Cefuroximaxetil 250, omhulde tabletten 250 mg

Illustratie van Cefuroximaxetil 250, omhulde tabletten 250 mg
Stof(fen) Cefuroxime
Toelating Nederland
Producent Sandoz
Verdovend Nee
ATC-Code J01DC02
Farmacologische groep Andere bèta-lactam-antibacteriële middelen

Vergunninghouder

Sandoz

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Cefuroximaxetil is een antibioticum dat wordt voorgeschreven aan volwassenen en kinderen. Het werkt door bacteriën te doden die infecties veroorzaken. Het behoort tot een groep van geneesmiddelen die men aanduidt als cefalosporinen.

Cefuroximaxetil wordt toegepast bij de behandeling van infecties van:

 • de keel
 • de bijholten
 • het middenoor
 • de longen of borstkas
 • de urinewegen
 • de huid en weke delen

Cefuroximaxetil wordt ook toegepast:

voor de behandeling van de ziekte van Lyme (een infectie die wordt verspreid door parasieten die teken heten)

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de cefalosporine-antibiotica of voor één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • U heeft in het verleden een ernstige allergische (overgevoeligheids)reactie gehad tegen een van de andere bètalactamantibiotica (penicillines, monobactams en carbapenems).
  • Als u denkt dat dit op u van toepassing is, gebruik Cefuroximaxetil dan niet totdat u met uw arts heeft gesproken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Cefuroximaxetil wordt niet aanbevolen voor kinderen jonger dan drie maanden, aangezien de veiligheid en werkzaamheid in deze leeftijdsgroep nog niet bekend zijn.

U moet in de periode waarin u Cefuroximaxetil gebruikt opletten of u last krijgt van bepaalde symptomen, zoals allergische reacties, schimmelinfecties (zoals candida) en ernstige diarree (pseudomembraneuze colitis). Zo vermindert u de kans op problemen. Zie ‘Mogelijke bijwerkingen’ in rubriek 4.

Als u een bloedtest nodig heeft

Cefuroximaxetil kan van invloed zijn op de resultaten van een bloedtest naar suiker of op een bloedtest die Coombs-test wordt genoemd. Als u een bloedtest nodig heeft:

Vertel de persoon die het monster afneemt dat u Cefuroximaxetil gebruikt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Cefuroximaxetil nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt verkrijgen.

Geneesmiddelen voor het verlagen van de hoeveelheid zuur in uw maag (bijv. antacida gebruikt bij maagzuur) kunnen de werkzaamheid van Cefuroximaxetil beïnvloeden. Probenecide

Orale anticoagulantia

 • Het is belangrijk om het uw arts of apotheker te vertellen als u een van deze medicijnen gebruikt.

Anticonceptiepil

Cefuroximaxetil kan de werking van de anticonceptiepil verminderen. Als u de anticonceptiepil gebruikt terwijl u met Cefuroximaxetil wordt behandeld, moet u daarnaast ook een barrièremiddel als anticonceptie gebruiken (zoals een condoom). Vraag uw arts om advies.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Uw arts zal het voordeel voor u van behandeling met Cefuroximaxetil afwegen tegen het risico voor uw baby.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Van Cefuroximaxetil kunt u duizelig worden en last krijgen van andere bijwerkingen waardoor u minder alert bent.

U mag niet rijden en geen machines bedienen, als u zich niet goed voelt.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van dit geneesmiddel

Cefuroximaxetil bevat aspartaam.

Cefuroximaxetil 125 mg omhulde tabletten bevatten 0,2 mg aspartaam.

Cefuroximaxetil 250 mg omhulde tabletten bevatten 0,3 mg aspartaam.

Cefuroximaxetil 500 mg omhulde tabletten bevatten 0,4 mg aspartaam.

Als uw arts heeft gezegd dat u een stofwisselingsziekte genaamd fenylketonurie hebt of als u een dieet volgt met weinig fenylalanine, neem dan contact met hem op voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Gebruik Cefuroximaxetil na een maaltijd. Dat maakt de behandeling effectiever.

Slik een Cefuroximaxetil-tablet in zijn geheel met wat water door.

U mag niet kauwen op de tabletten en ze niet verkruimelen of doormidden breken — daardoor kan de werking van de behandeling afnemen.

De gebruikelijke dosering is:

Volwassenen

De gebruikelijke dosering Cefuroximaxetil is 250 mg tot 500 mg tweemaal per dag, afhankelijk van de soort en de ernst van de infectie.

Kinderen

De gebruikelijke dosering Cefuroximaxetil is 10 mg/kg (tot een maximum van 125 mg) tot 15 mg/kg (tot een maximum van 250 mg) tweemaal per dag, afhankelijk van de soort en de ernst van de infectie.

Cefuroximaxetil wordt niet aanbevolen voor kinderen jonger dan drie maanden, aangezien de veiligheid en werkzaamheid in deze leeftijdsgroep niet bekend zijn.

Afhankelijk van de ziekte of hoe u of uw kind op de behandeling reageert, kan de aanvangsdosis worden gewijzigd of kan er meer dan één behandelkuur nodig zijn.

Patiënten met nierproblemen

Als u nierproblemen heeft, kan uw arts uw dosis veranderen.  Bespreek het met uw arts als dit op u van toepassing is.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Als u te veel Cefuroximaxetil gebruikt, kunt u last krijgen van neurologische stoornissen, vooral een grotere kans op een toeval.

 • Wacht niet. Neem contact op met uw arts of ga direct naar de afdeling Spoedeisende Hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Laat, indien mogelijk, de verpakking van Cefuroximaxetil zien.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis in om een vergeten dosis in te halen. Neem uw volgende dosis gewoon op het gebruikelijke tijdstip in.

Stop niet met het gebruik van dit middel zonder advies te vragen.

Het is belangrijk dat u de volledige kuur met Cefuroximaxetil afmaakt. Stop niet met het gebruik van dit middel, tenzij uw arts dit adviseert – zelfs als u zich beter voelt. Als u de kuur niet volledig afmaakt, kan de infectie terugkeren.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Net als andere geneesmiddelen kan dit geneesmiddel bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

Aandoeningen waarop u moet letten

Een gering aantal personen die Cefuroximaxetil gebruiken, kunnen last krijgen van een allergische reactie of een mogelijk ernstige huidreactie. Symptomen van deze reacties zijn onder meer:

 • Ernstige allergische reactie. Verschijnselen zijn onder meer verhoogde en jeukende uitslag, zwelling, soms in het gezicht of de mond, waardoor u ademhalingsproblemen kunt krijgen.
 • Huiduitslag, soms met blaren die eruitzien als kleine schietschijven (donkere plekken in het midden met een lichter gebied eromheen en een donkere ring om de rand).
 • Een wijdverspreide uitslag met blaren en loslatende huid. (Dit kunnen verschijnselen zijn van Stevens-Johnson-syndroom of toxische epidermale necrolyse).
 • Schimmelinfecties. Geneesmiddelen als Cefuroximaxetil kunnen een overmatige groei van schimmel (Candida) in het lichaam veroorzaken, hetgeen tot schimmelinfecties kan leiden (zoals spruw). De kans op deze bijwerking is groter wanneer u Cefuroximaxetil gedurende een lange tijd gebruikt.
 • Ernstige diarree (pseudomembraneuze colitis). Geneesmiddelen als Cefuroximaxetil kunnen ontsteking van de dikke darm veroorzaken, met als gevolg ernstige diarree, meestal met bloed en slijm, maagpijn, koorts.
 • Jarisch-Herxheimer-reactie. Sommige patiënten kunnen hoge temperatuur (koorts) krijgen, koude rillingen, hoofdpijn, spierpijn en huiduitslag tijdens de behandeling van de ziekte van

Lyme met Cefuroximaxetil. Dit wordt ook wel de Jarisch-Herxheimer-reactie genoemd. De symptomen duren meestal enkele uren tot een dag.

 • Neem onmiddellijk contact op met uw arts of verpleegkundige als u last krijgt een van een van deze symptomen.

Vaak voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10 personen:

 • schimmelinfecties (zoals Candida)
 • hoofdpijn
 • duizeligheid
 • diarree
 • misselijk gevoel
 • maagpijn

Vaak voorkomende bijwerkingen die uit een bloedtest kunnen blijken:

 • verhoogd aantal van een type witte bloedcel (eosinofilie)
 • toename van leverenzymen

Soms voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 100 personen:

 • misselijkheid
 • huiduitslag

Soms voorkomende bijwerkingen die uit een bloedtest kunnen blijken:

 • verlaagd aantal bloedplaatjes (cellen die het bloed helpen stollen)
 • verlaagd aantal witte bloedcellen
 • positieve Coombs-test

Overige bijwerkingen

Andere bijwerkingen zijn voorgekomen in een zeer gering aantal personen, maar de exacte frequentie is niet bekend:

 • ernstige diarree (pseudomembraneuze colitis)
 • allergische reacties
 • huidreacties (waaronder ernstige)
 • koorts (hoge lichaamstemperatuur)
 • geel worden van het oogwit of de huid
 • ontsteking van de lever (hepatitis)

Bijwerkingen die uit een bloedtest kunnen blijken:

 • rode bloedcellen die te snel worden afgebroken (hemolytische anemie)

Als u last krijgt van bijwerkingen

 • Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaar cefuroximaxetil in de originele verpakking ter bescherming tegen vocht.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities wat betreft de temperatuur.

Gebruik het middel niet na de uiterste gebruiksdatum die op het etiket en het doosje staat vermeld. De uiterste gebruiksdatum heeft betrekking op de laatste dag van die maand.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof is: Cefuroxim. Cefuroximaxetil 125 mg bevat 150,36 mg cefuroximaxetil per tablet, equivalent aan 125 mg cefuroxim. Cefuroximaxetil 250 bevat 300.72 mg cefuroximaxetil per tablet, equivalent aan 250 mg cefuroxim. Cefuroximaxetil 500 bevat 601.44 mg cefuroximaxetil per tablet, (equivalent aan 500 mg cefuroxim).
 • De andere bestanddelen (hulpstoffen) in de tabletkern zijn: natriumlaurylsulfaat, copovidon, croscarmellose natrium (E468), magnesiumstearaat (E470B), watervrij colloïdaal siliciumdioxide (E551), mannitol (E421), microkristallijne cellulose (E460), crospovidon (E1202) en talk (E553B); in de omhulling: mannitol (E421), oplosbaar (aardappel)zetmeel, talk (E553B), titaniumdioxide (E171) en aspartaam (E951).

Hoe ziet Cefuroximaxetil eruit en wat zit er in een verpakking

Cefuroximaxetil tabletten zijn omhuld.

Cefuroximaxetil 125 zijn witte tot gelige capsulevormige tabletten.

Cefuroximaxetil 250 zijn witte tot gelige capsulevormige tabletten met aan beide zijden een breukstreep.

Cefuroximaxetil 500 zijn witte tot gelige capsulevormige tabletten.

Cefuroximaxetil 125, 250 en 500 mg omhulde tabletten zijn verkrijgbaar in kartonnen doosjes met blisterverpakkingen of strips met 8, 10, 12, 14 en 24 tabletten.

Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Sandoz B.V., Veluwezoom 22, Almere, Nederland

Correspondentie: Postbus 10332, 1301 AH Almere

Fabrikant

Sandoz GmbH

Biochemiestraße 10

6250 Kundl

Oostenrijk

In het register ingeschreven onder:

RVG 26710/ 26711/ 26712.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Oostenrijk Cefuroxim “1A Pharma” 125 mg- Filmtabletten
  Cefuroxim “1A Pharma” 250 mg- Filmtabletten
  Cefuroxim “1A Pharma” 500 mg- Filmtabletten
Tjechië Cefuroxim 125 mg 1A Pharma
  Cefuroxim 250 mg 1A Pharma
  Cefuroxim 500 mg 1A Pharma
Hongarije Cefuroxim 1a Pharma 250 mg bevont tabletta
  Cefuroxim 1a Pharma 500 mg bevont tabletta
Letland Cefuroxim 1A Pharma 125 mg apvalkotās tabletes
  Cefuroxim 1A Pharma 250 mg apvalkotās tabletes
  Cefuroxim 1A Pharma 500 mg apvalkotās tabletes
Nederland Cefuroximaxetil 125, omhulde tabletten 125 mg
  Cefuroximaxetil 250, omhulde tabletten 250 mg
  Cefuroximaxetil 500, omhulde tabletten 500 mg

Deze bijsluiter is goedgekeurd in november 2012

Advertentie

Stof(fen) Cefuroxime
Toelating Nederland
Producent Sandoz
Verdovend Nee
ATC-Code J01DC02
Farmacologische groep Andere bèta-lactam-antibacteriële middelen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.