Carbamazepine retard CF 200 mg, tabletten met gereguleerde afgifte

Illustratie van Carbamazepine retard CF 200 mg, tabletten met gereguleerde afgifte
Stof(fen) Carbamazepine
Toelating Nederland
Producent Centrafarm
Verdovend Nee
ATC-Code N03AF01
Farmacologische groep Anti-epileptica

Vergunninghouder

Centrafarm

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Carbamazepine, het werkzame bestanddeel van dit middel, kan op verschillende manieren invloed hebben op het lichaam. Het is een middel tegen convulsies (het voorkomt toevallen), maar het kan ook sommige soorten pijn verminderen en stemmingswisselingen onder controle brengen.

Dit geneesmiddel wordt gebruikt voor de behandeling van:

 • bepaalde vormen van epilepsie.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

U mag dit middel alleen gebruiken na een volledig medisch onderzoek.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
 • U bent allergisch (overgevoelig) voor carbamazepine of voor een van de groep verwante geneesmiddelen die tricyclische antidepressiva worden genoemd (zoals amitriptyline of imipramine), of voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • U heeft een ernstige hartaandoening.
 • U heeft in het verleden een ernstige bloedziekte gehad.
 • U heeft een stoornis van de productie van porfyrine, een pigment dat belangrijk is voor de leverfunctie en bloedvorming (ook 'hepatische porfyrie' genoemd).
 • U gebruikt ook geneesmiddelen die tot een speciale groep antidepressiva behoren, nl. monoamineoxidaseremmers (MAOI's).

Als dit op u van toepassing is, vertel dit dan aan uw arts voordat u dit middel gaat gebruiken. Als u denkt dat u allergisch zou kunnen zijn, vraag dan uw arts om advies.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

 • Als u een bloedziekte heeft (inclusief bloedziektes die door andere geneesmiddelen worden veroorzaakt).
 • Als u ooit een ongewone gevoeligheid voor oxcarbazepine of andere geneesmiddelen heeft gehad (huiduitslag of andere symptomen van een allergie). Het is belangrijk op te merken dat, als u allergisch bent voor carbamazepine, er een kans van ongeveer 1 op 4 (25%) bestaat dat u ook allergisch bent voor oxcarbazepine.
 • Als u in het verleden een ernstige hart-, lever- of nierziekte heeft gehad.
 • Als u een verhoogde druk in het oog heeft (glaucoom).
 • Als uw arts u heeft verteld dat u lijdt aan een psychische stoornis die psychose wordt genoemd, en die gepaard kan gaan met verwardheid of opwinding.
 • Als u een vrouw bent die hormonale anticonceptiva gebruikt (middelen voor geboortebeperking). Dit middel kan de anticonceptie ineffectief maken. Daarom dient u een andere of extra niet-hormonale anticonceptiemethode toe te passen zolang u dit middel gebruikt. Hierdoor wordt een ongewenste zwangerschap voorkomen.

Licht onmiddellijk uw arts in als u onregelmatige menstruaties of doorbraakbloedingen krijgt. Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of ander medisch personeel.

Als een van de volgende verschijnselen op u van toepassing is moet u onmiddellijk uw arts inlichten.

 • Als er een allergische reactie optreedt, zoals koorts met gezwollen lymfeknopen, huiduitslag of blaren op de huid, licht dan onmiddellijk uw arts in of ga naar de eerste-hulpafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis (zie Mogelijke bijwerkingen).
 • Als u een ernstige allergische reactie krijgt zoals huiduitslag, rode huid, blaren op de lippen, ogen of mond, schilferende huid, die gepaard gaat met koorts, licht dan onmiddellijk uw arts in of ga naar de eerste-hulpafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis (zie Mogelijke bijwerkingen). Deze reacties kunnen vaker voorkomen bij patiënten uit sommige Aziatische landen (zoals Taiwan, Maleisië en de Filippijnen) en bij patiënten van Chinese afkomst.
 • Als u een toegenomen aantal toevallen krijgt, licht dan onmiddellijk uw arts in.
 • Als u symptomen waarneemt die op hepatitis kunnen wijzen, zoals geelzucht (geel worden van de huid en ogen), licht dan onmiddellijk uw arts in.
 • Als u ooit over zelfmoord of zelfbeschadiging heeft gedacht. Een klein aantal mensen die met anti- epileptica zoals carbamazepine worden behandeld hebben zulke gedachten of gedrag gehad.

Bij het gebruik van carbamazepine is ernstige huiduitslag (Stevens-Johnson syndroom, toxische epidermale necrolyse) gemeld. Deze huiduitslag gaat vaak gepaard met zweren in de mond, de keel, de neus en de geslachtsdelen, en met bindvliesontsteking (rode en gezwollen ogen). Deze ernstige vormen van huiduitslag worden vaak voorafgegaan door griepachtige verschijnselen, zoals koorts, hoofdpijn, pijn in het lichaam. De huiduitslag kan verergeren tot wijdverbreide blaarvorming en loslaten van de huid. Het grootste risico op het optreden van ernstige huidreacties bestaat in de eerste maanden van de behandeling.

Deze ernstige huidreacties kunnen zich vaker voordoen bij mensen uit sommige Aziatische landen. Het risico op deze huidreacties kan bij patiënten van Han-Chineze en Thaise afkomst worden voorspeld aan de hand van bloedonderzoek bij deze patiënten. Uw arts dient u te kunnen adviseren of bloedonderzoek noodzakelijk is voordat u carbamazepine gaat gebruiken.

Als u huiduitslag of deze huidverschijnselen krijgt, stop dan met het gebruik van carbamazepine en neem onmiddellijk contact op met uw arts.

Stop niet met het gebruik van dit middel zonder eerst met uw arts te overleggen. Om een plotselinge verergering van de toevallen te voorkomen mag u niet abrupt met dit geneesmiddel stoppen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast dit middel nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan, of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Vergeet ook niet de middelen die niet door een arts zijn voorgeschreven.

Dit is heel belangrijk, aangezien veel andere geneesmiddelen met dit middel een wisselwerking kunnen hebben.

Het kan nodig zijn de dosering te veranderen, en soms moet u met een van de geneesmiddelen stoppen.

Licht uw arts of apotheker in als u een van de onderstaande geneesmiddelen gebruikt:
 • Lithium, fluoxetine, fluvoxamine, nefazodon, paroxetine, trazodon, viloxazine, bupropion (hulp bij het stoppen met roken), citalopram, mianserine, sertraline, tricyclische antidepressiva (bijvoorbeeld imipramine, desipramine, amitriptyline, nortriptyline, clomipramine), monoamineoxidaseremmers (MAOI's) (middelen gebruikt bij de behandeling van een neerslachtigheid (depressie).
 • Alprazolam, midazolam (gebruikt bij de behandeling van angst)
 • Corticosteroïden, bijvoorbeeld prednisolon, dexamethason (gebruikt bij de behandeling van ontstekingen zoals astma, darmontsteking, spier- en gewrichtspijn)
 • Middelen gebruikt bij de behandeling van bloedstolsels (anticoagulantia) zoals warfarine, fenprocoumon, dicoumarol en acenocoumarol
 • Antibiotica zoals. erytromycine, troleandomycine, josamycine, claritromycine, ciprofloxacine, doxycycline (middelen gebruikt bij de behandeling van bacteriële infecties)
 • Clozapine, haloperidol, broomperidol, olanzapine, quetiapine, risperidon, ziprasidon, aripiprazol, paliperidon, thioridazine, loxapine (antipsychotica, middelen gebruikt bij de behandeling van psychische stoornissen)
 • Pijnstillers die één van de volgende bestanddelen bevatten: dextropropoxyfeen, ibuprofen, buprenorfine, methadon, paracetamol, fenazon (antipyrine) of tramadol
 • Stiripentol, vigabatrine, felbamaat, methsuximide, oxcarbazepine, fenobarbiton, fensuximide, fenytoïne, fosfenytoïne, primidon, clobazam, clonazepam, ethosuximide, lamotrigine, tiagabine, topiramaat, valproïnezuur, valnoctamide en valpromide, zonisamine, mefenytoïne, progabide, levetiracetam (middelen gebruikt bij epilepsie)
 • Schimmeldodende middelen zoals itraconazol, ketoconazol, fluconazol, voriconazol (middelen gebruikt bij de behandeling van schimmelinfecties)
 • Verapamil, diltiazem, felodipine of digoxine (middelen gebruikt bij de behandeling van hoge bloeddruk of hartproblemen)
 • Plaspillen (diuretica) zoals furosemide of hydrochloorthiazide
 • Cimetidine of omeprazol (middelen gebruikt bij de behandeling van maagzweren)
 • Isotretinoïne (middel gebruikt bij de behandeling van acne)
 • Metoclopramide (middel gebruikt bij misselijkheid)
 • Acetazolamide (middel gebruikt bij de behandeling van glaucoom – verhoogde druk in het oog)
 • Danazol (middel gebruikt bij de behandeling van endometriose)
 • Theofylline of aminofylline (middelen gebruikt bij de behandeling van astma)
 • Ciclosporine (dat het immuunsysteem onderdrukt en wordt gebruikt na transplantaties, maar soms ook bij de behandeling van artritis of psoriasis)
 • Everolimus, tacrolimus, sirolimus (onderdrukken het immuunsysteem)
 • Kruidengeneesmiddelen die Sint-Janskruid (Hypericum perforatum) bevatten.
 • Indinavir, saquinavir, ritonavir (middelen gebruikt bij de behandeling van HIV)
 • Alle andere middelen waar uw arts niet van op de hoogte is, inclusief vitamine-B-supplementen (nicotinamide)
 • Antihistaminica zoals loratadine, terfenadine (middelen gebruikt bij de behandeling van allergieën zoals hooikoorts, jeuk enz.)
 • Spierverslappers zoals oxybutynine, dantroleen, pancuronium
 • Ticlopidine (remt de klontering van bloedplaatjes)
 • Geneesmiddelen voor de behandeling van tumoren (antineoplastische middelen) zoals cisplatine, doxorubicine, imatinib, cyclofosfamide, lapatinib, temsirolimus
 • Rifampicine, isoniazide (middelen gebruikt bij de behandeling van tuberculose)
 • Aprepitant (ter voorkoming van braken)
 • Middelen gebruikt bij de behandeling van worminfecties zoals praziquantel en albendazol (anthelminthica)
 • Levothyroxine (voor de behandeling van een tekort aan schildklierhormonen)
 • Tadalafil (voor de behandeling van een erectiestoornis)
 • Hormoonvervangende behandeling (HRT): carbamazepine kan de HRT minder werkzaam maken.

Bij vrouwen die naast dit middel ook hormonale anticonceptie toepassen kan de menstruatie onregelmatig worden. Het hormonale anticonceptiemiddel kan minder werkzaam worden, en u dient te overwegen om andere anticonceptiemethoden toe te passen.

Drink geen grapefruitsap tijdens het gebruik van dit middel, aangezien het invloed kan hebben op de hoeveelheid geneesmiddel die in uw lichaam wordt opgenomen.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Gebruik geen alcohol zolang u dit middel gebruikt.

Drink geen grapefruitsap en eet geen grapefruit, aangezien het effect van dit middel hierdoor versterkt kan worden. Andere sappen, zoals sinaasappelsap of appelsap, hebben dit effect niet.

Gebruik bij kinderen en ouderen

Dit middel kan veilig door kinderen en ouderen worden gebruikt als men zich aan de instructies van de arts houdt. Zonodig krijgt u speciale informatie, zoals over een zorgvuldige dosering en zorgvuldige controle (zie ook rubriek 3 “Hoe gebruikt u dit middel?” en rubriek 4 “Mogelijke bijwerkingen”).

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

Carbamazepine (het werkzame bestanddeel van dit middel) mag tijdens de zwangerschap alleen worden gebruikt nadat uw arts een zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen heeft gemaakt. Het is belangrijk de epileptische aanvallen tijdens de zwangerschap onder controle te houden. Er is echter een mogelijk risico voor de baby als u anti-epileptica (tegen toevallen) gebruikt tijdens de zwangerschap. Uw arts zal het mogelijke risico van het gebruik van dit middel tijdens de zwangerschap met u bespreken. Stop niet met het gebruik van dit middel zonder eerst met uw arts te overleggen.

Borstvoeding

Vertel het uw arts als u borstvoeding geeft. Het werkzame bestanddeel in dit middel gaat over in de moedermelk. U mag borstvoeding geven zolang uw arts het ermee eens is en uw kind nauwkeurig wordt gecontroleerd op bijwerkingen. Als er bijwerkingen ontstaan, bijvoorbeeld als de baby erg slaperig wordt, moet u echter met de borstvoeding stoppen en uw arts raadplegen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit middel kan slaperigheid, duizeligheid of wazig zien veroorzaken, vooral aan het begin van de behandeling of na een dosisverhoging. Wees daarom voorzichtig bij het besturen van een voertuig of het bedienen van machines, of bij andere activiteiten waarbij oplettendheid is vereist.

Dit middel bevat macrogolglycerolhydroxystearaat, dat maagklachten en diarree kan veroorzaken.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Uw arts zal meestal beginnen met een betrekkelijk lage dosis, die daarna verhoogd kan worden tot een dosering die geschikt voor u is. De benodigde dosering varieert tussen patiënten.

U kunt de tabletten tijdens, na of tussen de maaltijden innemen. Slik de tablet door met vloeistof. Zonodig kunt u de tabletten op de breukstreep in tweeën breken.

Hoeveel moet u gebruiken?
Epilepsie
  Aanvangsdosering Onderhoudsdosering
Volwassenen 100-200 mg een- of tweemaal 400-600 mg 's morgens en
  daags 's avonds
Kinderen van 6-10 100 mg eenmaal daags 100-200 mg 's morgens en
jaar   100-400 mg 's avonds
Kinderen van 10-15 100 mg eenmaal daags 200-400 mg 's morgens en
jaar   400-600 mg 's avonds
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u per ongeluk te veel tabletten heeft ingenomen, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts. Het kan zijn dat u dringend medische hulp nodig heeft.

Als u moeite met ademen krijgt, of een snelle en onregelmatige hartslag, bewustzijnsverlies, flauwvallen, trillen, misselijkheid en/of braken, kan het zijn dat de dosering te hoog is. Stop meteen met het medicijn en licht onmiddellijk uw arts in.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u een dosis vergeten bent, neem deze dan zo snel mogelijk alsnog in. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga door met het gebruikelijke doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Stop niet met het gebruik van dit middel zonder eerst met uw arts te overleggen. Uw arts vertelt u of en wanneer u met dit middel kunt stoppen (zie “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?”)

Waarop moet u nog meer letten bij het gebruik van dit middel?

Het is heel belangrijk dat uw arts het verloop van de ziekte regelmatig controleert. Hij of zij kan op gezette tijden een bloedonderzoek laten doen, vooral wanneer u dit middel voor het eerst gaat gebruiken. Dat is heel gebruikelijk en niets om u zorgen over te maken.

Voordat u een operatie moet ondergaan, inclusief van het gebit of een spoedbehandeling, vertel dan de dienstdoende arts dat u dit middel gebruikt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Deze bijwerkingen zijn doorgaans licht van aard en treden vaker op aan het begin van de behandeling; meestal verdwijnen ze na enkele dagen behandelen.

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn
Stop met het gebruik van dit middel en licht onmiddellijk uw arts in als u het volgende opmerkt:
 • Ernstige huidreacties zoals huiduitslag, rode huid, blaren op de lippen, oogleden of mond, vervelling van de huid die gepaard gaat met koorts. Deze reacties kunnen vaker voorkomen bij patiënten van Chinese of Thaise afkomst.
 • Mondzweren of onverklaarde blauwe plekken of bloedingen
 • Zere keel of hoge temperatuur, of beide
 • Geel worden van de huid of het oogwit
 • Gezwollen enkels, voeten of onderbenen
 • Tekenen van een nerveuze aandoening of verwardheid
 • Pijn in gewrichten en spieren, huiduitslag op de brug van de neus en wangen, en problemen met ademhalen (dit kunnen tekenen zijn van een zeldzame reactie die lupus erythematodes wordt genoemd)
 • Koorts, huiduitslag, gewrichtspijn en afwijkingen in bloed- en levertesten (dit kunnen tekenen zijn van een overgevoeligheidsstoornis in meerdere organen)
 • Bronchospasme met piepende ademhaling en hoesten, moeite met ademen, gevoel van zwakte, huiduitslag, jeuk of zwelling in het gezicht (dit kunnen tekenen zijn van een ernstige allergische reactie)
 • Pijn rond de maagstreek.
Andere mogelijke bijwerkingen
Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (bij meer dan 1 op de 10 mensen)
 • Leukopenie (een verminderd aantal van de cellen die een infectie tegengaan, zodat u gemakkelijker een infectie oploopt);
 • duizeligheid en vermoeidheid; onvast op de benen staan of moeite de bewegingen onder controle te houden;
 • misselijkheid of braken; veranderingen in de hoeveelheid leverenzymen (meestal zonder symptomen);
 • huidreacties, die ernstig kunnen zijn.
Vaak voorkomende bijwerkingen (bij maximaal 1 op de 10 mensen)
 • Veranderingen in het bloed, waaronder de toegenomen neiging tot blauwe plekken of bloedingen;
 • vasthouden van vocht en zwellingen, gewichtstoename;
 • laag natriumgehalte in het bloed, wat kan leiden tot verwardheid;
 • hoofdpijn; dubbel of wazig zien; droge mond.
Soms voorkomende bijwerkingen (bij maximaal 1 op de 100 mensen)
 • Abnormale onwillekeurige bewegingen waaronder trillen of tics; abnormale oogbewegingen;
 • diarree; obstipatie.
Zelden voorkomende bijwerkingen (bij maximaal 1 op de 1.000 mensen)
 • Ziekte van de lymfeklieren; foliumzuurtekort;
 • een gegeneraliseerde allergische reactie met huiduitslag, gewrichtspijn, koorts, problemen met de nieren en andere organen;
 • hallucinaties; depressie; verlies van eetlust; rusteloosheid; agressie; opwinding; verwardheid; spraakstoornis; gevoelloosheid of tintelend gevoel in handen en voeten; spierzwakte;
 • hoge bloeddruk (die duizeligheid kan veroorzaken, met een rood gezicht, hoofdpijn, vermoeidheid en nervositeit); lage bloeddruk (met symptomen zoals gevoel van zwakte, lichtheid in het hoofd, duizeligheid, verwardheid, wazig zien); veranderingen in de hartslag;
 • buikpijn; leverproblemen inclusief geelzucht;
 • symptomen van lupus erythematodes.
Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (bij maximaal 1 op de 10.000 mensen):
 • Veranderingen in de samenstelling van het bloed, waaronder bloedarmoede; porfyrie; hersenvliesontsteking (meningitis);
 • zwellen van de borsten en melkafscheiding uit de borsten (dit kan zowel bij mannen als bij vrouwen voorkomen); abnormale schildklierfunctietesten;
 • osteomalacie (zachter of zwakker worden van de botten, wat zich kan uiten als pijn bij het lopen en buigen van de lange botten in de benen); osteoporose (pijn in de botten, dunner of zwakker worden van de botten, gebrek aan vitamine D), verhoogde hoeveelheid vet in het bloed;
 • smaakstoornissen; oogbindvliesontsteking (conjunctivitis); glaucoom; grauwe staar; gehoorstoornissen;
 • problemen met het hart en de bloedsomloop, waaronder diepe adertrombose (DVT), met mogelijke symptomen zoals gevoeligheid, pijn, zwelling, warm gevoel, huidverkleuring en duidelijk zichtbare aderen die duidelijk op de huid liggen;
 • long- of ademhalingsproblemen;
 • ernstige huidreacties, waaronder Stevens-Johnsonsyndroom (deze reacties kunnen vaker voorkomen bij patiënten van Chinese of Thaise afkomst); zere mond of tong;
 • leverfalen;
 • verhoogde gevoeligheid van de huid voor zonlicht; veranderingen in de pigmentatie van de huid; acne; overmatig zweten; haaruitval; toegenomen haargroei op het lichaam en het gezicht;
 • spierpijn of spasme;
 • seksuele problemen, o.a. verminderde vruchtbaarheid bij de man, verlies van libido of impotentie;
 • nierfalen; bloed in de urine; toegenomen of afgenomen aandrang of moeite met plassen.

Er zijn meldingen van botafwijkingen waaronder dunner worden van het bot (osteopenie, osteoporose) en botbreuken. Indien u langdurig met een middel tegen epilepsie (anti-epilepticum) wordt behandeld, eerder osteoporose heeft gehad of steroïden gebruikt dient u met uw arts te overleggen.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos of de blisterverpakking na 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC, en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is carbamazepine. Een retard tablet bevat 200 mg carbamazepine. De andere stoffen in dit middel zijn:

Tabletkern: Colloïdaal watervrij silicium, vast residu van waterige dispersie van ethylcellulose, cetylalcohol en natriumlaurylsulfaat, microkristallijne cellulose, polyacrylaatdispersie 30%, magnesiumstearaat, natriumcarmellose, talk.

Filmomhulling: Hypromellose, macrogolglycerolhydroxystearaat (Ph.Eur.), ijzeroxide rood (E172), ijzeroxide geel (E172), talk en titaandioxide (E171).

Hoe ziet Carbamazepine retard CF 200 mg eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Ovale, enigszins dubbelbolle filmomhulde tablet met aan beide kanten een breukstreep. Aan één kant met inscriptie H/C.

De tablet kan in twee gelijke doses worden verdeeld.

30, 50, 60, 100 en 200 tabletten in kleurloze, transparante of witte ondoorzichtige PVC/PE/PVDC/aluminium blisterverpakkingen.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder Centrafarm B.V. Nieuwe Donk 3 4879 AC Etten-Leur Nederland

Fabrikant

Novartis Pharma Produktions GmbH Öflinger Straße 44

79664 Wehr Duitsland

Salutas Pharma GmbH

Dieselstrasse 5

70839 Gerlingen

Duitsland

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1

39179 Barleben

Duitsland

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1526 Ljubljana Slovenië

In het register ingeschreven onder:

RVG 26820=24401 Carbamazepine retard CF 200 mg, tabletten met gereguleerde afgifte

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juni 2013.

Advertentie

Stof(fen) Carbamazepine
Toelating Nederland
Producent Centrafarm
Verdovend Nee
ATC-Code N03AF01
Farmacologische groep Anti-epileptica

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.