Bromazepam Sandoz 3, tabletten 3 mg

Bromazepam Sandoz 3, tabletten 3 mg
Werkzame stof(fen)Bromazepam
ToelatingslandNL
VergunninghouderSandoz B.V. Veluwezoom 22 1327 AH ALMERE
Toelatingsdatum22.07.1987
ATC-codeN05BA08
Farmacologische groepenAnxiolytica

Patiëntenbijsluiter

Wat is het en waarvoor wordt het gebruikt?

Wat moet u weten voordat u het gebruikt?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • U bent allergisch voor andere benzodiazepines.
 • U heeft ademhalingsproblemen.
 • U heeft het zogenaamde slaap-apneu-syndroom. Dit is een pauze van de ademhaling van meer dan 10 seconden tijdens de slaap.
 • U heeft een ernstige leverfunctiestoornis.
 • U heeft ernstige spierzwakte (myasthenia gravis).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Tolerantie

Sandoz B.V. Page 2/7
Bromazepam Sandoz 3/6 1313-v11
RVG 122991, 12992  
1.3.1.3 Bijsluiter December 2021
   

Na herhaald gebruik gedurende enkele weken kan het effect van Bromazepam verminderen.

Afhankelijkheid

 • Het gebruik van bromazepam kan leiden tot lichamelijke en geestelijke afhankelijkheid. Het gevaar voor afhankelijkheid neemt toe met de dosering en duur van de behandeling. Het gevaar is ook groter wanneer er in het verleden (in de anamnese) alcohol- en drugsmisbruik is geweest.
 • Als er lichamelijke afhankelijkheid is ontstaan, zal een plotselinge beëindiging van de behandeling gepaard gaan met onthoudingsverschijnselen (zie verder in de rubriek ‘Als u stopt met het innemen van dit middel’). Deze kunnen ook optreden als u overstapt van een benzodiazepine met een lange werkingsduur naar een benzodiazepine met een korte werkingsduur.

Rebound-fenomeen

Dit is een tijdelijk syndroom bij het stopzetten van de behandeling. Hierbij komen de symptomen die aanleiding waren voor de behandeling, in verhevigde vorm terug. Het syndroom kan met andere reacties gepaard gaan, zoals stemmingswisselingen, angst, slaapstoornissen, rusteloosheid. Het risico op onthoudingsverschijnselen/reboundverschijnselen is groter als de behandeling plotseling gestopt wordt. Aangeraden wordt de dosering geleidelijk te verminderen. Uw arts zal u hierop wijzen.

Duur van de behandeling

 • De duur van de behandeling dient zo kort mogelijk te zijn en mag niet langer dan 12 weken
  zijn (inclusief de periode dat de dosering langzaam verminderd wordt, zie verder in de rubriek ‘Dosering’). De behandeling mag niet verlengd worden zonder een nieuwe beoordeling van uw klachten door uw arts.

Geheugenverlies

Bromazepam kan geheugenverlies (anterograde amnesie) veroorzaken. Dit gebeurt meestal enkele uren nadat de tabletten zijn ingenomen. De kans op geheugenverlies kan verminderd worden door te zorgen voor een ongestoorde slaap van 7-8 uur.

Psychische en ‘paradoxale’ reacties

 • Bij kinderen en oudere patiënten doen zich vaker tegengestelde reacties voor, zoals onrust, opwinding, prikkelbaarheid, agressiviteit, waanvoorstellingen, woedeaanvallen, nachtmerries, zinsbegoochelingen (hallucinaties), psychosen, onaangepast gedrag en andere gedragseffecten. Als deze reacties optreden, moet u contact opnemen met uw arts en dit geneesmiddel niet meer innemen.

Specifieke patiëntengroepen

 • Bromazepam mag alleen na zorgvuldige beoordeling van de noodzaak hiervan aan kinderen worden voorgeschreven. De therapie zal zo kort mogelijk zijn.

  Aan ouderen en patiënten met ademhalingsproblemen wordt een lagere dosis voorgeschreven.

 • Bromazepam is niet werkzaam als enig medicijn bij geestesziekten

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Sandoz B.V. Page 3/7
Bromazepam Sandoz 3/6 1313-v11
RVG 122991, 12992  
1.3.1.3 Bijsluiter December 2021
   

Bromazepam mag alleen na zorgvuldige beoordeling van de noodzaak hiervan aan kinderen en jongeren worden voorgeschreven. De therapie zal zo kort mogelijk zijn.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in?

Neemt u naast Bromazepam Sandoz nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

De volgende middelen kunnen de kalmerende werking van bromazepam versterken:

 • middelen tegen psychosen
 • kalmerende middelen
 • slaapmiddelen
 • middelen tegen depressie
 • verdovende middelen
 • middelen tegen epilepsie
 • bepaalde pijnstillende middelen ("opiaten")
 • bepaalde middelen tegen hoest
 • versuffende middelen tegen allergieën.

Opioïden

Gelijktijdig gebruik van Bromazepam Sandoz en opioïden (sterke pijnstillers, geneesmiddelen voor substitutietherapie en geneesmiddelen tegen hoest) verhoogt het risico op slaperigheid, ademhalingsmoeilijkheden (ademhalingsdepressie), coma en kan levensbedreigend zijn. Daarom zou gelijktijdig gebruik alleen moeten worden overwogen als er geen andere behandelingsmogelijkheden zijn.

Als uw arts Bromazepam Sandoz echter samen met opioïden voorschrijft, dan moet de dosis en duur van de gelijktijdig behandeling door uw arts worden beperkt.

Vertel uw arts over alle opioïden die u gebruikt en volg nauwgezet de dosisaanbeveling van uw arts. Het kan handig zijn om vrienden of familie op de hoogte te stellen van de tekenen en verschijnselen die hierboven worden vermeld. Neem contact op met uw arts wanneer u dergelijke verschijnselen ervaart.

De werking van bromazepam kan worden verlengd door bepaalde middelen tegen schimmel (zgn. azol-antimycotica), bepaalde antidrepessiva, bepaalde eiwitremmers (proteaseremmers) en bepaalde antibiotica (macroliden), de anticonceptiepil, propranolol en cimetidine.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

Het gebruik van alcohol kan de werking van bromazepam versterken. Gelijktijdig gebruik van alcohol moet daarom worden vermeden.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

Behandeling met benzodiazepines tijdens het eerste trimester van de zwangerschap geeft een verhoogd risico op een gespleten verhemelte.

Sandoz B.V. Page 4/7
Bromazepam Sandoz 3/6 1313-v11
RVG 122991, 12992  
1.3.1.3 Bijsluiter December 2021
   

Behandeling met benzodiazepines tijdens het tweede en derde trimester van de zwangerschap kan ervoor zorgen dat de foetus minder beweegt en een wisselende hartslag heeft. Daarom mag bromazepam tijdens de zwangerschap of de bevalling uitsluitend gebruikt worden als dat strikt noodzakelijk is.

Regelmatig gebruik van benzodiazepines aan het eind van de zwangerschap kan bij het ongeboren kind leiden tot afhankelijkheid en na de geboorte tot ontwenningsverschijnselen. Ook kan de pasgeborene last hebben van het zgn. floppy infant syndroom, waarbij de baby niet goed kan zuigen en niet goed groeit.

Borstvoeding

Bromazepam gaat over in de moedermelk. Daarom mag bromazepam niet worden gebruikt tijdens de periode van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bromazepam heeft invloed op bovengenoemde activiteiten. Indien u iets doet waarbij voortdurend goed waarnemen is vereist, waarbij u waakzaam moet zijn om de juiste beslissingen te kunnen nemen of waarbij u uw ledematen ongestoord moet kunnen gebruiken (zoals in auto's of bij het bedienen van machines), dient u er rekening mee te houden dat u, door het gebruik van Bromazepam Sandoz, dit misschien minder goed kunt doen als gevolg van kalmering, geheugenverlies en spierverslapping.

Dit middel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per tablet, dat wil zeggen dat het in wezen

‘natriumvrij’ is.

Hoe wordt het gebruikt?

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Niet bekend (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

 • Overgevoeligheid, een heftige reactie van het lichaam door erge allergie (anafylactische shock), dikke tong, dikke lippen, dik gezicht, dikke keel (angio-oedeem)
 • Achterblijven van plas in de blaas (urineretentie)
 • hoofdpijn, duizeligheid, verminderde alertheid, coördinatiestoornissen; deze verschijnselen treden voornamelijk op aan het begin van de behandeling en verdwijnen gewoonlijk bij voortzetting daarvan
 • hartfalen tot aan hartstilstand
 • verzwakte ademhaling
 • moeheid
 • vallen en botbreuken (vooral bij ouderen)

Zelden (kunnen optreden tot bij 1 op de 1.000 gebruikers)

 • dubbel zien
 • maag- en darmproblemen (obstipatie (verstopping), misselijkheid, braken)
 • verwardheid
Sandoz B.V. Page 6/7
Bromazepam Sandoz 3/6 1313-v11
RVG 122991, 12992  
1.3.1.3 Bijsluiter December 2021
   
 • emotionele stoornis
 • libidostoornissen (minder zin in seks)
 • lichamelijke en psychische afhankelijkheid van het geneesmiddel. Staken van de behandeling kan dan leiden tot onthoudingsverschijnselen en reboundverschijnselen (een versterkte terugkeer van de verschijnselen waarvoor u juist werd behandeld)
 • geneesmiddelmisbruik
 • depressie (neerslachtigheid)
 • tegengestelde reacties zoals rusteloosheid, agitatie, geïrriteerdheid, agressie, waanvoorstellingen, woede-uitbarstingen, nachtmerries, hallucinaties, psychosen, onaangepast gedrag en andere gedragsstoornissen. Indien deze reacties optreden, dient het gebruik van dit geneesmiddel te worden gestaakt. Dit soort effecten komt vaker voor bij kinderen en ouderen
 • het niet kunnen onthouden van nieuwe dingen (anterograde amnesie)gedurende de periode na inname; dit kan optreden bij therapeutische doseringen en de kans erop neemt toe bij hogere doseringen
 • verminderde geheugenfunctie
 • spierzwakte
 • huiduitslag, jeuk, galbulten (urticaria).

Vaak (kunnen optreden tot bij 1 op de 10 gebruikers)

sufheid; dit verschijnsel treedt voornamelijk op aan het begin van de behandeling en verdwijnen gewoonlijk bij voortzetting daarvan

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe moet het worden bewaard?

Bewaren beneden 25º C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht en licht.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na ‘Niet te gebruiken na:’ of ‘Exp.:’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Verdere informatie

Sandoz B.V. Page 7/7
Bromazepam Sandoz 3/6 1313-v11
RVG 122991, 12992  
1.3.1.3 Bijsluiter December 2021
   

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is bromazepam.
  Bromazepam Sandoz 3 en Bromazepam Sandoz 6 bevatten per tablet respectievelijk 3 en 6 mg bromazepam.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: cellulose (E460), natriumcarmellose (E466), gelatine (E441), magnesiumstearaat (E572), siliciumdioxide (E551), stearinezuur (E570) en talk. Bromazepam Sandoz 3 bevat verder nog de kleurstof erythrosine (E127).
  Bromazepam Sandoz 6 bevat de kleurstoffen chinoline geel (E104) en indigotine (E132).

Hoe ziet Bromazepam Sandoz eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

De tabletten van 3 mg zijn voorzien van een deelstreep, zodat ook halve tabletten kunnen worden gebruikt.

De tabletten van 6 mg zijn voorzien van drie deelstrepen, zodat halve en kwart tabletten kunnen worden gebruikt.

Bromazepam Sandoz 3 en 6: 30 tabletten in doordrukstrips en 50 tabletten in EAV. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Sandoz B.V., Veluwezoom 22, 1327 AH Almere, Nederland v

Fabrikanten

Sandoz BV

Veluwezoom 22

1327 AH Almere

Merckle GmbH

Graf-Arco-Strasse 3

89079 Ulm

Duitsland

Aurobindo Pharma B.V.

Baarnse Dijk 1

3741 LN Baarn

In het register ingeschreven onder:

Bromazepam Sandoz 3 is in het register ingeschreven onder RVG 12991.

Bromazepam Sandoz 6 is in het register ingeschreven onder RVG 12992.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in december 2021.

Laatst bijgewerkt op 01.09.2022

Meer medicijnen met dezelfde werkzame stof

De volgende medicijnen bevatten ook de werkzame stof Bromazepam. Raadpleeg uw arts over een mogelijk alternatief voor Bromazepam Sandoz 3, tabletten 3 mg

Medicijn
Vergunninghouder
Sandoz B.V. Veluwezoom 22 1327 AH ALMERE

Logo

Uw persoonlijke medicatie-assistent

Medicijnen

Blader hier door onze uitgebreide database van A-Z medicijnen, met effecten, bijwerkingen en doseringen.

Stoffen

Alle actieve ingrediënten met hun werking, toepassing en bijwerkingen, evenals de medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Symptomen, oorzaken en behandeling van veelvoorkomende ziekten en verwondingen.

De weergegeven inhoud vervangt niet de originele bijsluiter van het medicijn, vooral niet met betrekking tot de dosering en werking van de afzonderlijke producten. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid van de gegevens, omdat deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Raadpleeg altijd een arts voor diagnoses en andere gezondheidsvragen.

© medikamio