Aprokam 50 mg poeder voor oplossing voor injectie

Illustratie van Aprokam 50 mg poeder voor oplossing voor injectie
Stof(fen) Cefuroxime
Toelating Nederland
Producent Medcor Pharmaceuticals B.V. Artemisweg 232 8239 DE LELYSTAD
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 13.06.2022
ATC-Code S01AA27
Farmacologische groep Antiinfectiemiddelen

Vergunninghouder

Medcor Pharmaceuticals B.V. Artemisweg 232 8239 DE LELYSTAD

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

 • Aprokam bevat een werkzame stof, cefuroxim (als cefuroxim natrium), die behoort tot een groep van antibiotica die cefalosporines wordt genoemd. Antibiotica worden gebruikt om de bacteriën of ziektekiemen die infecties veroorzaken, te doden.
 • Dit geneesmiddel zal gebruikt worden als u een oogoperatie ondergaat voor cataract (troebeling van de ooglens [staar]).
 • Uw oogchirurg zal dit geneesmiddel toedienen door injectie in het oog aan het einde van de cataractoperatie, om ooginfecties te voorkomen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch voor cefuroxim of voor een van de cefalosporine- antibiotica.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u Aprokam gebruikt:

 • als u allergisch bent voor andere antibiotica zoals penicilline,
 • als u een risico hebt op een infectie met bacteriën die methicilline- resistente Staphylococcus aureus heten,
 • als u gevaar loopt op een ernstige risico van infectie,
 • als bij u de diagnose van gecompliceerd cataract is gesteld,
 • als er een gecombineerde oogoperatie gepland is,
 • als u een ernstige schildklieraandoening hebt.

Aprokam wordt uitsluitend toegediend als een injectie in het oog (intracamerale injectie). Aprokam moet toegediend worden onder

de aseptische omstandigheden (dat wil zeggen zuiver en kiemvrij) van een cataractoperatie.

Een injectieflacon van Aprokam mag slechts voor één patiënt gebruikt worden.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Gebruikt u naast Aprokam nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Zwangerschap en borstvoeding

 • Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat dit geneesmiddel bij u wordt gebruikt.
 • U zal Aprokam enkel toegediend krijgen als de voordelen opwegen tegen de potentiële risico’s.

APROKAM bevat natrium Dit middel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis, dat wil zeggen dat het in wezen ‘natriumvrij’ is.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

 • Aprokam injecties zullen toegediend worden door een oogchirurg aan het einde van de cataractoperatie.
 • Aprokam wordt geleverd als een steriel poeder en wordt opgelost in een zoutoplossing voor injectie voordat het wordt toegediend.

BSMC00940.01/ augustus 2019

Heeft u te veel of te weinig van dit middel gebruikt? Uw geneesmiddel wordt gewoonlijk toegediend door een professionele gezondheidszorgverstrekker. Als u denkt dat u een dosis hebt gemist of dat u te veel geneesmiddel hebt gekregen, vertel dit dan aan uw arts, verpleegkundige of apotheker.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerking treedt zeer zelden op (kan optreden bij tot 1 op 10.000 mensen):

ernstige allergische reactie die ademhalingsmoeilijkheden of duizeligheid veroorzaakt.

De volgende bijwerking wordt gemeld met een frequentie "Niet bekend"
(kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

 • Wazig of golvend zicht dichtbij of in het midden van uw gezichtsveld (Macula- oedeem)

Het melden van bijwerkingen Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.

U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar.

De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 25ºC. De injectieflacon in de buitenverpakking bewaren, ter bescherming tegen licht.

Uitsluitend voor eenmalig gebruik.

Na reconstitutie (oplossing): het product moet onmiddellijk gebruikt worden.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

De werkzame stof in dit middel is cefuroxim (als cefuroxim natrium). Elke injectieflacon bevat 50 mg cefuroxim.

Na reconstitutie bevat 0,1 ml oplossing 1 mg cefuroxim. Er zijn geen andere stoffen.

Hoe ziet Aprokam eruit en hoeveel zit er in een verpakking? Aprokam is een wit tot bijna wit poeder voor oplossing voor injectie, geleverd in een glazen injectieflacon.

Elke doos bevat 10 injectieflacons samen met 10 steriele filternaalden.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Vergunninghouder/Ompakker

Medcor Pharmaceuticals B.V. Artemisweg 232

8239 DE, Lelystad

Fabrikant Biopharma S.R.L.

Via Delle Gerbere 22/30, loc. S. Palmoba 00134 Rome (RM)

Italië

Ingeschreven in het register onder: Aprokam 50 mg poeder voor oplossing voor injectie

RVG 130041//109659 L.v.h.: Noorwegen

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juni 2022 Al het ongebruikte geneesmiddel of afvalmateriaal dient te worden vernietigd overeenkomstig lokale voorschriften. Gooi gebruikte naalden weg in een naaldencontainer.

De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg: Gevallen van onverenigbaarheid In de literatuur werd geen onverenigbaarheid met de meest frequent gebruikte geneesmiddelen in cataractchirurgie gemeld. Dit geneesmiddel mag niet gemengd worden met andere geneesmiddelen dan die welke vermeld zijn hieronder [natriumchloride 9 mg/ml (0,9%) oplossing voor injectie].

Hoe Aprokam te bereiden en toe te dienen? Injectieflacon voor eenmalig gebruik uitsluitend voor intracameraal gebruik.

Aprokam moet toegediend worden na reconstitutie, door intra-oculaire injectie in de voorste oogkamer (intracameraal gebruik), door een oogchirurg, onder de aanbevolen aseptische omstandigheden van cataractchirurgie.

De gereconstitueerde oplossing moet visueel geïnspecteerd worden en mag alleen gebruikt worden als het een kleurloze tot geelachtige oplossing is die geen zichtbare partikels bevat.

Het product moet onmiddellijk gebruikt worden na reconstitutie en mag niet hergebruikt worden.

De aanbevolen dosis voor cefuroxim is 1 mg in 0,1 ml natriumchloride 9 mg/ml (0,9%) oplossing voor injectie. INJECTEER NIET MEER DAN DE AANBEVOLEN DOSIS. De injectieflacon is uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik.

Gebruik slechts één injectieflacon voor één patiënt. Kleef het flag- label van de injectieflacon op het dossier van de patiënt. Om Aprokam te bereiden voor intracamerale toediening, gelieve de volgende instructies op te volgen: 1. Controleer de integriteit van de

flip-off dop voor deze wordt verwijderd.

 1. Ontsmet het oppervlak van de rubberen stop vóór stap 3.
 2. Duw de steriele naald verticaal in het midden van de flacondop, waarbij de injectieflacon rechtop blijft. Injecteer, op aseptische wijze, in de injectieflacon 5 ml van een natriumchloride 9 mg/ml (0,9%) oplossing voor injectie
 3. Schud zachtjes totdat de oplossing vrij is van zichtbare partikels.
 4. Plaats een steriele naald (18G x
  1½”, 1,2mm x 40mm) met 5- micron filter (acrylcopolymeer op een niet-geweven nylon membraan) op een 1 ml steriele spuit (de steriele naald met 5 micron filter kan aanwezig zijn in de doos). Duw dan de 1 ml steriele spuit verticaal in het midden van de flaconstop waarbij de injectieflacon rechtop blijft.
 1. Zuig op aseptische wijze minstens 0,1 ml van de oplossing op.
 2. Maak de naald los van de spuit en verbind de spuit met een steriele voorste oogkamer canule.
 3. Verwijder zorgvuldig de lucht uit de spuit en meet de dosis af tot de merkstreep van 0,1 ml op de spuit. De spuit is klaar voor injectie.

Na gebruik, de rest van de gereconstitueerde oplossing weggooien. Niet bewaren voor later gebruik.

Advertentie

Stof(fen) Cefuroxime
Toelating Nederland
Producent Medcor Pharmaceuticals B.V. Artemisweg 232 8239 DE LELYSTAD
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 13.06.2022
ATC-Code S01AA27
Farmacologische groep Antiinfectiemiddelen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.