Norditropin FlexPro 15mg/1.5ml, oplossing voor injectie in een voorgevulde pen

Illustratie van Norditropin FlexPro 15mg/1.5ml, oplossing voor injectie in een voorgevulde pen
Stof(fen) Somatropine
Toelating Nederland
Producent Novo Nordisk
Verdovend Nee
ATC-Code H01AC01
Farmacologische groep Voorwaartse hypofyse kwab hormonen en analogen

Vergunninghouder

Novo Nordisk

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Norditropin FlexPro bevat somatropine, een biosynthetisch humaan groeihormoon, dat identiek is aan het groeihormoon dat van nature door het lichaam geproduceerd wordt. Kinderen hebben groeihormoon nodig om te groeien, maar ook volwassenen hebben het nodig voor hun algehele gezondheid.

Norditropin FlexPro wordt gebruikt voor de behandeling van groeistoornissen bij kinderen:

 • die geen of een zeer lage productie van groeihormoon hebben (groeihormoondeficiëntie)
 • met het syndroom van Turner (een genetische aandoening die de groei kan beïnvloeden)
 • met een verminderde nierfunctie
 • met een kleine gestalte die te klein voor de duur van de zwangerschap geboren zijn (SGA).

Norditropin FlexPro wordt gebruikt als vervanging van groeihormoon bij volwassenen:

 • Bij volwassenen wordt Norditropin FlexPro gebruikt als vervanging van groeihormoon als de eigen productie al sinds de kinderjaren verminderd is, of op volwassen leeftijd is weggevallen ten gevolge van een tumor, behandeling van een tumor of een ziekte die invloed heeft op de klier die groeihormoon produceert. Als u in uw kindertijd bent behandeld voor groeihormoondeficiëntie, zult u opnieuw worden getest nadat u bent uitgegroeid. Wanneer groeihormoondeficiëntie wordt bevestigd, moet u de behandeling voortzetten.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6, Aanvullende informatie
 • als u een niertransplantatie heeft ondergaan
 • als u een actieve tumor (kanker) heeft. Tumoren moeten in-actief zijn en u moet uw anti-tumor behandeling hebben afgerond voordat u met uw behandeling met Norditropin FlexPro begint
 • als u een acute ernstige ziekte heeft bijv. een open-hartoperatie, buikoperatie, meervoudige verwondingen na een ongeval of acute ademhalingsstoornissen
 • als u bent gestopt met groeien (gesloten groeischijven) en u geen tekort heeft aan groeihormoon.

Meld het aan uw arts als één van bovengenoemde punten op u van toepassing is.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • als u diabetes heeft
 • als u ooit kanker of een ander soort tumor heeft gehad
 • als u terugkerende hoofdpijn, visusproblemen heeft of last heeft van misselijkheid of braken
 • als u een abnormale schildklierfunctie heeft
 • als u mank gaat lopen of pijn in de onderrug krijgt, omdat dit tekenen kunnen zijn van een verkromming van de wervelkolom (scoliose)
 • als u ouder dan 60 bent, of als volwassene meer dan 5 jaar een somatropinebehandeling heeft ondergaan, aangezien de ervaring beperkt is
 • als u aan een nierziekte lijdt; in dat geval moet uw nierfunctie door uw arts gecontroleerd worden.

Meld het aan uw arts als één van bovengenoemde punten op u van toepassing is; in dat geval is Norditropin FlexPro mogelijk niet geschikt voor u.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Meld het aan uw arts als u al behandeld wordt met:

 • glucocorticoïden of geslachtssteroïden (bijv. anabole steroïden en oestrogeen) – als u Norditropin FlexPro tegelijk met een glucocorticosteroïde of een geslachtshormoon gebruikt, kan dit effect hebben op de uiteindelijk te bereiken lichaamslengte
 • cyclosporine (immunosuppressivum) – wellicht moet uw dosis worden aangepast
 • insuline – wellicht moet uw insulinedosis worden aangepast
 • schildklierhormoon - wellicht moet uw dosis worden aangepast
 • gonadotropine (een hormoon dat de geslachtsklieren stimuleert) – wellicht moet uw dosis worden aangepast
 • middelen tegen epilepsie – wellicht moet uw dosis worden aangepast.

Meld het aan uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt, of kortgeleden gebruikt heeft. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die zonder recept verkrijgbaar zijn.

Zwangerschap en borstvoeding

Geneesmiddelen die somatropine bevatten worden niet aangeraden bij vrouwen die zwanger kunnen worden en geen anticonceptie toepassen.

 • Zwangerschap. Stop de behandeling en laat het uw arts weten als u zwanger wordt terwijl u Norditropin FlexPro gebruikt
 • Borstvoeding. Gebruik geen Norditropin FlexPro terwijl u borstvoeding geeft, omdat somatropine in de moedermelk terecht kan komen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Norditropin FlexPro heeft geen invloed op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Gebruikelijke dosering

Voor kinderen is de dosis afhankelijk van hun lichaamsgewicht en hun lichaamsoppervlakte. Op latere leeftijd is de dosering afhankelijk van lengte, gewicht, geslacht en gevoeligheid voor groeihormoon. De hoeveelheid wordt net zo lang aangepast tot de juiste dosis bereikt is.

 • Kinderen met een lage of ontbrekende productie van groeihormoon: De gebruikelijke dosis is 25 tot 35 microgram per kg lichaamsgewicht per dag of 0,7 tot 1,0 mg per m2 lichaamsoppervlakte per dag.
 • Kinderen met het syndroom van Turner: De gebruikelijke dosis is 45 tot 67 microgram per kg lichaamsgewicht per dag of 1,3 tot 2,0 mg per m2 lichaamsoppervlakte per dag.
 • Kinderen met een nierziekte: De gebruikelijke dosis is 50 microgram per kg lichaamsgewicht per dag of 1,4 mg per m2 lichaamsoppervlakte per dag.
 • Kinderen die te klein voor de duur van de zwangerschap geboren zijn (SGA): De gebruikelijke dosis is 35 microgram per kg lichaamsgewicht per dag of 1,0 mg per m2 lichaamsoppervlakte per dag, totdat de eindlengte is bereikt. (In klinisch onderzoek bij kleine kinderen die te klein voor de duur van de zwangerschap geboren zijn, werden gewoonlijk doseringen van 33 en 67 microgram per kg lichaamsgewicht per dag gebruikt.)
 • Volwassenen met een lage of ontbrekende productie van groeihormoon: Als het groeihormoondeficiëntie voortduurt nadat u bent uitgegroeid, moet de behandeling worden voortgezet. De gebruikelijke startdosering is 0,2 tot 0,5 mg per dag. De dosis zal worden aangepast totdat u de juiste dosis krijgt. Als uw groeihormoondeficiëntie begint tijdens de volwassen leeftijd, is de normale aanvangsdosis 0,1 tot 0,3 mg per dag. Uw arts zal deze dosis maandelijks verhogen tot u de dosis krijgt die u uiteindelijk nodig heeft. De normale maximumdosis bedraagt 1,0 mg per dag.

Wanneer gebruikt u Norditropin FlexPro?

 • U moet uw dagelijkse dosis ’s avonds, vlak voor het slapen gaan, onder de huid injecteren.

Hoe gebruikt u Norditropin FlexPro?

Norditropin FlexPro groeihormoonoplossing wordt geleverd in een voorgevulde wegwerppen van 1,5 ml met meerdere doses.

De volledige instructie voor gebruik van Norditropin FlexPro staat op pagina 7 tot en met 18. Belangrijke instructie-punten zijn de volgende:

 • Controleer de oplossing voor het gebruik door de pen één of twee keer voorzichtig om te zwenken. Gebruik de pen niet wanneer de oplossing niet helder en kleurloos is (zie pagina 8, stap A).
 • Norditropin FlexPro is ontworpen voor gebruik in combinatie met NovoFine of NovoTwist naalden voor eenmalig gebruik met een lengte tot 8 mm.
 • Gebruik altijd een nieuwe naald voor iedere injectie
 • Kies regelmatig een andere injectieplaats om huidbeschadiging te voorkomen
 • Om het injecteren van lucht te voorkomen en te zorgen voor een juiste dosering, dient de doorvoer van groeihormoon gecontroleerd te worden, voorafgaand aan de eerste injectie met een nieuwe Norditropin FlexPro pen. Gebruik de pen niet indien er geen druppel groeihormoon aan de naaldpunt verschijnt (zie pagina 10 en 11, stap E tot en met G).
 • Uw Norditropin FlexPro pen nooit met iemand anders delen.

Hoe lang moet u Norditropin FlexPro blijven gebruiken?

 • Kinderen met een groeistoornis omdat zij het syndroom van Turner of een nierziekte hebben of te klein voor de duur van de zwangerschap zijn geboren (SGA): uw arts zal u adviseren de behandeling voort te zetten tot u niet meer groeit
 • Kinderen of volwassenen met een groeihormoondeficiëntie: uw arts zal u adviseren de behandeling voort te zetten tot in de volwassen leeftijd
 • Stop niet met het gebruik van Norditropin FlexPro zonder dit eerst met uw arts te bespreken.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

 • Als u teveel somatropine heeft geïnjecteerd moet u contact opnemen met uw arts. Langdurige overdosering kan tot abnormale groei of het grover worden van de gelaatstrekken leiden.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

 • Neem de volgende dosis net als anders, op het normale tijdstip. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

 • Stop niet met het gebruik van Norditropin FlexPro zonder dit eerst met uw arts te overleggen.
 • Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Norditropin FlexPro bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Bijwerkingen die bij kinderen en volwassenen zijn gezien (onbekende frequentie):

 • huiduitslag, piepen, gezwollen oogleden, gezicht of lippen, volledige collaps. Elk van deze tekenen kan op een allergische reactie duiden
 • hoofdpijn, oogklachten, zich ziek voelen (misselijkheid) en ziek zijn (braken). Dit kunnen tekenen zijn van een verhoogde druk in de hersenen
 • de serumspiegel van thyroxine kan dalen
 • hyperglykemie (verhoogde glucosespiegel in het bloed).

Mocht u één van deze bijwerkingen krijgen, raadpleeg dan zo spoedig mogelijk een arts. Stop het gebruik van Norditropin FlexPro totdat uw arts zegt dat u de behandeling kunt voortzetten.

Vorming van antilichamen tegen somatropine is zelden waargenomen gedurende behandeling met Norditropin.

Er zijn verhoogde spiegels van leverenzymen gemeld.

Bij patiënten die met somatropine (het werkzame bestanddeel van Norditropin FlexPro) zijn behandeld, zijn ook gevallen van leukemie en terugkeer van hersentumoren gerapporteerd, hoewel er geen bewijs is dat somatropine hiervoor verantwoordelijk was.

Raadpleeg uw arts als u denkt dat u lijdt aan één van deze aandoeningen.

Andere bijwerkingen bij kinderen

Soms (treedt op bij 1 tot 10 patiënten op 1000):

 • hoofdpijn
 • roodheid, jeuk en pijn op de injectieplaats.

Zelden (treedt op bij 1 tot 10 patiënten op 10.000):

 • huiduitslag
 • spier- en gewrichtspijn
 • gezwollen handen en voeten, doordat vocht wordt vastgehouden.

In zeldzame gevallen kregen met Norditropin FlexPro behandelde kinderen last van pijn in heup of knie, of gingen ze mank lopen. Dit kan een symptoom zijn van de ziekte van Legg-Calvé-Perthes (een aandoening aan de kop van het dijbeen) of ontstaan doordat de kop van het been uit het gewricht schiet (epifysiolyse van de femurkop) en hoeft niet te wijten te zijn aan Norditropin FlexPro.

Bij kinderen met het syndroom van Turner werd in enkele gevallen bij klinische studies een versterkte groei van handen en voeten waargenomen in verhouding tot de lengte.

Een klinische studie bij kinderen met het syndroom van Turner heeft aangetoond dat hoge doses Norditropin mogelijk het risico van het krijgen van oorinfecties kan verhogen.

Wanneer een van deze bijwerkingen ernstig wordt of als bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker, omdat de dosering eventueel moet worden verlaagd.

Andere bijwerkingen bij volwassenen

Zeer vaak (treedt op bij meer dan 1 op 10 patiënten):

 • gezwollen handen en voeten, doordat vocht wordt vastgehouden.

Vaak (treedt op bij 1 tot 10 patiënten op 100):

 • hoofdpijn
 • kriebelende huid (formicatie) en gevoelloosheid of pijn, voornamelijk in de vingers
 • gewrichtspijn en stijfheid; spierpijn.

Soms (treedt op bij 1 tot 10 patiënten op 1000):

 • diabetes type 2
 • carpaal tunnelsyndroom, tintelen en pijn in vingers en handen
 • jeuk (deze kan hevig zijn) en pijn op de injectieplaats
 • spierstijfheid

Wanneer een van deze bijwerkingen ernstig wordt of als bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker, omdat de dosering eventueel moet worden verlaagd.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos (EXP). Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaar ongebruikte Norditropin FlexPro pennen in een koelkast (2°C tot 8°C) in de originele verpakking, om de pennen te beschermen tegen licht. Niet invriezen of aan hoge temperaturen blootstellen.

Tijdens het gebruik van Norditropin FlexPro 15 mg/1,5 ml kunt u deze:

 • of tot 28 dagen bewaren in een koelkast (2°C tot 8°C),
 • of tot 21 dagen bewaren bij kamertemperatuur (beneden 25°C).

Blijf geen Norditropin FlexPro pennen gebruiken als die bevroren zijn geweest of aan te hoge temperaturen zijn blootgesteld.

Gebruik dit middel niet als de groeihormoon oplossing niet helder en kleurloos is.

Bewaar Norditropin FlexPro altijd zonder naald erop. Houd de pendop altijd op Norditropin FlexPro wanneer u deze niet gebruikt. Gebruik voor elke injectie altijd een nieuwe naald.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Instructies voor hoe u uw Norditropin FlexPro pen moet gebruiken

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is somatropine.
 • De andere stoffen in dit middel zijn mannitol, histidine, poloxameer 188, fenol, water voor injecties, zoutzuur en natriumhydroxide.

Hoe ziet Norditropin FlexPro er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

Norditropin FlexPro is een heldere, kleurloze oplossing voor injectie in een voorgevulde wegwerppen van 1,5 ml met meerdere doses.

1 ml oplossing bevat 10 mg somatropine.

1 mg somatropine komt overeen met 3 IE somatropine.

Norditropin FlexPro is verkrijgbaar in drie sterktes:

5 mg/1,5 ml, 10 mg/1,5 ml en 15 mg/1,5 ml (gelijk aan respectievelijk 3,3 mg/ml, 6,7 mg/ml en 10 mg/ml) in verpakkingsgrootten van 1 of 5 voorgevulde pennen. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Norditropin FlexPro 15 mg/1,5 ml is ingeschreven onder RVG 105182.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: Novo Nordisk B.V.

Flemingweg 18

2408 AV Alphen aan den Rijn

Fabrikant

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd, Denemarken

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in augustus 2012

Instructies over hoe u Norditropin FlexPro moet gebruiken

Lees de volgende gebruiksaanwijzingen zorgvuldig door alvorens uw Norditropin FlexPro pen te gebruiken.

Gebruik het gekleurde label om u ervan te verzekeren dat uw Norditropin FlexPro pen de sterkte groeihormoon bevat die u nodig heeft.

Lees verder voor de volgende informatie:

Uw Norditropin FlexPro pen klaarmaken voor gebruik

De doorstroming van het groeihormoon controleren

Uw dosis instellen

Uw dosis injecteren

Uw Norditropin FlexPro pen onderhouden

Belangrijke informatie

Norditropin FlexPro Schaal- Dosis- Aanwijs-Dosis-  
  Pendop Druk-
    verdeling afleesvenster pijl kiezer knop
  groeihormoon    
Naald (voorbeeld)          
Naald- Bescherm- Naald Afdek-      
verpakking dopje   plaatje      

Uw Norditropin FlexPro pen is een kant-en-klare voorgevulde groeihormoon pen met een drukknop die licht werkt. Norditropin FlexPro bevat 15 mg humaan groeihormoon oplossing en levert doses van 0,1 mg tot en met 8,0 mg, in stapjes van 0,1 mg. Norditropin FlexPro is ontworpen voor gebruik met NovoFine of NovoTwist naalden voor eenmalig gebruik met een lengte tot 8 mm.

Uw Norditropin FlexPro klaarmaken voor gebruik

Controleer het gekleurde label op uw Norditropin FlexPro pen om er zeker van te zijn dat het de sterkte groeihormoon bevat die u nodig heeft.

 1. Haal de pendop van de pen. Controleer dat de groeihormoon oplossing in de pen helder en kleurloos is door de pen één of twee keer voorzichtig om te zwenken. Als de oplossing er troebel of niet helder uitziet, gebruik de pen dan niet.
 1. Neem een nieuwe naald voor eenmalig gebruik. Verwijder het afdekplaatje en schroef de naald recht op de pen. Zorg dat de naald stevig vast zit.

Gebruik altijd een nieuwe naald voor iedere injectie omdat dat besmetting voorkomt.

De naald nooit buigen of beschadigen.

 1. Trek de naaldverpakking eraf en bewaar deze. U heeft deze na de injectie nodig om de naald veilig van de pen te halen.
 1. Verwijder het beschermdopje en gooi dit weg. Als u het beschermdopje terug op de naald probeert te plaatsen, zou u uzelf per ongeluk aan de naald kunnen bezeren. Een druppel groeihormoon kan aan de naaldpunt verschijnen. Dit is normaal.

De doorstroming van het groeihormoon controleren

Verzeker u ervan dat u uw gehele dosis krijgt door de doorstroming van het groeihormoon te controleren voordat u uw eerste dosis instelt en injecteert.

 1. Draai de dosiskiezer om de minimale dosis in te stellen, 0,1 mg.

0,1 mg ingesteld

 1. Houd de pen met de naald omhoog. Tik met de vinger een paar maal zacht tegen de bovenkant van de pen om zo eventuele luchtbelletjes naar boven te laten gaan.
 1. Druk de drukknop in totdat het getal 0 in het dosisafleesvenster op één lijn staat met de aanwijspijl en er een druppel groeihormoon aan de naaldpunt verschijnt. Als er geen druppel verschijnt, herhaal dan stap E tot en met G maximaal 6 keer. Als er na deze nieuwe pogingen geen druppel groeihormoon verschijnt, vervang dan de naald en herhaal stap E tot en met G nog éénmaal.

Als er dan nog steeds geen druppel groeihormoon verschijnt, gebruik de pen dan niet.

Zorg er altijd voor dat er een druppel groeihormoon aan de naaldpunt verschijnt vóór uw eerste injectie.

Uw dosis instellen

Gebruik de dosiskiezer op uw Norditropin FlexPro pen voor een nauwkeurige en makkelijke dosisinstelling. U kunt tot 8,0 mg per dosis instellen.

 1. Stel de dosis in die u nodig heeft door de dosiskiezer verder of terug te draaien totdat het juiste aantal mg op één lijn staat met de aanwijspijl. Voor de duidelijkheid, de dosiskiezer klikt anders wanneer hij vooruit, terug, of voorbij het resterend aantal mg wordt gedraaid. Wanneer de pen minder dan 8,0 mg bevat, stopt de dosiskiezer bij het resterend aantal mg.

Hoeveel groeihormoon is er over?

U kunt de schaalverdeling van het groeihormoon gebruiken om te zien hoeveel groeihormoon er ongeveer nog in de pen zit.

U kunt de dosiskiezer gebruiken om te zien hoeveel groeihormoon er exact nog in de pen zit – als de pen minder dan 8,0 mg groeihormoon bevat:

Draai de dosiskiezer totdat deze stopt. Het getal dat op één lijn staat met de aanwijspijl laat zien hoeveel mg er nog over is.

1,2 mg ingesteld

5,9 mg ingesteld

Gebruik de klikjes van de dosiskiezer nooit om het aantal mg te tellen dat u instelt. Alleen het dosisafleesvenster en de aanwijspijl geven het exacte aantal mg aan.

Gebruik de schaalverdeling groeihormoon nooit om de hoeveelheid groeihormoon voor injectie af te meten. Alleen het dosisafleesvenster en de aanwijspijl geven het exacte aantal mg aan.

Uw dosis injecteren

Verzeker u ervan dat u uw volledige dosis krijgt door de juiste injectietechniek te gebruiken.

 1. Steek de naald in de huid op de manier die uw arts of verpleegkundige u heeft getoond. Druk de drukknop in totdat het getal 0 in het dosisafleesvenster op één lijn staat met de aanwijspijl. Terwijl u dit doet, kunt u een klik horen of voelen. Laat de naald na injectie minimaal 6 seconden onder de huid om u ervan te verzekeren dat u de volledige dosis krijgt. Terwijl u daarop wacht kunt u de drukknop loslaten.

6 seconden

 1. Trek de naald uit de huid. Hierna kunt u mogelijk een druppel groeihormoon aan de naaldpunt zien. Dit is normaal en heeft geen invloed op de dosis die u zojuist heeft gekregen.

Gebruik de klikjes van de dosiskiezer nooit om het aantal mg te tellen dat u instelt. Alleen het dosisafleesvenster en de aanwijspijl geven het exacte aantal mg aan.

Raak het dosisafleesvenster nooit aan wanneer u injecteert, omdat dit de injectie kan blokkeren.

 1. Breng de naaldverpakking weer voorzichtig aan zonder de naald aan te raken. Schroef de naald los en gooi hem voorzichtig weg volgens de instructies van uw arts of verpleegkundige. Plaats de dop terug op de pen na ieder gebruik. Als de pen leeg is, gooi deze dan weg zonder de naald erop zoals u wordt aangeraden door uw arts of verpleegkundige en lokale overheden.

Plaats het beschermdopje nooit terug als u dit eenmaal van de naald heeft verwijderd. Dit vermindert het risico dat u uzelf bezeert aan de naald.

Bewaar de pen altijd zonder naald erop. Dit voorkomt besmetting, infectie en lekkage van groeihormoon.

Uw Norditropin FlexPro onderhouden

Uw Norditropin FlexPro pen is nauwkeurig en veilig te gebruiken. Maar u moet er met zorg mee om gaan:

 • Laat uw pen niet vallen of stoten tegen harde oppervlakken. Als u hem heeft laten vallen of als u vermoedt dat er iets mee aan de hand is, draai dan altijd een nieuwe naald voor eenmalig gebruik erop en controleer de doorstroming van groeihormoon voordat u injecteert.
 • Probeer uw pen niet opnieuw te vullen – het is een voorgevulde pen.
 • Probeer uw pen niet te repareren of uit elkaar te halen.
 • Stel uw pen niet bloot aan stof, vuil of enige soort vloeistof.
 • Was, week of smeer uw pen niet. Indien nodig, maak uw pen dan schoon met een mild reinigingsmiddel op een vochtige doek.
 • Voor informatie over hoe u uw pen bewaart, zie rubriek 5 “Hoe bewaart u Norditropin FlexPro”.

Belangrijke informatie

 • Bewaar uw pen en naalden altijd buiten bereik van anderen, vooral kinderen.
 • Deel uw pen nooit met anderen.
 • Verzorgers moeten zeer voorzichtig zijn wanneer zij met gebruikte naalden omgaan om te voorkomen dat zij zichzelf bezeren.

Advertentie

Stof(fen) Somatropine
Toelating Nederland
Producent Novo Nordisk
Verdovend Nee
ATC-Code H01AC01
Farmacologische groep Voorwaartse hypofyse kwab hormonen en analogen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.