Advertentie

Auteur: Teva


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Uw geneesmiddel heet Candesartan cilexetil Teva. Het bevat de werkzame stof candesartan cilexetil. Deze stof hoort tot de groep van medicijnen die angiotensine II-receptorantagonisten wordt genoemd. Deze stof zorgt er voor dat uw bloedvaten ontspannen en wijder worden. Dit helpt om uw bloeddruk te verlagen. Het maakt het ook gemakkelijker voor het hart om het bloed naar alle delen van uw lichaam te pompen.

Dit geneesmiddel wordt gebruikt:

 • bij de behandeling van een verhoogde bloeddruk (hypertensie) bij volwassenen.
 • bij de behandeling van hartfalen bij volwassen patiënten met een verminderde werking van de hartspier. Candesartan cilexetil Teva kan in dit geval samen met remmers van het angiotensine- converterende enzym (ACE-remmers) worden gebruikt, of wanneer ACE-remmers niet kunnen worden gebruikt (ACE-remmers zijn een groep van medicijnen die worden gebruikt bij hartfalen).

CANDESARTAN CILEXETIL TEVA 8 MG CANDESARTAN CILEXETIL TEVA 16 MG CANDESARTAN CILEXETIL TEVA 32 MG tabletten

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • U bent meer dan 3 maanden zwanger (het is ook beter om Candesartan cilexetil Teva in het begin van de zwangerschap te vermijden – zie rubriek Zwangerschap).
 • U heeft een ernstige leverziekte of een galobstructie (probleem met de afvoer van gal uit uw galblaas).

Wanneer u niet zeker bent of één van de bovenstaande omschrijvingen op u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u Candesartan cilexetil Teva gebruikt.

Vertel uw arts voordat u Candesartan cilexetil Teva gebruikt, of als u het al gebruikt:

 • als u problemen heeft met uw hart, lever of nieren, of als u gedialyseerd wordt
 • als u pas een niertransplantatie heeft gehad
 • als u moet braken, kortgeleden ernstig heeft gebraakt, of als u diarree heeft
 • als u een ziekte heeft aan uw bijnieren die syndroom van Conn (ook primair hyperaldosteronisme) wordt genoemd
 • als u een lage bloeddruk heeft
 • als u ooit een beroerte heeft gehad
 • u moet uw arts inlichten als u denkt dat u zwanger bent (of zwanger zou kunnen worden). Candesartan cilexetil Teva wordt niet aanbevolen in het begin van de zwangerschap, en mag niet ingenomen worden indien u meer dan 3 maanden zwanger bent, aangezien het ernstige schade kan veroorzaken aan uw baby bij gebruik tijdens deze periode (zie rubriek Zwangerschap).

Het is mogelijk dat uw arts u vaker wenst te zien en bijkomende testen uitvoert, indien één van de hierboven vernoemde situaties op u van toepassing is.

Vertel uw arts of tandarts dat u Candesartan cilexetil Teva gebruikt als u geopereerd gaat worden. Dit is belangrijk omdat Candesartan cilexetil Teva samen met sommige verdovingsmiddelen ervoor kan zorgen dat uw bloeddruk verder omlaag gaat.

Gebruik bij kinderen

Er is geen ervaring met het gebruik van Candesartan cilexetil Teva bij kinderen (onder de 18 jaar). Daarom moet Candesartan cilexetil Teva niet aan kinderen worden gegeven.

CANDESARTAN CILEXETIL TEVA 8 MG CANDESARTAN CILEXETIL TEVA 16 MG CANDESARTAN CILEXETIL TEVA 32 MG tabletten

Gebruikt u naast Candesartan cilexetil Teva nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Candesartan cilexetil Teva kan de werking van sommige andere geneesmiddelen beïnvloeden, en sommige geneesmiddelen kunnen invloed hebben op Candesartan cilexetil Teva. Indien u bepaalde geneesmiddelen inneemt, is het mogelijk dat uw arts van tijd tot tijd bloedtesten moet uitvoeren.

Laat het zeker uw arts weten als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • andere geneesmiddelen die helpen uw bloeddruk te verlagen, zoals bèta-blokkers, diazoxide en ACE-remmers (bijvoorbeeld enalapril, captopril, lisinopril of ramipril).
 • niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s) zoals ibuprofen, naproxen, diclofenac, celecoxib of etoricoxib (pijnstillende middelen met een ontstekingsremmende werking).
 • acetylsalicylzuur (als u meer dan 3 gram per dag gebruikt) (pijnstillend middel met een ontstekingsremmende werking).
 • kaliumsupplementen of zoutvervangers waar kalium in zit (middelen die de hoeveelheid kalium in uw bloed verhogen);
 • heparine (een geneesmiddel om uw bloed te verdunnen).
 • plaspillen (diuretica).
 • lithium (een middel tegen problemen met geestelijke gezondheid).
 • U kunt Candesartan cilexetil Teva innemen met of zonder voedsel.
 • Wanneer Candesartan cilexetil Teva aan u voorgeschreven is, praat dan met uw arts voordat u alcohol drinkt. Sommige mensen die alcohol drinken terwijl ze Candesartan cilexetil Teva gebruiken voelen zich flauw of duizelig.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Zwangerschap

Meld uw arts als u denkt dat u zwanger bent (of zwanger zou kunnen worden). Uw arts zal u

gewoonlijk aanraden om te stoppen met Candesartan cilexetil Teva voordat u zwanger wordt, of zodra u weet dat u zwanger bent, en hij zal u aanbevelen om een ander geneesmiddel te gebruiken in plaats van Candesartan cilexetil Teva.

Candesartan cilexetil Teva wordt niet aanbevolen in het begin van de zwangerschap, en mag niet genomen worden wanneer u meer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het ernstige schade kan veroorzaken aan uw baby indien ingenomen na de derde maand van de zwangerschap.

Borstvoeding

Meld uw arts indien u borstvoeding geeft of start met borstvoeding. Candesartan cilexetil Teva wordt niet aanbevolen voor moeders die borstvoeding geven, en uw arts kan voor u een andere behandeling kiezen indien u wenst borstvoeding te geven, in het bijzonder als uw baby pas geboren is, of te vroeg werd geboren.

CANDESARTAN CILEXETIL TEVA 8 MG CANDESARTAN CILEXETIL TEVA 16 MG CANDESARTAN CILEXETIL TEVA 32 MG tabletten

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Sommige mensen voelen zich moe of duizelig als ze Candesartan cilexetil Teva gebruiken. Als dit bij u gebeurt mag u niet rijden. Gebruik in dat geval ook geen gereedschap of machines.

Candesartan cilexetil Teva bevat lactose

Candesartan cilexetil Teva bevat lactose dat een soort suiker is. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Het is belangrijk dat u Candesartan cilexetil Teva iedere dag blijft innemen.

U kunt Candesartan cilexetil Teva innemen met en zonder voedsel. Slik de tablet door met wat water.

Probeer de tablet elke dag op hetzelfde tijdstip in te nemen. Dit helpt u om te herinneren de tablet in te nemen.

Verhoogde bloeddruk:

 • De gebruikelijke dosering Candesartan cilexetil Teva is 8 mg eenmaal per dag. Uw arts kan deze dosering verhogen tot 16 of 32 mg eenmaal per dag afhankelijk van het effect op uw bloeddruk.
 • Bij sommige patiënten, zoals patiënten die problemen met lever of nieren hebben of die kortgeleden veel vocht hebben verloren, bijvoorbeeld door overgeven of diarree of door het gebruik van plaspillen, kan het zijn dat de arts een lagere begindosering voorschrijft.
 • Sommige negroïde patiënten kunnen een verlaagde reactie hebben op dit soort medicijn wanneer deze als enige behandeling wordt gegeven. Deze patiënten kunnen een hogere dosering nodig hebben.

Hartfalen:

 • De gebruikelijke begindosering van Candesartan cilexetil Teva is 4 mg eenmaal per dag. Uw arts kan deze dosering verhogen tot 32 mg eenmaal per dag door de dosering telkens na 2 weken te verdubbelen. Candesartan cilexetil Teva kan worden gecombineerd met andere medicijnen tegen hartfalen. Uw arts zal beslissen welke behandeling geschikt is voor u.

Als u meer van Candesartan cilexetil Teva heeft ingenomen dan uw arts heeft voorgeschreven, moet u direct uw arts of apotheker om advies vragen.

CANDESARTAN CILEXETIL TEVA 8 MG CANDESARTAN CILEXETIL TEVA 16 MG CANDESARTAN CILEXETIL TEVA 32 MG tabletten

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Neem de volgende tablet op de normale tijd.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Als u stopt met het innemen van Candesartan cilexetil Teva, dan kan uw bloeddruk weer omhoog gaan. Stop daarom niet met het gebruik van Candesartan cilexetil Teva zonder eerst met uw arts te praten.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Candesartan cilexetil Teva bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Het is belangrijk dat u weet wat deze bijwerkingen kunnen zijn.

Stop meteen met het gebruik van Candesartan cilexetil Teva en zoek onmiddellijk medische hulp als u last heeft van één van de volgende allergische reacties:

 • problemen met ademhalen, met of zonder opgezwollen gezicht, lippen, tong en/of keel
 • opgezwollen gezicht, lippen, tong en/of keel waardoor u problemen heeft met slikken
 • hevige jeuk van uw huid (met bultjes).

Candesartan cilexetil Teva kan ervoor zorgen dat u minder witte bloedcellen heeft. Uw weerstand tegen infecties kan daardoor minder worden. U kunt merken dat u moe bent of koorts of een infectie heeft. Als dit gebeurt, vertel dit dan aan uw arts. Uw arts kan af en toe uw bloed controleren om te zien of Candesartan cilexetil Teva invloed heeft op uw bloed (agranulocytose).

Andere mogelijke bijwerkingen zijn:

Vaak (komt voor bij 1 tot 10 van de 100 patiënten)

 • Duizelig voelen/draaierig gevoel.
 • Hoofdpijn.
 • Luchtweginfectie.
 • Lage bloeddruk. Dit kan ervoor zorgen dat u zich zwak of duizelig kan voelen.
 • Veranderingen in uw bloedwaarden:
 1. Meer kalium in uw bloed, voornamelijk als u al problemen met uw nieren of last van hartfalen heeft. Als dit ernstig is, kunt merken dat u zich moe of zwak voelt, een onregelmatige hartslag heeft of tintelingen heeft.
 • Een effect op de werking van uw nieren, vooral als u al problemen met uw nieren of last van hartfalen heeft. In zeer zeldzame gevallen kan nierfalen voorkomen.
 • Zeer zelden (komt voor bij minder dan 1 van de 10.000 patiënten)

  • Opzwelling van uw gezicht, lippen, tong en/of keel.

  CANDESARTAN CILEXETIL TEVA 8 MG CANDESARTAN CILEXETIL TEVA 16 MG CANDESARTAN CILEXETIL TEVA 32 MG tabletten

  • Minder rode bloedcellen, witte bloedcellen in uw bloed. U kunt merken dat u moe bent, een infectie of koorts heeft.
  • Huiduitslag, bultige uitslag (galbulten).
  • Jeuk.
  • Rugpijn, pijn aan uw gewrichten en spieren.
  • Andere werking van uw lever, waaronder ontsteking van uw lever (hepatitis). U kunt merken dat u moe bent, dat uw huid of oogwit geel wordt en dat u kenmerken van griep heeft.
  • Misselijkheid.
  • Veranderingen in uw bloedwaarden:
  1. Minder natrium in uw bloed. Als dit ernstig is, kunt merken dat u zich zwak voelt, weinig energie heeft of spierkramp heeft.

  Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

  Hoe bewaart u dit middel?

  Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

  Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

  Bewaren beneden 30°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

  Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

  Anvullende Informatie

  • De werkzame stof in dit middel is candesartan cilexetil. Elke Candesartan cilexetil Teva 8 mg tablet bevat 8 mg candesartan cilexetil. Elke Candesartan cilexetil Teva 16 mg tablet bevat 16 mg candesartan cilexetil. Elke Candesartan cilexetil Teva 32 mg tablet bevat 32 mg candesartan cilexetil.
  • De andere stoffen in dit middel zijn gepregelatineerd maïszetmeel, povidon K-30, calciumcarmellose, microkristallijne cellulose (E460), lactosemonohydraat, magnesiumstearaat, poloxameer 188 en rood ijzeroxide (E172).

  CANDESARTAN CILEXETIL TEVA 8 MG CANDESARTAN CILEXETIL TEVA 16 MG CANDESARTAN CILEXETIL TEVA 32 MG tabletten

  Candesartan cilexetil Teva 8 mg, tabletten zijn roze capsulevormige tabletten met lengte 7,7 mm en breedte 3,5 mm met aan beide kanten een breukstreep. Aan één kant is de inscriptie “C | 8” aanwezig. Aan de andere kant is de inscriptie “8 | C” aanwezig.

  Candesartan cilexetil Teva 16 mg, tabletten zijn roze capsulevormige tabletten met lengte 9,7 mm en breedte 4,3 mm met aan één kant een breukstreep. Aan één kant is de inscriptie “16” aanwezig. Aan de andere kant is de inscriptie “C | C” aanwezig.

  Candesartan cilexetil Teva 32 mg, tabletten zijn roze capsulevormige tabletten met lengte 12,2 mm en breedte 5,4 mm met aan één kant een breukstreep. Aan één kant is de inscriptie “32” aanwezig. Aan de andere kant is de inscriptie “C | C” aanwezig.

  Candesartan cilexetil Teva is verpakt in OPA/Aluminium/PVC-PVC/PVAC/Aluminium/OPA blisterverpakkingen à 7, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 250 en 300 tabletten en in eenheidsafleververpakkingen à 50 (50x1) tabletten.

  Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

  Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

  Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

  Teva Nederland Swensweg 5 2031 GA Haarlem Nederland

  Fabrikant

  Pharmachemie BV

  Swensweg 5

  2031 GA Haarlem

  Nederland

  Merckle GmbH

  Ludwig-Merckle Strasse 3

  89143 Blaubeuren-Weiler

  Duitsland

  Teva Operations Poland Sp. z.o.o. Ul. Sienkiewicza 25

  99-300 Kutno Polen

  Teva Pharma, S.L.U,

  C/ Anabel segura 11, Edificio Albatros B, 1ª planta, Alcobendas 28108 Madrid

  Spanje

  CANDESARTAN CILEXETIL TEVA 8 MG CANDESARTAN CILEXETIL TEVA 16 MG CANDESARTAN CILEXETIL TEVA 32 MG tabletten

  TEVA Operations Poland Sp. z.o.o. Ul. Mogilska 80

  31-546 Krakow Polen

  TEVA UK Ltd.

  Brampton Road, Hampden Park

  Eastbourne

  East Sussex, BN22 9AG

  Verenigd Koninkrijk

  TEVA Santé SA

  Rue Bellocier

  89107 Sens

  Frankrijk

  TEVA Pharmaceutical Works Pallagi ùt 13

  4042 Debrecen Hongarije

  In het register ingeschreven onder

  RVG 107526, 8 mg tabletten

  RVG 107532, 16 mg tabletten

  RVG 107533, 32 mg tabletten

  Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

  Naam van de lidstaat Naam van het geneesmiddel
  Verenigd Koninkrijk Candesartan cilexetil 8 mg Tablets
    Candesartan cilexetil 16 mg Tablets
    Candesartan cilexetil 32 mg Tablets
  België Candesartan Teva 8 mg tabletten
    Candesartan Teva 16 mg tabletten
    Candesartan Teva 32 mg tabletten
  Duitsland Candesartan-ratiopharm 8 mg Tabletten
    Candesartan-ratiopharm 16 mg Tabletten
    Candesartan-ratiopharm 32 mg Tabletten
  Denemarken Candesartan cilexetil
  Estland Cantar
  Griekenland Candesartan Cilexetil/Teva Pharma B.V. 8 mg Δισκία

  CANDESARTAN CILEXETIL TEVA 8 MG CANDESARTAN CILEXETIL TEVA 16 MG CANDESARTAN CILEXETIL TEVA 32 MG tabletten

  Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in mei 2013.

  CANDESARTAN CILEXETIL TEVA 8 MG CANDESARTAN CILEXETIL TEVA 16 MG CANDESARTAN CILEXETIL TEVA 32 MG tabletten

  Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK