Advertentie

Auteur: Teva


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Uw geneesmiddel heet Candesartan cilexetil Teva. Het bevat de werkzame stof candesartan cilexetil. Deze stof hoort tot de groep van medicijnen die angiotensine II-receptorantagonisten wordt genoemd. Deze stof zorgt er voor dat uw bloedvaten ontspannen en wijder worden. Dit helpt om uw bloeddruk te verlagen. Het maakt het ook gemakkelijker voor het hart om het bloed naar alle delen van uw lichaam te pompen.

Dit geneesmiddel wordt gebruikt:

 • bij de behandeling van een verhoogde bloeddruk (hypertensie) bij volwassenen.
 • bij de behandeling van hartfalen bij volwassen patiënten met een verminderde werking van de hartspier. Candesartan cilexetil Teva kan in dit geval samen met remmers van het angiotensine- converterende enzym (ACE-remmers) worden gebruikt, of wanneer ACE-remmers niet kunnen worden gebruikt (ACE-remmers zijn een groep van medicijnen die worden gebruikt bij hartfalen).

CANDESARTAN CILEXETIL 4 MG TEVA CANDESARTAN CILEXETIL 8 MG TEVA CANDESARTAN CILEXETIL 16 MG TEVA CANDESARTAN CILEXETIL 32 MG TEVA tabletten

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • U bent meer dan 3 maanden zwanger bent (het is ook beter om Candesartan cilexetil Teva in het begin van de zwangerschap te vermijden – zie rubriek Zwangerschap).
 • U heeft een ernstige leverziekte of een galobstructie (probleem met de afvoer van gal uit uw galblaas).

Wanneer u niet zeker bent of één van de bovenstaande omschrijvingen op u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u Candesartan cilexetil Teva gebruikt.

Vertel uw arts voordat u Candesartan cilexetil Teva gebruikt, of als u het al gebruikt:

 • als u problemen heeft met uw hart, lever of nieren, of als u gedialyseerd wordt
 • als u pas een niertransplantatie heeft gehad
 • als u moet braken, kortgeleden ernstig heeft gebraakt, of als u diarree heeft
 • als u een ziekte heeft aan uw bijnieren die syndroom van Conn (ook primair hyperaldosteronisme) wordt genoemd
 • als u een lage bloeddruk heeft
 • als u ooit een beroerte heeft gehad
 • u moet uw arts inlichten als u denkt dat u zwanger bent (of zwanger zou kunnen worden).

Candesartan cilexetil Teva wordt niet aanbevolen in het begin van de zwangerschap, en mag niet ingenomen worden indien u meer dan 3 maanden zwanger bent, aangezien het ernstige schade kan veroorzaken aan uw baby bij gebruik tijdens deze periode (zie rubriek Zwangerschap).

Het is mogelijk dat uw arts u vaker wenst te zien en bijkomende testen uitvoert, indien één van de hierboven vernoemde situaties op u van toepassing is.

Vertel uw arts of tandarts dat u Candesartan cilexetil Teva gebruikt als u geopereerd gaat worden. Dit is belangrijk omdat Candesartan cilexetil Teva samen met sommige verdovingsmiddelen ervoor kan zorgen dat uw bloeddruk verder omlaag gaat.

Gebruik bij kinderen

Er is geen ervaring met het gebruik van Candesartan cilexetil Teva bij kinderen (onder de 18 jaar). Daarom moet Candesartan cilexetil Teva niet aan kinderen worden gegeven.

CANDESARTAN CILEXETIL 4 MG TEVA CANDESARTAN CILEXETIL 8 MG TEVA CANDESARTAN CILEXETIL 16 MG TEVA CANDESARTAN CILEXETIL 32 MG TEVA tabletten

Gebruikt u naast Candesartan cilexetil Teva nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Candesartan cilexetil Teva kan de werking van sommige andere geneesmiddelen beïnvloeden, en sommige geneesmiddelen kunnen invloed hebben op Candesartan cilexetil Teva. Indien u bepaalde geneesmiddelen inneemt, is het mogelijk dat uw arts van tijd tot tijd bloedtesten moet uitvoeren.

Laat het zeker uw arts weten als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • andere geneesmiddelen die helpen uw bloeddruk te verlagen, zoals bèta-blokkers, diazoxide en ACE-remmers (bijvoorbeeld enalapril, captopril, lisinopril of ramipril).
 • niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s) zoals ibuprofen, naproxen, diclofenac, celecoxib of etoricoxib (pijnstillende middelen met een ontstekingsremmende werking).
 • acetylsalicylzuur (als u meer dan 3 gram per dag gebruikt) (pijnstillend middel met een ontstekingsremmende werking).
 • kaliumsupplementen of zoutvervangers waar kalium in zit (middelen die de hoeveelheid kalium in uw bloed verhogen);
 • heparine (een geneesmiddel om uw bloed te verdunnen).
 • plaspillen (diuretica).
 • lithium (een middel tegen problemen met geestelijke gezondheid).
 • U kunt Candesartan cilexetil Teva innemen met of zonder voedsel.
 • Wanneer Candesartan cilexetil Teva aan u voorgeschreven is, praat dan met uw arts voordat u alcohol drinkt. Sommige mensen die alcohol drinken terwijl ze Candesartan cilexetil Teva gebruiken voelen zich flauw of duizelig.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Meld uw arts als u denkt dat u zwanger bent (of zwanger zou kunnen worden). Uw arts zal u

gewoonlijk aanraden om te stoppen met Candesartan cilexetil Teva voordat u zwanger wordt, of zodra u weet dat u zwanger bent, en hij zal u aanbevelen om een ander geneesmiddel te gebruiken in plaats van Candesartan cilexetil Teva.

Candesartan cilexetil Teva wordt niet aanbevolen in het begin van de zwangerschap, en mag niet genomen worden wanneer u meer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het ernstige schade kan veroorzaken aan uw baby indien ingenomen na de derde maand van de zwangerschap.

Borstvoeding

Meld uw arts indien u borstvoeding geeft of start met borstvoeding. Candesartan cilexetil Teva wordt niet aanbevolen voor moeders die borstvoeding geven, en uw arts kan voor u een andere behandeling

CANDESARTAN CILEXETIL 4 MG TEVA CANDESARTAN CILEXETIL 8 MG TEVA CANDESARTAN CILEXETIL 16 MG TEVA CANDESARTAN CILEXETIL 32 MG TEVA tabletten

kiezen indien u wenst borstvoeding te geven, in het bijzonder als uw baby pas geboren is, of te vroeg werd geboren.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Sommige mensen voelen zich moe of duizelig als ze Candesartan cilexetil Teva gebruiken. Als dit bij u gebeurt mag u niet rijden. Gebruik in dat geval ook geen gereedschap of machines.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Candesartan cilexetil Teva bevat lactose dat een soort suiker is. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Het is belangrijk dat u Candesartan cilexetil Teva iedere dag blijft innemen.

U kunt Candesartan cilexetil Teva innemen met en zonder voedsel. Slik de tablet door met wat water.

Probeer de tablet elke dag op hetzelfde tijdstip in te nemen. Dit helpt u om te herinneren de tablet in te nemen.

Verhoogde bloeddruk:

 • De gebruikelijke dosering Candesartan cilexetil Teva is 8 mg eenmaal per dag. Uw arts kan deze dosering verhogen tot 16 of 32 mg eenmaal per dag afhankelijk van het effect op uw bloeddruk.
 • Bij sommige patiënten, zoals patiënten die problemen met lever of nieren hebben of die kortgeleden veel vocht hebben verloren, bijvoorbeeld door overgeven of diarree of door het gebruik van plaspillen, kan het zijn dat de arts een lagere begindosering voorschrijft.
 • Sommige negroïde patiënten kunnen een verlaagde reactie hebben op dit soort medicijn wanneer deze als enige behandeling wordt gegeven. Deze patiënten kunnen een hogere dosering nodig hebben.

Hartfalen:

 • De gebruikelijke begindosering van Candesartan cilexetil Teva is 4 mg eenmaal per dag. Uw arts kan deze dosering verhogen tot 32 mg eenmaal per dag door de dosering telkens na 2 weken te verdubbelen. Candesartan cilexetil Teva kan worden gecombineerd met andere medicijnen tegen hartfalen. Uw arts zal beslissen welke behandeling geschikt is voor u.

CANDESARTAN CILEXETIL 4 MG TEVA CANDESARTAN CILEXETIL 8 MG TEVA CANDESARTAN CILEXETIL 16 MG TEVA CANDESARTAN CILEXETIL 32 MG TEVA tabletten

Als u meer van Candesartan cilexetil Teva heeft ingenomen dan uw arts heeft voorgeschreven, moet u direct uw arts of apotheker om advies vragen.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Neem de volgende tablet op de normale tijd.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Als u stopt met het innemen van Candesartan cilexetil Teva, dan kan uw bloeddruk weer omhoog gaan. Stop daarom niet met het gebruik van Candesartan cilexetil Teva zonder eerst met uw arts te praten.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Candesartan cilexetil Teva bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Het is belangrijk dat u weet wat deze bijwerkingen kunnen zijn.

Stop meteen met het gebruik van Candesartan cilexetil Teva en zoek onmiddellijk medische hulp als u last heeft van één van de volgende allergische reacties:

 • problemen met ademhalen, met of zonder opgezwollen gezicht, lippen, tong en/of keel
 • opgezwollen gezicht, lippen, tong en/of keel waardoor u problemen heeft met slikken
 • hevige jeuk van uw huid (met bultjes).

Candesartan cilexetil Teva kan ervoor zorgen dat u minder witte bloedcellen heeft. Uw weerstand tegen infecties kan daardoor minder worden. U kunt merken dat u moe bent of koorts of een infectie heeft. Als dit gebeurt, vertel dit dan aan uw arts. Uw arts kan af en toe uw bloed controleren om te zien of Candesartan cilexetil Teva invloed heeft op uw bloed (agranulocytose).

Andere mogelijke bijwerkingen zijn:

Vaak (komt voor bij 1 tot 10 van de 100 patiënten)

 • Duizelig voelen/draaierig gevoel.
 • Hoofdpijn.
 • Luchtweginfectie.
 • Lage bloeddruk. Dit kan ervoor zorgen dat u zich zwak of duizelig kan voelen.
 • Veranderingen in uw bloedwaarden:
 1. Meer kalium in uw bloed, voornamelijk als u al problemen met uw nieren of last van hartfalen heeft. Als dit ernstig is, kunt merken dat u zich moe of zwak voelt, een onregelmatige hartslag heeft of tintelingen heeft.

CANDESARTAN CILEXETIL 4 MG TEVA CANDESARTAN CILEXETIL 8 MG TEVA CANDESARTAN CILEXETIL 16 MG TEVA CANDESARTAN CILEXETIL 32 MG TEVA tabletten

 • Een effect op de werking van uw nieren, vooral als u al problemen met uw nieren of last van hartfalen heeft. In zeer zeldzame gevallen kan nierfalen voorkomen.

Zeer zelden (komt voor bij minder dan 1 van de 10.000 patiënten)

 • Opzwelling van uw gezicht, lippen, tong en/of keel.
 • Minder rode bloedcellen, witte bloedcellen in uw bloed. U kunt merken dat u moe bent, een infectie of koorts heeft.
 • Huiduitslag, bultige uitslag (galbulten).
 • Jeuk.
 • Rugpijn, pijn aan uw gewrichten en spieren.
 • Andere werking van uw lever, waaronder ontsteking van uw lever (hepatitis). U kunt merken dat u moe bent, dat uw huid of oogwit geel wordt en dat u kenmerken van griep heeft.
 • Misselijkheid.
 • Veranderingen in uw bloedwaarden:
 1. Minder natrium in uw bloed. Als dit ernstig is, kunt merken dat u zich zwak voelt, weinig energie heeft of spierkramp heeft.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25°C (4 mg).

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities. (8 mg, 16 mg, 32 mg)

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is candesartan cilexetil.

CANDESARTAN CILEXETIL 4 MG TEVA CANDESARTAN CILEXETIL 8 MG TEVA CANDESARTAN CILEXETIL 16 MG TEVA CANDESARTAN CILEXETIL 32 MG TEVA tabletten

 • De andere stoffen in dit middel zijn docusaatnatrium, natriumlaurilsulfaat, carmellose calcium, voorgegelatineerd zetmeel, hydroxypropylcellulose, lactosemonohydraat, magnesiumstearaat (E572).
 • De 16 en 32 mg tabletten bevatten ook nog de stof ijzeroxide rood (E172).

Candesartan Teva 4 mg

Blisterverpakking met witte, ronde, biconvexe tabletten, met aan één zijde de inscriptie CC en aan de andere zijde 04 en met aan beide kanten een breukstreep.

Candesartan Teva 8 mg

Blisterverpakking met witte, ronde, biconvexe tabletten, met aan één zijde de inscriptie CC en aan de andere zijde 08 en met aan beide kanten een breukstreep.

Candesartan Teva 16 mg

Blisterverpakking met lichtrode, ronde, biconvexe tabletten, met aan één zijde de inscriptie CC en aan de andere zijde 16 en met aan beide kanten een breukstreep.

Candesartan Teva 32 mg

Blisterverpakking met lichtrode, ovale, biconvexe tabletten, met aan dezelfde zijde de inscriptie CC en 32 en met aan beide kanten een breukstreep.

Verpakkingsgrootten (4 mg, 8 mg, 16 mg, 32 mg): 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98, 100 tabletten en in eenheidsafleververpakkingen à 50 (50x1) tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Teva Nederland BV Swensweg 5

2031 GA Haarlem Nederland

Fabrikant

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5, 2031 GA Haarlem

Nederland

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13, 4042 Debrecen

CANDESARTAN CILEXETIL 4 MG TEVA CANDESARTAN CILEXETIL 8 MG TEVA CANDESARTAN CILEXETIL 16 MG TEVA CANDESARTAN CILEXETIL 32 MG TEVA tabletten

Hongarije

Teva Pharma B.V.

Swensweg 5, 2031 GA, Haarlem

Nederland

Bluepharma Indústria Farmacêutica, S.A.

S. Martinho do Bispo, 3045-016 Coimbra

Portugal

Cemelog-BRS Ltd.

Vasút u. 13, 2040 Budaörs

Hongarije

In het register ingeschreven onder  
Candesartan cilexetil 4 mg Teva RVG 107400
Candesartan cilexetil 8 mg Teva RVG 107413
Candesartan cilexetil 16 mg Teva RVG 107414
Candesartan cilexetil 32 mg Teva RVG 107415

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Naam van de lidstaat Naam van het geneesmiddel
Nederland Candesartan cilexetil 4 mg Teva, tabletten
  Candesartan cilexetil 8 mg Teva, tabletten
  Candesartan cilexetil 16 mg Teva, tabletten
  Candesartan cilexetil 32 mg Teva, tabletten
Bulgarije ACRUX 4 mg tablets
  ACRUX 8 mg tablets
  ACRUX 16 mg tablets
  ACRUX 32 mg tablets
Estland Candesartan-Teva
Hongarije Candesartan-Teva tabletta
Ierland Candesartan Teva Pharma 4 mg Tablets
  Candesartan Teva Pharma 8 mg Tablets
  Candesartan Teva Pharma 16 mg Tablets
  Candesartan Teva Pharma 32 mg Tablets
Letland Candesartan-Teva

CANDESARTAN CILEXETIL 4 MG TEVA CANDESARTAN CILEXETIL 8 MG TEVA CANDESARTAN CILEXETIL 16 MG TEVA CANDESARTAN CILEXETIL 32 MG TEVA tabletten

Deze bijsluiter is goedgekeurd in oktober 2012.

0912.7v.AV

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK