Clopidogrel Teva Pharma B.V. 75 mg filmomhulde tabletten | Nederland

Clopidogrel Teva Pharma B.V. 75 mg filmomhulde tabletten

Producent: Teva

Stof(fen)
Clopidogrel
Verdovend
Nee
Toelating Nederland
Farmacologische groep Antitrombotische middelen

Alles om te weten

Vergunninghouder

Teva

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Clopidogrel Teva Pharma B.V. bevat clopidogrel en behoort tot een groep geneesmiddelen die 'bloedplaatjesaggregatieremmers' worden genoemd. Het middel zorgt ervoor dat bepaalde deeltjes in uw bloed ('bloedplaatjes') niet samenklonteren en bloedstolsels vormen die de bloedtoevoer naar belangrijke lichaamsdelen, zoals hart en hersenen, kunnen blokkeren.

Als u lijdt aan verharding van de slagaders ('atherosclerose') bestaat er een verhoogde kans op de vorming van bloedstolsels in uw bloedvaten. Clopidogrel Teva Pharma B.V. verlaagt bij volwassenen de kans op bloedstolsels, en daarmee de kans op ernstige aandoeningen zoals een hartaanval en een beroerte.

Clopidogrel Teva Pharma B.V. is aan u voorgeschreven omdat:

 • u een aandoening hebt waarbij de slagaders verharden en u onlangs een hartaanval hebt gehad, of een beroerte of een aandoening hebt die bekend staat als perifere arteriële aandoening (ziekte van de bloedvaten behalve die in de hersenen en hart).
 • u een ernstig type pijn op de borst hebt gehad, bekend als “instabiele angina pectoris” of “myocardinfarct” (hartaanval). Voor de behandeling van deze aandoening heeft uw arts misschien een stent geplaatst in de verstopte of vernauwde slagader om de effectieve bloeddoorstroming te herstellen. Uw arts zal u eveneens acetylsalicylzuur (een stof gebruikt om pijn te verlichten, koorts te verlagen en om bloedstolling te voorkomen) voorschrijven.
 • u een onregelmatige hartslag heeft, een aandoening die “atriumfibrilleren” wordt genoemd, en u geen geneesmiddelen kunt innemen die bekend staan als “orale anticoagulantia” (vitamine K- antagonisten); deze geneesmiddelen voorkomen dat zich nieuwe stolsels vormen in uw bloed en dat bestaande bloedstolsels kunnen groeien. U moet geïnformeerd zijn dat “orale anticoagulantia” doeltreffender zijn dan acetylsalicylzuur of het gecombineerde gebruik van Plavix en acetylsalicylzuur voor deze aandoening. Uw arts moet u Plavix plus acetylsalicylzuur hebben voorgeschreven als u geen “orale anticoagulantia” kunt innemen en u geen risico op grote bloedingen hebt.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Clopidogrel Teva Pharma B.V. niet:

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor clopidogrel of voor één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • als u een ernstige leveraandoening hebt.
 • als u lijdt aan een andere aandoening die momenteel bloedingen veroorzaakt, zoals een maagzweer of een hersenbloeding.

Indien u van mening bent dat één van deze voor u van toepassing zijn, of in alle gevallen van twijfel, dient u uw arts te raadplegen alvorens Clopidogrel Teva Pharma B.V. te gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Licht in de volgende gevallen uw arts in voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken:

 • als u een verhoogde kans op bloedingen hebt, bijvoorbeeld: o als u onlangs ernstig letsel hebt opgelopen o als u onlangs geopereerd bent of een operatie moet ondergaan (inclusief een tandheelkundige ingreep) o als u een bloedstoornis hebt waardoor u gemakkelijk inwendige bloedingen krijgt (bloeding binnenin uw lichaam) o als u lijdt aan een andere ziekte waardoor u gemakkelijk inwendige bloedingen krijgt (bv. maagzweren of wondjes in uw oog)
 • als u in de afgelopen 7 dagen een bloedpropje in een slagader of in de hersenen heeft gehad (infarct)
 • als u momenteel bepaalde andere geneesmiddelen gebruikt (zie 'Gebruik met andere geneesmiddelen' hieronder voor meer informatie)
 • als u een lever- of nierziekte hebt
 • als u een allergie hebt voor of reactie hebt gehad op enig geneesmiddel gebruikt om uw ziekte te behandelen.

Terwijl u Clopidogrel Teva Pharma B.V. inneemt:

 • Dient u uw arts te vertellen als er een operatie (inclusief een tandheelkundige) gepland wordt
 • Dient u uw arts onmiddellijk te vertellen of u een medische toestand ontwikkelt (ook bekend als Trombotische Trombocytopenische Purpura of TTP) met gedragsveranderingen, hoofdpijn, coma, gezichtsstoornissen, toevallen (stuiptrekkingen), nierfalen, koorts, extreme vermoeidheid, zwakte of bloeding in de maag, darmen of huid (inclusief kleine rode vlekjes of grote blauwe plekken) (zie rubriek 4 ´Mogelijke bijwerkingen)
 • Als u zich snijdt of verwondt, kan de bloeding iets langer duren dan gewoonlijk. Dit heeft te maken met de werking van het geneesmiddel aangezien het bloedklontervorming verhindert. Bij kleine snijwondjes en verwondingen, zoals door snijden, of bij het scheren, is dit niet van belang. Als u echter enige twijfel hebt omtrent uw bloeding, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts (zie rubriek 4 ´Mogelijke bijwerkingen´)
 • Uw arts kan bloedstalen aanvragen

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Geef dit geneesmiddel niet aan kinderen omdat het middel dan niet werkzaam is.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Clopidogrel Teva Pharma B.V. nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kortgeleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Vertel uw arts als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt:

 • oraal toegediende anticoagulantia (orale geneesmiddelen tegen bloedstolsels), zoals warfarine. Gelijktijdig gebruikt met Clopidogrel Teva Pharma B.V. wordt niet aanbevolen.
 • glycoproteïne IIb/IIIa-remmers (geneesmiddelen tegen bloedstolsels), bv. abciximab, eptifibatide of tirofiban.,
 • heparine (een geneesmiddel tegen bloedstolsels).,
 • geneesmiddelen die bloedstolsels afbreken (bv. alteplase en streptokinase).,
 • niet-steroïdale ontstekingsremmende geneesmiddelen (voor de behandeling van pijnlijke ontstoken gewrichten of spieren), bv. ibuprofen, diclofenac en meloxicam,
 • omeprazol, esomeprazol of cimetidine, geneesmiddelen die maagbezwaren behandelen
 • fluconazol, voriconazol, ciprofloxacine, of chlooramfenicol, geneesmiddelen die gebruikt worden om bacteriële infecties en schimmelinfecties te behandelen,
 • fluoxetine, fluvoxamine, of moclobemide, geneesmiddelen gebruikt om een depressie te behandelen,
 • carbamazepine of oxcarbazepine, geneesmiddelen gebruikt om bepaalde vormen van epilepsie te behandelen,
 • ticlopidine, een ander geneesmiddel om de bloedstolling te remmen.

Gebruik van deze geneesmiddelen in combinatie met Clopidogrel Teva Pharma B.V. kan leiden tot een verhoogde kans op bloedingen.

Als u ernstige pijn op de borst ervaren hebt (instabiele angina pectoris of een hartaanval) kan aan u clopidogrel in combinatie met acetylsalicylzuur, een stof die in veel geneesmiddelen aanwezig is om pijn te verlichten en koorts te verlagen, voorgeschreven worden. Incidenteel gebruik van acetylsalicylzuur (niet meer dan 1000 mg per 24 uur) zou over het algemeen geen problemen mogen opleveren, maar langdurig gebruik in andere omstandigheden dient met uw arts besproken te worden.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

U kunt Clopidogrel Teva Pharma B.V. innemen met of zonder voedsel.

Zwangerschap en borstvoeding

Het wordt aanbevolen om dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap niet in te nemen.

Als u zwanger bent of denkt dat u zwanger bent moet u uw arts of apotheker inlichten voordat u Clopidogrel Teva Pharma B.V. gaat gebruiken. Als u zwanger wordt terwijl u Clopidogrel Teva Pharma B.V. gebruikt, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts daar clopidogrel niet wordt aanbevolen tijdens de zwangerschap.

U mag geen borstvoeding geven terwijl u dit geneesmiddel gebruikt.

Als u borstvoeding geeft of borstvoeding wilt geven, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Clopidogrel Teva Pharma B.V. heeft waarschijnlijk geen invloed op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te gebruiken.

Clopidogrel Teva Pharma B.V. bevat lactose.

Als uw arts heeft gezegd dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact met hem op voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.

Clopidogrel Teva Pharma B.V. bevat gehydrogeneerde ricinusolie.

Dit kan maagstoornissen en diarree veroorzaken.

Hoe gebruikt u dit middel?

uw arts of uw apotheker.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met

De aanbevolen dosering is een tablet van 75 mg per dag, die in zijn geheel met water of een andere vloeistof moet worden doorgeslikt. Neem het geneesmiddel regelmatig en elke dag op dezelfde tijd in. U kunt het innemen met of zonder voedsel.

Als u ernstige pijn op de borst (instabiele angina pectoris of hartaanval) ervaren hebt, kan uw arts u eenmalig 300 mg Clopidogrel Teva Pharma B.V. voorschrijven om de behandeling te starten. Vervolgens is de gebruikelijke dosering één tablet Clopidogrel Teva Pharma B.V. 75 mg per dag.

U dient Clopidogrel Teva Pharma B.V. net zolang in te nemen als uw arts u voorschrijft.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u (of iemand anders) veel tabletten tegelijk heeft ingenomen, of als u denkt dat een kind een tablet heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met de eerste-hulpafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis of uw arts. Overdosering zal vermoedelijk een verhoogde kans op bloedingen veroorzaken. Neem deze bijsluiter, de eventueel resterende tabletten en de verpakking mee naar het ziekenhuis of naar uw arts zodat men weet om welke tabletten het gaat.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u vergeten bent Clopidogrel Teva Pharma B.V. in te nemen, maar er binnen 12 uur aan denkt, neem de tablet dan alsnog onmiddellijk in, en neem de volgende tablet op de gebruikelijke tijd in.

Als u vergeten bent Clopidogrel Teva Pharma B.V. in te nemen, maar er niet binnen 12 uur aan denkt, sla de gemiste dosis dan over en neem de volgende tablet op de gebruikelijke tijd in. Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Stop niet met het gebruik van Clopidogrel Teva Pharma B.V. zonder dit eerst met uw arts te overleggen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, als krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u lijdt aan een van de onderstaande symptomen, licht dan meteen uw arts in:

 • Koorts, tekenen van een infectie (bv. een zere keel), bleke huid of extreme vermoeidheid. Dit kan het gevolg zijn van een afname van sommige witte bloedcellen
 • Gedragsveranderingen, hoofdpijn, coma, gezichtsstoornissen, toevallen, nierfalen, koorts, extreme vermoeidheid, zwakte of bloeding in de maag, darmen of huid (inclusief kleine rode vlekjes of grote blauwe plekken). Dit kan erop wijzen dat u aan een ernstige aandoening lijdt die trombotische trombocytopenische purpura wordt genoemd (een zeldzame aandoening van het bloedstollingssysteem, waarbij over het gehele lichaam bloedstolsels ontstaan)
 • Verschijnselen van leverproblemen zoals geelverkleuring van de huid en oogwit (geelzucht), al dan niet in combinatie met onderhuidse bloedingen die zichtbaar zijn als rode stipjes en/of verwardheid (zie rubriek 2 “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?”).
 • Zwellingen in de mond of huidreacties zoals uitslag, jeuk en huidschilfering. Dit kunnen tekenen

zijn van een allergische reactie.

Bloedingen

De meest (bij 1 tot 10 op de 100 patiënten) gemelde bijwerkingen van geneesmiddelen die clopidogrel bevatten zijn bloedingen. Bloedingen kunnen zich uiten als maag- of darmbloeding, blauwe plekken, hematomen (ongewone bloeding of kneuzing onder de huid), bloedneuzen of bloed in de urine. In een klein aantal gevallen zijn ook bloedingen in de ogen, het hoofd, het onderlichaam, de longen en de gewrichten gemeld.

Als u zich snijdt of verwondt kan het iets langer duren voordat het bloeden ophoudt. Dit hangt samen met de manier waarop dit geneesmiddel werkt. U hoeft zich geen zorgen te maken over kleine sneetjes en verwondingen (bv. zoals bij het scheren). Als u twijfelt, als de bloeding ernstig wordt of als u onverwachte bloedingen ervaart in ongebruikelijke delen van uw lichaam, licht dan meteen uw arts in (zie rubriek 2 “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?”).

De volgende bijwerkingen zijn gemeld. Ze worden opgesomd volgens de volgende frequenties:

Vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen bij maximaal 1 op de 10 gebruikers voorkomen):

 • Blauwe plekken, hematomen (ongewone bloeding of kneuzing onder de huid), bloedneuzen, maag- of darmbloeding, hevig bloeden op de plaats van een steekwond
 • Diarree, buikpijn, indigestie of maagzuur

Soms voorkomende bijwerkingen (kunnen bij maximaal 1 op de 100 gebruikers voorkomen):

 • Hoofdpijn en duizeligheid
 • Langdurig bloeden, bloedingen in het hoofd, bloedingen in de ogen, bloed in de urine en/of bloeduitstortingen (rode vlekjes op de huid als gevolg van onderhuidse bloedingen)
 • Huiduitslag, jeukende huid, ongewoon gevoel van aanraking
 • Zweren in de maag of darmen, misselijkheid, braken, constipatie, flatulentie (winderigheid) en ontsteking van de maag die lijdt tot misselijkheid, verlies van eetlust en een onaangenaam gevoel na het eten
 • Verminderd aantal bloedplaatjes, waardoor de kans op bloedingen of blauwe plekken toeneemt
 • Bloedaandoeningen, inclusief een verlaagd aantal witte bloedcellen, waardoor u gauwer een infectie krijgt.

Zelden voorkomende bijwerkingen (kunnen bij maximaal 1 op de 1000 gebruikers voorkomen):

 • Verlaagd aantal van bepaalde witte bloedlichaampjes waardoor het risico op infectie toeneemt (neutropenie)
 • Vertigo (duizeligheid met het gevoel dat u ronddraait)
 • Inwendige bloedingen in de buik

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (kunnen bij maximaal 1 op de 10.000 gebruikers voorkomen):

 • Een ernstige aandoening die trombotische trombocytopenische purpura wordt genoemd (een zeldzame aandoening van het bloedstollingssysteem, waarbij over het gehele lichaam bloedstolsels ontstaan). De symptomen kunnen zijn: gedragsveranderingen, hoofdpijn, coma, gezichtsstoornissen, toevallen, nierfalen, koorts, extreme vermoeidheid, zwakte, of bloeding in de maag, darmen of huid (inclusief kleine rode vlekjes of grote blauwe plekken)
 • Ernstig verminderd aantal van bepaalde bloedcellen, wat de kans op bloedingen of blauwe plekken verhoogt, verhoogde kans op infecties, bleke huid en extreme vermoeidheid
 • Algemene allergische reacties (bijvoorbeeld een warm gevoel in het hele lichaam en zich plotseling niet lekker voelen, mogelijk leidend tot flauwvallen), ademhalingsproblemen, zwelling of ontsteking in de mond, huidallergie, blaartjes op de huid
 • Verwardheid of hallucinaties
 • Smaakstoornissen
 • Mondzweren (stomatitis)
 • Ontsteking van de bloedvaten, lage bloeddruk
 • Geelverkleuring van huid of oogwit (geelzucht)
 • Bloedingen in de longen, keel, maag of darmen, buik of gewrichten
 • Bloedingen van operatiewonden of andere ernstige bloedingen
 • Ernstige buikpijn met of zonder rugpijn, pijn in de gewrichten en spierpijn
 • Diarree
 • Koorts
 • Veranderingen in de hoeveelheden van bepaalde stoffen in uw bloed of urine. Dit kan met bloed- of urinetesten worden opgespoord.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V*. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de buitenverpakking, flacon of de doordrukstrip na “EXP”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

30 tabletten in HDPE flessen:

30 dagen na eerste opening van de fles overgebleven tabletten niet meer gebruiken.

100 tabletten in HDPE flessen:

100 dagen na eerste opening van de fles overgebleven tabletten niet meer gebruiken.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Wat bevat Clopidogrel Teva Pharma B.V.

 • Het werkzame bestanddeel is clopidogrel. Elke filmomhulde tablet bevat 75 mg clopidogrel (als hydrobromide).
 • De andere bestanddelen in de tabletkern zijn (zie rubriek 2 “Clopidogrel Teva Pharma B.V. bevat lactose en Clopidogrel Teva Pharma B.V. bevat gehydrogeneerde ricinusolie”): lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose, hydroxypropylcellulose (E463), crospovidon (type A), gehydrogeneerde ricinusolie en natriumlaurylsulfaat, en in de filmomhulling zijn lactosemonohydraat, hypromellose (E464), titaandioxide (E171), macrogol 4000, ijzeroxide rood (E172), ijzeroxide geel (E172), indigo karmijn aluminium pigment (E132).

Hoe ziet Clopidogrel Teva Pharma B.V. er uit en wat is de inhoud van de verpakking

 • De filmomhulde tabletten zijn lichtroze tot roze, filmomhulde, capsulevormige tabletten. Eén kant van de tablet heeft de opdruk 'C75', de andere kant is vlak.
 • Clopidogrel Teva Pharma B.V. is verkrijgbaar in geperforeerde blisterverpakkingen met aftrekbaar laagje van aluminium/aluminium met 14x1, 28x1, 30x1, 50x1, 84x1, 90x1 of 100x1 tablet; geperforeerde blisterverpakkingen van aluminium/aluminium met 14x1, 28x1, 30x1, 50x1, 84x1, 90x1 of 100x1 tablet of in HDPE flessen met polypropyleen sluiting of kindveilige polypropyleen sluiting en silicagel als droogmiddel met 30 of 100 tabletten.

Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

 • Instructies met betrekking tot het verwijderen van de tablet uit de blisterverpakking zijn vermeld op de omdoos van de strips met aftrekbaar laagje.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Teva Pharma B.V.

Computerweg 10

3542 DR Utrecht

Nederland

Fabrikant:

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13,

4042 Debrecen, Hongarije

TEVA UK Ltd

Brampton Road,

Hampden Park,

Eastbourne,

East Sussex,

BN22 9AG,

Verenigd Koninkrijk

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5,

2031 GA Haarlem,,

Nederland

TEVA Santé SA,

Rue Bellocier,

89107 Sens,

Frankrijk

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddelcontact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

België/Belgique/Belgien Lietuva
Teva Pharma Belgium N.V./S.A./A.G. UAB “Sicor Biotech”
Tel/Tél: +32 3 820 73 73 Tel: +370 5 266 02 03
България Luxembourg/Luxemburg
Тева Фармасютикълс България ЕООД Teva Pharma Belgium S.A.
Teл: +359 2 489 95 82 Tél/Tel: +32 3 820 73 73
Česká republika Magyarország
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Teva Gyógyszergyár Zrt
Tel: +420 251 007 111 Tel.: +36 1 288 64 00
Danmark Malta
Teva Denmark A/S Drugsales ltd
Tlf: +45 44 98 55 11 Τel: +356 21 419 070/1/2
Deutschland Nederland
Teva GmbH Teva Nederland B.V.
Tel: (+49) 731 402 08 Tel: +31 (0) 800 0228400
Eesti Norge
Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Teva Sweden AB
Eesti filiaal Tlf: (46) 42 12 11 00
Tel: +372 661 0801  
Ελλάδα Österreich
Teva Ελλάς Α.Ε. ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH
Τηλ: +30 210 72 79 099 Tel: +43 1 97007-0
España Polska
Teva Pharma, S.L.U Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
Tél: +(34) 91 387 32 80 Tel.: +(48) 22 345 93 00
France Portugal
Teva Santé Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda
Tél: +(33) 1 55 91 7800 Tel: (351) 214 235 910
Hrvatska România
Pliva Hrvatska d.o.o. Teva Pharmaceuticals S.R.L
Tel:+ 385 1 37 20 000 Tel: +4021 230 65 24
Ireland Slovenija
Teva Pharmaceuticals Ireland Pliva Ljubljana d.o.o.
Tel: +353 (0)42 9395 892 Tel: +386 1 58 90 390
Ísland Slovenská republika
ratiopharm Oy Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.
Sími: +358 20 180 5900 Tel: +(421) 2 5726 7911
Italia Suomi/Finland
Teva Italia S.r.l. ratiopharm Oy
Tel: +(39) 028917981 Puh/Tel: +358 20 180 5900
Κύπρος Sverige
Teva Ελλάς Α.Ε. Teva Sweden AB
Τηλ: +30 210 72 79 099 Tel: +(46) 42 12 11 00
Latvija United Kingdom
UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā Teva UK Limited
Tel: +371 67 323 666 Tel: +44(0) 1977 628500

Deze bijsluiter is voor het laatst gewijzigd in maand/JJJJ

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu)

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.