Candesartan cilexetil Mylan 8 mg, tabletten

ATC-Code
C09CA06
Candesartan cilexetil Mylan 8 mg, tabletten

Mylan

Stof(fen)
Candesartan
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Angiotensine ii receptorblokkers (arbs), gewoon

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Mylan

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Uw geneesmiddel heet Candesartan cilexetil Mylan. Het bevat de werkzame stof candesartancilexetil. Deze stof hoort tot de groep van medicijnen die angiotensine II-receptorantagonisten wordt genoemd. Deze stof zorgt er voor dat uw bloedvaten ontspannen en wijder worden. Dit helpt om uw bloeddruk te verlagen. Het maakt het ook gemakkelijker voor het hart om het bloed naar alle delen van uw lichaam te pompen.

Dit geneesmiddel wordt gebruikt:

 • bij de behandeling van een verhoogde bloeddruk (hypertensie) bij volwassenen;
 • bij de behandeling van hartfalen bij volwassen patiënten met een verminderde werking van de hartspier. Candesartan cilexetil Mylan kan in dit geval samen met remmers van het angiotensine- converterende enzym (ACE-remmers) worden gebruikt, of wanneer ACE-remmers niet kunnen worden gebruikt (ACE-remmers zijn een groep van medicijnen die worden gebruikt bij hartfalen).

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • U heeft een ernstige leverziekte of een galobstructie (probleem met de afvoer van de gal uit uw galblaas).
 • U bent meer dan 3 maanden zwanger (het is ook beter om candesartan in het begin van de zwangerschap te vermijden - zie rubriek Zwangerschap).

Vertel uw arts voordat u candesartan gebruikt, of als u het al gebruikt:

 • wanneer u problemen heeft met uw hart, lever of nieren, of als u gedialyseerd wordt;
 • wanneer u pas een niertransplantatie heeft gehad;
 • wanneer u moet braken, kortgeleden ernstig heeft gebraakt, of als u diarree heeft;

Pagina 1van 6

Patiënteninformatie Candesartan cilexetil Mylan september 2012
 • wanneer u een ziekte heeft aan uw bijnieren die syndroom van Conn (ook primair hyperaldosteronisme) wordt genoemd;
 • wanneer u een lage bloeddruk heeft;
 • wanneer u ooit een beroerte heeft gehad;
 • u moet uw arts inlichten als u denkt dat u zwanger bent (of zwanger zou kunnen worden). Candesartan wordt niet aanbevolen in het begin van de zwangerschap, en mag niet ingenomen worden indien u meer dan 3 maanden zwanger bent, aangezien het ernstige schade kan veroorzaken aan uw baby bij gebruik tijdens deze periode (zie rubriek Zwangerschap).

Het is mogelijk dat uw arts u vaker wenst te zien en bijkomende testen uitvoert, indien één van de hierboven vernoemde situaties op u van toepassing is.

Vertel uw arts of tandarts dat u candesartan gebruikt als u geopereerd gaat worden. Dit is belangrijk omdat candesartan samen met sommige verdovingsmiddelen ervoor kan zorgen dat uw bloeddruk verder omlaag gaat.

Gebruik bij kinderen

Er is geen ervaring met het gebruik van Candesartan cilexetil Mylan bij kinderen (onder de 18 jaar). Daarom moet Candesartan cilexetil Mylan niet aan kinderen worden gegeven.

Gebruikt u naast Candesartan cilexetil Mylan nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Candesartan cilexetil Mylan kan de werking van sommige andere geneesmiddelen beïnvloeden, en sommige geneesmiddelen kunnen invloed hebben op candesartan. Indien u bepaalde geneesmiddelen inneemt, is het mogelijk dat uw arts van tijd tot tijd bloedtesten moet uitvoeren.

Laat het zeker uw arts weten als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • andere geneesmiddelen die helpen uw bloeddruk te verlagen, zoals bèta-blokkers, diazoxide en ACE-remmers (bijvoorbeeld enalapril, captopril, lisinopril of ramipril);
 • niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s) zoals ibuprofen, naproxen, diclofenac, celecoxib of etoricoxib (pijnstillende middelen met een ontstekingsremmende werking);
 • acetylsalicylzuur (als u meer dan 3 gram per dag gebruikt) (pijnstillend middel met een ontstekingsremmende werking);
 • kaliumsupplementen of zoutvervangers waar kalium in zit (middelen die de hoeveelheid kalium in uw bloed verhogen);
 • heparine (een geneesmiddel om uw bloed te verdunnen);
 • plaspillen (diuretica);
 • lithium (een middel tegen problemen met geestelijke gezondheid).
 • U kunt Candesartan cilexetil Mylan innemen met of zonder voedsel.
 • Wanneer candesartan aan u voorgeschreven is, praat dan met uw arts voordat u alcohol drinkt. Sommige mensen die alcohol drinken terwijl ze Candesartan cilexetil Mylan gebruiken voelen zich flauw of duizelig.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Meld uw arts als u denkt dat u zwanger bent (of zwanger zou kunnen worden). Uw arts zal u gewoonlijk aanraden om te stoppen met Candesartan cilexetil Mylan voordat u zwanger wordt, of zodra u weet dat u zwanger bent, en hij zal u aanbevelen om een ander geneesmiddel te gebruiken in plaats van Candesartan cilexetil Mylan.

Pagina 2van 6

Patiënteninformatie Candesartan cilexetil Mylan september 2012

Candesartan cilexetil Mylan wordt niet aanbevolen in het begin van de zwangerschap, en mag niet genomen worden wanneer u meer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het ernstige schade kan veroorzaken aan uw baby indien ingenomen na de derde maand van de zwangerschap.

Borstvoeding

Meld uw arts indien u borstvoeding geeft of start met borstvoeding. Candesartan cilexetil Mylan wordt niet aanbevolen voor moeders die borstvoeding geven, en uw arts kan voor u een andere behandeling kiezen indien u wenst borstvoeding te geven, in het bijzonder als uw baby pas geboren is, of te vroeg werd geboren.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Sommige mensen voelen zich moe of duizelig als ze candesartan gebruiken. Als dit bij u gebeurt mag u niet rijden. Gebruik in dat geval ook geen gereedschap of machines.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Candesartan cilexetil Mylan bevat lactose dat een soort suiker is. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Voor een volledige lijst van stoffen, zie punt 6 – Aanvullende informatie.

Hoe gebruikt u dit middel?

Dit is een langdurige behandeling.

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Het is belangrijk dat u Candesartan cilexetil Mylan iedere dag blijft innemen.

U kunt Candesartan cilextil Mylan innemen met en zonder voedsel. Slik de tablet door met wat water. Probeer de tablet elke dag op hetzelfde tijdstip in te nemen. Dit helpt u om te herinneren de tablet in te nemen.

Verhoogde bloeddruk:

De gebruikelijke dosering Candesartan cilexetil Mylan is 8 mg eenmaal per dag. Uw arts kan deze dosering verhogen tot 16 of 32 mg eenmaal per dag afhankelijk van het effect op uw bloeddruk.

Bij sommige patiënten, zoals patiënten die problemen met lever of nieren hebben of die kortgeleden veel vocht hebben verloren, bijvoorbeeld door overgeven of diarree of door het gebruik van plaspillen, kan het zijn dat de arts een lagere begindosering voorschrijft.

Sommige negroïde patiënten kunnen een verlaagde reactie hebben op dit soort medicijn wanneer deze als enige behandeling wordt gegeven. Deze patiënten kunnen een hogere dosering nodig hebben.

Hartfalen:

De gebruikelijke begindosering van Candesartan cilexetil Mylan is 4 mg eenmaal per dag. Uw arts kan deze dosering verhogen tot 32 mg eenmaal per dag door de dosering telkens na 2 weken te verdubbelen. Candesartan cilexetil Mylan kan worden gecombineerd met andere medicijnen tegen hartfalen. Uw arts zal beslissen welke behandeling geschikt is voor u.

Als u meer candesartan heeft ingenomen dan uw arts heeft voorgeschreven, moet u direct uw arts of apotheker om advies vragen.

Neem geen dubbele dosis in om een vergeten dosis in te halen. Neem de volgende tablet op de normale tijd.

Pagina 3van 6

Patiënteninformatie Candesartan cilexetil Mylan september 2012

Als u stopt met het innemen van dit middel

Als u stopt met het innemen van candesartan, dan kan uw bloeddruk weer omhoog gaan. Stop daarom niet met het gebruik van candesartan zonder eerst met uw arts te praten.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Candesartan cilexetil Mylan bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Het is belangrijk dat u weet welke bijwerkingen er kunnen zijn.

Stop met het innemen van Candesartan cilexetil Mylan en zoek onmiddellijk medische hulp als u last heeft van één van de volgende allergische reacties:

 • problemen met ademhalen, met of zonder opzwollen gezicht, lippen, tong en/of keel;
 • opgezwollen gezicht, lippen, tong en/of keel waardoor u problemen heeft met slikken;
 • hevige jeuk van uw huid (met bultjes).

Candesartan kan ervoor zorgen dat u minder witte bloedcellen heeft. Uw weerstand tegen infecties kan daardoor minder worden. U kunt merken dat u moe bent of koorts of een infectie heeft. Als dit gebeurt, vertel dit dan aan uw arts. Uw arts kan af en toe uw bloed controleren om te zien of candesartan invloed heeft op uw bloed (agranulocytose).

Andere mogelijke bijwerkingen zijn:

Vaak (komt voor bij 1 tot 10 van de 100 patiënten)

 • duizeligheid/draaierigheid;
 • hoofdpijn;
 • luchtweginfectie;
 • lage bloeddruk. Dat kan ervoor zorgen dat u zich zwak of duizelig kan voelen;
 • veranderingen in uw bloedwaarden. Meer kalium in uw bloed, voornamelijk als u al problemen met uw nieren of last van hartfalen heeft. Als dit ernstig is, kunt u merken dat u zich moe of zwak voelt, een onregelmatige hartslag heeft of tintelingen heeft;
 • een effect op de werking van uw nieren, vooral als u al problemen met uw nieren of last van hartfalen heeft. In zeer zeldzame gevallen kan nierfalen voorkomen.

Zeer zelden (komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten)

 • opzwelling van uw gezicht, lippen, tong en/of keel;
 • minder rode of witte bloedcellen in uw bloed. U kunt merken dat u moe bent, een infectie of koorts krijgen;
 • huiduitslag, uitslag met bulten (galbulten);
 • jeuk;
 • rugpijn, pijn in de gewrichten en spieren;
 • veranderingen van de werking van uw lever, waaronder ontsteking van uw lever (hepatitis). U kunt merken dat u moe bent, dat uw huid of oogwit geel wordt en dat u griepachtige verschijnselen heeft;
 • misselijkheid;
 • veranderingen in uw bloedwaarden:
  • minder natrium in uw bloed. Als dit ernstig is, kunt u merken dat u zich zwak voelt, weinig energie of spierkrampen heeft.

Pagina 4van 6

Patiënteninformatie Candesartan cilexetil Mylan september 2012

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “Niet te gebruiken na:” of “Exp.:”. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. De houdbaarheid van het product na opening is 90 dagen als het wordt bewaard in HDPE-flacons.

Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is candesartancilexetil. Eén tablet bevat 4 mg/8 mg/16 mg/32 mg candesartancilexetil.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: calciumcarmellose, hyprolose, lactosemonohydraat, magnesiumstearaat en mannitol.

Candesartan cilexetil Mylan 4 mg, tabletten zijn witte tot gebroken witte, ronde, bolvormige tabletten bedrukt met “C1” aan de ene zijde en “M” en een breukstreep aan de andere zijde.

Candesartan cilexetil Mylan 8 mg, tabletten zijn witte tot gebroken witte, ronde, bolvormige tabletten bedrukt met “M” boven “C5” aan de ene zijde en een breukstreep aan de andere zijde.

Candesartan cilexetil Mylan 16 mg, tabletten zijn witte tot gebroken witte, ronde, bolvormige tabletten bedrukt met “M” boven “C6” aan de ene zijde en een breukstreep aan de andere zijde.

Candesartan cilexetil Mylan 32 mg, tabletten zijn witte tot gebroken witte, ronde, bolvormige tabletten bedrukt met “M” boven “C7” aan de ene zijde en een breukstreep aan de andere zijde.

Candesartan cilexetil Mylan is verkrijgbaar in blisterverpakkingen met 7, 10, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 tabletten en in plastic flacons met 30, 56, 90 of 98 tabletten. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Dit middel is ingeschreven in het register onder nummer RVG 104699 (4 mg), RVG 104700 (8 mg), RVG 104701 (16 mg) en RVG 104702 (32 mg).

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder:

Mylan BV

Dieselweg 25

Bunschoten

Fabrikant vrijgifte:

Mylan BV

Dieselweg 25

Bunschoten

McDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Ierland

Generics [UK] Limited,

Station Close, Potters Bar,

Pagina 5van 6

Patiënteninformatie Candesartan cilexetil Mylan september 2012

Hertfordshire, EN6 1TL, Verenigd Koninkrijk

Mylan Hungary Kft

H-2900 Komarom

Mylan utca 1, Hongarije

Mylan S.A.S. (Saint Priest)

117 allee des parcs, 69800 Saint Priest Frankrijk

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen

België – Candesartan Mylan 8, 16 of 32 mg tabletten Bulgarije – Candesagen 4, 8, 16 or 32mg tablets Cyprus – Candesartan/Generics 4, 8, 16 or 32mg tablets Denemarken –Kandrozid 4, 8, 16 or 32mg tablets

Duitsland – Candesartancilexetil Mylan 4, 8, 16 or 32mg Tabletten Finland – Kandrozid 4, 8, 16 or 32mg tablets

Frankrijk – Candesartan Mylan 4, 8, 16 or 32mg breakable tablets Hongarije – Candesartan Mylan 4, 8, 16 or 32mg Tablets

Ierland – Candesartan Mylan 4, 8, 16 or 32mg Tablets Italië – Candesartan Mylan Generics 4, 8, 16 or 32mg

Nederland – Candesartan cilexetil Mylan 4, 8, 16 of 32 mg, tabletten Noorwegen –Kandrozid 4, 8, 16 or 32mg tablets

Oostenrijk – Candesartan cilexetil Arcana 4, 8, 16 or 32mg tabletten Polen – Kangen 8, 16 mg Tablets

Portugal – Candesartan Mylan 4, 8, 16 or 32mg tablets Roemenië – Candegen 4, 8, 16mg tablets

Slowakije – Candesartan Mylan 8, 16 or 32mg tablety

Spanje – Candesartan Mylan 4, 8, 16 or 32mg comprimidos EFG Zweden – Kandrozid 4, 8, 16 or 32mg tablets

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in mei 2013.

Pagina 6van 6

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.