Injecteer een oplossing van vijf ml natriumchloride (9 mg/ml, 0,9%) oplossing voor infusie of van glucose (50 mg/ml, 5%) oplossing voor infusie (uit een 100 ml fles/zak) aseptisch en geleidelijk in iedere injectieflacon, langs de zijkant van de binnenwand. Het concentraat zal enigszins schuimen, maar de gebruiker moet er alles aan doen om de schuimvorming zoveel mogelijk te beperken. Er moet een voldoende aantal injectieflacons met Mycamine worden gereconstitueerd om de vereiste dosis in mg te verkrijgen (zie onderstaande tabel).
 3. Draai de injectieflacon voorzichtig rond. NIET SCHUDDEN. Het poeder zal volledig oplossen. Het concentraat moet onmiddellijk worden gebruikt. De injectieflacon is uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik. Ongebruikt gereconstitueerd concentraat dient dan ook onmiddellijk te worden vernietigd.
 4. De inhoud van het gereconstitueerde concentraat moet in zijn geheel uit iedere injectieflacon worden opgezogen en worden geretourneerd in de infuusfles of –zak waaruit de oplossing oorspronkelijk is gehaald. De verdunde infuusoplossing moet onmiddellijk worden gebruikt. Bij verdunning volgens de hierboven beschreven instructies en bescherming tegen licht is de chemische en fysische stabiliteit van het middel tijdens de gebruiksperiode bewezen gedurende 96 uur bij 25°C.
 5. De infuusfles/-zak moet voorzichtig worden omgekeerd om de verdunde oplossing te verdelen maar mag NIET worden geschud, om schuimvorming te voorkomen. Gebruik de oplossing niet als deze troebel is of is neergeslagen.
 6. Ter bescherming tegen licht moet de infuusfles/zak met de verdunde oplossing in een afsluitbare ondoorzichtige zak worden geplaatst.

Bereiding van de infuusoplossing

Dosis Te gebruiken Volume Volume Standaard
(mg) mycamine-flacon natriumchloride (concentratie) infuus
  (mg/injectie- (0,9%) of van (aangevuld tot
  flacon) glucose (5%) dat gereconstitueerd 100 ml)
    toegevoegd moet poeder Eind
    worden aan   concentratie
    injectieflacon    
50 1 x 50 5 ml circa 5 ml (10 mg/ml) 0,5 mg/ml
100 1 x 100 5 ml circa 5 ml (20 mg/ml) 1,0 mg/ml
150 1 x 100 + 1 x 50 5 ml circa 10 ml 1,5 mg/ml
200 2 x 100 5 ml circa 10 ml 2,0 mg/ml

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK