Candesartan cilexetil PCH 4 mg, tabletten

ATC-Code
C09CA06
Candesartan cilexetil PCH 4 mg, tabletten

Pharmachemie

Stof(fen)
Candesartan
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Angiotensine ii receptorblokkers (arbs), gewoon

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Pharmachemie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Uw geneesmiddel heet Candesartan cilexetil PCH. Het bevat de werkzame stof candesartan cilexetil. Deze stof hoort tot de groep van medicijnen die angiotensine II-receptorantagonisten wordt genoemd. Deze stof zorgt er voor dat uw bloedvaten ontspannen en wijder worden. Dit helpt om uw bloeddruk te verlagen. Het maakt het ook gemakkelijker voor het hart om het bloed naar alle delen van uw lichaam te pompen.

Dit geneesmiddel wordt gebruikt:

 • bij de behandeling van een verhoogde bloeddruk (hypertensie) bij volwassenen.
 • bij de behandeling van hartfalen bij volwassen patiënten met een verminderde werking van de hartspier. Candesartan cilexetil PCH kan in dit geval samen met remmers van het angiotensine- converterende enzym (ACE-remmers) worden gebruikt, of wanneer ACE-remmers niet kunnen worden gebruikt (ACE-remmers zijn een groep van medicijnen die worden gebruikt bij hartfalen).

CANDESARTAN CILEXETIL PCH 4 MG CANDESARTAN CILEXETIL PCH 8 MG CANDESARTAN CILEXETIL PCH 16 MG CANDESARTAN CILEXETIL PCH 32 MG tabletten

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • U bent meer dan 3 maanden zwanger (het is ook beter om Candesartan cilexetil PCH in het begin van de zwangerschap te vermijden – zie rubriek Zwangerschap).
 • U heeft een ernstige leverziekte of een galobstructie (probleem met de afvoer van gal uit uw galblaas).

Wanneer u niet zeker bent of één van de bovenstaande omschrijvingen op u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u Candesartan cilexetil PCH gebruikt.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

 • als u problemen heeft met uw hart, lever of nieren, of als u gedialyseerd wordt
 • als u pas een niertransplantatie heeft gehad
 • als u moet braken, kortgeleden ernstig heeft gebraakt, of als u diarree heeft
 • als u een ziekte heeft aan uw bijnieren die syndroom van Conn (ook primair hyperaldosteronisme) wordt genoemd
 • als u een lage bloeddruk heeft
 • als u ooit een beroerte heeft gehad
 • u moet uw arts inlichten als u denkt dat u zwanger bent (of zawanger zou kunnen worden). Candesartan cilexetil PCH wordt niet aanbevolen in het begin van de zwangerschap, en mag niet ingenomen worden indien u meer dan 3 maanden zwanger bent, aangezien het ernstige schade kan veroorzaken aan uw baby bij gebruik tijdens deze periode (zie rubriek Zwangerschap).

Het is mogelijk dat uw arts u vaker wenst te zien en bijkomende testen uitvoert, indien één van de hierboven vernoemde situaties op u van toepassing is.

Vertel uw arts of tandarts dat u Candesartan cilexetil PCH gebruikt als u geopereerd gaat worden. Dit is belangrijk omdat Candesartan cilexetil PCH samen met sommige verdovingsmiddelen ervoor kan zorgen dat uw bloeddruk verder omlaag gaat.

Gebruik bij kinderen

Er is geen ervaring met het gebruik van Candesartan cilexetil PCH bij kinderen (onder de 18 jaar). Daarom moet Candesartan cilexetil PCH niet aan kinderen worden gegeven.

CANDESARTAN CILEXETIL PCH 4 MG CANDESARTAN CILEXETIL PCH 8 MG CANDESARTAN CILEXETIL PCH 16 MG CANDESARTAN CILEXETIL PCH 32 MG tabletten

Gebruikt u naast Candesartan cilexetil PCH nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Candesartan cilexetil PCH kan de werking van sommige andere geneesmiddelen beïnvloeden, en sommige geneesmiddelen kunnen invloed hebben op Candesartan cilexetil PCH. Indien u bepaalde geneesmiddelen inneemt, is het mogelijk dat uw arts van tijd tot tijd bloedtesten moet uitvoeren.

Laat het zeker uw arts weten als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • andere geneesmiddelen die helpen uw bloeddruk te verlagen, zoals bèta-blokkers, diazoxide en ACE-remmers (bijvoorbeeld enalapril, captopril, lisinopril of ramipril).
 • niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s) zoals ibuprofen, naproxen, diclofenac, celecoxib of etoricoxib (pijnstillende middelen met een ontstekingsremmende werking).
 • acetylsalicylzuur (als u meer dan 3 gram per dag gebruikt) (pijnstillend middel met een ontstekingsremmende werking).
 • kaliumsupplementen of zoutvervangers waar kalium in zit (middelen die de hoeveelheid kalium in uw bloed verhogen);
 • heparine (een geneesmiddel om uw bloed te verdunnen).
 • plaspillen (diuretica).
 • lithium (een middel tegen problemen met geestelijke gezondheid).
 • U kunt Candesartan cilexetil PCH innemen met of zonder voedsel.
 • Wanneer Candesartan cilexetil PCH aan u voorgeschreven is, praat dan met uw arts voordat u alcohol drinkt. Sommige mensen die alcohol drinken terwijl ze Candesartan cilexetil PCH gebruiken voelen zich flauw of duizelig.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Meld uw arts als u denkt dat u zwanger bent (of zwanger zou kunnen worden). Uw arts zal u gewoonlijk aanraden om te stoppen met Candesartan cilexetil PCH voordat u zwanger wordt, of zodra u weet dat u zwanger bent, en hij zal u aanbevelen om een ander geneesmiddel te gebruiken in plaats van Candesartan cilexetil PCH.

Candesartan cilexetil PCH wordt niet aanbevolen in het begin van de zwangerschap, en mag niet genomen worden wanneer u meer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het ernstige schade kan veroorzaken aan uw baby indien ingenomen na de derde maand van de zwangerschap.

Borstvoeding

CANDESARTAN CILEXETIL PCH 4 MG CANDESARTAN CILEXETIL PCH 8 MG CANDESARTAN CILEXETIL PCH 16 MG CANDESARTAN CILEXETIL PCH 32 MG tabletten

Meld uw arts indien u borstvoeding geeft of start met borstvoeding. Candesartan cilexetil PCH wordt niet aanbevolen voor moeders die borstvoeding geven, en uw arts kan voor u een andere behandeling kiezen indien u wenst borstvoeding te geven, in het bijzonder als uw baby pas geboren is, of te vroeg werd geboren.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Sommige mensen voelen zich moe of duizelig als ze Candesartan cilexetil PCH gebruiken. Als dit bij u gebeurt mag u niet rijden. Gebruik in dat geval ook geen gereedschap of machines.

Candesartan cilexetil PCH bevat lactose

Dit middel bevat lactose (een soort suiker). Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Het is belangrijk dat u Candesartan cilexetil PCH iedere dag blijft innemen.

U kunt Candesartan cilexetil PCH innemen met en zonder voedsel. Slik de tablet door met wat water.

Probeer de tablet elke dag op hetzelfde tijdstip in te nemen. Dit helpt u om te herinneren de tablet in te nemen.

Verhoogde bloeddruk:

 • De gebruikelijke dosering Candesartan cilexetil PCH is 8 mg eenmaal per dag. Uw arts kan deze dosering verhogen tot 16 of 32 mg eenmaal per dag afhankelijk van het effect op uw bloeddruk.
 • Bij sommige patiënten, zoals patiënten die problemen met lever of nieren hebben of die kortgeleden veel vocht hebben verloren, bijvoorbeeld door overgeven of diarree of door het gebruik van plaspillen, kan het zijn dat de arts een lagere begindosering voorschrijft.
 • Sommige negroïde patiënten kunnen een verlaagde reactie hebben op dit soort medicijn wanneer deze als enige behandeling wordt gegeven. Deze patiënten kunnen een hogere dosering nodig hebben.

Hartfalen:

 • De gebruikelijke begindosering van Candesartan cilexetil PCH is 4 mg eenmaal per dag. Uw arts kan deze dosering verhogen tot 32 mg eenmaal per dag door de dosering telkens na 2 weken te verdubbelen. Candesartan cilexetil PCH kan worden gecombineerd met andere medicijnen tegen hartfalen. Uw arts zal beslissen welke behandeling geschikt is voor u.

CANDESARTAN CILEXETIL PCH 4 MG CANDESARTAN CILEXETIL PCH 8 MG CANDESARTAN CILEXETIL PCH 16 MG CANDESARTAN CILEXETIL PCH 32 MG tabletten

Als u meer van Candesartan cilexetil PCH heeft ingenomen dan uw arts heeft voorgeschreven, moet u direct uw arts of apotheker om advies vragen.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Neem de volgende tablet op de normale tijd.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Als u stopt met het innemen van Candesartan cilexetil PCH, dan kan uw bloeddruk weer omhoog gaan. Stop daarom niet met het gebruik van Candesartan cilexetil PCH zonder eerst met uw arts te praten.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Candesartan cilexetil PCH bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Het is belangrijk dat u weet wat deze bijwerkingen kunnen zijn.

Stop meteen met het gebruik van Candesartan cilexetil PCH en zoek onmiddellijk medische hulp als u last heeft van één van de volgende allergische reacties:

 • problemen met ademhalen, met of zonder opgezwollen gezicht, lippen, tong en/of keel
 • opgezwollen gezicht, lippen, tong en/of keel waardoor u problemen heeft met slikken
 • hevige jeuk van uw huid (met bultjes).

Candesartan cilexetil PCH kan ervoor zorgen dat u minder witte bloedcellen heeft. Uw weerstand tegen infecties kan daardoor minder worden. U kunt merken dat u moe bent of koorts of een infectie heeft. Als dit gebeurt, vertel dit dan aan uw arts. Uw arts kan af en toe uw bloed controleren om te zien of Candesartan cilexetil PCH invloed heeft op uw bloed (agranulocytose).

Andere mogelijke bijwerkingen zijn:

Vaak (komt voor bij 1 tot 10 van de 100 patiënten)

 • Duizelig voelen/draaierig gevoel.
 • Hoofdpijn.
 • Luchtweginfectie.
 • Lage bloeddruk. Dit kan ervoor zorgen dat u zich zwak of duizelig kan voelen.
 • Veranderingen in uw bloedwaarden:
 1. Meer kalium in uw bloed, voornamelijk als u al problemen met uw nieren of last van hartfalen heeft. Als dit ernstig is, kunt merken dat u zich moe of zwak voelt, een onregelmatige hartslag heeft of tintelingen heeft.

CANDESARTAN CILEXETIL PCH 4 MG CANDESARTAN CILEXETIL PCH 8 MG CANDESARTAN CILEXETIL PCH 16 MG CANDESARTAN CILEXETIL PCH 32 MG tabletten

 • Een effect op de werking van uw nieren, vooral als u al problemen met uw nieren of last van hartfalen heeft. In zeer zeldzame gevallen kan nierfalen voorkomen.

Zeer zelden (komt voor bij minder dan 1 van de 10.000 patiënten)

 • Opzwelling van uw gezicht, lippen, tong en/of keel.
 • Minder rode bloedcellen, witte bloedcellen in uw bloed. U kunt merken dat u moe bent, een infectie of koorts heeft.
 • Huiduitslag, bultige uitslag (galbulten).
 • Jeuk.
 • Rugpijn, pijn aan uw gewrichten en spieren.
 • Andere werking van uw lever, waaronder ontsteking van uw lever (hepatitis). U kunt merken dat u moe bent, dat uw huid of oogwit geel wordt en dat u kenmerken van griep heeft.
 • Misselijkheid.
 • Veranderingen in uw bloedwaarden:
 1. Minder natrium in uw bloed. Als dit ernstig is, kunt merken dat u zich zwak voelt, weinig energie heeft of spierkramp heeft.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 25 °C (4 mg)

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities. (8 mg, 16 mg, 32 mg)

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Anvullende Informatie

CANDESARTAN CILEXETIL PCH 4 MG CANDESARTAN CILEXETIL PCH 8 MG CANDESARTAN CILEXETIL PCH 16 MG CANDESARTAN CILEXETIL PCH 32 MG tabletten

De werkzame stof in dit middel is candesartan cilexetil.

Elke 4 mg tablet bevat 4 mg candesartan cilexetil.

Elke 8 mg tablet bevat 8 mg candesartan cilexetil.

Elke 16 mg tablet bevat 16 mg candesartan cilexetil.

Elke 32 mg tablet bevat 32 mg candesartan cilexetil.

De andere stoffen in dit middel zijn docusaatnatrium, natriumlaurilsulfaat, carmellose calcium, voorgegelatineerd zetmeel, hydroxypropylcellulose, lactosemonohydraat, magnesiumstearaat (E572). De 16 en 32 mg tabletten bevatten ook nog de stof ijzeroxide rood (E172).

Candesartan PCH cilexetil 4 mg is verpakt in de volgende grootten:

Blisterverpakkingen van 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 50 x 1 eenheidsafleververpakking, 56, 60, 84, 90, 98, 100 witte, ronde, biconvexe tabletten, met aan één zijde de inscriptie CC en aan de andere zijde 04 en met aan beide kanten een breukstreep.

candesartan cilexetil 8 mg is verpakt in de volgende grootten:

Blisterverpakkingen van 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 50 x 1 eenheidsafleververpakking, 56, 60, 84, 90, 98, 100 witte, ronde, biconvexe tabletten, met aan één zijde de inscriptie CC en aan de andere zijde 08 en met aan beide kanten een breukstreep.

candesartan cilexetil 16 mg is verpakt in de volgende grootten:

Blisterverpakkingen van 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 50 x 1 eenheidsafleververpakking, 56, 60, 84, 90, 98, 100 witte, ronde, biconvexe tabletten, met aan één zijde de inscriptie CC en aan de andere zijde 16 en met aan beide kanten een breukstreep.

candesartan cilexetil 32 mg is verpakt in de volgende grootten:

Blisterverpakkingen van 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 50 x 1 eenheidsafleververpakking, 56, 60, 84, 90, 98, 100 witte, ronde, biconvexe tabletten, met aan één zijde de inscriptie CC en aan de andere zijde 32 en met aan beide kanten een breukstreep.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Pharmachemie BV Swensweg 5 2031 GA Haarlem Nederland

CANDESARTAN CILEXETIL PCH 4 MG CANDESARTAN CILEXETIL PCH 8 MG CANDESARTAN CILEXETIL PCH 16 MG CANDESARTAN CILEXETIL PCH 32 MG tabletten

Fabrikant

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5, 2031 GA Haarlem

Nederland

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13, 4042 Debrecen

Hongarije

Teva Pharma B.V.

Swensweg 5, 2031 GA, Harlem

Nederland

Bluepharma Indústria Farmacêutica, S.A.

S. Martinho do Bispo, 3045-016 Coimbra

Portugal

Cemelog-BRS Ltd.

Vasút u. 13, 2040 Budaörs

Hongarije

In het register ingeschreven onder  
Candesartan cilexetil PCH 4 mg RVG 105644
Candesartan cilexetil PCH 8 mg RVG 105645
Candesartan cilexetil PCH 16 mg RVG 105646
Candesartan cilexetil PCH 32 mg RVG 105647

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Naam van de lidstaat Naam van het geneesmiddel
Nederland Candesartan cilexetil PCH 4 mg, tabletten
  Candesartan cilexetil PCH 8 mg, tabletten
  Candesartan cilexetil PCH 16 mg, tabletten
  Candesartan cilexetil PCH 32 mg, tabletten
Denemarken Candesartancelexetil “ Teva” 4mg tabletter
  Candesartancelexetil “ Teva” 8mg tabletter
  Candesartancelexetil “ Teva” 16mg tabletter
  Candesartancelexetil “ Teva” 32mg tabletter
Finland Artican 4mg tabletit  

CANDESARTAN CILEXETIL PCH 4 MG CANDESARTAN CILEXETIL PCH 8 MG CANDESARTAN CILEXETIL PCH 16 MG CANDESARTAN CILEXETIL PCH 32 MG tabletten

Artican 8mg tabletit

Artican 16mg tabletit

Artican 32mg tabletit

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in januari 2013.

0213.9v.AV

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.