Auteur: Sandoz


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

De tabletten zijn per 30 verpakt in doordrukstrips in een kartonnen doosje of per 60 verpakt in een flacon.

Carvedilol Sandoz behoort tot de geneesmiddelengroep van de beta-blokkers. Deze middelen beschermen het hart tegen een te grote activiteit.

Carvedilol Sandoz wordt gebruikt bij:

 • te hoge bloeddruk (hypertensie) zonder duidelijke oorzaak
 • langdurig beklemmend pijnlijk gevoel op de borst (chronische angina pectoris)
 • bepaalde vormen van hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart), als aanvullende behandeling.

Dosering

Uw arts heeft voorgeschreven hoeveel u moet gebruiken van Carvedilol Sandoz. In het algemeen gelden de volgende doseringen:

Verhoogde bloeddruk

1 x daags doseren.

Maximale enkelvoudige dosis is 25 mg. Maximale dosering: 50 mg per dag.

Als monotherapie of in combinatie met andere middelen die de bloeddruk verlagen zoals bijv. een plasmiddel.

Volwassenen :

Startdosering: 1 x daags 12,5 mg gedurende 2 dagen.

Onderhoudsdosering: 25 mg per dag. Zo nodig kan de arts de dosering geleidelijk verhogen met tussenpozen van 2 weken of langer.

Ouderen:

Startdosering: 1 x daags 12,5 mg. Afhankelijk van het resultaat kan de arts de dosering geleidelijk verhogen met tussenpozen van 2 weken of langer

Langdurig beklemmend pijnlijk gevoel op de borst

Volwassenen:

Startdosering: 2 x daags 12,5 mg gedurende 2 dagen.

Onderhoudsdosering: 2 x daags 25 mg. Zo nodig kan de arts de dosering geleidelijk verhogen met tussenpozen van 2 weken of langer.

Maximale dosering: 100 mg per dag in 2 dosis.

Ouderen:

Startdosering: 2 x daags 12,5 mg gedurende 2 dagen.

Onderhoudsdosering: 2 x daags 25 mg.

Maximale dosering: 2 x daags 25 mg.

Hartfalen

Startdosering: 2 x daags 3,125 mg gedurende 2 weken. De arts kan de dosering daarna verhogen met tussenpozen van 2 weken of langer, eerst tot 2 x daags 6,25, dan 2 x daags 12,5 mg en tenslotte tot 2 x daags 25 mg.

De maximale dosering: 2 x daags 25 mg bij patiënten die minder dan 85 kg wegen, en 2 x daags 50 mg bij patiënten met een gewicht van meer dan 85 kg.

Als de behandeling met carvedilol langer dan 2 weken wordt onderbroken, dient opnieuw met 3,125 mg 2 x daags te worden begonnen en kan de dosis geleidelijk worden verhoogd zoals hierboven beschreven.

Nierfunctiestoornissen

De dosering wordt per persoon ingesteld, voor zover bekend is geen aanpassing van de dosering nodig.

Kinderen (jonger dan 18 jaar)

Er is onvoldoende informatie over de werkzaamheid en veiligheid van carvedilol bij patiënten jonger dan 18 jaar.

Ouderen

Ouderen kunnen gevoeliger zijn voor de effecten van carvedilol en u zal daarom zorgvuldig gecontroleerd worden.

Het gebruik van Carvedilol Sandoz mag niet abrupt gestopt worden. De behandeling dient geleidelijk binnen 2 weken te worden afgebouwd.

De tablet of tabletdelen met water innemen.

De tabletten hoeven niet tijdens de maaltijd te worden ingenomen, maar hartpatiënten wordt aangeraden Carvedilol Sandoz met wat voedsel in te nemen.

In geval u merkt dat Carvedilol Sandoz te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Duur van de behandeling

Uw arts zal u vertellen hoelang u Carvedilol Sandoz moet gebruiken. Stop de behandeling niet voortijdig omdat anders de klachten weer terug kunnen komen.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Carvedilol Sandoz heeft gebruikt

Wanneer u te veel van Carvedilol Sandoz heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Symptomen van overdosering kunnen zijn: sterk verlaagde bloeddruk, vertraagde hartslag, hartfalen, hartstilstand, ademhalingsproblemen, benauwdheid door krampen van de spieren van de luchtwegen, braken, verminderd bewustzijn, toevallen/stuipen en door het hart veroorzaakte sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn (shock).

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Carvedilol Sandoz te gebruiken

Als u vergeten bent een dosering in te nemen kunt u dit alsnog doen, tenzij het bijna tijd is voor uw volgende dosering. Volg in dit geval het normale doseringsschema.

Gebruik nooit een dubbele dosis van Carvedilol Sandoz om zo de vergeten dosis in te halen.

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Carvedilol Sandoz niet

 • wanneer u overgevoelig bent voor carvedilol, of voor één van de andere hulpstoffen van de tabletten;
 • wanneer u lijdt aan een bepaalde vorm van hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart);
 • wanneer u lijdt aan langdurige (chronische) ziekte van de longen met verstopping van de luchtpijp (zie ook "Wees extra voorzichtig met Carvedilol Sandoz ");
 • wanneer u lijdt aan een leverfunctiestoornis;
 • wanneer u lijdt aan aanvalsgewijs optredende benauwdheid door kramp van de spieren en zwelling van het slijmvlies van de luchtwegen vaak gepaard gaande met hoesten en het opgeven van slijm (astma bronchiale);
 • wanneer u lijdt aan een vorm van bepaalde stoornis in de geleiding van het hart, leidend tot ritmestoornissen (AV block);
 • wanneer u een lage hartslag heeft (minder dan 50 slagen per minuut);
 • wanneer u lijdt aan een shock door onvoldoende hartwerking (cardiogene shock);
 • wanneer u lijdt aan een bepaalde stoornis in het hartritme (sick sinus syndroom);
 • wanneer u een lage bloeddruk heeft (bovendruk lager dan 85 mm Hg);
 • bij verzuring van het bloed (metabole acidose);
 • wanneer u lijdt aan bepaalde vorm van beklemmend pijnlijk gevoel op de borst (Prinzmetal angina);
 • wanneer u lijdt aan een onbehandeld gezwel van het bijniermerg; kan gepaard gaan met plotselinge sterke bloeddrukverhoging, heftige hoofdpijn, zweten en versnelde hartslag (feochromocytoom);
 • wanneer u lijdt aan ernstige stoornissen van de bloeddoorstroming in de aderen;
 • bij gelijktijdige behandeling (via een injectie) met verapamil of diltiazem (geneesmiddelen bij bepaalde vormen van hartkramp (angina pectoris) en lichte tot matige verhoogde bloeddruk (hypertensie), zie ook de rubriek Gebruik van Carvedilol Sandoz in combinatie met andere geneesmiddelen).

Wees extra voorzichtig met Carvedilol Sandoz

 • wanneer u lijdt aan ernstig hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart), zout- en vocht tekort, wanneer u ouder bent of lijdt aan een lage bloeddruk. Verlaagde bloeddruk (hypotensie) kan optreden na starten of verhogen van de dosering Carvedilol Sandoz. Raadpleeg uw arts;
 • bij verlaagde bloeddruk als gevolg van ernstige vergroting van de bloedvaten;
 • bij verschijnselen (symptomen) van plotseling (acuut) te laag suikergehalte in het bloed gepaard gaande met hongergevoel, zweten, duizeligheid, hartkloppingen (hypoglycemie). Carvedilol Sandoz kan deze aandoening verbergen;
 • als u lijdt aan suikerziekte (diabetes mellitus) en hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart; zie ook de rubriek Gebruik van Carvedilol Sandoz in combinatie met andere geneesmiddelen);
 • als de nierfunctie ernstig verslechtert tijdens de behandeling met Carvedilol Sandoz;
 • bij gelijktijdig gebruik van Carvedilol Sandoz en andere geneesmiddelen bij aandoeningen van het hart (zie ook de rubriek Gebruik van Carvedilol Sandoz in combinatie met andere geneesmiddelen);
 • als u lijdt aan langdurige (chronische) ziekte van de longen met verstopping van de luchtpijp en geen inhalatiemiddelen via de mond gebruikt; u mag geen Carvedilol Sandoz gebruiken, tenzij de voordelen opwegen tegen de mogelijke nadelen;
 • bij een vertraagde hartslag (bradycardie); de arts kan besluiten de dosis Carvedilol Sandoz te verlagen;
 • als u middelen gebruikt als verapamil en diltiazem (deze middelen beschermen het hart tegen een te grote activiteit) of middelen tegen hartritmestoornissen (zoals amiodaron); u kan vaker gecontroleerd worden. Gelijktijdige toediening van deze middelen via een injectie moet worden vermeden;
 • contactlenzen; er wordt minder traanvocht geproduceerd;
 • als u lijdt of heeft geleden aan een ernstige overgevoeligheidsreactie en als u een anti-allergie behandeling ondergaat; de huidreacties kunnen verergeren;
 • als u lijdt aan terugkerende huidaandoening gepaard gaande met schilferende, droge huiduitslag (psoriasis); de huidreacties kunnen verergeren;
 • als u lijdt aan verminderde doorbloeding van de bloedvaten van armen of benen of de ziekte van Raynaud (bleekheid van vingers of tenen); de symptomen kunnen verergeren;
 • als u debrisoquine (middel bij verhoogde bloeddruk) slecht kan verdragen. De arts zal u vaker controleren;
 • wanneer u lijdt aan bepaalde vormen van verhoogde bloeddruk (hypertensie), bloeddrukdaling door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende houding, een plotselinge hartziekte gepaard gaande met ontsteking, blokkering of blokkade van de hartkleppen of de bloedvaten, laatste fase van vaataandoeningen in armen en benen en wanneer u gelijktijdige behandeld wordt met zogenaamde alpha-blokkers;
 • bij het afbouwen van de behandeling van Carvedilol Sandoz. Het gebruik van Carvedilol Sandoz mag niet abrupt gestopt worden. De behandeling dient geleidelijk binnen 2 weken te worden afgebouwd;
 • als u lijdt aan (zeldzame) erfelijke problemen van galactose intolerantie (niet verdragen van galactose), een zgn. Lapp lactase gebrek of problemen heeft met de opname in het lichaam van glucose en galactose;
 • narcosemiddelen (anaesthetica): kans op verlaging van de bloeddruk (hypotensie).

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap

Er zijn onvoldoende gegevens bekend over de veiligheid van carvedilol tijdens de zwangerschap. Bèta-blokkers verminderen de doorbloeding van de placenta wat kan leiden tot foetale dood in de baarmoeder en onvoldragen en voortijdige geboorten. Tevens kunnen bijwerkingen als te laag suikergehalte in het bloed, vertraagde hartslag, onderdrukking van de ademhaling en verlaging van de lichaamstemperatuur voorkomen bij de foetus en pasgeborene. Er is een verhoogde kans op hart- en longcomplicaties bij de pasgeborene.

Het gebruik van carvedilol tijdens de zwangerschap wordt afgeraden. Carvedilol dient alleen gebruikt te worden tijdens de zwangerschap als de voordelen voor de moeder opwegen tegen de eventuele nadelen voor het ongeboren/pasgeboren kind.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Omdat carvedilol in de moedermelk wordt uitgescheiden mag u tijdens de behandeling van Carvedilol Sandoz geen borstvoeding geven.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Carvedilol Sandoz kan bijwerkingen veroorzaken als duizeligheid, visusstoornissen en hoofdpijn waardoor uw reactievermogen nadelig wordt beïnvloed. U dient hiermee rekening te houden als u aan het verkeer gaat deelnemen of machines gaat bedienen.

Gebruik van Carvedilol Sandoz in combinatie met andere geneesmiddelen

Carvedilol Sandoz en andere geneesmiddelen kunnen elkaars werking en bijwerkingen beïnvloeden. Dit geldt o.a. voor:

 • antiaritmica klasse I en amiodaron (middelen tegen hartritmestoornissen);
 • middelen die het hart beschermen tegen een te grote activiteit (calcium-antagonisten) van het type diltiazem en verapamil;
 • reserpine, guanethidine, methyldopa, guanfacine (bloeddrukverlagende middelen) en de zgn. MAO- remmers (bepaalde groep anti-depressiva's); de hartfrequentie kan afnemen;
 • dihydropyridinen (middelen bij een hoge bloeddruk (hypertensie) en een beklemmend gevoel op de borst (angina pectoris)); ernstig verlaagde bloeddruk (hypotensie) en hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart) kan voorkomen;
 • nitraten (vaatverwijdend middel), toenemende bloeddrukverlaging kan voorkomen;
 • middelen bij hartstoornissen (hartglycosiden) zoals digoxine; de concentratie van deze middelen in het bloed kan veranderen door gelijktijdig gebruik met carvedilol; het effect van deze middelen kan worden versterkt door gelijktijdig gebruik met Carvedilol Sandoz;
 • andere antihypertensiva (bloeddrukverlagende middelen), barbituraten (groep middelen bij epilepsie), fenothiazinen (groep middelen bij misselijkheid en braken), bepaalde groep antidepressiva (tricyclische antidepressiva), vaatverwijdende middelen en alcohol; Carvedilol Sandoz kan de werking van deze middelen versterken;
 • ciclosporine (middel tegen afstoting reacties na transplantatie); de concentratie ciclosporine in het bloed kan toenemen;
 • antidiabetica (middelen bij suikerziekte) inclusief insuline; het bloedsuikerverlagende effect van deze middelen kan worden versterkt, waardoor de symptomen van een te laag suikergehalte in het bloed hierdoor moeilijker kunnen worden herkend. Controle van de bloedsuikerspiegel bij mensen met suikerziekte is nodig;
 • Clonidine (middel bij verhoogde bloeddruk en migraine); als de combinatietherapie van carvedilol met clonidine gestaakt wordt, wordt eerst de toediening van carvedilol gestopt. Daarna kan de dosis clonidine geleidelijk verlaagd worden;
 • pijnstillende, verdovende middelen die via inhalatie toegediend worden (bijvoorbeeld narcose); informeer uw arts dat u Carvedilol Sandoz gebruikt;
 • NSAID's (bepaalde groep pijnstillers), oestrogenen en corticosteroïden (bepaalde hormonen); het bloeddrukverlagende effect van carvedilol kan versterkt worden;
 • geneesmiddelen die bepaalde leverenzymen stimuleren (rifampicine en barbituraten) of remmen (zoals cimetidine, ketoconazol, fluoxetine, haloperidol, verapamil, erytromycine); de concentratie van carvedilol in het bloed kan verlaagd of verhoogd worden;
 • sympathicomimetica (middelen bij benauwdheid neus en/of keel); verhoogde bloeddruk en een ongewoon lage hartslag kan ontstaan;
 • ergotamine (middel bij migraine); vaatvernauwing kan toenemen;
 • bepaalde spierverslappers; toename spierverslappend effect.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan carvedilol bijwerkingen veroorzaken.

Bijwerkingen kunnen:

 • zeer vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 10 patiënten, >10%);
 • vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten, >1% <10%);
 • soms voorkomen (bij meer dan 1 op de 1000, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten, >0,1% <1%);
 • zelden voorkomen (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1000 patiënten, >0,01% <0,1%);
 • zeer zelden voorkomen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten, <0,01%).

Bij patiënten met hartfalen:

Bloed- en lymfestelselaandoeningen vaak:

 • lichte bloedafwijking (tekort aan bloedplaatjes) gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie).

Voedings- en stofwisselingsstoornissen zeer vaak:

 • te hoog suikergehalte in het bloed (hyperglykemie); alleen bij diabetespatiënten
 • vochtophoping in armen en benen (perifeer oedeem)
 • te groot bloedvolume (hypervolemie)
 • vochtophouding (vochtretentie).

Zenuwstelselaandoeningen vaak:

 • duizeligheid zelden:
 • plotseling bewustzijnsverlies.

Oogaandoeningen zeer vaak:

 • visusstoornissen.

Hartaandoeningen zeer vaak:

 • vochtophoping in de voeten (oedemateuze voeten)
 • vertraagde hartslag (bradycardie) zelden:
 • bepaalde stoornis in de geleiding van het hart, leidend tot ritmestoornissen (atrioventriculair block)
 • verergering van hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart).

Nier- en urinewegaandoeningen zelden:

 • verslechtering van de nierfunctie.

Bloedvataandoeningen zeer vaak:

 • bloeddrukdaling door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende houding soms gepaard gaande met duizeligheid (orthostatische hypotensie).

Maagdarmstelselaandoeningen zeer vaak:

 • misselijkheid
 • diarree
 • braken soms:
 • verstopping (constipatie).

Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen zeer vaak:

 • vochtophoping in de geslachtsdelen (genitaal oedeem).

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen zeer vaak:

 • vochtophoping (oedeem).

Bij patiënten met verhoogde bloeddruk en beklemmend pijnlijk gevoel op de borst:

Bloed- en lymfestelselaandoeningen zelden:

 • lichte bloedafwijking (tekort aan bloedplaatjes) gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie)
 • bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (leukopenie).

Voedings- en stofwisselingsstoornissen vaak:

 • verhoging cholesterolgehalte zelden:
 • vochtophoping in armen en benen (perifeer oedeem)
 • schommelingen van de glucosewaarden in het bloed bij diabetespatiënten.

Psychische stoornissen zelden:

 • slaapstoornissen
 • (ernstige) neerslachtigheid (depressie).

Zenuwstelselaandoeningen zeer vaak:

 • duizeligheid; vooral aan het begin van de behandeling
 • hoofdpijn; vooral aan het begin van de behandeling zelden:
 • waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie)
 • plotseling bewustzijnsverlies (syncope); vooral aan het begin van de behandeling.

Oogaandoeningen zeer vaak:

 • verminderde traanvochtproductie zeer zelden:
 • visusstoornissen
 • oogirritatie.

Hartaandoeningen zeer vaak:

 • vertraagde hartslag (bradycardie); vooral aan het begin van de behandeling zeer zelden:
 • beklemmend pijnlijk gevoel op de borst (angina pectoris)
 • bepaalde stoornis in de geleiding van het hart, leidend tot ritmestoornissen (AV blok)
 • verergering van de verschijnselen van tijdelijke pijn en kramp in de benen als gevolg van een vaatafwijking
 • bleekheid van vingers of tenen.

Bloedvataandoeningen zeer vaak:

 • bloeddrukdaling door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende houding soms gepaard gaande met duizeligheid (orthostatische hypotensie); vooral aan het begin van de behandeling

zelden:

 • verminderde doorbloeding van de armen en benen.

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en ruimte tussen beide longen aandoeningen

vaak:

 • astmatische kortademigheid (alleen wanneer u hier vatbaar voor bent) zelden:
 • verstopte neus.

Maagdarmstelselaandoeningen vaak:

 • misselijkheid
 • buikpijn
 • diarree zelden:
 • verstopping
 • braken

zeer zelden:

 • droge mond.

Bot-, skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen

Zeer vaak:

 • pijn in de ledematen.

Nier- en urinewegaandoeningen zelden:

 • verslechtering van de nierfunctie zeer zelden:
 • problemen bij het plassen.

Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen zeer zelden:

 • onvermogen tot geslachtsgemeenschap (impotentie).

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen

Zeer vaak:

 • vermoeidheid; vooral aan het begin van de behandeling.

Onderzoeken zelden:

 • verhoogde waarden in het bloed (serumtransaminase).

Huid- en onderhuidaandoeningen zelden:

 • huidreacties (zoals huiduitslag (exantheem) door overgevoeligheid, huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria) en jeuk)
 • verergering van terugkerende huidaandoening gepaard gaande met schilferende, droge huiduitslag (psoriasis).

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Geneesmiddelen buiten bereik en zicht van kinderen houden!

In de originele verpakking bewaren zodat Carvedilol Sandoz beschermd wordt tegen vocht en licht. Er is geen speciale bewaartemperatuur.

Gebruik Carvedilol Sandoz niet meer na de datum op de verpakking achter ‘Exp.:’.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in november 2011

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK