Bosentan Aurobindo 62,5 mg filmomhulde tabletten

Bosentan Aurobindo 62,5 mg filmomhulde tabletten
Werkzame stof(fen)Bosentan
ToelatingslandNL
VergunninghouderAurobindo Pharma B.V. Baarnsche Dijk 1 3741 LN BAARN
Toelatingsdatum27.09.2016
ATC-codeC02KX01
Farmacologische groepenAndere antihypertensiva

Patiëntenbijsluiter

Wat is het en waarvoor wordt het gebruikt?

Wat moet u weten voordat u het gebruikt?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • u bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • u heeft problemen met uw lever (raadpleeg uw arts).
 • u bent zwanger of zou zwanger kunnen worden omdat u geen betrouwbare voorbehoedsmiddelen

gebruikt. Lees de informatie onder “Anticonceptie” en “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”.

• u wordt behandeld met ciclosporine A (een geneesmiddel dat wordt gebruikt na een orgaantransplantatie of voor de behandeling van psoriasis).

Als één van deze situaties op u van toepassing is, vertel dit dan aan uw arts.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Raadpleeg altijd uw arts of apotheker voordat u dit middel gaat gebruiken.

Tests die uw arts zal doen vóór de behandeling

 • Een bloedtest voor het controleren van de leverfunctie
 • Een bloedtest voor controle op bloedarmoede (te weinig hemoglobine)
 • Een zwangerschapstest als u een vrouw bent die kinderen kan krijgen

Bij sommige patiënten die dit middel innamen, werden een abnormale leverfunctie en bloedarmoede (laag hemoglobinegehalte) gevonden.

Tests die uw arts zal laten uitvoeren tijdens de behandeling

Tijdens de behandeling met dit middel zal uw arts zorgen voor regelmatige bloedtests om uw leverfunctie en hemoglobinegehalte te controleren.

Raadpleeg voor al deze tests de Patiëntenwaarschuwingskaart (in de verpakking van uw Bosentan Aurobindo tabletten). Het is belangrijk dat deze bloedonderzoeken regelmatig worden uitgevoerd zolang u wordt behandeld met dit middel. Wij raden u aan om de datum van uw meest recente test en ook die van uw volgende test (vraag uw arts om de datum) op de Patiëntenwaarschuwingskaart te noteren, zodat u niet vergeet wanneer de volgende test moet worden gedaan.

Bloedtests voor het bepalen van de leverfunctie

Deze zullen maandelijks worden uitgevoerd gedurende de behandeling met dit middel. Twee weken na een dosisverhoging zal een extra test worden gedaan.

Bloedtests voor controle op bloedarmoede

Deze worden de eerste vier maanden van de behandeling elke maand uitgevoerd en daarna om de drie maanden, omdat patiënten die worden behandeld met dit middel bloedarmoede kunnen krijgen.

Bosentan Aurobindo 62,5 mg en 125 mg filmomhulde tabletten,    
RVG 118858 en RVG 118859    
Module 1 Administrative information and prescribing information    
1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1912 Pag. 3 van 9

Als de resultaten abnormaal zijn, kan uw arts besluiten om de dosis te verminderen of de behandeling met dit middel te beëindigen of om verdere tests uit te voeren om te onderzoeken wat de oorzaak is.

Kinderen en jongeren

Dit middel wordt niet aanbevolen bij kinderen met systematische sclerose en aanhoudende digitale ulcera. Zie ook rubriek 3. “Hoe neemt u dit middel in?”.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Bosentan Aurobindo nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker, dat geldt ook voor geneesmiddelen die niet voorgeschreven zijn. Het is vooral belangrijk dat u aan uw arts vertelt of u het volgende gebruikt:

 • ciclosporine A (een geneesmiddel dat wordt gebruikt na orgaantransplantaties en voor de behandeling van psoriasis). Dit mag niet samen met Bosentan Aurobindo worden gebruikt
 • sirolimus of tacrolimus, geneesmiddelen die wordt gebruikt na orgaantransplantaties. Gebruik hiervan samen met Bosentan Aurobindo wordt niet aanbevolen
 • glibenclamide (een geneesmiddel bij suikerziekte), rifampicine (een geneesmiddel voor de behandeling van tuberculose), fluconazol (een geneesmiddel voor de behandeling van schimmelinfecties), ketoconazol (een geneesmiddel dat gebruikt wordt om het syndroom van Cushing te behandelen), of nevirapine (een geneesmiddel voor de behandeling van HIV-infectie). Gebruik van deze geneesmiddelen samen met Bosentan Aurobindo wordt niet aanbevolen
 • andere geneesmiddelen voor de behandeling van HIV-infectie, waarbij speciale controles nodig kunnen zijn als deze geneesmiddelen samen met Bosentan Aurobindo worden gebruikt
 • hormonale voorbehoedsmiddelen, omdat deze niet effectief zijn als u alleen deze anticonceptiemethode gebruikt wanneer u Bosentan Aurobindo gebruikt. In de verpakking van Bosentan Aurobindo vindt u een waarschuwingskaart die u goed dient te lezen. Uw arts en/of gynaecoloog zal vaststellen welke anticonceptie voor u het beste is
 • andere geneesmiddelen voor de behandeling van verhoogde bloeddruk in de longslagaders (pulmonale hypertensie): sildenafil en tadalafil;
 • warfarine (een antistollingsmiddel);
 • simvastatine (gebruikt voor de behandeling van verhoogd cholesterolgehalte in het bloed [hypercholesterolemie]).

Waarop moet u letten met eten, drinken?

Dit middel kan met of zonder voedsel worden ingenomen..

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Vrouwen die zwanger kunnen worden

Neem dit middel NIET in als u zwanger bent of van plan bent om zwanger te worden.

Zwangerschapstesten

Dit middel kan schadelijk zijn voor ongeboren baby’s die vóór het begin van de behandeling of tijdens de behandeling zijn verwekt. Als u een vrouw bent die zwanger zou kunnen worden, zal uw arts u vragen om een zwangerschapstest te laten uitvoeren voordat u begint met het innemen van dit middel en op gezette tijden tijdens de behandeling dit middel.

Anticonceptie

Bosentan Aurobindo 62,5 mg en 125 mg filmomhulde tabletten,    
RVG 118858 en RVG 118859    
Module 1 Administrative information and prescribing information    
1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1912 Pag. 4 van 9

Als het mogelijk is dat u zwanger zou kunnen worden, gebruik dan een betrouwbare methode voor geboorteregeling (anticonceptie) gedurende de periode dat u dit middel inneemt. Uw arts of gynaecoloog zal u advies geven over betrouwbare voorbehoedsmiddelen tijdens de behandeling met dit middel. Omdat dit middel de werking van hormonale anticonceptiemiddelen (bijv. oraal, injecteerbaar, implanteerbaar of pleister) negatief kan beïnvloeden, is hormonale anticonceptie op zichzelf niet voldoende. Daarom dient u naast hormonale voorbehoedsmiddelen ook een barrièremethode te gebruiken (bijv. vrouwencondoom, pessarium, anticonceptiespons of uw partner moet een condoom gebruiken). In de verpakking van Bosentan Aurobindo vindt u een waarschuwingskaart voor de patiënt. U dient deze in te vullen en mee te nemen naar de arts bij de volgende afspraak, zodat uw arts en/of gynaecoloog kan vaststellen of u aanvullende of andere betrouwbare voorbehoedsmiddelen nodig heeft. Een maandelijkse zwangerschapstest wordt aanbevolen gedurende de periode dat u met dit middel wordt behandeld als u zwanger kunt worden.

Borstvoeding

Vertel het onmiddellijk aan uw arts als u borstvoeding geeft. U wordt aangeraden om te stoppen met het geven van borstvoeding als dit middel aan u wordt voorgeschreven, omdat het niet bekend is of dit geneesmiddel in de moedermelk terechtkomt.

Vruchtbaarheid

Als u een man bent en u gebruikt dit middel dan is het mogelijk dat dit geneesmiddel het aantal spermacellen vermindert. Het kan niet worden uitgesloten dat dit het vermogen om een kind te verwekken kan beïnvloeden. Neem contact op met uw arts als u hierover vragen heeft of bezorgd bent.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit middel heeft geen of een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen. Dit middel kan echter verlaging van uw bloeddruk (hypotensie) veroorzaken. Hierdoor kunt u zich duizelig voelen, last hebben van wazig zien en dit kan van invloed zijn op uw rijvaardigheid en op uw vermogen om machines te bedienen. Als u zich duizelig voelt of wazig ziet bij het gebruik van dit middel moet u dus geen auto rijden en geen gereedschap gebruiken of machines bedienen.

Bosentan Aurobindo bevat natrium:

Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol (23 mg) natrium per dosis, dat wil zeggen dat het in essentie 'natriumvrij' is.

Hoe wordt het gebruikt?

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De ernstigste bijwerkingen met bosentan (de werkzame stof van dit middel) zijn:

 • Afwijkende leverfunctietests, dit kan optreden bij meer dan 1 op de 10 gebruikers
 • Anemie (bloedarmoede: te weinig hemoglobine), dit kan optreden bij minder dan 1 op de 10 gebruikers. In geval van anemie kan incidenteel bloedtransfusie nodig zijn

Tijdens de behandeling met bosentan zullen uw leverfunctie en het hemoglobinegehalte in uw bloed regelmatig worden gecontroleerd (zie rubriek 2). Het is belangrijk dat u deze onderzoeken ondergaat zoals voorgeschreven door uw arts.

Dit zijn verschijnselen dat uw lever mogelijk niet goed werkt:

• Misselijkheid (neiging tot overgeven)

Bosentan Aurobindo 62,5 mg en 125 mg filmomhulde tabletten,    
RVG 118858 en RVG 118859    
Module 1 Administrative information and prescribing information    
1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1912 Pag. 6 van 9
 • Braken (overgeven)
 • Koorts (temperatuurverhoging)
 • Maagpijn (buikpijn)
 • Geelzucht (gelige huid of gelig oogwit)
 • Donkergekleurde urine
 • Jeukende huid
 • Lusteloosheid of moeheid (ongewone vermoeidheid of uitputting)
 • Grieperig gevoel (pijn in spieren en gewrichten, gepaard gaand met koorts)

Wanneer u één van deze verschijnselen bij uzelf bemerkt: vertel dit onmiddellijk aan uw arts

Andere bijwerkingen:

Zeer vaak voorkomend (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers):

 • Hoofdpijn
 • Oedeem (zwelling van de benen en enkels of andere tekenen van vocht vasthouden)

Vaak voorkomend (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers):

Soms voorkomend (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers):

 • Trombocytopenie (laag aantal bloedplaatjes)
 • Neutropenie/leukopenie (laag aantal witte bloedcellen)
 • Verhoogde waarden bij leverfunctietests, met hepatitis (ontsteking van de lever) met inbegrip van mogelijke verergering van onderliggende hepatitis en/of geelzucht (gelige huid of gelig oogwit)

Zelden voorkomend (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers):

 • Anafylaxie (levensbedreigende allergische reactie op bepaalde stoffen), angio-oedeem (zwelling, meestal rond de ogen, lippen, tong of keel)
 • Levercirrose (vorming van littekens op de lever), leverfalen (ernstige verstoring van de leverfunctie)

Wazig zien is ook gemeld als een bijwerking (de frequentie kan niet bepaald worden uit de beschikbare gegevens).

Bijwerkingen bij kinderen en jongeren tot 18 jaar

De bijwerkingen die zijn gemeld over kinderen die met bosentan werden behandeld zijn dezelfde als die bij volwassenen.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Bosentan Aurobindo 62,5 mg en 125 mg filmomhulde tabletten,    
RVG 118858 en RVG 118859    
Module 1 Administrative information and prescribing information    
1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1912 Pag. 7 van 9

Hoe moet het worden bewaard?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en op de blisterverpakking na “Exp”.

Dit geneesmiddel behoeft geen speciale bewaarcondities.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Verdere informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is bosentan als bosentanmonohydraat. Elke tablet bevat 62,5 mg bosentan (als bosentanmonohydraat).
  Elke tablet bevat 125 mg bosentan (als bosentanmonohydraat).
 • De andere stoffen in dit middel zijn:

Tabletkern: gepregelatineerd zetmeel, maïszetmeel, natriumzetmeelglycolaat (type A), crospovidon

(type-B), povidon (K-90), glyceroldibehenaat en magnesiumstearaat.

Filmomhulling: hypromellose (E646), ethylcellulose, glyceroltriacetaat, talk, titaniumdioxide (E171), ijzeroxidegeel en ijzeroxiderood.

Hoe ziet Bosentan Aurobindo eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Filmomhulde tabletten

Bosentan Aurobindo 62,5 mg filmomhulde tabletten

Oranje-witte, ronde [Diameter: 6,1mm], aan beide kanten bolle, filmomhulde tabletten met reliëfopdruk “K” aan één zijde en “21” aan de andere zijde.

Bosentan Aurobindo 125 mg filmomhulde tabletten

Oranje-witte, ovale (11,2 mm x 5,2 mm), aan beide kanten bolle, filmomhulde tabletten met reliëfopdruk “K” aan één zijde en “22” aan de andere zijde, gescheiden door een breuklijn. De tablet kan verdeelt worden in twee gelijke doses.

Bosentan Aurobindo filmomhulde tabletten zijn verkrijgbaar in triple gelamineerde wit opaak PVC/F/PVdC - Aluminiumfolie blisterverpakking en HDPE-fles met polypropyleen dop.

Verpakkingsgrootten

Blisterverpakking:

62,5 mg: 14, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 en 112 filmomhulde tabletten.

125 mg: 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 112 en 120 filmomhulde tabletten.

Flesverpakking:

30, 100 en 1000 filmomhulde tabletten.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Bosentan Aurobindo 62,5 mg en 125 mg filmomhulde tabletten,    
RVG 118858 en RVG 118859    
Module 1 Administrative information and prescribing information    
1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1912 Pag. 8 van 9

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Aurobindo Pharma B.V., Baarnsche Dijk 1, 3741 LN, Baarn Nederland

Fabrikant

APL Swift Services (Malta) Limited

HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far

Birzebbugia, BBG 3000

Malta

of

Milpharm Limited

Ares Block, Odyssey Business Park

West End Road

Ruislip HA4 6QD

Verenigd Koninkrijk

of

Orion Corporation

Orion Pharma

Orionintie 1

F-02200 Espoo

Finland

In het register ingeschreven onder:

Bosentan Aurobindo 62,5 mg, filmomhulde tabletten: RVG 118858

Bosentan Aurobindo 125 mg, filmomhulde tabletten: RVG 118859

Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Nederland: Bosentan Aurobindo 62,5 mg/ 125 mg, filmomhulde tabletten
België: Bosentan AB 62,5 mg/125 mg filmomhulde tabletten
Cyprus: Bosentan Aurobindo 62,5 mg/ 125 mg επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκία
Denemarken: Bosentan “Aurobindo”
Finland: Bosentan Orion 62,5 mg/ 125 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Frankrijk: Bosentan Arrow 62,5 mg, comprimé pelliculé
  Bosentan Arrow 125 mg, comprimé pelliculé sécable
Duitsland: Bosentan PUREN 62,5 mg/ 125 mg filmtabletten
Italië: Bosentan Aurobindo
Malta: Bosentan Aurobindo 62.5 mg/ 125 mg film-coated tablets
Noorwegen: Bosentan Aurobindo 62,5 mg/ 125 mg tabletter, filmdrasjerte
Portugal: Bosentan Aurobindo
Spanje: Bosentán Aurovitas 62,5 mg/125 mg comprimidos recubiertos
  con película EFG
Zweden: Bosentan Aurobindo 62,5 mg/ 125 mg filmdragerade tabletter
Verenigd Koninkrijk: Bosentan Milpharm 62.5 mg/ 125 mg film-coated tablets
Bosentan Aurobindo 62,5 mg en 125 mg filmomhulde tabletten,    
RVG 118858 en RVG 118859    
Module 1 Administrative information and prescribing information    
1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1912 Pag. 9 van 9

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in april 2021

Laatst bijgewerkt op 26.08.2022

Meer medicijnen met dezelfde werkzame stof

De volgende medicijnen bevatten ook de werkzame stof Bosentan. Raadpleeg uw arts over een mogelijk alternatief voor Bosentan Aurobindo 62,5 mg filmomhulde tabletten

Medicijn
Vergunninghouder
Janssen-Cilag International N.V.
Janssen-Cilag International N.V.
Janssen-Cilag International NV
Janssen-Cilag International N.V.
Teva Nederland B.V. Swensweg 5 2031 GA HAARLEM
Accord Healthcare B.V. Winthontlaan 200 3526 KV UTRECHT
Accord Healthcare B.V. Winthontlaan 200 3526 KV UTRECHT

Logo

Uw persoonlijke medicatie-assistent

Medicijnen

Blader hier door onze uitgebreide database van A-Z medicijnen, met effecten, bijwerkingen en doseringen.

Stoffen

Alle actieve ingrediënten met hun werking, toepassing en bijwerkingen, evenals de medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Symptomen, oorzaken en behandeling van veelvoorkomende ziekten en verwondingen.

De weergegeven inhoud vervangt niet de originele bijsluiter van het medicijn, vooral niet met betrekking tot de dosering en werking van de afzonderlijke producten. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid van de gegevens, omdat deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Raadpleeg altijd een arts voor diagnoses en andere gezondheidsvragen.

© medikamio