Advertentie

Auteur: Actelion


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Tracleer tabletten bevatten bosentan. Deze stof blokkeert een van nature voorkomend hormoon genaamd endotheline-1 (ET-1). Dit hormoon vernauwt de bloedvaten. Tracleer zorgt er zodoende voor dat de bloedvaten verwijden. Tracleer hoort bij de soort geneesmiddelen die bekend staan als “endotheline-receptorantagonisten”.

Tracleer wordt gebruikt voor de behandeling van:

 • Pulmonale arteriële hypertensie (PAH): PAH is een ziekte waarbij de bloedvaten in de longen ernstig zijn vernauwd, waardoor hoge bloeddruk ontstaat in de bloedvaten (de longarteriën) die bloed van het hart naar de longen brengen. Deze druk vermindert de hoeveelheid zuurstof die in de longen in het bloed kan worden opgenomen, waardoor lichamelijke inspanning wordt bemoeilijkt. Tracleer verwijdt de longarteriën, zodat het hart er gemakkelijker bloed doorheen kan pompen. Hierdoor wordt de bloeddruk lager en worden de ziekteverschijnselen minder.

Tracleer wordt gebruikt om patiënten met klasse III pulmonale arteriële hypertensie (PAH) te behandelen om de inspanningscapaciteit (het vermogen om lichamelijke activiteit te leveren) en de symptomen te verbeteren. De 'klasse' geeft de ernst van de ziekte aan: bij 'klasse III' is sprake van ernstige beperking van de lichamelijke activiteit. Sommige verbeteringen zijn ook aangetoond bij patiënten met klasse II PAH. Bij 'klasse II' is sprake van een lichte beperking van de lichamelijke activiteit. De PAH waarvoor Tracleer is bedoeld kan een van de volgende zijn:

 • primair (zonder geïdentificeerde oorzaak of erfelijk);
 • veroorzaakt door scleroderma (ook wel genaamd systemische sclerose, een ziekte met abnormale groei van het bindweefsel dat de huid en andere organen ondersteunt);
 • veroorzaakt door aangeboren (congenitale) hartafwijkingen met shunts (abnormale doorgangen) waardoor het bloed op een abnormale manier door het hart en de longen stroomt.
 • Digitale ulcera (zweertjes op de vingers en tenen) bij volwassen patiënten met een aandoening die systemische sclerose heet. Tracleer vermindert het aantal nieuwe ulcera dat op de vingers en tenen ontstaat.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • U heeft problemen met uw lever (raadpleeg uw arts).
 • U bent zwanger of zou zwanger kunnen worden omdat u geen betrouwbare voorbehoedsmiddelen gebruikt. Lees de informatie onder “Anticonceptie” en “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”.
 • U wordt behandeld met ciclosporine A (een geneesmiddel dat wordt gebruikt na een orgaantransplantatie of voor de behandeling van psoriasis).

Als één van deze situaties op u van toepassing is, vertel dit dan aan uw arts.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Tests die uw arts zal doen vóór de behandeling

 • Een bloedtest voor het controleren van de leverfunctie
 • Een bloedtest voor controle op bloedarmoede (te weinig hemoglobine)
 • Een zwangerschapstest als u een vrouw bent die kinderen kan krijgen

Bij sommige patiënten die Tracleer innamen, werden een abnormale leverfunctie en bloedarmoede (laag hemoglobinegehalte) gevonden.

Tests die uw arts zal laten uitvoeren tijdens de behandeling

Tijdens de behandeling met Tracleer zal uw arts zorgen voor regelmatige bloedtests om uw leverfunctie en hemoglobinegehalte te controleren.

Raadpleeg voor al deze tests de Patiëntenwaarschuwingskaart (in de verpakking van uw Tracleertabletten). Het is belangrijk dat deze bloedonderzoeken regelmatig worden uitgevoerd zolang u wordt behandeld met Tracleer. Wij raden u aan om de datum van uw meest recente test en ook die van uw volgende test (vraag uw arts om de datum) op de Patiëntenwaarschuwingskaart te noteren, zodat u niet vergeet wanneer de volgende test moet worden gedaan.

Bloedtests voor het bepalen van de leverfunctie

Deze zullen maandelijks worden uitgevoerd gedurende de behandeling met Tracleer. Twee weken na een dosisverhoging zal een extra test worden gedaan.

Bloedtests voor controle op bloedarmoede

Deze worden de eerste vier maanden van de behandeling elke maand uitgevoerd en daarna om de drie maanden, omdat patiënten die worden behandeld met Tracleer bloedarmoede kunnen krijgen.

Als de resultaten abnormaal zijn, kan uw arts besluiten om de dosis te verminderen of de behandeling met Tracleer te beëindigen of om verdere tests uit te voeren om te onderzoeken wat de oorzaak is.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Er is slechts beperkte klinische ervaring bij kinderen jonger dan 2 jaar met pulmonale arteriële hypertensie. Tracleer wordt niet aanbevolen bij kinderen met systemische sclerose en aanhoudende digitale ulcera. Zie ook rubriek 3. “Hoe neemt u dit middel in?”.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Tracleer nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Het is vooral belangrijk dat u aan uw arts vertelt of u het volgende gebruikt:

 • ciclosporine A (een geneesmiddel dat wordt gebruikt na orgaantransplantaties en voor de behandeling van psoriasis). Dit mag niet samen met Tracleer worden gebruikt
 • sirolimus of tacrolimus, geneesmiddelen die wordt gebruikt na orgaantransplantaties. Gebruik hiervan samen met Tracleer wordt niet aanbevolen
 • glibenclamide (geneesmiddel bij suikerziekte), rifampicine (voor de behandeling van tuberculose), fluconazol (voor de behandeling van schimmelinfecties) of nevirapine (voor de behandeling van HIV-infectie). Gebruik van deze geneesmiddelen samen met Tracleer wordt niet aanbevolen
 • andere geneesmiddelen voor de behandeling van HIV-infectie, waarbij speciale controles nodig kunnen zijn als deze geneesmiddelen samen met Tracleer worden gebruikt
 • hormonale voorbehoedsmiddelen, omdat deze niet effectief zijn als u alleen deze anticonceptiemethode gebruikt wanneer u Tracleer gebruikt. In uw verpakking Tracleer vindt u een waarschuwingskaart die u goed dient te lezen. Uw arts en/of gynaecoloog zal vaststellen welke anticonceptie voor u het beste is.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Tracleer heeft geen of een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen. Tracleer kan echter verlaging van uw bloeddruk (hypotensie) veroorzaken. Hierdoor kunt u zich duizelig voelen, en dit kan van invloed zijn op uw rijvaardigheid en op uw vermogen om machines te bedienen. Als u zich duizelig voelt bij het gebruik van Tracleer moet u dus geen auto rijden en geen gereedschap gebruiken of machines bedienen.

Vrouwen die zwanger kunnen worden

Neem Tracleer NIET in als u zwanger bent of van plan bent om zwanger te worden.

Zwangerschapstesten

Tracleer kan schadelijk zijn voor ongeboren baby’s die vóór het begin van de behandeling of tijdens de behandeling zijn verwekt. Als u een vrouw bent die zwanger zou kunnen worden, zal uw arts u vragen om een zwangerschapstest te laten uitvoeren voordat u begint met het innemen van Tracleer en op gezette tijden tijdens de behandeling met Tracleer.

Anticonceptie

Als het mogelijk is dat u zwanger zou kunnen worden, gebruik dan een betrouwbare methode voor geboorteregeling (anticonceptie) gedurende de periode dat u Tracleer inneemt. Uw arts of gynaecoloog zal u advies geven over betrouwbare voorbehoedsmiddelen tijdens de behandeling met Tracleer. Omdat Tracleer de werking van hormonale anticonceptiemiddelen (bijv. oraal, injecteerbaar, implanteerbaar of pleister) negatief kan beïnvloeden, is hormonale anticonceptie op zichzelf niet voldoende. Daarom dient u naast hormonale voorbehoedsmiddelen ook een barrièremethode te gebruiken (bijv. vrouwencondoom, pessarium, anticonceptiespons of uw partner moet een condoom gebruiken). In uw verpakking Tracleer vindt u een waarschuwingskaart voor de patiënt. U dient deze in te vullen en mee te nemen naar de arts bij de volgende afspraak, zodat uw arts en/of gynaecoloog kan vaststellen of u aanvullende of andere betrouwbare voorbehoedsmiddelen nodig heeft. Een maandelijkse zwangerschapstest wordt aanbevolen gedurende de periode dat u met Tracleer wordt behandeld als u zwanger kunt worden.

Vertel het onmiddellijk aan uw arts als u zwanger wordt terwijl u wordt behandeld met Tracleer of wanneer u van plan bent om binnenkort zwanger te worden.

Borstvoeding

Vertel het onmiddellijk aan uw arts als u borstvoeding geeft. U wordt aangeraden om te stoppen met het geven van borstvoeding als Tracleer aan u wordt voorgeschreven, omdat het niet bekend is of dit geneesmiddel in de moedermelk terechtkomt.

Vruchtbaarheid

In vruchtbaarheidsonderzoek bij dieren werden geen effecten op de kwaliteit van het sperma en de vruchtbaarheid waargenomen.

Tracleer bevat aspartaam

Elke Tracleer 32 mg dispergeerbare tablet bevat 3,7 mg aspartaam, wat een bron van fenylalanine is. Aspartaam kan schadelijk zijn voor mensen met fenylketonurie.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

De behandeling met Tracleer mag alleen gestart en gecontroleerd worden door een arts die ervaring heeft met de behandeling van PAH of systemische sclerose. Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Tracleer kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

De aanbevolen dosering is:

Volwassene

De behandeling bij volwassenen wordt doorgaans gestart met de eerste 4 weken tweemaal daags (’s morgens en ’s avonds) 62,5 mg, daarna zal uw arts meestal adviseren om tweemaal daags een tablet van 125 mg in te nemen, afhankelijk van hoe u reageert op Tracleer.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

De aanbevolen dosering bij kinderen is alleen bedoeld voor PAH. Bij kinderen van 2 jaar en ouder wordt de behandeling met Tracleer doorgaans gestart met tweemaal daags (’s morgens en ’s avonds) 2 mg per kg lichaamsgewicht. Uw arts zal de dosis adviseren.

Indien nodig kan de dispergeerbare tablet langs de breuklijnen in vier gelijke delen worden gebroken.

Als u de indruk heeft dat de werking van Tracleer te sterk of te zwak is, licht dan uw arts in zodat kan worden bekeken of de dosering moet worden aangepast.

Hoe neemt u dit middel in?

Tabletten moeten (‘s ochtends en ‘s avonds) worden ingenomen met water. De tabletten kunnen met of zonder voedsel worden ingenomen.

De dispergeerbare tablet is verpakt in een kinderveilige blisterverpakking.

U verwijdert de dispergeerbare tablet als volgt:

 1. Maak de afzonderlijke blisterholte langs de perforaties los uit de strip.
 2. Trek de bovenste afdeklaag los.
 3. Duw het geneesmiddel door de folie

Elke dispergeerbare tablet kan in water worden opgelost zodat een vloeibaar geneesmiddel ontstaat. Hiervoor legt u de tablet in wat water op een lepel. Gebruik voldoende water om de gehele tablet te bedekken. Laat dit ongeveer een minuut staan totdat de tablet volledig is opgelost, en slik dan alle vloeistof door. Doe nog wat water op de lepel en slik dat ook helemaal door, zodat u alle geneesmiddel heeft ingenomen. Indien mogelijk moet u vervolgens een glas water drinken om te zorgen dat alle geneesmiddel is ingenomen.

Indien nodig kan de dispergeerbare tablet worden verdeeld door hem langs de breuklijnen in het oppervlak te breken. Houd de tablet aan beide zijden van de breuklijn tussen duim en wijsvinger vast, met de breuklijn aan de bovenzijde. Breek de tablet langs de lijn (zie figuur hieronder).

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u meer tabletten heeft ingenomen dan is voorgeschreven, moet u onmiddellijk contact met uw arts opnemen.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u vergeet om Tracleer in te nemen, neem dan een dosis zodra u eraan denkt. Ga daarna door met het innemen van uw tabletten op de gebruikelijke tijden. Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Als u plotseling stopt met het gebruik van Tracleer kan dit leiden tot verslechtering van uw symptomen. U moet niet stoppen met het gebruik van Tracleer tenzij uw arts dat tegen u zegt. De arts kan voorschrijven dat u de dosering gedurende een paar dagen vermindert voordat u volledig stopt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De ernstigste bijwerkingen met Tracleer zijn:

 • Afwijkende leverfunctietests, dit kan optreden bij meer dan 1 op de 10 personen
 • Anemie (bloedarmoede: te weinig hemoglobine), dit kan optreden bij maximaal 1 op de 10 personen. In geval van anemie kan incidenteel bloedtransfusie nodig zijn

Tijdens de behandeling met Tracleer zullen uw leverfunctie en het hemoglobinegehalte in uw bloed regelmatig worden gecontroleerd (zie rubriek 2). Het is belangrijk dat u deze onderzoeken ondergaat zoals voorgeschreven door uw arts.

Dit zijn verschijnselen dat uw lever mogelijk niet goed werkt:

 • Misselijkheid (neiging tot overgeven)
 • Braken (overgeven)
 • Koorts (temperatuurverhoging)
 • Maagpijn (buikpijn)
 • Geelzucht (gelige huid of gelig oogwit)
 • Donkergekleurde urine
 • Jeukende huid
 • Lusteloosheid of moeheid (ongewone vermoeidheid of uitputting)
 • Grieperig gevoel (pijn in spieren en gewrichten, gepaard gaand met koorts)

Wanneer u een van deze verschijnselen bij uzelf bemerkt: vertel dit onmiddellijk aan uw arts

Andere bijwerkingen

Zeer vaak voorkomend (kunnen optreden bij meer dan 1 op de 10 personen):

 • Hoofdpijn
 • Oedeem (zwelling van de benen en enkels of andere tekenen van vocht vasthouden)

Vaak voorkomend (kunnen optreden bij maximaal 1 op de 10 personen):

 • Blozend uiterlijk of rode huid
 • Overgevoeligheidsreacties (waaronder huidontstekingen, jeuk en uitslag)
 • Gastro-oesofageale refluxziekte (brandend maagzuur)
 • Diarree
 • Syncope (flauwvallen)
 • Hartkloppingen (snelle of onregelmatige hartslag)
 • Lage bloeddruk

Soms voorkomend (kunnen optreden bij maximaal 1 op de 100 personen):

 • Trombocytopenie (laag aantal bloedplaatjes)
 • Neutropenie/leukopenie (laag aantal witte bloedcellen)
 • Verhoogde waarden bij leverfunctietests, met hepatitis (ontsteking van de lever) en/of geelzucht (gelige huid of gelig oogwit)

Zelden voorkomend (kunnen optreden bij maximaal 1 op de 1000 personen):

 • Anafylaxie (algemene allergische reactie), angio-oedeem (zwelling, meestal rond de ogen, lippen, tong of keel)
 • Levercirrose (vorming van littekens op de lever), leverfalen (ernstige verstoring van de leverfunctie)

Bijwerkingen bij kinderen en jongeren tot 18 jaar

De bijwerkingen die zijn gemeld over kinderen die met Tracleer werden behandeld zijn dezelfde als die bij volwassenen.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en op de blisterverpakking na “EXP”.

Bewaren beneden 25°C.

De overblijvende delen van een verdeelde dispergeerbare tablet kunnen bij kamertemperatuur worden bewaard en moeten binnen 7 dagen worden gebruikt.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is bosentan als monohydraat. Elke dispergeerbare tablet bevat 32 mg bosentan (als monohydraat).
 • De andere stoffen in dit middel zijn cellulose microkristallijn, calciumwaterstoffosfaat watervrij, croscarmellosenatrium, siliciumdioxide colloïdaal watervrij, tartaarzuur, smaakstof Tutti Frutti, aspartaam (E951), acesulfaam-K, magnesiumstearaat.

Hoe ziet Tracleer eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Tracleer 32 mg dispergeerbare tabletten zijn lichtgele tot gebroken witte, klavervormige dispergeerbare tabletten, met aan één zijde een ingegroefd kruis en aan de andere zijde een reliëfopdruk met “32”.

Blisterverpakkingen met doordrukstrips met 14 dispergeerbare tabletten; dozen bevatten 56 dispergeerbare tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Actelion Registration Ltd

Chiswick Tower, 13th Floor

389 Chiswick High Road London W4 4AL Verenigd Koninkrijk

Fabrikant:

Actelion Pharmaceuticals Deutschland GmbH

Basler Strasse 63-65

79100 Freiburg

Duitsland

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

België/Belgique/Belgien Lietuva
Actelion Pharmaceuticals Belgium N.V. Nycomed atstovybė
Tél/Tel: +32-(0)15 284 777 Tel: +370 5210 9070
България Luxembourg/Luxemburg
Аквахим ЕООД Actelion Pharmaceuticals Belgium N.V.
Teл.: +359 2 807 50 00 Tél/Tel: +32-(0)15 284 777
Česká republika Magyarország
Actelion Pharmaceuticals CZ, s.r.o. Actelion Pharmaceuticals Hungaria Kft.
Tel: +420 221 968 006 Tel: +36-1-413-3270
Danmark Malta
Actelion Danmark, Actelion Pharmaceuticals Ltd
Filial af Actelion Pharmaceuticals Sverige AB, Tel: +48 (22) 262 31 00
Sverige  
Tlf: +45 3694 45 95  
Deutschland Nederland
Actelion Pharmaceuticals Deutschland GmbH Actelion Pharmaceuticals Nederland B.V.
Tel: +49 761 45 64 0 Tel: +31 (0)348 435950
Eesti Norge
Nycomed SEFA AS Actelion Pharmaceuticals Sverige AB,
Tel: +372 6112 569 Filial Norge
  Tlf: +47 22480370
Ελλάδα Österreich
Actelion Pharmaceuticals Eλλάς Α.Ε. Actelion Pharmaceuticals Austria GmbH
Τηλ: +30 210 675 25 00 Tel: +43 1 505 4527
España Polska
Actelion Pharmaceuticals España S.L. Actelion Pharma Polska Sp. z o.o.
Tel: +34 93 366 43 99 Tel: +48 (22) 262 31 00
France Portugal
Actelion Pharmaceuticals France SAS Actelion Pharmaceuticals Portugal Lda.
Tél: +33 1 58 62 32 32 Tel: +351 21 358 6120
Hrvatska România
Medis Adria d.o.o. Geneva Romfarm International
Tel: + 385 (0) 1 2303 446 Tel: + 40 (021) 231 3561
Ireland Slovenija
Actelion Pharmaceuticals UK Ltd Medis d.o.o.
Tel: +353 1890 771 648 Tel: +386-(0)1 589 69 00
Ísland Slovenská republika
Actelion Pharmaceuticals Sverige AB Actelion Pharmaceuticals SK, s.r.o.
Sími: + 46 (0)8 544 982 50 Tel: +420 221 968 006
Italia Suomi/Finland
Actelion Pharmaceuticals Italia S.r.l. Actelion Pharmaceuticals Sverige AB,
Tel: +39 0542 64 87 40 Filial Finland
  Puh/Tel: +358 9 2510 7720
Κύπρος Sverige
Actelion Pharmaceuticals Eλλάς Α.Ε. Actelion Pharmaceuticals Sverige AB
Τηλ: +30 210 675 25 00 Tel: +46 8 544 982 50
Latvija United Kingdom
Nycomed Latvija Actelion Pharmaceuticals UK Ltd
Tel: +371 784 0082 Tel: +44 845 075 0555

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK