Ridoca 250 mg harde capsules

Illustratie van Ridoca 250 mg harde capsules
Stof(fen) Temozolomide
Toelating Nederland
Producent AENORASIS
Verdovend Nee
ATC-Code L01AX03
Farmacologische groep Alkylerende middelen

Vergunninghouder

AENORASIS

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Ridoca is een geneesmiddel voor de behandeling van tumoren.

Ridoca wordt gebruikt voor de behandeling van patiënten met specifieke vormen van hersentumor:

 • pas gediagnosticeerd multiform glioblastoom. Ridoca wordt eerst gebruikt in een combinatie met bestraling (combinatiebehandelingsfase) en daarna afzonderlijk (monotherapiefase).
 • maligne glioom, zoals multiform glioblastoom en anaplastisch astrocytoom. Ridoca wordt voor deze tumoren gebruikt als ze terugkomen of verergeren na standaardbehandeling.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Neem Ridoca niet in

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor temozolomide of voor één van de andere bestanddelen van Ridoca.
 • als u een allergische reactie heeft gehad op dacarbazine (een antikankermiddel, soms DTIC genoemd). Tekenen van allergische reactie zijn een jeukerig gevoel, benauwdheid of een fluitende ademhaling, opgezwollen gezicht, lippen, tong of keel.
 • als sommige typen bloedcellen ernstig in aantal verminderd zijn (myelosuppressie), zoals een lage bloedtelling van uw witte bloedcellen en bloedplaatjes. Deze bloedcellen zijn belangrijk om infecties tegen te gaan en voor een goede bloedstolling. Uw arts zal uw bloed controleren om er zeker van te zijn dat u genoeg van deze cellen hebt voordat u begint aan de behandeling.

Wees extra voorzichtig met Ridoca

 • u dient nauwgezet gecontroleerd te worden op de ontwikkeling van een ernstige vorm van pneumonie, Pneumocystis carinii-pneumonie (PCP) genaamd. Als u een patiënt bent die pas gediagnosticeerd is (multiform glioblastoom) kunt u 42 dagen Ridoca ontvangen in combinatie met bestraling. In dit geval kan uw arts u eveneens een geneesmiddel voorschrijven om deze vorm van pneumonie (PCP) te helpen voorkomen.
 • als u voor de start van de behandeling lage bloedtellingen heeft van rode bloedcellen (anemie), witte bloedcellen en bloedplaatjes, of bloedstollingsproblemen heeft, of dit tijdens de behandeling ontwikkelt. Uw arts kan beslissen de dosis te verminderen, uw behandeling te

onderbreken, stoppen of wijzigen. U kunt ook andere behandelingen nodig hebben. In sommige gevallen kan het nodig zijn om de behandeling met Ridoca te stoppen.

 • Uw bloed zal tijdens de behandeling vaak getest worden om de bijwerkingen van Ridoca op uw bloedcellen te controleren.
 • u kan een klein risico lopen op andere veranderingen in de bloedcellen, waaronder leukemie.
 • als u last heeft van misselijkheid (misselijk gevoel in uw maag) en/of braken, wat zeer vaak voorkomende bijwerkingen van Ridoca zijn (zie rubriek 4 “Mogelijke bijwerkingen”), kan uw arts u een geneesmiddel (een anti-emeticum) voorschrijven om het braken te helpen voorkomen. Als u veel braakt voor of tijdens de behandeling, vraag dan uw arts wat het beste tijdstip is waarop u Ridoca in kunt nemen totdat het braken onder controle is. Als u braakt na het innemen van uw dosis, neem dan geen tweede dosis in op dezelfde dag.
 • als u koorts of symptomen van een infectie ontwikkelt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.
 • open, vermaal of kauw de capsules niet. Als een capsule beschadigd is, vermijd dan dat het poeder in contact komt met uw huid, ogen of neus. Vermijd inademing van het poeder. Als u per ongeluk wat poeder in uw ogen of neus krijgt, spoel dan met water.
 • als u ouder bent dan 70 jaar, kunt u ontvankelijker zijn voor infecties, blauwe plekken of bloedingen.
 • als u lever- of nierproblemen heeft, moet uw dosis Ridoca mogelijk aangepast worden.

Kinderen

Vanwege een gebrek aan ervaring dient Ridoca niet bij kinderen jonger dan 3 jaar gebruikt te worden.

Onvruchtbaarheid

Ridoca kan definitieve onvruchtbaarheid veroorzaken. Mannelijke patiënten dienen doeltreffende anticonceptiva te gebruiken en geen kind te verwekken tot 6 maanden na het stopzetten van de behandeling. Het wordt aanbevolen vóór de behandeling advies in te winnen over bewaring van sperma.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt, waaronder geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Zwangerschap en borstvoeding

Waarschuw uw arts wanneer u zwanger bent, wanneer u denkt zwanger te zijn of wanneer u van plan bent zwanger te worden. U dient tijdens de zwangerschap niet met Ridoca te worden behandeld tenzij nadrukkelijk aangegeven door uw arts.

Doeltreffende anticonceptieve voorzorgsmaatregelen moeten worden getroffen door zowel mannelijke als vrouwelijke patiënten die Ridoca gebruiken (zie ook “Wees extra voorzichtig met Ridoca, onvruchtbaarheid” hierboven).

U moet stoppen met het geven van borstvoeding gedurende de periode dat u behandeld wordt met Ridoca.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Door Ridoca kunt u zich moe of slaperig voelen. Bestuur in dat geval geen voertuig en bedien geen werktuigen of machines.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Ridoca

Ridoca harde capsules bevatten lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Dosering en duur van de behandeling

Uw arts zal uw dosis Ridoca bepalen. Deze is gebaseerd op uw omvang (lengte en gewicht) en of u een terugkerende tumor heeft en in het verleden al een chemotherapiebehandeling heeft gekregen. Het kan zijn dat u andere medicatie (anti-emetica) wordt gegeven die u voor en/of na inname van Ridoca moet innemen om misselijkheid en braken te vermijden of te controleren.

Patiënten met pas gediagnosticeerde multiform glioblastoom:

Als u een patiënt bent die pas gediagnosticeerd is, zal de behandeling in twee fasen plaatsvinden:

 • eerst behandeling in combinatie met bestraling (combinatiebehandelingsfase)
 • gevolgd door behandeling met uitsluitend Ridoca (monotherapiefase).

Combinatiebehandelingsfase

Gedurende de combinatiebehandelingsfase, zal uw arts Ridoca opstarten met een dosis van 75 mg/m2 (gebruikelijke dosering). U zal deze dosis elke dag nemen gedurende 42 dagen (tot 49 dagen) in combinatie met bestralingstherapie. De Ridoca dosis kan uitgesteld of stopgezet worden afhankelijk van uw bloedtellingen en de manier waarop u het geneesmiddel verdraagt tijdens de combinatiebehandelingsfase.

Als de bestralingstherapie beëindigd is, zult u de behandeling gedurende 4 weken onderbreken. Dit zal uw lichaam de kans geven om te herstellen.

Daarna begint u met de monotherapiefase.

Monotherapiefase

Gedurende de monotherapiefase, zullen de dosering en de wijze waarop u Ridoca inneemt anders zijn. Uw arts zal uw precieze dosis bepalen. Er kunnen tot 6 behandelingsperioden (cycli) zijn. Elke duurt 28 dagen. U zal uw nieuwe dosis Ridoca afzonderlijk nemen gedurende de eerste 5 dagen (“doseerdagen”) van elke cyclus. De eerste dosis zal 150 mg/m2 bedragen. Daarna zult u 23 dagen zonder Ridoca hebben. Hierdoor komt u tot een behandelingscyclus van 28 dagen.

Na Dag 28 begint de volgende cyclus. U neemt Ridoca opnieuw eenmaal per dag gedurende 5 dagen, gevolgd door 23 dagen zonder Ridoca. De dosis Ridoca kan worden aangepast, uitgesteld of stopgezet afhankelijk van uw bloedtellingen en de manier waarop u het geneesmiddel verdraagt tijdens elke behandelingscyclus.

Patiënten met terugkerende of verergerde tumoren (maligne glioom, zoals multiform glioblastoom of anaplastisch astrocytoom) die uitsluitend Ridoca innemen

Een behandelingscyclus met Ridoca duurt 28 dagen.

U neemt Ridoca één keer per dag afzonderlijk in gedurende de eerste 5 dagen. Deze dagelijkse dosis is afhankelijk van of u wel of niet een chemotherapiebehandeling heeft gekregen in het verleden.

Indien u niet eerder met chemotherapie behandeld werd, zal u uw eerste dosis Ridoca 200 mg/m2 eenmaal per dag gedurende de eerste 5 dagen zijn. Indien u eerder met chemotherapie behandeld werd, zal u uw eerste dosis Ridoca 150 mg/m2 eenmaal per dag gedurende de eerste 5 dagen zijn. Daarna zult u 23 dagen zonder Ridoca hebben. Hierdoor komt u tot een behandelingscyclus van 28 dagen.

Na Dag 28 begint de volgende cyclus. U krijgt Ridoca opnieuw eenmaal per dag gedurende 5 dagen, gevolgd door 23 dagen zonder Ridoca.

Voorafgaand aan elke behandelingscyclus wordt uw bloed getest om te zien of de dosis Ridoca aangepast moet worden. Afhankelijk van de resultaten van uw bloedtest, kan uw arts uw dosis aanpassen voor de volgende cyclus.

Inname

Neem de voorgeschreven dosis Ridoca eenmaal daags in, bij voorkeur elke dag op hetzelfde tijdstip.

Neem de capsules in op een lege maag; bijvoorbeeld tenminste één uur voordat u van plan bent te gaan ontbijten. Slik de capsule(s) geheel door met een glas water. Open of kauw de capsules niet. Vermijd contact met uw huid, ogen of neus als een capsule beschadigd raakt. Als er contact optreedt, was het aangedane gebied dan zorgvuldig.

Afhankelijk van de voorgeschreven dosis, kan het zijn dat u meer dan één capsule tegelijk moet nemen, eventueel van verschillende sterktes (hoeveelheid actief bestanddeel, in mg). De kleur en markering van de capsule is verschillend voor elke sterkte (zie onderstaande tabel).

Sterkte Kleur/inscriptie
Ridoca 5 mg twee strepen in groene inkt op de cap en de inscriptie
  “T 5 mg” in groene inkt op de body
Ridoca 20 mg twee strepen in oranje inkt op de cap en de inscriptie
  “T 20 mg” in oranje inkt op de body
Ridoca 100 mg twee strepen in roze inkt op de cap en de inscriptie
  “T 100 mg” in roze inkt op de body
Ridoca 140 mg twee strepen in blauwe inkt op de cap en de inscriptie
  “T 140 mg” in blauwe inkt op de body
Ridoca 180 mg twee strepen in rode inkt op de cap en de inscriptie
  “T 180 mg” in rode inkt op de body
Ridoca 250 mg twee strepen in zwarte inkt op de cap en de inscriptie
  “T 250 mg” in zwarte inkt op de body

U dient het volgende goed te begrijpen en te onthouden:

 • hoeveel capsules u elke doseerdag moet innemen. Vraag uw arts of apotheker het op te schrijven (inclusief de kleur).
 • welke dagen uw doseerdagen zijn.

Bekijk de dosis opnieuw met uw arts telkens als u een nieuwe cyclus start, omdat deze kan verschillen van de vorige cyclus.

Volg bij het innemen van Ridoca nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. Vergissingen bij het innemen van dit geneesmiddel kunnen ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid.

Wat u moet doen als u meer van Ridoca heeft ingenomen dan u zou mogen

Als u per ongeluk meer Ridoca capsules inneemt dan u was voorgeschreven, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Ridoca in te nemen

Neem de overgeslagen dosis zo snel mogelijk in op dezelfde dag. Als er een hele dag voorbij is, raadpleeg dan uw arts. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen tenzij uw arts dat aangeeft.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Ridoca bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze krijgt.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u last krijgt van één van het volgende:

 • een hevige allergische (overgevoeligheids) reactie (netelroos, fluitende ademhaling of andere ademhalingsmoeilijkheden),
 • ongecontroleerd bloeden,
 • stuipen (convulsies),
 • koorts,
 • een ernstige hoofdpijn die niet weggaat.

De behandeling met Ridoca kan een vermindering van bepaalde bloedcellen tot gevolg hebben. Dit kan ertoe leiden dat u meer blauwe plekken of bloedingen, bloedarmoede (een tekort aan rode bloedcellen), koorts en een verminderde weerstand tegen infecties heeft. De vermindering van bloedcel aantallen is gewoonlijk van voorbijgaande aard. In sommige gevallen kan deze aanhouden en leiden tot een ernstige vorm van anemie (aplastische anemie). Uw arts zal uw bloed regelmatig controleren op wijzigingen en hij zal bepalen of een specifieke behandeling nodig is. In sommige gevallen zal uw dosis Ridoca verminderd of de behandeling stopgezet worden.

Bijwerkingen gemeld in klinische studies:

Bijwerkingen kunnen optreden met bepaalde frequenties die als volgt worden gedefinieerd:

 • Zeer vaak: komt voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers
 • Vaak: komt voor bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers
 • Soms: komt voor bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers
 • Zelden: komt voor bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers
 • Zeer zelden: komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers
 • Niet bekend: frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald.

Ridoca in combinatietherapie met bestraling bij pas gediagnosticeerd multiform glioblastoom

Patiënten die Ridoca in combinatie met bestraling gebruiken kunnen andere bijwerkingen krijgen dan patiënten die uitsluitend Ridoca nemen. De volgende bijwerkingen kunnen optreden en medische zorg kan nodig zijn.

Zeer vaak: gebrek aan eetlust, hoofdpijn, verstopping (moeilijke stoelgang), misselijkheid (misselijk gevoel in uw maag), braken, huiduitslag, haarverlies, vermoeidheid.

Vaak: infecties van de mond, wondinfectie, vermindering van het aantal bloedcellen (neutropenie, trombocytopenie, lymfopenie, leukopenie), verhoogde bloedsuikerspiegel, gewichtsverlies, gewijzigde geestelijke toestand of alertheid, angst/depressie, slaperigheid, moeilijk kunnen spreken, verstoord evenwicht, duizeligheid, verwarring, vergeetachtigheid, zich moeilijk kunnen concentreren, niet in slaap kunnen vallen of blijven, tintelend gevoel, blauwe plekken, beven, abnormaal of troebel zicht, dubbel zicht, gehoorstoornis, kortademigheid, hoest, bloedstolsels in de benen, vochtophoping, gezwollen benen, diarree, maag- of buikpijn, zuurbranden, last van de maag, moeilijk kunnen slikken, droge mond, huidirritatie of roodheid, droge huid, jeuk, spierzwakte, pijnlijke gewrichten, spierpijn, frequent urineren, de urine moeilijk op kunnen houden, allergische reactie, koorts, bestralingsschade, opgezwollen gezicht, pijn, abnormale smaak, abnormale leverfunctietesten.

Soms : griepachtige symptomen, rode vlekken onder de huid, gezwollen gezicht of spierzwakte, lag kaliumgehalte in het bloed, gewichtstoename, humeurschommelingen, hallucinaties en geheugenstoornis, gedeeltelijke verlamming, verstoorde coördinatie, moeilijk kunnen slikken, verstoorde gewaarwordingen, gedeeltelijk gezichtsverlies, droge of pijnlijke ogen, doofheid, ontsteking van het middenoor, oorsuizen, oorpijn, hartkloppingen (wanneer u uw hartslag kan voelen), bloedstolsels in de longen, hoge bloeddruk, longontsteking, ontsteking van uw sinussen, bronchitis, een verkoudheid of griep, opgezwollen maag, moeilijkheden bij het onder controle houden van uw darmbewegingen, aambeien, schilferende huid, verhoogde gevoeligheid van de huid voor het zonlicht, verandering in huidskleur, toegenomen transpiratie, spierbeschadiging, rugpijn, moeilijk kunnen urineren, vaginale bloeding, seksuele impotentie, geen of hevige menstruatie, vaginale irritatie, pijn in de borst, opvliegingen, rillen, verkleuring van de tong, verandering van de reukzin, dorst, tandaandoening.

Ridoca monotherapie bij terugkerende of verergerde glioom

De volgende bijwerkingen kunnen optreden en medische zorg kan nodig zijn.

Zeer vaak: vermindering van het aantal bloedcellen (neutropenie of lymfopenie, trombocytopenie), gebrek aan eetlust, hoofdpijn, braken, misselijkheid (misselijk gevoel in uw maag), verstopping (moeilijke stoelgang).

Vaak: gewichtsverlies, vermoeidheid, duizeligheid, tintelend gevoel, kortademigheid, diarree, buikpijn, last van de maag, huiduitslag, jeuk, haarverlies, koorts, zwakte, rillen, zich onwel voelen, pijn, smaakverandering.

Soms: verminderde bloedcel aantallen (pancytopenie, anemie, leukopenie).

Zelden: hoest, infecties waaronder longontsteking.

Zeer zelden: rode huid, urticaria (netelroos), huiduitslag, allergische reacties.

Andere bijwerkingen:

Zeer zeldzame gevallen van ernstige huiduitslag met zwelling van de huid, onder meer op de handpalmen en voetzolen, of pijnlijk rood worden van de huid en/of zweertjes op het lichaam of in de mond zijn waargenomen. Licht uw arts onmiddellijk in als u hier last van hebt.

Zeer zeldzame gevallen van bijwerkingen op de longen zijn waargenomen bij Ridoca gebruik. Patiënten vertonen meestal kortademigheid en hoest. Vertel uw arts indien u één van deze symptomen opmerkt.

Zeer zelden kunnen patiënten die Ridoca of gelijksoortige geneesmiddelen nemen, een klein risico lopen op het ontwikkelen van secundaire kankers, waaronder leukemie.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden, bij voorkeur in een gesloten kast. Onbedoelde inname kan voor kinderen dodelijk zijn.

Gebruik Ridoca niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de doos. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Bewaren beneden 30°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

De fles zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen vocht.

Vertel het uw apotheker als u een verandering aan het uiterlijk van de capsules constateert.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Wat bevat Ridoca

 • Het werkzame bestanddeel is temozolomide. Elke capsule bevat 250 mg temozolomide.
 • De andere bestanddelen zijn:
  • capsule inhoud: lactose anhydraat, colloïdaal siliciumdioxide anhydraat, natriumzetmeelglycolaat type A, wijnsteenzuur, stearinezuur.
  • omhulsel van de capsule: gelatine, titaandioxide (E171), schellak, propyleenglycol, zwart ijzeroxide (E172).

Hoe ziet Ridoca er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Ridoca 250 mg harde capsules hebben een ondoorzichtige witte body en cap met twee strepen in zwarte inkt op de cap en met de inscriptie “T 250 mg” in zwarte inkt op de body.

De harde capsules voor oraal gebruik worden afgeleverd in amberkleurige glazen flessen met 5 of 20 capsules.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

In het register ingeschreven onder

RVG 106610 – Ridoca 250 mg harde capsules

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

AENORASIS S.A.

17 Trapezountos & A. Papandreou street

151 27 Melissia, Athens Griekenland

Fabrikant

NerPharMa S.r.l.

Viale Pasteur, 10

20014 Nerviano

Italië

of

ELPEN Pharmaceutical Co., Inc (SA)

95, Marathonos Ave.

GR-190 09 Pikermi, Attica

Griekenland

of

Haupt Pharma Amareg GmbH

Donaustaufer Str. 378

93055 Regensburg

Duitsland

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in augustus 2012

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europese Geneesmiddelen Bureau (EMEA) http://www.emea.europa.eu/

Advertentie

Stof(fen) Temozolomide
Toelating Nederland
Producent AENORASIS
Verdovend Nee
ATC-Code L01AX03
Farmacologische groep Alkylerende middelen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.