Nolaid Keelpijntabletten, zuigtablet 8 mg

Illustratie van Nolaid Keelpijntabletten, zuigtablet 8 mg
Stof(fen) Lidocaine
Toelating Nederland
Producent Medice Pharma
Verdovend Nee
ATC-Code R02AD02
Farmacologische groep Keel voorbereidingen

Vergunninghouder

Medice Pharma

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Dynexan Gel 20 mg/g, gel voor oromucosaal gebruik Lidocaine BModesto B.V. Minervaweg 2 8239 DL LELYSTAD
Amylmetacresol Dichloorbenzylalcohol Lidocaïne HCl Linn 0,6/1,2/2,0 MG sinaasappel zuigtabletten Amylmetacresol Dichloorbenzyl alcohol Lidocainhydrochlorid MAE Holding B.V. Stationsweg 4 5211 TW 'S-HERTOGENBOSCH
Theranal aambeienzalf, zalf voor rectaal gebruik Lidocaine Bismut-subnitraat Bayer B.V. Siriusdreef 36 2132 WT HOOFDDORP
Trachisan 8 mg, zuigtabletten Lidocaine Engelhard Arzneimittel
Lidocaïne vaselinecrème 3% FNA DMB, crème 30 mg/g Lidocaine Tiofarma B.V. Benjamin Franklinstraat 5-10 3261 LW OUD-BEIJERLAND

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Deze zuigtabletten behoren tot de groep van de keelpijnmiddelen (plaatselijk verdovende geneesmiddelen). Door het gebruik van plaatselijk verdovende middelen wordt de keel minder gevoelig voor pijn.

Nolaid Keelpijntabletten worden gebruikt voor kortdurende plaatselijke behandeling van keelpijn bij niet-etterende ontstekingen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

  • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
  • Kinderen onder de 12 jaar mogen Nolaid Keelpijntabletten niet gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

  • als u een ernstige keelontsteking of keelpijn heeft die gepaard gaat met koorts, hoofdpijn, misselijkheid of braken. Om complicaties te vermijden mag u in dergelijke gevallen Nolaid Keelpijntabletten niet langer dan 2 dagen achtereen gebruiken zonder een arts te raadplegen.
  • bij patiënten met ernstige beschadiging en/of ontsteking van het mond- en keelslijmvlies, aangezien de opname in het lichaam (absorptie) van het werkzame bestanddeel dan verhoogd kan zijn. Dit geldt met name voor patiënten met hartklachten of patiënten die gevoelig zijn voor toevallen/stuipen (convulsies).
  • bij patiënten met een verminderde werking van de lever en/of de nieren, omdat hierdoor hogere concentraties van het werkzame bestanddeel in het bloed kunnen ontstaan.

Kinderen en adolescenten

Kinderen onder de 12 jaar mogen Nolaid Keelpijntabletten niet gebruiken (zie boven).

Er zijn onvoldoende gegevens bekend over de werkzaamheid en veiligheid van Nolaid Keelpijntabletten bij gebruik door kinderen en adolescenten. Daarom wordt het gebruik van Nolaid Keelpijntabletten niet aanbevolen bij kinderen en adolescenten tussen 12 en 17 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Nolaid Keelpijntabletten nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Plaatselijke verdoving kan het slikken bemoeilijken en het risico van verslikken verhogen, met name bij kleine kinderen. Inname van voedsel of drank direct na het gebruik van Nolaid Keelpijntabletten moet worden vermeden om verslikken of verwonding door bijten te voorkomen.

Wees voorzichtig met hete drink- of eetwaren. Er bestaat een verhoogd risico op verbranding van het mond- en keelslijmvlies omdat u warmte slechter waarneemt. Herhaald gebruik kan een verdoofd gevoel in de keel en daardoor slikproblemen veroorzaken.

Zwangerschap

Alleen indien uw arts dit strikt noodzakelijk acht, mogen Nolaid Keelpijntabletten tijdens de zwangerschap worden gebruikt.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Bij gebruik van Nolaid Keelpijntabletten volgens voorschrift is er geen risico voor het kind aanwezig. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u Nolaid Keelpijntabletten inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Nolaid Keelpijntabletten heeft geen invloed op het vermogen voertuigen te besturen of machines te bedienen.

Stoffen in Nolaid Keelpijntabletten waarmee u rekening moet houden

Nolaid Keelpijntabletten bevatten sorbitol.

Indien uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik Nolaid Keelpijntabletten altijd precies als beschreven in deze bijsluiter. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is:

Volwassenen: neem één zuigtablet met tussenpozen van ten minste 2 uur. Gebruik niet meer dan 6 zuigtabletten per dag. Laat Nolaid Keelpijntabletten langzaam in de mond oplossen.

Hoe lang moet u Nolaid Keelpijntabletten gebruiken?

Gebruik Nolaid Keelpijntabletten niet langer dan 3 dagen achter elkaar zonder uw arts te raadplegen.

In geval u bemerkt dat Nolaid Keelpijntabletten te sterk of juist te weinig werken, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Wanneer u meer Nolaid Keelpijntabletten hebt genomen dan u zou mogen, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts of apotheker.

Als u een zeer groot aantal Nolaid 8 mg zuigtabletten neemt, kan zich een lidocaïne-overdosering voordoen die symptomen zoals rusteloosheid, duizeligheid, misselijkheid of braken, gehoor- en zichtstoornissen evenals coördinatie- of bewegingsstoornissen veroorzaakt. Ernstige lidocaïne- overdosering kan toevallen, bewusteloosheid, stagnatie van de ademhaling en de bloedsomloop veroorzaken.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Zet de behandeling voort zoals hierboven beschreven (niet vaker dan elke 2 uur een zuigtablet in de mond laten oplossen, en gebruik niet meer dan 6 zuigtabletten per dag).

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Tot nu toe zijn er geen effecten bekend.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Nolaid Keelpijntabletten bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De beoordeling van bijwerking is gebaseerd op de volgende frequenties:

zeer vaak: treedt op bij meer dan 1 op de 10 gebruikers

vaak: treedt op bij meer dan 1 tot 10 op de 100 gebruikers soms: treedt op bij meer dan 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers zelden: treedt op bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers

zeer zelden: treedt op bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers

niet bekend: kan aan de hand van de beschikbare gegevens niet worden bepaald

Zelden:

  • Als gevolg van het gewenste pijnstillende effect kan de smaak worden beïnvloed of kan de tong verdoofd zijn. Deze effecten verdwijnen gewoonlijk na korte tijd.

Zeer zelden:

  • Overgevoeligheidsreacties of overgevoeligheid in de mondholte kunnen voorkomen.
  • Sorbitol in dit product kan een laxerend effect hebben.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Nolaid Keelpijntabletten niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doordrukstrip en de doos. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 25°C.

Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

  • De werkzame stof in dit middel is lidocaïnehydrochloride. Eén zuigtablet bevat 8 mg lidocaïnehydrochloride (als monohydraat).
  • De andere stoffen in dit middel zijn sorbitol (Ph. Eur.), pepermuntolie, magnesiumstearaat (Ph. Eur.) [uit plantaardige bron].

Hoe zien Nolaid Keelpijntabletten eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Nolaid Keelpijntabletten zijn witte en ronde platte zuigtabletten met een afgeronde rand.

Nolaid Keelpijntabletten zijn verkrijgbaar in verpakkingen van 2, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 36, 40, 48, 50, 60 en 100 zuigtabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

MEDICE Pharma GmbH & Co. KG Kuhloweg 37

58638 Iserlohn Duitsland

Tel.: +49 (0) 2371 152790

Fax: +49 (0) 2371 937-329 e-mail: info@medice-pharma.de

Fabrikant

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG Herzbergstr. 3

61138 Niederdorfelden Duitsland

Tel.: +49 (0) 6101 539-300

Fax: +49 (0) 6101 539-315 e-mail: info@engelhard-am.de

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Duitsland: Nolaid Lutschtabletten

Nederland: Nolaid Keelpijntabletten

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juli 2010

Advertentie

Stof(fen) Lidocaine
Toelating Nederland
Producent Medice Pharma
Verdovend Nee
ATC-Code R02AD02
Farmacologische groep Keel voorbereidingen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.