Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Carbamazepine behoort tot de groep geneesmiddelen die anti-epileptica genoemd worden. Anti-epileptica zijn werkzaam bij epilepsie (vallende ziekte).

Verpakkingen

30, 90 en 300 tabletten in doordrukstrips.

Toepassing

Carbamazepine Sandoz tablet 100 wordt gebruikt:

 • ter vermindering of voorkoming van aanvallen bij bepaalde vormen van epilepsie (vallende ziekte)
 • tegen zenuwpijn in het gezicht (trigeminusneuralgie) en aan de tongkeelzenuw (glossopharyngeale neuralgie)
 • ter voorkoming van het opnieuw optreden van een bepaalde geestesziekte met terugkerende perioden van overdreven opgewektheid afgewisseld met perioden van ernstige neerslachtigheid waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is (manisch-depressieve psychose), met name bij mensen die niet of onvoldoende met lithium kunnen worden behandeld.
Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Carbamazepine Sandoz tablet 100 niet

 • bij overgevoeligheid voor carbamazepine of chemisch verwante stoffen (bijvoorbeeld bepaalde middelen tegen depressie) of bij overgevoeligheid voor één van de overige bestanddelen van de tablet
 • bij bepaalde stoornissen in de geleiding van het hart, leidend tot ritmestoornissen
 • als u ooit een ziekte aan het beenmerg heeft gehad
 • als u in het verleden of nu last heeft (gehad) van een ziekte die berust op een stoornis in de aanmaak van rode bloedkleurstof (porfyrie)
 • in combinatie met MAO-remmers (bepaalde groep middelen tegen ernstige neerslachtigheid) of binnen 14 dagen na beëindigen van de therapie met MAO-remmers.

Wees extra voorzichtig met Carbamazepine Sandoz tablet 100 wanneer sprake is van één van de onderstaande omstandigheden:

 • als u lijdt aan een hart-, nier- of leverziekte of ouder bent dan 65 jaar, zal uw arts vóór en tijdens de behandeling met carbamazepine bepaalde controles uitvoeren.
 • als u een verstoorde natrium-huishouding heeft.
 • als u lijdt aan een bloedbeeldafwijking.
 • bij zwangerschap en bij het geven van borstvoeding.
 • indien u moeite heeft met plassen (urineretentie) door bijvoorbeeld vernauwing van het urinekanaal, blaasstenen of een vergrote prostaat; uw arts zal vóór en tijdens de behandeling met carbamazepine 2 tot 4 maal per jaar bepaalde controles uitvoeren.
 • indien u glaucoom (lenstroebeling veroorzaakt door een verhoogde druk binnen het oog) heeft; regelmatige controle van de oogboldruk is noodzakelijk.
 • indien u tijdens de behandeling met carbamazepine last krijgt van ernstige huidreacties of andere ernstige overgevoeligheidsreacties zoals (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking, of als u last krijgt van een zere keel, zweren in de mond, gemakkelijk optredende blauwe plekken, puntvormige huidbloedingen, misselijkheid, geel worden van huid of ogen en leververgroting, dan dient u direct contact op te nemen met uw arts en in overleg te stoppen met het gebruik van carbamazepine.
 • Bij het gebruik van carbamazepine is ernstige huiduitslag (Stevens-Johnson syndroom, toxische epidermale necrolyse) gemeld. Deze huiduitslag gaat vaak gepaard met zweren in de mond, de keel, de neus en de geslachtsdelen, en met bindvliesontsteking (rode en gezwollen ogen). Deze ernstige vormen van huiduitslag worden vaak voorafgegaan door griepachtige verschijnselen, zoals koorts, hoofdpijn, pijn in het lichaam. De huiduitslag kan verergeren tot wijdverbreide blaarvorming en loslaten van de huid. Het grootste risico

op het optreden van ernstige huidreacties bestaat in de eerste maanden van de behandeling.

Deze ernstige huidreacties kunnen zich vaker voordoen bij mensen uit sommige Aziatische landen. Het risico op deze huidreacties kan bij patiënten van Han-Chineze en Thaise afkomst worden voorspeld aan de hand van bloedonderzoek bij deze patiënten. Uw arts dient u te kunnen adviseren of bloedonderzoek noodzakelijk is voordat u carbamazepine gaat gebruiken.

Als u huiduitslag of deze huidverschijnselenkrijgt, stop dan met het gebruik van carbamazepine en neem onmiddellijk contact op met uw arts.Indien u Stevens-Johnson Syndroom of toxische epidermale necrolyse heeft ontwikkeld tijdens het gebruik van dit middel, dient u dit middel nooit meer te gebruiken.indien u abrupt stopt met de behandeling, is het mogelijk dat u een epileptische aanval krijgt.

Een klein aantal mensen dat behandeld werd met anti-epileptica zoals Carbamazepine Sandoz tablet 100, heeft ook gedachten gehad over zelfbeschadiging of zelfmoord. Als u op enig moment dergelijke gedachten heeft, neem dan direct contact op met uw arts.

De werking van “de pil” (middel ter voorkoming van zwangerschap) kan verminderd zijn (zie ook: “gebruik van Carbamazepine Sandoz tablet 100 in combinatie met andere geneesmiddelen”).

Het is in zeldzame gevallen mogelijk dat in het begin van de behandeling de aanvallen in eerste instantie verergeren of dat u een nieuw soort aanval krijgt. Neem contact op met uw arts indien u hier last van heeft.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik van Carbamazepine Sandoz tablet 100 in combinatie met drank

Alcoholische dranken worden tijdens de behandeling met carbamazepine sterk ontraden, aangezien carbamazepine het effect van alcohol kan versterken.

Wanneer u alcohol wilt gebruiken, dient u hiermee rekening te houden en eventueel advies te vragen aan uw arts of apotheker.

Zwangerschap

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Indien u tijdens de behandeling met carbamazepine zwanger wordt of wilt worden, moet u uw arts raadplegen over verdere therapie. Het gebruik van middelen tegen epilepsie tijdens de zwangerschap verhoogt de kans op geboorteafwijkingen 2 tot 3 maal. Echter, het is ook belangrijk dat de epileptische aanvallen worden voorkomen. Uw arts zal u informeren over het nut en het risico van de behandeling met carbamazepine.

De behandeling met carbamazepine dient niet plots te worden onderbroken, omdat dit kan leiden tot “doorbraak” aanvallen die ernstige gevolgen kunnen hebben voor zowel de moeder als het ongeboren kind.

Anti-epileptica (zoals carbamazepine) kunnen een foliumzuurtekort veroorzaken. Daarom wordt het gebruik van foliumzuurtabletten aanbevolen voor en tijdens de zwangerschap. Ook

wordt geadviseerd gedurende de laatste weken van de zwangerschap vitamine K te nemen en na de geboorte ook aan de baby te geven, om bloedingsstoornissen bij de baby te voorkomen. Een eventueel vitamine B12 tekort dient voorkomen te worden. Het nemen van deze middelen dient in overleg met de arts gedaan te worden.

Borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Carbamazepine gaat over in de moedermelk. Indien u carbamazepine gebruikt, mag u, in

overleg met de arts, de zuigeling borstvoeding geven, op voorwaarde dat erop gelet wordt, dat er geen bijwerkingen bij de zuigeling optreden (bijvoorbeeld overdreven slaperigheid of ernstige overgevoeligheidsreacties van de huid). Als er wel bijwerkingen optreden, moet u de borstvoeding staken en uw arts informeren.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Carbamazepine heeft grote invloed op het reactievermogen, met name in het begin van de behandeling, bij hogere doses, in samenhang met alcoholgebruik of indien gebruikt in combinatie met andere middelen die op de hersenen werken. U dient daarom extra voorzichtig te zijn bij het autorijden en het bedienen van machines.

Gebruik van Carbamazepine Sandoz tablet 100 in combinatie met andere geneesmiddelen

Een wisselwerking wil zeggen dat geneesmiddelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking(en) en/of bijwerking(en) kunnen beïnvloeden. De volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst. Een wisselwerking kan optreden bij gebruik van carbamazepine met:

 • MAO-remmers (een bepaalde groep antidepressiva): als u MAO-remmers gebruikt of de afgelopen 2 weken gebruikt heeft, mag u Carbamazepine Sandoz tablet 100 niet innemen.

Carbamazepine kan de werking van sommige andere geneesmiddelen verzwakken. Daarom kan het zijn dat bij gelijktijdig gebruik van carbamazepine met de volgende geneesmiddelen de dosering aangepast moet worden:

 • bepaalde middelen tegen epilepsie, zoals clonazepam, ethosuximide, primidon, tiagabine, valproïnezuur, lamotrigine en fenytoïne
 • alprazolam en clobazepam (middelen gebruikt bij nerveuze spanningen)
 • corticosteroïden, zoals prednisolon en dexamethason (ontstekingsremmende middelen en middelen die overgevoeligheidsreacties verminderen)
 • ciclosporine (middel o.a. gebruikt na transplantaties)
 • digoxine (middel bij bepaalde hartklachten)
 • tetracyclinen, zoals doxycycline (middelen tegen infecties)
 • haloperidol (bij geestesziekte zoals psychose), imipramine (middel o.a. gebruikt bij depressies) en andere middelen tegen geestesziekten (neuroleptica)
 • methadon (sterke pijnstiller en bij ontwenningstherapie), tramadol (sterke pijnstiller)
 • theofylline (middel o.a. bij de behandeling van astma)
 • dihydropyridinen, zoals felodipine (middelen voor de behandeling van hoge bloeddruk en hartaandoeningen)
 • kinidine (middel bij hartritmestoornissen)
 • anticoagulantia (middelen die de bloedstolling vertragen), zoals fenprocoumon
 • hormonale anticonceptiva (“de pil”). De betrouwbaarheid van de pil (een laaggedoseerde) kan bij gelijktijdig gebruik met carbamazepine verminderd zijn. Doorbraakbloedingen kunnen een teken zijn van een verminderde werking van de pil. Om beschermd te zijn tegen zwangerschap kunt u overstappen naar een hoger gedoseerde pil
 • saquinavir (middel gebruikt bij behandeling van een HIV-infectie).

Middelen die de werking van carbamazepine kunnen beïnvloeden zijn:

 • rifampicine (middel o.a. gebruikt bij tuberculose en lepra)
 • rifabutine (middel o.a. gebruikt bij tuberculose)
 • fenobarbiton, fenytoïne (middelen o.a. gebruikt bij epilepsie)
 • primidon, felbamaat, valproïnezuur (middelen gebruikt bij epilepsie). Middelen die de werking van carbamazepine kunnen versterken zijn:
 • ritonavir (middel gebruikt bij behandeling van een HIV-infectie)
 • middelen als itraconazol, ketoconazol, fluconazol (middelen gebruikt bij schimmelinfecties)
 • macrolide antibiotica, zoals claritromycine en erytromycine
 • isoniazide (middel gebruikt bij tuberculose)
 • calciumantagonisten, zoals verapamil en diltiazem (middelen voor de behandeling van hoge bloeddruk en hartaandoeningen)
 • acetazolamide (toegepast bij verhoogde oogboldruk en als plasmiddel)
 • dextropropoxyfen (sterke pijnstiller)
 • middelen als citalopram, fluoxetine, fluvoxamine, desipramine, nefazodon, paroxetine (middelen tegen depressie)
 • danazol (middel gebruikt bij vrouwen tegen bloedingen en goedaardige borstaandoeningen)
 • nicotinamide (bij hoge doseringen voor volwassenen) (= Vitamine B3);
 • cimetidine (middel tegen maagzuur).

Een versterkte werking van carbamazepine door wisselwerking met deze middelen kan bijwerkingen geven zoals bijvoorbeeld duizeligheid, vermoeidheid, onvaste gang of dubbelzien.

Carbamazepine kan verder een wisselwerking hebben met:

 • middelen tegen geestesziekten (neuroleptica)
 • metoclopramide (middel o.a. gebruikt bij misselijkheid, braken)
 • lithium (middel gebruikt bij manische depressie); gelijktijdig gebruik van carbamazepine met lithium kan symptomen geven als onvaste gang, coördinatiestoornissen, oogbevingen, toename van onvrijwillige spierreflexen, spiertrekkingen.
 • diuretica (plasmiddelen), zoals hydrochloorthiazide en furosemide
 • desmopressine (middel dat de drang tot urineren vermindert)
 • spierontspannende middelen, zoals pancuronium
 • isotretinoïne (middel gebruikt bij acne)
 • schildklierhormonen (gebruikt bij de behandeling van een verminderde werking van de schildklier)
 • Sint Janskruid (Hypericum perforatum); het effect van de wisselwerking tussen Sint Janskruid en carbamazepine kan nog 2 weken, nadat het gebruik van Sint Janskruid gestopt is, doorwerken (de werking van carbamazepine wordt verminderd door Sint Janskruid).

Indien u last heeft van een wisselwerking met één van bovenstaande middelen, is het mogelijk dat uw arts de dosering zal aanpassen.

Wanneer u zulke geneesmiddelen gebruikt, moet u hiermee rekening houden en advies vragen aan uw arts of apotheker.

Let op, bovenstaande geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de werkzame stof of therapeutische groep van het geneesmiddel genoemd en niet de merknaam. Kijk daarom altijd goed op de verpakking en in de bijsluiter van de geneesmiddelen die u al gebruikt, wat de werkzame stof of therapeutische groep is van dat middel.

Hoe gebruikt u dit middel?

Dosering en wijze van gebruik

De dosering dient door de arts te worden vastgesteld. Het gebruik van Carbamazepine Sandoz tablet 100 mag nooit plotseling gestaakt worden. Overleg eerst met uw arts.

De tabletten zijn niet geschikt voor kinderen met leeftijd onder de 6 jaar.

De tabletten dienen tijdens of na de maaltijd met wat water ingenomen te worden.

De dosering dient aangepast te worden bij mensen met ernstige klachten met betrekking tot hart- en bloedvaten, bij mensen met een verminderde werking van de lever of nieren en bij ouderen.

De behandeling wordt gestart met een lage aanvangsdosis en de dosis wordt vervolgens langzaam tot een optimaal werkzame onderhoudsdosering verhoogd.

Gebruikelijke doseringen zijn:

Bij epilepsie

- volwassenen:

Beginnen met één- tot tweemaal daags 100-200 mg en vervolgens de dosering geleidelijk aan verhogen tot 400-600 mg ’s morgens en ’s avonds.

- kinderen 6-10 jaar:

Beginnen met 100 mg per dag en vervolgens de dosering geleidelijk aan verhogen tot 100-200 mg ’s morgens en 100-400 mg ’s avonds.

- kinderen 10-15 jaar

Beginnen met 100 mg per dag en vervolgens de dosering geleidelijk aan verhogen tot 200-400 mg ’s morgens en 400-600 mg ’s avonds.

De maximale dagelijkse dosering is 1600-2000 mg. Uw arts zal een regelmatige controle uitvoeren.

Indien u overgaat van een ander geneesmiddel naar carbamazepine of als u van carbamazepine overgaat naar een ander anti-epilepticum, dient deze overgang geleidelijk te gebeuren.

Bij zenuwpijn

Beginnen met 200-400 mg per dag. De dosering wordt verhoogd tot de pijn helemaal verdwenen is, meestal is dit tot 600-800 mg per dag. Vervolgens wordt de dosis geleidelijk verlaagd tot een onderhoudsdosis die nog net voldoende is om de pijnaanvallen te verhinderen. De maximale dagdosis is 1600 mg.

Na een aantal weken is het mogelijk dat de behandeling, in overleg met de arts, gestopt wordt, indien de pijn niet terugkeert.

Ter voorkoming van herhaling van een manisch-depressieve psychose (bepaalde geestesziekte)

De aanvangsdosis is 100-400 mg per dag verdeeld over meerdere doses. De onderhoudsdosis bedraagt 400-600 mg per dag verdeeld over meerdere doses. De dosering wordt verhoogd tot de symptomen helemaal verdwenen zijn of tot een totaaldosering van 800 mg in verdeelde doses. De maximale dagdosering is 1600 mg. U dient er rekening mee te houden dat deze behandeling voor een langere periode is.

Als u merkt dat Carbamazepine Sandoz tablet 100 te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Carbamazepine Sandoz tablet 100 heeft ingenomen

Wanneer u te veel van Carbamazepine Sandoz tablet 100 heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Symptomen bij overdosering kunnen onder andere zijn: sufheid, slaperigheid, hallucinaties (waarnemen van dingen die er niet zijn), oogbevingen, coördinatiestoornissen (bijv. onzekere gang), stuipen, sterke daling van de lichaamstemperatuur, moeilijkheden met de ademhaling, een snelle onregelmatige hartslag, verlies van bewustzijn, weinig of niet kunnen plassen, flauwvallen, beven, braken.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Carbamazepine Sandoz tablet 100 in te nemen

Indien u Carbamazepine Sandoz tablet 100 vergeten bent in te nemen, moet u de dosis alsnog innemen. Als u dit ontdekt kort vóór, of op het moment dat u aan de volgende dosering toe bent, moet u de vergeten dosering niet meer innemen, maar gewoon het doseringsschema volgen alsof er niets gebeurd is. Neem nooit een dubbele dosis van Carbamazepine Sandoz tablet 100 om zo de vergeten dosering in te halen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Carbamazepine Sandoz tablet 100 bijwerkingen veroorzaken. Bijwerkingen hoeven niet bij iedereen op te treden. De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

Met name aan het begin van de behandeling kunnen voorkomen:

Duizeligheid, hoofdpijn, coördinatieproblemen (ataxie), bijvoorbeeld dronkemansgang, sufheid, vermoeidheid, dubbelzien, misselijkheid en braken. Deze bijwerkingen kunnen door tijdelijke dosisvermindering in overleg met de arts of spontaan binnen enkele dagen verdwijnen.

Indien reacties zoals koorts, een zere keel, uitslag, zweren in de mond, gemakkelijk optredende blauwe plekken of puntvormige huidbloedingen, misselijkheid, geel worden van de huid of ogen en leververgroting optreden, dient u de arts onmiddellijk te waarschuwen.

Centraal Zenuwstelsel

Vaak: duizeligheid, slaperigheid, sufheid, vermoeidheid, coördinatieproblemen (ataxie), bijvoorbeeld dronkemansgang.

Soms: hoofdpijn, verwarring en opwinding bij oudere patiënten, ernstige neerslachtigheid (depressie), agressief gedrag, concentratiestoornissen, lusteloosheid, waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties) en oorsuizen (tinnitus). Een onderliggende psychose (ernstige geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is) kan door de behandeling met carbamazepine tot uiting komen.

Zelden: onvrijwillige bewegingen, tics, oogbolstuipen of oogbevingen. Bij ouderen of patiënten met een hersenbeschadiging kunnen stoornissen zoals onvrijwillige bewegingen van het gezicht, onwillekeurige krampachtige langzame buig- en strekbewegingen van vingers en tenen en onwillekeurige bewegingen optreden.

Zeer zelden: spraakstoornissen, waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie), spierzwakte, zenuwontsteking (neuritis), verlamming of zwaktegevoel in de benen, smaakstoornissen en sterk verhoogde gevoeligheid voor geluid.

De meeste van deze aandoeningen verdwijnen binnen 8-14 dagen of na tijdelijke dosisvermindering in overleg met de arts. Om deze reden wordt de behandeling begonnen met een lage dosis, die geleidelijk wordt verhoogd.

Ogen

Zeer zelden: oogbindvliesontsteking (conjunctivitis). Zelden: voorbijgaande stoornissen in het zien, zoals problemen met scherpte (accomodatiestoornissen), dubbelzien, oogbolstuipen of oogbevingen of lens-troebelingen.

Skelet en spieren

Zeer zelden: gewrichtspijn, spierpijn of kramp.

Huid en overgevoeligheidsreacties

Soms tot vaak: allergische huidreacties met of zonder koorts zoals huiduitslag met vorming van bultjes en jeuk (galbulten of urticaria).

Zeer zelden: veranderingen van huidpigmentatie, puistjes (acne), zweten, overmatige haargroei, ontsteking van de huid en rode huid met huidschilfers (exfoliatieve dermatitis), potentieel levensbedreigende huiduitslag, genaamd Stevens-Johnson syndroom en toxische epidermale necrolyse werden gemeld (zie ook de informatie onder rubriek 2). Lichtovergevoeligheid, huiduitslag met rode (vochtige) onregelmatige vlekken (erythema exsudativum multiforme), pijnlijke blauwrode knobbels in de huid (erythema nodosum), , bloeduitstortingen in de huid of slijmvliezen of een huidziekte waarbij zweren van de huid in het gelaat, de romp of benen en armen voorkomen.

Soms tot zelden: kaalheid, overmatig zweten en bloedvatontsteking (vasculitis).

Bloed- en lymfatisch systeem

Soms tot vaak: veranderingen in bloedbeeld (bijv. vermindering of vermeerdering van het aantal witte bloedlichaampjes, vermindering van het aantal bloedplaatjes).

Zeer zelden: ernstige schade aan bloedcellen, zoals bloedarmoede door te weinig aanmaak van rode bloedcellen en andere vormen van bloedarmoede (anemie), ziekte die berust op een stoornis in de aanmaak van rode bloedkleurstof (porfyrie), foliumzuurtekort, afwijking van de lymfeklieren (lymfadenopathie) en vergrote milt.

Maagdarmkanaal

Soms: verlies van eetlust, droge mond, misselijkheid en braken. Zelden: diarree en obstipatie.

Zeer zelden: pijn in onderbuik, ontsteking van het mondslijmvlies, ontsteking van het tandvlees en tongontsteking.

Deze bijwerkingen verdwijnen binnen 8-14 dagen van de behandeling spontaan of na een tijdelijke dosisvermindering in overleg met de arts.

Lever en galblaas

Zelden: geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen) (icterus).

Zeer zelden: leverontsteking (hepatitis) gepaard gaande met geelzucht.

Hormoonsysteem en stofwisseling

Soms: een bepaalde bloedbeeldafwijking, welke in zeldzame gevallen kan leiden tot slaapzucht (lethargie), braken, hoofdpijn en verwardheid.

Zeer zelden: verhoogde cholesterolwaarden en botverweking. Zelden: borstgroei bij mannen en melkafscheiding (galactorroe). In zeer zeldzame gevallen alvleesklierontsteking.

Ademhalingswegen

Zeer zelden: overgevoeligheidsreacties met betrekking tot de longen met koorts, benauwdheid, longontsteking en toename van bindweefsel in de longen (longfibrose).

Urinewegen/geslachtsorganen

Zelden: nierstoornissen zoals eiwit of bloed in de urine en verminderde urineafscheiding. Zeer zelden: een onvoldoende werking van de nier waardoor andere stoornissen zoals moeilijk of pijnlijk urineren (dysurie), achterblijven van de urine in de blaas (urineretentie) en veel moeten plassen kunnen ontstaan. In zeer zeldzame gevallen kan een bepaalde vorm van nierontsteking (interstitiële nefritis) voorkomen. Zeer zelden: seksuele stoornissen zoals impotentie, afgenomen libido (zin in vrijen/seks) en verminderde vruchtbaarheid bij de man.

Hart en bloedvaten

Zeer zelden: vertraagde hartslag (bradycardie), hartritmestoornissen en verslechtering van bestaande hartklachten, met name bij ouderen en als u eerder een stoornis in de werking van uw hart heeft gehad. Zelden: een bepaalde stoornis in de geleiding van het hart, leidend tot ritmestoornissen (AV-blok), zeer zelden met plotselinge bewusteloosheid en te hoge of te lage bloeddruk (hypertensie of hypotensie). Met name een hoge dosis van carbamazepine kan

leiden tot een bloeddrukdaling. Aderontsteking met de vorming van een bloedstolsel (thromboflebitis) of verstopping van een ader of slagader is in individuele gevallen gemeld.

Overgevoeligheidsreacties

Zelden: koorts, huiduitslag (exantheem), bloedvatontsteking (vasculitis), gezwollen lymfeklieren, pijnlijke gewrichten, bloedafwijkingen zoals een tekort aan witte bloedlichaampjes gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (leukopenie), afwijkende werking van de lever, vergrote lever en milt. Ook andere organen kunnen aangedaan zijn zoals longen, nieren, alvleesklier en hartspierweefsel.

In individuele gevallen: acute allergische reactie en hersenvliesontsteking (meningitis) met plotselinge samentrekking van de spieren (myoclonus).

Andere bijwerkingen

Er zijn meldingen van botafwijkingen waaronder dunner worden van het bot (osteopenie, osteoporose) en botbreuken. Indien u langdurig met een middel tegen epilepsie (anti- epilepticum) wordt behandeld, u eerder osteoporose heeft gehad of indien u steroïden gebruikt dient u met uw arts te overleggen.

Indien u een bijwerking als ernstig ervaart, of als u last krijgt van een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat vermeld, waarschuw dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Carbamazepine Sandoz tablet 100 niet bewaren boven 25°C, bewaren in de originele verpakking.

Houd geneesmiddelen buiten het bereik en zicht van kinderen.

Gebruik Carbamazepine Sandoz tablet 100 niet meer na de datum vermeld op de verpakking achter "niet te gebruiken na:" of "Exp.:".

Voor alle geneesmiddelen geldt:

oude en overbodige geneesmiddelen kunt u bij de apotheek ter vernietiging afgeven.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in oktober 2012.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK