Advertentie

Auteur: Mylan


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Carbamazepine behoort tot de groep geneesmiddelen die anti-epileptica genoemd worden. Anti-epileptica zijn werkzaam bij epilepsie (vallende ziekte).

Verpakkingen

30 tabletten met verlengde afgifte in doordrukstrips.

Toepassing

Carbamazepine Retard Mylan wordt gebruikt ter vermindering of voorkoming van aanvallen bij verschillende vormen van epilepsie (vallende ziekte).

Pagina 2/9

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Carbamazepine Retard Mylan niet

 • bij overgevoeligheid voor carbamazepine of chemisch verwante stoffen (bijvoorbeeld bepaalde middelen tegen depressie) of bij overgevoeligheid voor één van de overige bestanddelen van de tablet;
 • bij bepaalde stoornissen in de geleiding van het hart, leidend tot ritmestoornissen;
 • als u ooit een ziekte aan het beenmerg heeft gehad;
 • als u in het verleden of nu last heeft (gehad) van een ziekte die berust op een stoornis in de aanmaak van rode bloedkleurstof (porfyrie).

Wees extra voorzichtig met Carbamazepine Retard Mylan wanneer sprake is van één van de onderstaande omstandigheden:

 • wanneer u ook MAO-remmers (een bepaalde groep antidepressiva) gebruikt of de afgelopen 2 weken gebruikt heeft. U mag Carbamazepine Retard Mylan dan niet innemen (zie ook: “Gebruik van Carbamazepine Retard Mylan in combinatie met andere geneesmiddelen”);
 • als u lijdt aan een hart-, nier-, of leverziekte of ouder bent dan 65 jaar, zal uw arts vóór en tijdens de behandeling met carbamazepine bepaalde controles uitvoeren;
 • als u lijdt of heeft geleden aan een bloedbeeldafwijking, eventueel door gebruik van andere geneesmiddelen;
 • als u een verhoogde druk binnen het oog heeft. Uw oogboldruk moet regelmatig gecontroleerd worden;
 • wanneer u naast carbamazepine ook nog andere geneesmiddelen gebruikt. Hieronder vallen ook geneesmiddelen die zonder recept verkocht worden en bepaalde middelen gemaakt van planten (zie ook: “Gebruik van Carbamazepine Retard Mylan in combinatie met andere geneesmiddelen”);
 • wanneer u tijdens de behandeling met carbamazepine last krijgt van ernstige huidreacties, koorts, een zere keel, uitslag, zweren in de mond, gemakkelijk optredende blauwe plekken, puntvormige huidbloedingen, misselijkheid, geel worden van de huid of ogen en leververgroting, dan moet u direct contact opnemen met uw arts;
 • als u van Thaise of Chinese afkomst bent. Ernstige huidaandoeningen kunnen zeer zelden als bijwerking optreden gedurende de behandeling met Carbamazepine Retard Mylan. Het risico kan worden voorspeld met een bloedtest bij patiënten van Chinese en Thaise afkomst. Bespreek dit met uw arts, als u van deze afkomst bent, alvorens Carbamazepine Retard Mylan te gebruiken.

Een klein aantal mensen, dat behandeld werd met anti-epileptica zoals Carbamazepine Retard Mylan heeft ook gedachten gehad over zelfbeschadiging of zelfmoord. Als u op enig moment dergelijke gedachten heeft, neem dan direct contact op met uw arts.

Het is in zeldzame gevallen mogelijk dat in het begin van de behandeling met een anti- epilepticum, tijdens het instellen van het middel, de aanvallen in eerste instantie verergeren of dat u een nieuw soort aanval krijgt. Als u hier last van heeft, neem dan contact op met uw arts.

Het is mogelijk dat uw arts vóór het begin van de behandeling met carbamazepine en ook tijdens de behandeling (2 tot 4 maal per jaar) bepaalde controles uitvoert.

Pagina 3/9

Indien u abrupt stopt met de behandeling, is het mogelijk dat u een epileptische aanval krijgt. Daarom is het belangrijk dat u tijdens de overgangsfase naar een ander anti-epilepticum in overleg met uw arts een middel gebruikt dat u voor nieuwe aanvallen beschermt, tot het nieuwe geneesmiddel goed is ingesteld op uw situatie.

De werking van “de pil” (middel ter voorkoming van zwangerschap) kan verminderd zijn. (zie ook: “Gebruik van Carbamazepine Retard Mylan in combinatie met andere geneesmiddelen”).

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik van Carbamazepine Retard Mylan in combinatie met drank

Alcoholische dranken worden tijdens de behandeling met carbamazepine sterk ontraden, aangezien alcohol de bijwerkingen genoemd onder “Mogelijke bijwerkingen - Centraal Zenuwstelsel” kan versterken.

Wanneer u alcohol wilt gebruiken, dient u hiermee rekening te houden en eventueel advies te vragen aan uw arts of apotheker.

Zwangerschap

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Indien u tijdens de behandeling met carbamazepine zwanger wordt of wilt worden, moet u uw arts raadplegen over verdere therapie. Het gebruik van middelen tegen epilepsie tijdens de zwangerschap verhoogt de kans op geboorteafwijkingen 2 tot 3 maal. Echter, het is ook belangrijk dat de epileptische aanvallen worden voorkomen. Uw arts zal u informeren over het nut en het risico van de behandeling met carbamazepine.

De behandeling met carbamazepine dient niet plots te worden onderbroken, omdat dit kan leiden tot “doorbraak” aanvallen die ernstige gevolgen kunnen hebben voor zowel de moeder als het ongeboren kind.

Anti-epileptica (zoals carbamazepine) kunnen een foliumzuurtekort veroorzaken. Daarom wordt het gebruik van foliumzuurtabletten aanbevolen voor en tijdens de zwangerschap. Ook wordt geadviseerd gedurende de laatste weken van de zwangerschap vitamine K te nemen en na de geboorte ook aan de baby te geven, om bloedingsstoornissen bij de baby te voorkomen. Een eventueel vitamine B12 tekort dient voorkomen te worden. Het nemen van deze middelen dient in overleg met de arts gedaan te worden.

Borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Carbamazepine gaat over in de moedermelk. Indien u carbamazepine gebruikt, mag u, in overleg met de arts, de zuigeling borstvoeding geven, op voorwaarde dat erop gelet wordt dat er geen bijwerkingen bij de zuigeling optreden (bijvoorbeeld overdreven slaperigheid of ernstige overgevoeligheidsreacties van de huid). Als er wel bijwerkingen optreden of indien de toename van het gewicht van de zuigeling onvoldoende is, moet u de borstvoeding staken en uw arts informeren.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Carbamazepine kan als bijwerking duizeligheid en slaperigheid veroorzaken. Hierdoor wordt het reactievermogen beïnvloed. De kans hierop is het grootst in het begin van de behandeling, bij verhoging van de dosis en bij alcoholgebruik. U dient daarom extra voorzichtig te zijn bij het autorijden en het bedienen van machines.

Pagina 4/9

Gebruik van Carbamazepine Retard Mylan in combinatie met andere geneesmiddelen

Een wisselwerking wil zeggen dat geneesmiddelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking(en) en/of bijwerking(en) kunnen beïnvloeden. De volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst. Een wisselwerking kan optreden bij gebruik van carbamazepine met:

 • MAO-remmers (een bepaalde groep antidepressiva): als u MAO-remmers gebruikt of de afgelopen 2 weken gebruikt heeft, mag u Carbamazepine Retard Mylan niet innemen.

Carbamazepine kan de werking van sommige andere geneesmiddelen verzwakken. Daarom kan het zijn dat bij gelijktijdig gebruik van carbamazepine met de volgende geneesmiddelen de dosering aangepast moet worden:

 • bepaalde middelen tegen epilepsie, zoals clonazepam, ethosuximide, primidon, tiagabine, valproïnezuur, lamotrigine en fenytoïne;
 • alprazolam en clobazepam (middelen gebruikt bij nerveuze spanningen);
 • corticosteroïden, zoals prednisolon en dexamethason (ontstekingsremmende middelen en middelen die overgevoeligheidsreacties verminderen);
 • ciclosporine (middel o.a. gebruikt na transplantaties);
 • digoxine (middel bij bepaalde hartklachten);
 • tetracyclinen, zoals doxycycline (middelen tegen infecties);
 • haloperidol (bij geestesziekte zoals psychose), imipramine (middel o.a. gebruikt bij depressie) en andere middelen tegen geestesziekten (neuroleptica);
 • methadon (sterke pijnstiller en bij ontwenningstherapie), tramadol (sterke pijnstiller);
 • theofylline (middel o.a. bij behandeling van astma);
 • dihydropyridinen, zoals felodipine (middelen voor de behandeling van hoge bloeddruk en hartaandoeningen);
 • kinidine (middel bij hartritmestoornissen);
 • anticoagulantia (middelen die de bloedstolling vertragen), zoals fenprocoumon;
 • hormonale anticonceptiva (“de pil”). De betrouwbaarheid van de pil (een laaggedoseerde) kan bij gelijktijdig gebruik met carbamazepine verminderd zijn. Doorbraakbloedingen kunnen een teken zijn van een verminderde werking van de pil. Om beschermd te zijn tegen zwangerschap kunt u overstappen op een hoger gedoseerde pil.
 • saquinavir (middel gebruikt bij behandeling van een HIV-infectie).

Middelen die de werking van carbamazepine kunnen beïnvloeden zijn:

 • rifampicine (middel o.a. gebruikt bij tuberculose en lepra);
 • rifabutine (middel o.a. gebruikt bij tuberculose);
 • fenobarbital, fenytoïne (middelen o.a. gebruikt bij epilepsie);
 • primidon, felbamaat, valproïnezuur (middelen gebruikt bij epilepsie).

Middelen die de werking van carbamazepine kunnen versterken zijn:

 • ritonavir (middel gebruikt bij behandeling van een HIV-infectie);
 • middelen als itraconazol, ketoconazol, fluconazol (middelen gebruikt bij schimmelinfecties);
 • macrolide antibiotica, zoals claritromycine en erytromycine;
 • isoniazide (middel gebruikt bij tuberculose);
 • calciumantagonisten, zoals verapamil en diltiazem (middelen voor de behandeling van hoge bloeddruk en hartaandoeningen);
 • acetazolamide (toegepast bij verhoogde oogboldruk en als plasmiddel);
 • dextropropoxyfen (sterke pijnstiller);

Pagina 5/9

 • middelen als citalopram, fluoxetine, fluvoxamine, desipramine, nefazodon en paroxetine (middelen tegen depressie);
 • danazol (middel gebruikt bij vrouwen tegen bloedingen en goedaardige borstaandoeningen);
 • nicotinamide (bij hoge doseringen voor volwassenen) (= Vitamine B3);
 • cimetidine (middel tegen maagzuur).

Een versterkte werking van carbamazepine door wisselwerking met deze middelen kan bijwerkingen geven zoals bijvoorbeeld duizeligheid, vermoeidheid, onvaste gang of dubbelzien.

Carbamazepine kan verder een wisselwerking hebben met:

 • middelen tegen geestesziekten (neuroleptica);
 • metoclopramide (middel o.a. gebruikt bij misselijkheid, braken);
 • lithium (middel gebruikt bij manische depressie); gelijktijdig gebruik van carbamazepine met lithium kan symptomen geven als onvaste gang, coördinatiestoornissen, oogbevingen, toename van onvrijwillige spierreflexen, spiertrekkingen;
 • diuretica (plasmiddelen), zoals hydrochloorthiazide en furosemide;
 • desmopressine (middel dat de drang tot urineren vermindert);
 • spierontspannende middelen, zoals pancuronium;
 • isotretinoïne (middel gebruikt bij acne);
 • schildklierhormonen (gebruikt bij de behandeling van een verminderde werking van de schildklier);
 • Sint Janskruid (Hypericum perforatum), het effect van de wisselwerking tussen Sint Janskruid en carbamazepine kan nog 2 weken, nadat het gebruik van Sint Janskruid gestopt is, doorwerken (de werking van carbamazepine wordt verminderd door Sint Janskruid).

Indien u last heeft van een wisselwerking met één van bovenstaande middelen, is het mogelijk dat uw arts de dosering zal aanpassen.

Wanneer u zulke geneesmiddelen gebruikt, moet u hiermee rekening houden en advies vragen aan uw arts of apotheker.

Let op, bovenstaande geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de werkzame stof of therapeutische groep van het geneesmiddel genoemd en niet de merknaam. Kijk daarom altijd goed op de verpakking en in de bijsluiter van de geneesmiddelen die u al gebruikt, wat de werkzame stof of therapeutische groep is van dat middel.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Dosering en wijze van gebruik

De dosering dient door de arts te worden vastgesteld. Het gebruik van Carbamazepine Retard Mylan mag nooit plotseling gestaakt worden. Overleg eerst met uw arts.

De tabletten dienen in zijn geheel, dan wel – indien halve tabletten voorgeschreven zijn – als halve tabletten zonder te kauwen tijdens of na de maaltijd met wat vloeistof ingenomen te worden.

Pagina 6/9

De behandeling wordt gestart met een lage aanvangsdosis en de dosis wordt vervolgens langzaam tot een optimaal werkzame onderhoudsdosering verhoogd. De behandelingsduur is afhankelijk van de ernst en het verloop van de aandoening. Als u overgaat van een ander anti- epilepticum naar carbamazepine, dient de dosis van het andere anti-epilepticum in overleg met uw arts geleidelijk te worden verminderd.

Gebruikelijke doseringen zijn:

Volwassenen en kinderen boven 15 jaar

De aanvangsdosis is tweemaal daags 100 à 200 mg. De dosis kan daarna langzaam worden verhoogd, totdat – gewoonlijk met tweemaal daags 400 mg - een optimaal effect wordt bereikt. De dosering van 100 mg is niet mogelijk met Carbamazepine Retard Mylan 400 mg. Deze dosering is mogelijk met de deelbare Carbamazepine Retard Mylan 200 mg.

Kinderen van 5 tot 15 jaar

De aanvangsdosis is 100 mg per dag, die meestal wekelijks verhoogd wordt met 100 mg, totdat – gewoonlijk met tweemaal daags 200 mg – een optimaal effect wordt bereikt.

De dosering van 100 mg is niet mogelijk met Carbamazepine Retard Mylan 400 mg. Deze dosering is mogelijk met de deelbare Carbamazepine Retard Mylan 200 mg.

Kinderen beneden de leeftijd van 5 jaar

Voor kinderen beneden de leeftijd van 5 jaar is Carbamazepine Retard Mylan niet geschikt, omdat deze tabletten (of de halve tabletten) niet gekauwd mogen worden. Bovendien is de laagste dosis, die met Carbamazepine Retard Mylan 400 mg kan worden verkregen, 200 mg. Deze dosis is te hoog voor kinderen beneden 4 jaar.

Als u merkt dat Carbamazepine Retard Mylan sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Carbamazepine Retard Mylan heeft ingenomen

Wanneer u te veel van Carbamazepine Retard Mylan heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Symptomen bij overdosering kunnen onder andere zijn: sufheid, slaperigheid, hallucinaties (waarnemen van dingen die er niet zijn), oogbevingen, coördinatiestoornissen (bijv. onzekere gang), stuipen, sterke daling van de lichaamstemperatuur, moeilijkheden met de ademhaling, een snelle onregelmatige hartslag, verlies van bewustzijn, weinig of niet kunnen plassen, flauwvallen, beven, braken.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Carbamazepine Retard Mylan in te nemen

Indien u Carbamazepine Retard Mylan vergeten bent in te nemen, moet u de dosis alsnog innemen. Als u dit ontdekt kort vóór, of op het moment dat u aan de volgende dosering toe bent, moet u de vergeten dosering niet meer innemen, maar gewoon het doseringsschema volgen alsof er niets gebeurd is. Neem nooit een dubbele dosis van Carbamazepine Retard Mylan om zo de vergeten dosering in te halen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Carbamazepine Retard Mylan bijwerkingen veroorzaken. Bijwerkingen hoeven niet bij iedereen op te treden.

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

Pagina 7/9

Met name bij ouderen en bij hoge doseringen kunnen aan het begin van de behandeling voorkomen

Duizeligheid met oogbolstuipen/oogbevingen, wazig zien, hoofdpijn, coördinatieproblemen (ataxie), bijvoorbeeld dronkemansgang, trage en onduidelijke spraak, stoornis in de spanningstoestand van de spieren, onwillekeurige bewegingen, snelle ritmische spiersamentrekkingen, trillen, ernstige geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is (psychose), vermoeidheid, dubbelzien, allergische huidreacties, misselijkheid en braken. Deze bijwerkingen kunnen door tijdelijke dosisvermindering in overleg met uw arts of spontaan binnen enkele dagen verdwijnen.

Indien reacties zoals koorts, een zere keel, uitslag, zweren in de mond, gemakkelijk optredende blauwe plekken, puntvormige huidbloedingen, misselijkheid, geel worden van de huid of ogen en leververgroting optreden, dient u de arts onmiddellijk te waarschuwen.

Centraal Zenuwstelsel

 • Vaak: duizeligheid, slaperigheid, vermoeidheid, coördinatieproblemen (ataxie), bijvoorbeeld dronkemansgang.
 • Soms: hoofdpijn, dubbelzien, accomodatiestoornissen zoals bijvoorbeeld wazig zien.
 • Zelden: onvrijwillige bewegingen, tics, oogbolstuipen of oogbevingen, onvrijwillige bewegingen van het gezicht, onwillekeurige krampachtige langzame buig- en strekbewegingen van vingers en tenen en onwillekeurige bewegingen.
 • Zeer zelden: spraakstoornissen (dysartrie), bijv. onduidelijke spraak, waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie), spierzwakte, zenuwontsteking (neuritis), verlamming of zwaktegevoel, ernstige neerslachtigheid (depressie), verlies van eetlust, agressief gedrag, rusteloosheid, waarnemen van dingen of geluiden die er niet zijn, opwinding/onrust, verwardheid.

Een onderliggende psychose (ernstige geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is) kan door de behandeling met carbamazepine tot uiting komen.

Huid en slijmvliezen

Milde huidaandoeningen, bijvoorbeeld huiduitslag met vlekken en/of bultjes, zijn meestal van voorbijgaande aard.

Allergische huidreacties met of zonder koorts, zoals huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria) komen voor.

 • Zelden: ontsteking van de huid met huidschilfers (exfoliatieve dermatitis), rode huidverkleuring met schilfervorming, ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom), een huidziekte waarbij zweren van de huid in het gelaat, de romp of benen en armen voorkomen.
 • Zeer zelden: ernstige, acute (overgevoeligheids)-reactie gepaard gaande met koorts en blaren op de huid/vervelling van de huid (Lyell-syndroom), overgevoeligheid voor licht of zonlicht (fotosensibiliteit), huiduitslag met rode (vochtige) onregelmatige vlekken (erythema exsudativum multiforme), pijnlijke blauwrode knobbels in de huid (erythema nodosum), veranderingen van huidpigmentatie, bloeduitstortingen in de huid of slijmvliezen, jeuk (pruritis), puistjes (acne), zweten, haaruitval, overmatige haargroei.

Indien overgevoeligheidsreacties optreden, moet u direct uw arts waarschuwen.

Pagina 8/9

Bloed

 • Vaak: bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (leukopenie).
 • Soms: vermeerdering van bepaalde witte bloedlichaampjes, vermindering van het aantal bloedplaatjes (trombocytopenie).
 • Zelden: vermeerdering van het aantal witte bloedlichaampjes, afwijking van de lymfeklieren (lymfadenopathie).
 • Zeer zelden: bloedarmoede door te weinig aanmaak van rode bloedcellen en andere vormen van bloedarmoede (anemie), ziekte berust op een stoornis (met tussenpozen) in de aanmaak van rode bloedkleurstof, vermeerdering van het aantal jonge rode bloedcellen, foliumzuurtekort, sterke vermindering van het aantal witte bloedlichaampjes, goedaardige gezwellen van de lymfecellen in het lichaam.

Lever en galblaas

 • Zelden: geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen) (icterus), leverontsteking (hepatitis) gepaard gaande met geelzucht.

Maagdarmkanaal

Maagdarmklachten komen met name in het begin van de behandeling voor. Als de bijwerkingen aanhouden dient u contact op te nemen met uw arts. Misselijkheid en braken komen voor.

 • Soms: droge mond.
 • Zelden: diarree, obstipatie.
 • Zeer zelden: buikpijn, maagklachten, ontsteking van het mondslijmvlies, tongontsteking, gebrek aan eetlust (anorexia).

Overgevoeligheidsreacties

 • Zelden: een traag ontwikkelende, vele organen betreffende, overgevoeligheidsreactie met koorts, huiduitslag (exantheem), bloedvatontsteking (vasculitis), afwijking van de lymfeklieren (lymfadenopathie), pijnlijke gewrichten, bloedafwijkingen zoals een tekort aan witte bloedlichaampjes gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (leukopenie), vermeerdering van bepaalde witte bloedlichaampjes, afwijkende leverfunctie, vergrote lever en milt. Ook andere organen kunnen aangedaan zijn zoals longen, nieren, alvleesklier en hartspierweefsel.
 • Zeer zelden: shock (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn) door een plotselinge sterke vaatverwijding ten gevolge van ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylactische shock).

Indien overgevoeligheidsreacties optreden, moet u direct uw arts waarschuwen.

Hart

 • Zelden: stoornissen in de geleiding van het hart.
 • Zeer zelden: vertraagde hartslag (bradycardie), hartritmestoornissen, bepaalde stoornis in de geleiding van het hart leidend tot ritmestoornissen (AV-blok) met plotseling optreden van bewusteloosheid, flauwte, onvoldoende werking van het hart, te hoge of te lage bloeddruk (hypertensie of hypotensie), verslechtering van een coronaire hartziekte (een hartziekte die te maken heeft met de (krans)slagaders van het hart), aderontsteking met bloedstolselvorming (thromboflebitis), verstopping van een ader of slagader door een bloedstolsel.

Pagina 9/9

Hormoonsysteem en stofwisseling

 • Soms: vochtophoping (oedeem), gewichtstoename, te weinig natrium in het bloed (hyponatriëmie), een afwijking in de concentratie van het bloedplasma, welke in zeldzame gevallen kan leiden tot slaapzucht (lethargie), braken, hoofdpijn, verwardheid, of stoornissen met betrekking tot het zenuwstelsel.
 • Zeer zelden: borstgroei bij mannen of melkafscheiding (galactorrhoe), verhoogde cholesterolwaarden. Ook kan een verlaagde hoeveelheid calcium in het bloed voorkomen, waardoor botverweking kan optreden.

Urinewegen/geslachtsorganen

 • Zeer zelden: een bepaalde vorm van nierontsteking (interstitiële nefritis), onvoldoende werking van de nier, nierfunctiestoornissen zoals eiwitten in de urine, bloed in de urine, verminderde urineafscheiding, veel moeten plassen, achterblijven van urine in de blaas door een gestoorde blaaslediging (urineretentie), seksuele stoornissen zoals impotentie, verminderde vruchtbaarheid bij de man.

Zintuigen

 • Zeer zelden: smaakstoornissen, lenstroebelingen, oogbindvliesontsteking, oorsuizen (tinnitus), sterk verhoogde gevoeligheid van het oor voor scherpe geluiden.

Skelet en spieren

Zeer zelden: gewrichtspijn, spierpijn of kramp.

Ademhalingswegen

 • Zeer zelden: overgevoeligheidsreacties met betrekking tot de longen, met koorts, benauwdheid, longontsteking of een lokale acute ontsteking van longweefsel.

Indien u een bijwerking als ernstig ervaart, of als u last krijgt van een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat vermeld, waarschuw dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaar Carbamazepine Retard Mylan beneden 25°C, in de originele verpakking. Houd geneesmiddelen buiten het bereik en zicht van kinderen.

Gebruik Carbamazepine Retard Mylan niet meer na de datum vermeld op de verpakking achter "Niet te gebruiken na:" of "Exp.:".

Voor alle geneesmiddelen geldt

Oude en overbodige geneesmiddelen kunt u bij de apotheek ter vernietiging afgeven.

Deze bijsluiter is voor het laatst gewijzigd op 22 juni 2009.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK